Preskočiť na hlavný obsah

Workshopy k príprave Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v spolupráci so splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Filipom Vagačom pripravilo workshopy k príprave Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR. Workshopy sa uskutočnili 25. júna 2013 v Banskej Bystrici, 26. júna 2013 v Košiciach a 27. júna 2013, 2. júla 2013 a 3. júla 2013 v Bratislave.

Na workshopoch sa hovorilo o jednotlivých tematických okruhoch pripravovanej stratégie. Základný koncept stratégie bol prerokovaný pracovnou skupinou Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť pre koordináciu a prípravu stratégie (koordinačná skupina) 17. júna 2013.

Základným cieľom stratégie je identifikácia možností zdokonalenia vnútroštátnej ochrany a podpory ľudských práv. V súčasnosti je v platnosti viacero programov, akčných plánov, koncepcií alebo iných dokumentov strategickej povahy, ktoré sa vo väčšej či menšej miere dotýkajú oblasti ľudských práv, ich presadzovania a ochrany. Absentuje však spoločné zastrešenie, ktoré je nevyhnutné pre tvorbu ďalších opatrení v jednotlivých oblastiach na úrovni ministerstiev alebo iných dotknutých inštitúcií.

Zámerom je, aby sa na tvorbe stratégie podieľali všetky dotknuté rezorty, ostatné subjekty verejnej správy, nezávislé inštitúcie, akademická obec, odborná verejnosť, zástupcovia a zástupkyne občianskej spoločnosti tak, aby sa problematika ľudských práv stala horizontálnou prioritou celospoločenského významu. Uvedený prístup zahŕňajúci participáciu kľúčových subjektov vyplýva tiež z Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti, ktorá bola schválená vládou SR.

Účastníci a účastníčky workshopov svojimi konštruktívnymi podnetmi prispeli k verejnej diskusii, ktorá má za cieľ skvalitňovanie verejných politík v oblasti ochrany a podpory ľudských práv. Aplikácia princípov participácie predstavuje významný nástroj v rámci kreovania verejných politík. Redakčný tím prípravy stratégie do konca júla 2013 zapracuje podnety z konzultačného procesu do prvotného znenia východiskového materiálu. Znenie so zapracovanými pripomienkami posúdi koordinačná skupina na svojom zasadnutí 22. augusta 2013.

Stratégia bude 4. septembra 2013predmetom rokovania Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, následne bude materiál zaradený do medzirezortného pripomienkového konania.

Východiskový pracovný materiál predložený redakčným tímom prípravy stratégie a aktualizované informácie sú dostupné na adrese: http://www.radavladylp.gov.sk/celostatna-strategia-ochrany-a-podpory-ludskych-prav-v-sr/