Preskočiť na hlavný obsah

Restoratívne stretnutia v prípadoch trestnej činnosti so závažným dopadom

Každý rok, v tretí novembrový týždeň, sa vo svete oslavuje tzv. Týždeň konceptu restoratívnej justície. Počas tejto celosvetovej kampane sa individuálni zástancovia, ale i organizácie pracujúce v tejto oblasti snažia o osvetu restoratívnej spravodlivosti širokej verejnosti. Jednou z priekopníckych organizácií je aj Európske fórum pre restoratívnu justíciu (European Forum for Restorative Justice, EFRJ), ktorého aktívnym členom je od roku 2023 aj Slovensko. Nikdy predtým ste o tomto koncepte nepočuli? V tom prípade čítajte ďalej!

Restoratívna justícia je každý proces, v ktorom poškodený, páchateľ a v prípade potreby aj ostatní jednotlivci alebo členovia spoločnosti zasiahnutí trestným činom, ak s tým slobodne súhlasia, sa spoločne aktívne podieľajú na riešení vecí vyplývajúcich zo spáchaného trestného činu za účasti vyškolenej, nezávislej a nestrannej tretej osoby – facilitátora/mediátora.

Programom restoratívnej justície v závislosti od krajiny, v ktorej sa aplikuje je každý program, ktorý používa restoratívne prvky a procesy. V podmienkach európskych krajín sa využívajú rôzne metódy a modely (napr. mediácie, konferencie, kruhy a iné). Programy restoratívnej justície v podmienkach SR, ktoré zabezpečuje probačný a mediačný úradník, sa aplikujú prostredníctvom mediácie v trestných veciach. V súčasnosti sa v našom trestnom práve najčastejšie uvádza možnosť využiť mediáciu najmä v súvislosti s tzv. odklonmi v trestnom konaní, t. j. podmienečné zastavenie trestného stíhania a zmier. Samozrejme, pojmy mediácia a odklon v trestnom konaní je však potrebné dôrazne rozlišovať.

Účelom mediácie v trestných veciach – ako jedného z programov restoratívnej justície – je efektívne urovnanie alebo aspoň zmiernenie konfliktného stavu spojeného s trestným činom a odstránenie, náprava alebo zmiernenie jeho následkov. Hlavným cieľom mediácie v trestných veciach je „dať veci do poriadku“. Mediácia v trestnom konaní je chápaná ako špecifická mimosúdna metóda riešenia trestnej činnosti, ktorá napĺňa koncepciu novodobej restoratívnej justície v prípadoch trestných činov s menej závažným dopadom (prečinov), ktoré sú dôsledkom konfliktného vzťahu medzi páchateľom trestného činu a jeho obeťou.

V štádiu prípravného konania môže prokurátor rozhodnúť o postúpení veci, o zastavení trestného stíhania, o prerušení trestného stíhania, alebo rozhodnúť prostredníctvom spomínaných odklonov, a to o podmienečnom zastavení trestného stíhania, o podmienečnom zastavení trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, o zmieri, a tak právoplatným spôsobom ukončiť vec bez toho, aby sa dostala pred súd podaním obžaloby.

Právny rámec, na základe ktorého možno trestnú vec prejednať v mediačnom procese bez nutnosti podať obžalobu zo strany prokurátora a bez ohľadu na závažnosť trestného činu (prečin, zločin), je upravený v zákone č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch. Probačný a mediačný úradník má, okrem vyššie uvedených osobitných dôvodov, možnosť vykonávať úkony smerujúce k uzatvoreniu dohody medzi poškodeným a obvineným o náhrade škody, ktorá vznikla trestným činom alebo na účely odstránenia ujmy, ktorá vznikla trestným činom. Pôjde najmä o prípady, keď návrh na uskutočnenie mediácie pochádza priamo od obvineného, poškodeného alebo rodiča, pričom o tomto postupe je probačný a mediačný úradník bez zbytočného odkladu povinný informovať príslušného vyšetrovateľa, prokurátora alebo súd v závislosti od toho, v akom štádiu sa trestné konanie nachádza. Aby však mohlo k samotnému mediačnému procesu vôbec dôjsť, je potrebný písomný súhlas predsedu senátu alebo sudcu v konaní pred súdom a písomný súhlas prokurátora v prípravnom konaní.

