Nahlasovanie podozrení z nezrovnalostí pri čerpaní prostriedkov EÚ

Európska komisia zriadila za účelom zvýšenia účinnosti boja proti podvodom s finančnými prostriedkami Európskej únie (EÚ) svojím rozhodnutím č. 1999/352/ES z 28. apríla 1999 Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF), http://ec.europa.eu/anti-fraud/) so sídlom v Bruseli. OLAF je nezávislý úrad zodpovedný za vykonávanie vyšetrovaní podvodov, korupcie a iných nezákonných činností, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií.

Hlavným cieľom OLAF-u je ochrana finančných záujmov Európskej únie, a teda ochrana všetkých európskych daňových poplatníkov, ktorí financujú rozpočet Európskej únie.

Ochrana finančných záujmov sa stala jednou z priorít aj pre Slovenskú republiku po jej vstupe do EÚ. V zmysle Dohody o spolupráci uzatvorenej medzi sekciou kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR, útvarom pôsobiacim ako koordinačná služba pre boj proti podvodom (AFCOS) na ochranu finančných záujmov Európskej únie a pre boj proti korupcii a Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) ako aj v zmysle článku 3 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), je odbor Národný úrad pre OLAF (ONÚ OLAF).  Odbor Národný úrad pre OLAF (ONÚ OLAF) sekcie kontroly a prevencie korupcie prvým miestom kontaktu pre OLAF v Slovenskej republike. Jeho úlohou je koordinácia činností zameraných na ochranu finančných záujmov EÚ na národnej úrovni.

V rámci tejto činnosti  prijíma aj podania verejnosti o podozreniach z poškodenia, resp. ohrozenia finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike.  

Nezrovnalosťou sa rozumie:

  • konanie subjektu alebo opomenutie konania subjektu čerpajúceho finančné prostriedky Európskej únie takým spôsobom, že by mohlo dôjsť alebo dochádza k neoprávnenému použitiu takýchto prostriedkov a k porušeniu práva Slovenskej republiky alebo Európskej únie
  • podozrenie z podvodu v súvislosti s neoprávneným použitím finančných prostriedkov Európskej únie

Pre nahlasovanie podozrení z nezrovnalostí zriadil Úrad vlády SR e-mailovú adresu:

nezrovnalosti@vlada.gov.sk

Podnety s podozrením z nezákonnej činnosti pri čerpaní prostriedkov EÚ majú obsahovať najmä tieto informácie:

  • Základné údaje o projekte (názov, číslo)
  • Informácie o poskytovateľovi príspevku
  • Informácie o prijímateľovi finančného príspevku
  • Uvedenie osoby, ktorej sa podozrenie týka
  • Popis skutočností, ktoré vedú nahlasovateľa k podozreniu zo zneužitia prostriedkov EÚ a dátum ich zistenia
  • Podporná dokumentácia

Upozornenie: Uvedená e-mailová adresa neslúži pre nahlasovanie sťažností podľa Zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

Viac informácií nájdete na stránkach OCKÚ OLAF: http://www.olaf.vlada.gov.sk/

OLAF_logo

Rok 2024

Výročná správa EPPO za rok 2023

Výročná správa OFZ EÚ v SR za rok 2023 (PDF, 4 MB)

Rok 2023

Výročná správa OFZ EÚ v SR za rok 2022 (PDF, 2 MB)

Rok 2022

Výročná správa OFZ EÚ v SR za rok 2021 (PDF, 4 MB)

Výročná správa Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) za rok 2021

Rok 2021

Výročná správa OFZ EÚ v SR za rok 2020 final na zverejnenie členmi PSK (PDF, 3 MB)

Rok 2020

Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2019​ (PDF, 2 MB)

ONÚ OLAF spolu s ostatnými partneri siete AFCOS vydávajú na svojich webových sídlach Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti  ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2019, ktorá bola vypracovaná členmi Pracovnej skupiny pre komunikáciu zriadenej pod Riadiacim výborom pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike.

Dňa 3. septembra 2020 zverejnila Európska komisia 31. Výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie – Boj proti podvodom za rok 2019 (Výročná správa). Výročná správa spolu s ďalšími sprievodnými dokumentmi sa na nachádza TU

Súviosiacu tlačovú správu zverejnil aj odbor Národný úrad pre OLAF (ONÚ OLAF) na svojej internetovej stránke TU​

Dňa 10. septembra bola zverejnená Výročná správa Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) za rok 2019(ďalej len „Výročná správa“). OLAF každý rok vydáva Výročnú správu, v ktorej informuje o svojej činnosti  za predchádzajúci  rok, poskytuje prehľad o výsledkoch jeho vyšetrovaní a uvádza aj príklady z praxe.

