Zvyšovanie účinnosti súdnictva prostredníctvom ochrany/posilnenia postavenia obetí a zraniteľných strán

Slovenský znak

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

Projekt Zvyšovanie účinnosti súdnictva prostredníctvom ochrany/posilnenia postavenia obetí a zraniteľných strán získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 1 020 000,00 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 180 000,00 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Cieľom projektu je prispieť k zefektívneniu a skvalitneniu justičného systému v oblasti ochrany obetí zločinu a maloletých v rámci rodinných právnych sporov. Súčasťou tejto snahy je aj pilotný projekt zameraný na urovnanie rodinných právnych sporov na vybraných súdoch.

Od októbra 2019 sa tak v záujme čo najlepšej ochrany maloletých vytvára prostredie na blízku spoluprácu medzi sudcami, psychológmi, sociálnymi ochrancami či mediátormi v rodinných právnych sporoch, ktorí sú špeciálne trénovaní na jednanie s maloletými. Prostredie, v ktorom dochádza k interakcii s maloletými, by tak malo zohľadňovať ich potreby a celé pojednávanie by pre nich malo byť menej stresujúce.

Tento projekt by mal dopĺňať a posilniť program Domáce násilie a násilie založené na rodovej príslušnosti financovaný z Nórskych fondov, keďže obete domáceho násilia potrebujú mimoriadne pochopenie a ochranu. Preto hlavným účelom projektu je vyplnenie medzier, ktoré nie sú pokryté programom pre násilie založené na rodovej príslušnosti.

Plánované ukončenie hlavných aktivít projektu sa očakáva v októbri 2022, kedy bude dosiahnutá komplexná ochrana zraniteľných účastníkov.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk.

Granty EHP predstavujú príspevok Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Majú dva hlavné ciele: znižovanie ekonomických a spoločenských rozdielov v Európe a posilňovanie vzájomných vzťahov medzi prispievateľskými krajinami a 15 krajinami EÚ v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.

Tri prispievateľské štáty úzko spolupracujú s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Ako donori postupne v rokoch 1994 až 2014 poskytli prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur. Granty EHP na obdobie 2014 – 2021 dosahujú 1,55 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

  • #1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
  • #2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
  • #3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
  • #4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
  • #5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Granty EHP sú financované spoločne Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom podľa ich HDP.

Oprávnenosť čerpať tieto granty odráža kritériá stanovené pre Kohézny fond EÚ, ktorý je určený pre členské štáty s hrubým národným produktom (HNP) na obyvateľa nižším než 90% priemeru EÚ.

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Viac informácií o projekte

Hlavné míľniky:

Galéria

Špecializované miestnosti na partnerských súdoch

Školenie 15.-16.03.2023

Študijný pobyt pre sudcov, prokurátorov a zamestnancov MS SR na Islande

Otváracia konferencia so zahraničnou účasťou (10. – 11.02.2020 v Starej Lesnej)

Medzirezortné stretnutie (27.09.2021 v Bratislave)

Medzirezortné stretnutie (05-06.10. 2021)

Študijný pobyt pre sudcov, prokurátorov a zamestnancov MS SR v Nórsku

Školenie (02.06.2022)

Školenie (07.-08.06.2022)

Školenie (22-23.11.2022)

Školenie v Holešově v ČR – týždenný výcvik

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Račianska 71
813 11 Bratislava

Manažér projektu
Ing. Karin Kramplová

+421 2 888 91582
karin.kramplova@justice.sk