Preskočiť na hlavný obsah

Informáciu z 39. zasadnutia Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Dňa 29. júna 2021 sa v priestoroch Účelového zariadenia Bôrik v Bratislave uskutočnilo 39. zasadnutie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „ rada“), ktorému predsedala predsedníčka rady a ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíkovú spolu s podpredsedom rady a štátnym tajomníkom ministerstva spravodlivosti SR Michalom Luciakom.

Celý, podrobný záznam priebehu 39. zasadnutia je k dispozícii tu:

Záznam z 39. zasadnutia RVĽP (PDF, 368 KB)

Program bol schválený v nasledujúcom znení:

  1. Informácia zo zasadnutí výborov
  2. Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti za rok 2020 (predkladá podpredseda rady a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR)
  3. Aktuálna informácia o aktivitách Ministerstva spravodlivosti SR pri napĺňaní programového vyhlásenia vlády SR v oblasti prístupu k spravodlivosti (predkladá predsedníčka rady a ministerka spravodlivosti SR)
  4. Správa o činnosti zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva za rok 2020 (predkladá predsedníčka rady a ministerka spravodlivosti SR)
  5. Aktuálne výzvy pre dodržiavanie ľudských práv súvisiace s pandémiou COVID-19 (predkladá predsedníčka rady a ministerka spravodlivosti SR)
  6. Správa o dodržiavaní ľudských práv vrátane zásady rovnakého zaobchádzania za rok 2020 ( predkladá členka rady a riaditeľka Slovenského národného strediska pre ľudské práva)
  7. Informácia o zjednocovaní evidencie podnetov a prípadov v oblasti diskriminácie a porušovania ľudských práv (prekladá členka rady a riaditeľka Slovenského národného strediska pre ľudské práva)
  8. Návrh Slovenského národného strediska pre ľudské práva na zmenu antidiskriminačnej legislatívy (prekladá členka rady a riaditeľka Slovenského národného strediska pre ľudské práva)
  9. Oznámenie podpredsedu rady za občiansku spoločnosť – vzdanie sa členstva
  10. Zriadenie pracovnej skupiny pre riešenie zmysluplnosti rady a jej účelu

V prvom bodezasadnutia prijala rada uznesenie, ktorým prijala na vedomie Informácie zo zasadnutí Výborov. V druhom bode programu bola riaditeľkou rovnosti mužov a žien a rovnosti príležitostí na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR Zuzanou Brixovou predstavená Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti za rok 2020. V rámci diskusie k tomuto bodu boli zo strany občianskej spoločnosti v rade vznesené výhrady ku koncipovaní správy, a to predovšetkým skutočnosť, že správa sa nezameriavala na otázku a problematiku spojenú s reprodukčným zdravím žien z pohľadu medicínskeho prerušenia tehotenstva. Záverom diskusie boli členovia rady vyzvaní na hlasovanie o predmetom bode. Rada správu svojím uznesením zobrala na vedomie.

V treťom bodeprogramu ministerka spravodlivosti informovala členov a členky rady o najdôležitejších aktivitách a opatreniach Ministerstva spravodlivosti SR pri napĺňaní programového vyhlásenia vlády SR v oblasti prístupu k spravodlivosti.

V rámci diskusie členovia a členky rady vyzdvihli a ocenili gesto vlády SR, ktorá prijala ospravedlnenie za zásah ozbrojených zložiek štátu v Moldave nad Bodvou v roku 2013. Súčasne vyjadrili podporu všetkým aktivitám ministerky spravodlivosti SR v oblastiach podporujúcich rešpektovanie, dodržiavanie a vymáhateľnosť ľudských práv, osobitne pri rekodifikácii Občianskeho zákonníka, vrátane opatrovníckej reformy, rekodifikácii Trestného poriadku a Trestného zákona, ako aj celistvej reformy justície. Záverom tohto bodu bol preto zo strany občianskej spoločnosti koncipovaný návrh na doplnenie uznesenia rady, ktorý ocenil ospravedlnenie vlády SR a súčasne podporil vyššie spomínané aktivity ministerky spravodlivosti. Radou bolo toto uznesenie prijaté.

V bode štyripredstavila Miroslava Bálintová z kancelárie zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva Správu o činnosti zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva za rok 2020. Ako uviedla, vláda SR vzala túto správu na vedomie na svojom rokovaní 24. marca 2021. Správa približuje činnosť zástupkyne a jej kancelárie, prehľad rozsudkov a rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) vyhlásených v roku 2020, informácie o predbežných opatreniach, intervenciách Slovenskej republiky ako tretej strany v konaní o sťažnostiach proti iným štátom, ako aj o výkone rozsudkov a rozhodnutí ESĽP.