​​Výročná správa sa nachádza spolu so sprievodnými pracovnými dokumentmi na webovej stránke OLAF-u​ tu

Viac informácií nájdete v tlačovej správe OLAF-u zo dňa 10. septembra 2020 tu 

Súvisiacu tlačovú správu zverejnil aj odbor Národný úrad pre OLAF (ONÚ OLAF) na svojej webovej stránke ​tu​

Rok 2019

Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR za rok 2018 (PDF, 1 MB)

ONÚ OLAF spolu s ostatnými partneri siete AFCOS vydávajú na svojich webových sídlach Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti  ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2018, ktorá bola vypracovaná členmi Pracovnej skupiny pre komunikáciu zriadenej pod Riadiacim výborom pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike.

​Dňa 11. októbra 2019 zverejnila Európska komisia 30. Výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie – Boj proti podvodom za rok 2018 (ďalej len „Výročná správa“). Súčasne bola vydaná aj 

brožúra (PDF, 1 MB)

, ktorá obsahuje prehľad opatrení, ktoré boli prijaté na európskej úrovni na ochranu rozpočtu EÚ za posledných 30 rokov.Súvisiacu tlačovú správu zverejnil aj odbor Národný úrad pre OLAF (ONÚ OLAF) na svojej webovej stránke tu​

Dňa 03. septembra 2019 Európsky úrad pre boj proti podvodom OLAF zverejnil výročnú správu o svojej činnosti v roku 2018 pod názvom:

Správa OLAF-u 2018 (PDF, 4 MB)

Súvisiaca tlačová správaOLAF-u sa nachádza s podrobnejšími informáciami aj v slovenskom jazyku: https://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/03-09-2019/olaf-2018-major-investigations-put-end-cross-border-fraud-schemes-stop_sk  . Vydáva ju aj odbor Národný úrad pre OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR.

Rok 2018

Partneri siete AFCOS vydávajú na svojich webových sídlach Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti  ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2017, ktorá bola vypracovaná členmi Pracovnej skupiny pre komunikáciu zriadenej pod Riadiacim výborom pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike.

Výročná správa AFCOS 2017 (PDF, 2 MB)

​Výročná tlačová správa OLAF za rok 2017

Olaf_report_2017_en (PDF, 7 MB)

Súvisiacu tlačovú správu vydáva aj odbor Národný úrad pre OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády SR na svojom webovom sídle http://www.olaf.vlada.gov.sk/ v časti „Tlačové správy a novinky“.

Výročná správa európskej komisie európskemu parlamentu a rade o ochrane finančných záujmov európskej únie a boji proti podvodom za rok 2017

Dňa 03. septembra 2018 zverejnila Európska komisia 29. Výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie a boji proti podvodom za rok 2017 (tzv. správa PIF), ktorú vypracovala v spolupráci s členskými štátmi v súlade s článkom 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Správa PIF poskytuje hĺbkovú analýzu prístupov, postupov a nástrojov, ktoré používajú členské štáty na boj proti podvodom.

Výročná správa spolu so sprievodnými pracovnými dokumentmi sa nachádza na stránke OLAF-u v časti „Kto sme – Správy“: 

https://ec.europa.eu/anti-fraud/about-us/reports/communities-reports_en​

Súvisiacu tlačovú správu vydáva aj odbor Národný úrad pre OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády SR na svojom webovej stránke tu.​

Rok 2017

Dňa 20. júla 2017 Európska komisia (EK) prijala a predložila Európskemu parlamentu a Rade Výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie – Boj proti podvodom za rok 2016 (ďalej len „Výročná správa“).

 Výročná správa sa nachádza spolu so sprievodnými pracovnými dokumentmi na stránke OLAF-u na nasledovnom odkaze:

https://ec.europa.eu/anti-fraud/about-us/reports/communities-reports_en

Tlačová správa odboru Národný úrad pre OLAF (ONÚ OLAF) sekcie kontroly Úradu vlády SR je zverejnená tu​.

Rok 2016

Partneri siete AFCOS vydávajú na svojich webových sídlach Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti  ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2015, ktorá bola vypracovaná členmi Pracovnej skupiny pre komunikáciu zriadenej pod Riadiacim výborom pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike.

Výročnú správu nájdete na odkaze:

Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2015 (PDF, 1 MB)

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) dňa 31. mája 2016 vydal Výročnú správu o svojej činnosti za rok 2015. Zároveň uverejnil aj súvisiacu tlačovú správu, ktorá sa nachádza tu.

Tlačová správa je k dispozícii aj v slovenskej verzii.

Výročná správa je k dispozícii na stiahnutie

tu. (PDF, 3 MB)

Súvisiacu tlačovú správu zverejnil aj odbor Národný úrad pre OLAF (ONÚ OLAF) na svojej webovej stránke​.

Ministerstvo spravodlivosti SR si dovoľuje informovať, že Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) prijal 14. júla 2016 Výročnú správu Európskej komisie Európskemu parlamentu a Rade o ochrane finančných záujmov Európskej únie – Boj proti podvodom za rok 2015 (ďalej len „Výročná správa“). V tejto súvislosti OLAF vydal dňa 19. júla 2016 aj tlačovú správu, ktorá sa nachádza na nasledovnom odkaze:

http://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/19-07-2016/member-states-make-progress-detecting-and-preventing-fraud-eu-funds_sk

Výročnú správu OLAF 2015 možno nájsť tu.

Súvisiacu tlačovú správu vydáva aj odbor Národný úrad pre OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády SR na svojom webovom sídle http://www.olaf.vlada.gov.sk/ v časti „Tlačové správy a novinky“.

Rok 2015

Odbor Národný úrad pre OLAF spolu s ostatnými partnermi siete AFCOS vydali Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR za rok 2014), ktorá bola vypracovaná členmi Pracovnej skupiny pre komunikáciu zriadenej pod Riadiacim výborom pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike

a súvisiaca tlačová správa, ktorú vydal odbor Národný úrad pre OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády SR na svojom webovom sídle   http://www.olaf.vlada.gov.sk/ v časti: „Tlačové správy a novinky“

http://www.olaf.vlada.gov.sk/dna-31-jula-2015-zverejnila-europska-komisia-vyrocnu-spravu-o-ochrane-financnych-zaujmov-europskej-unie-za-rok-2014-tzv-„pif-spravu“/

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) dňa 2. júna 2015 vydal 15. Výročnú správu OLAFu za rok 2014 o svojej operatívnej činnosti. Zároveň uverejnil aj tlačovú správu (tlačová správa je k dispozícii aj v slovenskom jazyku), ktorá sa nachádza na nasledovnom webovom odkaze:

Súvisiacu tlačovú správu zverejnil aj odbor Národný úrad pre OLAF (ONÚ OLAF) na svojej webovej stránke:

http://www.olaf.vlada.gov.sk/17905/velka-vykonnost-vysetrovani-uradu-olaf-v-roku-2014-prinesie-danovnikom-eu-hmatatelne-vysledky/

Rok 2014

Partneri siete AFCOS zverejnili na svojich webových stránkach Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR za rok 2013, ktorá bola vypracovaná členmi Pracovnej skupiny pre komunikáciu zriadenej pod Riadiacim výborom pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike.

Tlačovú správu odboru ONÚ OLAF sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR nájdete TU.  

  Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) dňa 29. apríla 2014 vydal 14. výročnú správu OLafu za rok 2013 o svojej operatívnej činnosti, ktorá sa nachádza na hlavnej webovej stránke Úradu vlády SR:

V rámci zvyšovania povedomia a informovania verejnosti o problematike boja proti podvodom v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ vydal odbor ONÚ OLAF, sekcie kontroly a boja proti korupcii

informačný leták (PDF, 901 KB)

„Viete, kto chráni peniaze daňových poplatníkov  v Európskej únii?“ a „Viete kto ochraňuje peniaze daňových poplatníkov Európskej únie na Slovensku?“.

Rok 2013

Partneri siete AFCOS (odkaz na zoznam sieťových partnerov z webovej stránky ONÚ OLAF: http://olaf.vlada.gov.sk/3310/sietovi-partneri.php) zverejnili dňa 30. apríla 2013 na svojich webových stránkach Výročnú správu o svojej činnosti v oblasti  ochrany finančných záujmov EÚ v SR v roku 2012, ktorá bola vypracovaná členmi Pracovnej skupiny pre komunikáciu zriadenej pod Riadiacim výborom pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike.

Súvisiacu tlačovú správu  na webovom sídle OLAF-u nájdete TU. Tlačovú správu odboru ONÚ OLAF sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR nájdete TU.