Preskočiť na hlavný obsah

Uchádzači sa môžu prihlasovať na špeciálnu správcovskú skúšku

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky oznamuje, že špeciálna správcovská skúška podľa zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 291/2005 Z. z. o vzdelávacom poriadku pre správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie, sa uskutoční​:

          ·         dňa 20. októbra 2023 od 8:00 hod.

v priestoroch budovy Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Račianska 71, 813 11 Bratislava.

Ak sa na špeciálnu správcovskú skúšku prihlási väčší počet uchádzačov, ktorých objektívne nebude možné vyskúšať v jednom termíne, špeciálna správcovská skúška bude prebiehať vo viacerých skúšobných dňoch. Bližšie informácie a presné termíny skúšobných dní budú uchádzačom oznámené v dostatočnom časovom predstihu a budú súčasťou pozvánky na špeciálnu správcovskú skúšku. Podrobnosti o špeciálnej správcovskej skúške budú súčasťou štatútu špeciálnej komisie a budú vopred oznámené. 

INFORMÁCIE – prihlášky na špeciálnu správcovskú skúšku

  • Prihlášku na špeciálnu správcovskú skúšku je možné podať písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, pričom vždy musí byť podpísaná.
  • Podaním prihlášky v elektronickej podobe nemožno rozumieť podanie prihlášky e-mailom.
  • Prihláška na špeciálnu správcovskú skúšku musí byť ministerstvu DORUČENÁ najneskôr dňa 19. septembra 2023 (vrátane).
  • Prihlášku na špeciálnu správcovskú skúšku v listinnej podobe je potrebné zasielať na adresu: Ministerstvo spravodlivosti SR Račianska ul. 71 813 11  Bratislava

Ministerstvo zašle písomnú pozvánku na špeciálnu správcovskú skúšku (s uvedením dátumu, času a  miesta konania špeciálnej správcovskej skúšky a s informáciou o výške a spôsobe úhrady správneho poplatku za vykonanie špeciálnej správcovskej skúšky) uchádzačovi, ktorý riadne a včas doručil prihlášku a zároveň splnil podmienky pre pripustenie na špeciálnu správcovskú skúšku.

Formulár prihlášky na špeciálnu správcovskú skúšku. (RTF, 289 KB)

Ďalšie podrobnosti o špeciálnej správcovskej skúške sú zverejnené na webovej stránke ministerstva.