V diskusii vystúpil riaditeľ sekcie odboru ochrany základných práv a slobôd Tomáš Čitbaj z kancelárie verejnej ochrankyne práv, ktorý i v nadväznosti na prípady A.P. proti Slovenskej republike a R.R. a R.D. proti Slovenskej republike uviedol, že by bolo vhodné, aby vláda SR prijala opatrenia, ktorými sa zabezpečí vyhotovenie a uschovanie kamerových záznamom zo zásahov polície SR a súčasne bude posilnená nezávislosti policajnej inšpekcie. Uvedené odporúčania boli z jeho strany súčasne koncipované do uznesenia rady, ktoré následne  rada jednohlasne prijala.

V bode päť predsedníčka rady otvorila diskusiu spojenú s otázkami prípadného povinného očkovania vymedzených skupín obyvateľov. Súčasne uviedla, akými úvahami sa v aktuálnom období zaoberá vláda SR, a aké prípadné možnosti prichádzajú do úvahy pri povinnom očkovaní, resp. ktoré skupiny obyvateľstva by vzhľadom na výkon svojej pracovnej činnosti, resp. povolania mohli podliehať povinnému očkovaniu.
Na rade v rámci diskusie zazneli zo strany členov a členiek mnohé podporné názory pre takéto opatrenie, a to so zreteľom na potrebnú citlivosť pri prijímaní takýchto opatrení.

Tieto závery boli zhrnuté do odporúčaní vláde SR. Rada tak pripravila návrh uznesenia, ktoré odporúčalo vláde SR pred svojím rozhodnutím o prípadnom povinnom očkovaní vybraných skupín obyvateľstva zvážiť všetky doposiaľ nevyčerpané možnosti dobrovoľnej vakcinácie a podporenie dostupnosti vakcín pre všetky, resp. dotknuté skupiny obyvateľov; ďalej zvážiť všetky zdravotné, ústavnoprávne, sociálne a sociologické dopady takéhoto rozhodnutia; využiť všetky dostupné formáty verejnej diskusie (strategickej komunikácie, kampane a pod.) tak, aby v čom najkratšom čase podporila zvýšenú mieru zaočkovania; zvážiť čo najúčinnejšie zapojenie všetkých samospráv do snaženia spojeného s očkovaním; a tiež konkrétne zvážiť sankcie, ktoré budú primeranou odpoveďou na nevyhnutný konflikt medzi individuálnymi ľudskými právami a verejným záujmom, ak sa vláda SR rozhodne pre takýto krok a zavedie povinné očkovanie vybraných skupín.

Vzhľadom na skutočnosť, že rada už nebola v tomto bode viac uznášaniaschopná, o vyššie uvedených návrhoch uznesenia rady k otázkam povinného očkovania sa bude hlasovať per rollam.
V diskusii v rámci programu zasadnutia sa však naďalej pokračovalo.  Vedenie zasadnutia rady prevzal podpredseda rady a štátny tajomník Michal Luciak.

Členkou rady a riaditeľkou Slovenského národného strediska pre ľudské práva (ďalej len „SNSĽP“) boli spoločne odprezentované 3 body programu, a to predstavenie Správy o dodržiavaní ľudských práv vrátane zásady rovnakého zaobchádzania za rok 2020, ďalej Informácia o zjednocovaní evidencie podnetov a prípadov v oblasti diskriminácie a porušovania ľudských práv a návrh SNSĽP na zmenu antidiskriminačnej legislatívy. Členovia a členky rady ocenili prístup SNSĽP pri koncipovaní správy za rok 2020, ako aj činnosť, ktorú SNSĽP vykonáva v oblasti predchádzania diskriminácie.

Záverom zasadnutia vystúpil podpredseda rady za občiansku spoločnosť Kalmán Petöcz, ktorý oficiálne oznámil vzdanie sa svojho členstva v rade a súčasne tlmočil svoje dôvody, pre ktoré sa tak rozhodol. Členovia a členky rady mu poďakovali za jeho 10-ročnú aktívnu činnosť v rade a popriali veľa úspechov v ďalšom napredovaní.

Záverom štátny tajomník a podpredseda rady uviedol, že v krátkom čase pripraví sekretariát rady poklady na hlasovanie prostredníctvom procedúry per rollam k tým bodom programu zasadnutia, o ktorých nebolo možné hlasovať. Rovnako budú členovia rady informovaní aj o ďalších krokoch pri zriadení pracovnej skupiny na riešenie zmysluplnosti rady a jej ďalšieho účelu.

Zo strany štátneho tajomníka nasledovalo poďakovanie a ukončenie 39. zasadnutia.

Prijaté uznesenia rady sú k dispozícii tu: