Preskočiť na hlavný obsah

Závery 45. zasadnutia Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Dňa 29. januára 2024 sa v priestoroch Účelového zariadenia Bôrik v Bratislave uskutočnilo 45. zasadnutie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „rada“), ktorému predsedal štátny tajomník Ministerstva spravodlivosti SR Pavol Gašpar. Štátny tajomník otvoril zasadnutie a vyzval na hlasovanie o návrhu programu, v rámci ktorého bola radou schválená zmena v programe v podobe presunutia bodu navrhnutého verejným ochrancom práv Róbertom Dobrovodským k téme dodržiavania práva na osobnú slobodu, práva na ochranu pred mučením, neľudským a ponižujúcim zaobchádzaním v podmienkach polície na nasledujúce zasadnutie rady. V rámci hlasovania o programe zasadnutia požiadala zástupkyňa Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Barbara Illková o zaradenie informácie o plnení implementačnej povinnosti SR vo vzťahu ku kontrolným a monitorovacím orgánom OSN a Rady Európy, ktoré sú v kompetencií MZVEZ SR – časový harmonogram na r. 2024 do bodu č. 8 „Rôzne“ a navrhnutá bola aj zmena poradia bodov, a to výmena štvrtého a druhého bodu programu. Program bol schválený v nasledujúcom znení:

 1. Informácia zo zasadnutí výborov a o plnení uznesení
 2. Informácia o stave zákonnosti v reedukačných centrách a návrhoch opatrení
 3. Stanovisko verejného ochrancu práv k dodržiavaniu práva pacientov a poistencov na inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky v rozhodovacej činnosti Všeobecnej zdravotnej, a. s.
 4. Hodnotiaca správa Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny o podpore kultúry národnostných menšín, o stave národnostného školstva a o používaní jazykov národnostných menšín za obdobie rokov 2021 – 2022
 5. Uznesenie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny k návrhu zlúčenia Fondu na podporu umenia a Fondu na podporu kultúry národnostných menšín vyplývajúci z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2024
 6. Informácie o príprave štandardov pre dištančné poradenstvo prostredníctvom liniek pomoci
 7. Rôzne – Aktuálna informácia k Národnej koncepcii prevencie a ukončovania bezdomovectva
  – Informácia o 7. pravidelnej návšteve CPT
  – Informácia o plnení implementačnej povinnosti SR vo vzťahu ku kontrolným a monitorovacím orgánom OSN a Rady Európy, ktoré sú v kompetencií MZVEZ SR – časový harmonogram na r. 2024

BOD 1
Informácia zo zasadnutí výborov a o plnení uznesení
V prvom bode programu rada prijala uznesenie č. 309, ktorým vzala na vedomie Informáciu o zasadnutiach výborov a o plnení uznesení rady.
Od posledného zasadnutia rady zasadal Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny a Výbor pre deti a mládež. Tajomník rady informoval členov o plnení uznesení rady a to osobitne o uznesení č. 302, ktorým rada na návrh verejného ochrancu práv odporučila Ministerstvu zdravotníctva SR v druhej polovici roka 2023 vykonať faktické posúdenie prijatých vnútorných poriadkov a zverejniť do konca januára 2024 správu, ktorá bola spracovaná a členom rady zaslaná. Verejný ochranca práv v diskusii ocenil spoluprácu s rezortom zdravotníctva. Zároveň informoval o tom, že práca pracovnej skupiny rady pre riešenie jej zmysluplnosti a účelu zriadená uznesením č. 267 sa nateraz považuje za ukončenú, pričom členovia rady budú oboznámený so stanoviskom k navrhnutým zmenám štatútu rady potom čo bude mať nový predseda rady a minister spravodlivosti príležitosť sa s nimi oboznámiť.

BOD 2
Informácia o stave zákonnosti v reedukačných centrách a návrhoch opatrení
Informáciu o najzávažnejších zisteniach zo správy Generálnej prokuratúry SR predniesla na zasadnutí poradkyňa ministra spravodlivosti Marica Pirošíková, ktorá zároveň informovala o opatreniach, ktoré sa v nadväznosti na zistenia zvažujú na rezorte spravodlivosti. Vzhľadom na skutočnosť, že expert rezortu školstva ako primárneho gestora problematiky, sa pre iné pracovné povinnosti na rokovanie rady k tomuto bodu nedostavil, bola diskusia k tomuto bodu prerušená na ďalšie zasadnutie.

