Program na podporu štrukturálnych reforiem – Projekt Insolventnosť

Projekt Insolventnosť je projektom financovaným v rámci Programu na podporu štrukturálnych reforiem 2017-2020. Hlavným koordinátorom za Slovenskú republiku je odbor európskych politík na sekcii medzinárodných vzťahov Ministerstva financií SR. 

Základným cieľom Programu je prispieť k inštitucionálnym, administratívnym a štrukturálnym reformám v členských štátoch za pomoci technickej asistencie. 

Vďaka odbornému posúdeniu sa vnútroštátnym orgánom poskytne podpora na opatrenia zamerané na reformu inštitúcií, správu administratívny či ekonomický a sociálny sektor s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť, rast, zamestnanosť, ale aj investície, najmä v kontexte procesov správy hospodárskych záležitostí, a to aj cez poskytovanie pomoci pri efektívnom a účinnom čerpaní fondov Európskej únie.

V záujme dosiahnutia cieľov v rámci Programu na podporu štrukturálnych reforiem môžu byť poskytnuté:

  • odborné znalosti súvisiace s legislatívnymi, inštitucionálnymi, štrukturálnymi a administratívnymi reformami,
  • experti (vrátane rezidentských expertov) na kratšie alebo dlhšie obdobie na vykonávanie konkrétnych či ad hoc úloh spojených napríklad s tlmočením, prekladom či na podporu spolupráce, administratívnu pomoc, ale aj podporu prostredníctvom infraštruktúry a zariadení,
  • zber údajov a štatistík a tvorba spoločných metodík,
  • štúdie, výskumy, analýzy a prieskumy, hodnotenia a posúdenia vplyvu, vypracovanie a uverejňovanie príručiek, správ a vzdelávacieho materiálu,
  • budovanie IT kapacít,
  • komunikačné projekty, organizácia informačných a mediálnych kampaní,

budovanie inštitucionálnych, administratívnych alebo odvetvových kapacít a súvisiace podporné akcie ako semináre, konferencie a workshopy, pracovné návštevy, odborná spôsobilosť, vzdelávacie opatrenia, a pod.

Projekt Insolventnosť

Cieľom projektu je získať podrobný prehľad o 3 kľúčových problematikách, ako aj o spôsobe úpravy zákona tak, aby odzrkadľoval požiadavky vyplývajúcej zo Smernice EK, a zároveň bol pre slovenských občanov lepšie využiteľný.

Problematika 1 – Nástroje včasného varovania
Projekt poukazuje na neexistenciu nástrojov včasného varovania v Slovenskej republike, ako aj na požiadavku takéto nástroje zaviesť. Táto povinnosť vyplýva zo Smernice o reštrukturalizácii a insolvencii (2019/1023)

Výstupom projektu má byť analýza stavu súčasného výkazníctva podnikateľov voči sektoru verejnej správy a súkromným osobám (najmä banky), a tiež vyberanie vhodných nástrojov pre podmienky Slovenskej republiky.

Problematika 2 – Efektivita konkurzného konania
Projekt poukazuje na zlé hodnotenie Slovenskej republiky v medzinárodných rebríčkoch, pokiaľ ide o dĺžku konkurzného konania (tú predovšetkým), jeho vysoké náklady a nízku výťažnosť. Projekt má preto za úlohu zanalyzovať súčasný stav legislatívy a súdnych procesov.

Rovnako bude venovaná pozornosť analýze procesu v praxi formou rozhovorov s kľúčovými hráčmi ako sú sudcovia, iní súdni pracovníci, správcovia, advokáti, daňoví poradcovia, banky, komory podnikateľov. Taktiež bola definovaná požiadavka o porovnanie s 3 obdobnými členskými štátmi a vypracovanie odporúčaní pre Slovenskú republiku na zmenu stavu.

Problematika 3 – Využitie reštrukturalizačného konania
Projekt poukazuje na zníženie počtu reštrukturalizačných konaní v posledných rokoch a žiada o zistenie správneho nastavenia preventívnej i „klasickej“ reštrukturalizácie. Táto požiadavka je zároveň podporená potrebou implementácie Smernice EÚ o reštrukturalizácii a insolvencii (2019/1023), ktorá obsahuje harmonizačné ustanovenia o preventívnej reštrukturalizácii. 

Analýza v rámci tohto projektu má mať formu zistenia súčasného stavu legislatívy a súdnych procesov, a tiež oboznámenia sa s praxou prostredníctvom konzultácie s kľúčovými hráčmi v procese ako sú sudcovia, iní súdni pracovníci, správcovia, advokáti, daňoví poradcovia, banky, komory podnikateľov. Rovnako sa žiada o porovnanie s 3 obdobnými členskými štátmi a vypracovanie odporúčaní pre Slovenskú republiku na zmenu stavu.

Míľniky projektu