Zisťovanie pobytu v jednotlivých štátoch

V prípade potreby súdu zistiť  alebo si overiť adresu pobytu účastníka civilného konania v cudzine sú možnosti obmedzené. Vo vzťahu k niektorým štátom možno využiť osobitný mechanizmus zisťovania adresy upravený v:

  • čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1784 z 25. novembra 2020 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch (doručovanie písomností) (prepracované znenie), ktorý sa uplatní vo vzťahu k členským štátom EÚ podľa; alebo
  • dvojstranných zmluvách o právnej pomoci – žiadosť o zistenie adresy podáva vo svojom mene, na základe podnetu súdu, ministerstvo spravodlivosti, ak ide o dvojstranné zmluvy s Afganistanom, Alžírskom, Jemenom, SFR Juhosláviou (vo vzťahu ku všetkým nástupníckym štátom okrem Slovinska a Chorvátska-členské štáty EÚ), Sýriou a ZSSR (vo vzťahu k Rusku, Ukrajine, Bielorusku a Moldavsku). Žiadosť (dožiadanie) o zistenie adresy „Príslušnému justičnému orgánu“ druhej zmluvnej strany podáva vo svojom mene slovenský súd prostredníctvom MS SR, ak ide o  dvojstranné zmluvy  s Kubou a Vietnamom.

V ostatných prípadoch prichádza teoreticky do úvahy možnosť prešetrovať adresu pobytu účastníka, ktorá sa už javí byť neaktuálna a to prostredníctvom dožiadania o vykonanie dôkazu či už podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1783 z 25. novembra 2020 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach (vykonávanie dôkazov) (prepracované znenie) (v rámci EÚ s výnimkou Dánska) alebo podľa Dohovoru o vykonávaní dôkazov v cudzine v občianskych a obchodných veciach (Haag 18. marca 1970, vyhl. č.129/1976 Zb.). Príslušné orgány mnohých štátov sa však prikláňajú k názoru, že zisťovanie pobytu nepredstavuje v pravom zmysle slova  výkon dôkazu a preto odmietajú využitie uvedených právnych nástrojov na tento účel.

V určitých situáciách môže mať informácie či údaje o pobyte slovenského občana v niektorom štáte zastupiteľský orgán SR pre daný štát. Ide o prípady, kedy sa slovenský občan na zastupiteľský úrad obrátil z dôvodu vydania cestovného či iného dokladu alebo z iných príčin. Súd sa môže na ZÚ SR obrátiť priamo.