Restoratívne programy a ich aplikácia po rozhodnutí súdu môžu prebiehať v prípade, ak ide nielen o prečin, ale i zločin. Iniciátorom restoratívneho/facilitatívneho procesu môže byť v takomto prípade nielen obeť, ale aj právoplatne odsúdený páchateľ. V týchto prípadoch nie je potrebný súhlas prokurátora alebo súdu. Postačujúci je súhlas riaditeľa ústavu na výkon trestu odňatia slobody, resp. väzenského zariadenia z dôvodu pre vstup do väznice a predvedenie odsúdeného pred mediátora/facilitátora, ak je páchateľ vo výkone trestu odňatia slobody. Za veľmi dôležité považujeme, aby tento proces realizoval probačný a mediačný úradník, ktorý absolvoval špeciálne vzdelávanie zamerané na výkon restoratívnych stretnutí v prípadoch závažnej trestnej činnosti, resp. trestnej činnosti so závažným dopadom. Dôležitým momentom pre tento proces bude vypracovanie metodiky k restoratívnemu programu, ktorý sa bude viazať na činnosť probačného a mediačného úradníka v takýchto prípadoch, vrátane návodov, ako postupovať v prípadoch nielen po odsúdení páchateľa trestného činu (zločinu), ale v ktoromkoľvek štádiu trestného konania.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) spolu s českým Institutem pro restorativní justici  participuje  na základe partnerskej zmluvy na riešení projektu JUSTIN Erasmus+, cieľom ktorého je v rámci projektových aktivít poukázať na možnosť využitia restoratívnych programov práve v kontexte trestnej činnosti so závažným dopadom a posilňovať budovať tak širšie porozumenie a šírenie využitia týchto možností zo strany odbornej, ako aj laickej verejnosti. Jednou z projektových aktivít v projekte bol úvodný seminár, na ktorom boli prezentované správy o stave restoratívnych procesov v Česku a na Slovensku, dobrá prax, ale aj výzvy a potreby systémových riešení. Okrem uvedeného, medzi ďalšie aktivity možno zaradiť i absolvovanú študijnú cestu do fínskej Criminal Sanctions Agency (RISE – Fínska probačná služba, štátna inštitúcia). Následne, sa za účasti zahraničných lektorov z belgickej organizácie MODERATOR a fínskej organizácie RISE uskutočnilo v Prahe aj odborné školenie zamerané na využitie restoratívnych stretnutí v oblasti závažnej trestnej činnosti.  Predmetné školenie organizoval a lektorsky sa na ňom podieľal český Inštitút pre restoratívnu justíciu. Vzdelávacej aktivity sa za Slovenskú republiku zúčastnili i siedmi probační a mediační úradníci, ktorí sa stali vôbec prvými špecialistami pri zavádzaní pilotného restoratívneho programu na Slovensku s akcentom na závažnú trestnú činnosť.

Ministerstvo za týmto účelom organizuje v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom „Restoratívne stretnutia v prípadoch závažnej trestnej činnosti“, ktorá sa uskutoční dňa 4. decembra 2023 v Bratislave v Súdnej sieni Právnickej fakulty Univerzity Komenského, za účasti domácich a zahraničných študentov, akademikov a praktikov, pôsobiacich v oblasti restoratívnej justície a programu mediácie v trestných veciach. Finálnym výstupom z uvedeného projektu bude vypracovanie vzdelávacieho manuálu s názvom „Manuál pre facilitátorov restoratívnych stretnutí v prípadoch závažnej trestnej činnosti“, ktorý bude v čase konania konferencie predstavovaný, a ktorý sa stane základným vzdelávacím nástrojom pre budúcich špecialistov, ktorí budú stáť pri zrode nového programu a aktívne presadzovať víziu, že každá osoba má mať právo na prístup k vysoko kvalitným službám restoratívnej justície vo všetkých fázach trestného konania (tzn. i po odsúdení v období výkonu uloženého trestu, dokonca aj po jeho prepustení z tohto výkonu) a bez ohľadu na spôsobenú ujmu a stupeň závažnosti spáchaného trestného činu.