Preskočiť na hlavný obsah

VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV NA LAUREÁTOV CENY MINISTRA SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA VÝZNAMNÝ PRÍNOS V OBLASTI ĽUDSKÝCH PRÁV

Výzva
na predkladanie návrhov na laureátov ceny ministra SPRAVODLIVOSTI Slovenskej republiky za významný prínos v oblasti ľudských práv

V zmysle čl. 4 ods. 3 Štatútu Ceny ministra spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „cena ministra“) sa týmto zverejňuje výzva na predkladanie návrhov na laureátov ceny ministra za významný prínos v oblasti ľudských práv, a to tak expertov a občianskych aktivistov pôsobiacich v oblasti presadzovania ľudských práv, ako aj bežných ľudí, ktorí sa stali obeťou porušovania ľudských práv a svojim príbehom prispeli k zvýšeniu povedomia o význame ľudských práv v Slovenskej republike.
 
V zmysle čl. 4 ods. 1 Štatútu ceny ministra môže návrh na udelenie ceny ministra predložiť akákoľvek fyzická alebo právnická osoba.
 
Návrh musí obsahovať:

  1. identifikačné údaje o navrhovanej osobe (u fyzickej osoby meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, trvalé bydlisko, u právnickej osoby názov, sídlo a IČO),
  2. identifikačné údaje o navrhovateľovi (u fyzickej osoby meno, priezvisko titul, dátum a miesto narodenia, trvalé bydlisko, u právnickej osoby názov, sídlo a IČO, označenie štatutárneho orgánu, kontaktné údaje),
  3. odôvodnenie návrhu na udelenie Ceny ministra spravodlivosti Slovenskej republiky,
  4. podpis navrhovateľa,
  5. výslovný súhlas navrhovanej osoby s nomináciou od navrhovanej osoby,
  6. súhlas so spracovaním osobných údajov od navrhovanej osoby – FO,
  7. súhlas so spracovaním osobných údajov navrhovateľa – FO

Návrhy sa predkladajú do 25. novembra 2019 (vrátane) odboru ľudských práv, Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republikyelektronicky na e-mailovú adresu barbora.rafajdusova@justice.sk, poštou alebo prostredníctvom podateľne Ministerstva spravodlivosti SR v zalepenej obálke označenej slovami „Neotvárať, návrh na cenu ministra spravodlivosti“.

Bližšie informácie sú uvedené v Štatúte Ceny ministra spravodlivosti Slovenskej republiky.