Malé zlepšenia eGov služieb Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

Názov a sídlo prijímateľa:

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Račianska 71, 813 11 Bratislava

Názov projektu:​

Malé zlepšenia eGov služieb Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

​Kód ITMS 2014+:

311070BLZ3​

​Miesto realizácie projektu:

​celé územie SR

Výška poskytnutého NFP:

999 070,88 €​

Stručný opis projektu:

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej Republiky vybudovalo v rámci projektu „Rozvoj elektronických služieb súdnictva (RESS)“ 12 komplexných elektronických služieb pre občanov a podnikateľov. Elektronické služby boli nasadené do produkčnej prevádzky 1.9.2015.

Modernizácia eGov služieb bude realizovaná na najdôležitejších eGov službách, pričom bude komplexne modernizovaná aplikačná infraštruktúra vrátane elektronických formulárov, integračnej platformy a portálu. Celé riešenie bude postavené na infraštruktúrnych službách kontajnerizácie.

Výsledkom realizácie projektu bude dosiahnutie nasledovných požadovaných efektov:

  • zjednodušenie životných situácií pre koncových používateľov elektronických služieb,
  • zvýšenie využívania elektronických služieb,
  • zvýšenie používateľskej prívetivosti koncových služieb a webov za pomoci ID-SK,
  • zvýšenie spokojnosti s riešením potrieb v rámci životnej situácie,
  • zavedenie manažmentu spokojnosti a sledovanie spätnej väzby od koncových používateľov elektronických služieb,
  • vytvorenie kompetencie a kapacít agilne a flexibilne riešiť implementáciu, vylepšovanie/zjednodušovanie, nasadenie a správa elektronických služieb v rámci rezortných ISVS,
  • skrátenie času na vyriešenie používateľských incidentov,
  • príprava migrácie informačných systémov do vládneho cloudu.

​Plánovaný začiatok realizácie aktivít projektu:

03/2022

​Plánované ukončenie realizácie aktivít projektu:

​08/2023

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu z prostriedkov EÚ: 999 070,88 €

Informácie o Operačnom programe Integrovaná Infraštruktúra nájdete na: https://www.opii.gov.sk/

Informácie o európskych štrukturálnych a investičných fondoch (EŠIF) na programové obdobie 2014 – 2020 nájdete na: https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/

Webové sídlo riadiaceho orgánu: https://www.mindop.sk/

Webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu: http://www.partnerskadohoda.gov.sk