BOD 3
Stanovisko verejného ochrancu práv k dodržiavaniu práva pacientov a poistencov na inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy v rozhodovacej činnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s.
K tretiemu bodu programu rada prijala uznesenie č. 310, ktorým vzala na vedomie Stanovisko verejného ochrancu práv k dodržiavaniu práva pacientov a poistencov na inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy v rozhodovacej činnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. Ďalej týmto uznesením odporučila Ministerstvu zdravotníctva SR dbať na dodržiavanie zákonných požiadaviek rozhodovacieho procesu a zabezpečiť aby Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., pri rozhodovaní o právach poistenca na základe žiadostí o úhradu lieku v osobitných prípadoch dbala na rešpektovanie základných pravidiel správneho konania a princípov dobrej verejnej správy, ktorých súčasťou je aj požiadavka riadneho odôvodnenia vydávaných rozhodnutí.

BOD 4
Hodnotiaca správa Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny o podpore kultúry národnostných menšín, o stave národnostného školstva a o používaní jazykov národnostných menšín za obdobie rokov 2021 – 2022
O pravidelnej bienálnej správe informoval splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny. Experti rady odporučili aby správa v budúcnosti obsahovala časť so všeobecným zhrnutím a prípadne aj odporúčaniami. Rada v tomto bode prijala uznesenie č. 311, ktorým hodnotiacu správu schválila.

BOD 5
Uznesenie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny k návrhu zlúčenia Fondu na podporu umenia a Fondu na podporu kultúry národnostných menšín vyplývajúci z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2024
Bod uviedol splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny, ktorý zároveň informoval, že sa k tejto téme aj osobne stretol s ministerkou kultúry, ktorá ho uistila, že zámer Ministerstva kultúry SR na zlúčenie Fondu na podporu umenia a Fondu na podporu kultúry národnostných menšín bol prehodnotený a k zlúčeniu týchto fondov nedôjde. Napriek tomu navrhol prijať navrhované uznesenie, čo viacerí členovia rady podporili. Rada prijala uznesenie č. 312, ktorým vyzýva Ministerstvo kultúry SR prehodnotiť zámer zlúčenia Fondu na podporu umenia a Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a preformulovať úlohu z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2024 a odporučila Ministerstvu kultúry SR prizvať zástupcov národnostných menšín k participácii na legislatívnych zmenách týkajúcich sa Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

BOD 6
Informácie o príprave štandardov pre dištančné poradenstvo prostredníctvom liniek pomoci
Informáciu o príprave štandardov predniesla zástupkyňa Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch Mária Vargová. Informovala členov rady o tom, že štandardy pripravuje stredisko participatívne s občianskou spoločnosťou a štátnymi organizáciami (MPSVR, MV, MZ) a ich vytvorenie a schválenie bude prvým krokom k samostatnej legislatíve, ktorá upraví nielen činnosť liniek ale zastabilizuje ich miesto v poradenskom systéme a zabezpečí aj dlhodobé financovanie. Tieto štandardy budú prílohou dopytovo – orientovanej výzvy, ktorá je pripravovaná na marec.
Rada prijala k tomuto bodu uznesenie č. 313, ktorým vzala informáciu o príprave štandardov na vedomie.

BOD 7
Rôzne
V bode „rôzne“ predniesol tajomník rady stručnú aktuálnu informáciu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR k prijatiu Národnej koncepcii prevencie a ukončovania bezdomovectva. Informoval, že vláda SR koncepciu prijala a na jej základe je aktuálne na rezorte práce tvorený akčný plán. Ministerstvo má ambíciu tento materiál v najbližšej dobre predložiť na medzirezortné pripomienkové konanie.
Tajomník rady taktiež stručne informoval členov rady o 7. pravidelnej návšteve Európskeho výboru na zabránenie mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu a o jej priebehu.
Na záver zástupkyňa ministerstva zahraničných vecí Barbara Illková informovala radu o plnení implementačnej povinnosti SR vo vzťahu ku kontrolným a monitorovacím orgánom OSN a Rady Európy, ktoré sú v kompetencií Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a predstavila časový harmonogram na r. 2024.