Vykonávanie dôkazov

V prípade potreby vykonať určitý dôkaz v cudzine prichádza do úvahy niekoľko možností ako postupovať a to v závislosti od konkrétneho štátu. V prípade členských krajín Európskej únie (s výnimkou Dánska) sa postupuje podľa ustanovení Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1783 z 25. novembra 2020 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach (vykonávanie dôkazov) (prepracované znenie)

Príslušným orgánom zmluvných štátov Dohovoru o vykonávaní dôkazov v cudzine v občianskych a obchodných veciach (Haag 18. marca 1970, vyhl. č.129/1976 Zb.) resp. Dohovoru o civilnom konaní  (Haag 1. marca 1954, vyhl. č. 72/1966 Zb.), ktoré nie sú členskými štátmi EÚ sa zasiela žiadosť o vykonanie dôkazu podľa jedného z týchto dohovorov (primárne podľa Dohovoru z roku 1970). 


DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA PRE SÚDY A NOTÁROV: v konaniach vedených notárom ako súdnym komisárom môže žiadosť podľa horeuvedeného haagskeho dohovoru a nariadenia EÚ vypracovať a odoslať notár. Uvedené je v súlade s príslušnými vyhláseniami Slovenskej republiky k predmetným právnym nástrojom a tiež s ustanovením § 161 CMP, nakoľko ani jeden z týchto nástrojov nestanovuje súd ako výlučný odosielajúci orgán. Usmernenia dostupné nižšie preto v prípade odosielania žiadostí do zahraničia platia rovnako pre súdy a notárov-súdnych komisárov. 


Ak daný štát nie je zmluvnou stranou žiadnej mnohostrannej medzinárodnej zmluvy, súdy pri vykonávaní dôkazov postupujú podľa príslušnej dvojstrannej medzinárodnej zmluvy a ak takáto neexistuje, v prípade bezzmluvného styku prichádza na rad osobitný postup (zasielanie tzv. diplomatickou cestou) podľa Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. 4. 1963, vyhl. č. 32/1969 Zb.).

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA PRE SÚDY A NOTÁROV: v konaniach vedených notárom ako súdnym komisárom môže žiadosť podľa dvojstranných zmlúv vypracovať notár v prípade, že zo znenia konkrétnej medzinárodnej zmluvy nevyplýva opak. Väčšina dvojstranných zmlúv predpokladá ministerský styk, teda žiadosť (či už vypracovaná súdom alebo notárom) musí byť zaslaná Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky, ktoré ich za splnenia formálnych požiadaviek zmluvy následne postúpi do zahraničia.  

Usmernenie k nariadeniu o vykonávaní dôkazov:

Usmernenie k výkonu dôkazov podľa Nariadenia_1.4.2023 (DOCX, 24 KB)