Preskočiť na hlavný obsah
  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Slovensko sa stalo zmluvnou stranou tretieho opčného protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa

Slovensko sa stalo zmluvnou stranou tretieho opčného protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa

Slovenská republika ratifikovala Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa o procedúre oznámení. Ratifikačná listina bola uložená u generálneho tajomníka OSN v utorok (3. decembra 2013). Opčný protokol je prvou medzinárodnou zmluvou o ľudských právach, pri príprave ktorej Slovensko zohralo úlohu lídra i koordinátora procesu prípravy. Opčný protokol prináša so sebou ďalšie posilnenie záruk ochrany práv dieťaťa. Zakladá mechanizmus oznámení (sťažností), vďaka ktorému sa bude možné v prípadoch porušenia práv vyplývajúcich z Dohovoru o právach dieťaťa alebo jeho substantívnych opčných protokolov o účasti detí v ozbrojených konfliktoch a o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej pornografii obrátiť na Výbor pre práva dieťaťa. Opčný protokol zavádza aj dve dobrovoľné procedúry, a to mechanizmus medzištátnych oznámení a vyšetrovaciu procedúru. Slovenská republika pri ratifikácii obe procedúry akceptovala. Očakávame, že opčný protokol prispeje k dôkladnejšej implementácii medzinárodných štandardov v oblasti práv dieťaťa v jednotlivých regiónoch sveta.

Podmienkou nadobudnutia jeho platnosti je ratifikácia desiatimi štátmi. K dnešnému dňu má opčný protokol 9 zmluvných strán.