e-CODEX

Spolufinancovaný EÚ z Nástroja na prepájanie Európy
EU komisia logo
Ministerstvo spravodlivosti SR

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky sa v novembri 2018 zapojilo do výzvy CEF Telecom 2018 na pripojenie sa k systému e-CODEX. 

Systém e-CODEX bol spustený v rámci viacročného akčného plánu na roky 2009 – 2013 týkajúceho sa európskej elektronickej justície, a to najmä s cieľom podporiť digitalizáciu cezhraničných súdnych konaní a uľahčiť komunikáciu medzi justičnými orgánmi členských štátov. Systém e-CODEX vyvinulo 21 členských štátov za účasti ďalších tretích krajín/území a organizácií v rokoch 2010 až 2016. 

Systém e-CODEX umožňuje zabezpečenú komunikáciu v občianskych a trestných veciach prostredníctvom špecifického riešenia cezhraničnej výmeny elektronických správ v oblasti justičnej spolupráce. Systém e-CODEX pozostáva z balíka softvérových produktov, ktoré možno použiť na nastavenie prístupového bodu zabezpečenej komunikácie. Prístupové body používajúce systém e-CODEX dokážu komunikovať s inými prístupovými bodmi na internete prostredníctvom súboru protokolov bez zapojenia centrálneho systému. Každý prístupový bod možno prepojiť napríklad s vnútroštátnym systémov správy prípadov, čím sa umožní zabezpečená výmena písomností s inými podobnými systémami. V oblasti výmeny písomností týkajúcich sa konkrétnych konaní sa v rámci systému e-CODEX sprístupňujú štandardizované digitálne formuláre (nie sú spojené s obsahom, ktorý sa má preniesť, ale len umožňujú komunikáciu), prostredníctvom ktorých sa môžu vymieňať informácie medzi vnútroštátnymi systémami. Systém e-CODEX v súčasnosti uľahčuje elektronickú komunikáciu medzi občanmi a súdmi, ako aj medzi správnymi orgánmi členských štátov v niektorých cezhraničných občianskych súdnych konaniach a trestných konaniach. Európsky portál elektronickej justície  umožní občanom prostredníctvom systému e-CODEX elektronicky podpisovať a posielať príslušným súdom v členských štátoch návrhy na vydanie európskeho platobného rozkazu  a návrhy vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

Implementácia e-CODEX je spolufinancovaná Európskou úniou z Nástroja na prepájanie Európy v zmysle Zmluvy o grante INEA/CEF/ICT/A2018/1818004 v maximálnej výške 186 390,00 EUR, ktorá predstavuje 75% podiel financovania.