Praktické informácie pre justičné orgány

Praktické informácie pre justičné orgány

Extradícia a právna pomoc vo vzťahu k usa – nové nástroje platné od 1. Februára 2010

Informovanie o trestnom konaní cudzinca

Ustanovenie § 70 ods. 1 vyhlášky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre súdy upravuje povinnosť súdu informovať príslušný zastupiteľský orgán štátu, ktorého je cudzinec štátnym občanom, o vzatí cudzinca do väzby. V prípade, že súdu nie je známa skutočnosť, ktorý zastupiteľský orgán je na doručenie informácie príslušný, zašle informáciu Ministerstvu zahraničných vecí Slovenskej republiky so žiadosťou o jej sprostredkovanie príslušnému zastupiteľskému orgánu. Podľa ustanovenia článku 36 ods. 1 písm. b) Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch (ozn. č. 32/1969 Zb.) príslušné orgány prijímajúceho štátu bez meškania informujú konzulárny úrad vysielajúceho štátu o prípadoch, v ktorých v jeho konzulárnom obvode štátny príslušník vysielajúceho štátu bol zatknutý, uväznený, daný do väzby alebo zadržaný iným spôsobom, pokiaľ o to uvedený štátny príslušník požiada. V súlade s týmto dohovorom je potrebné, aby súdy v týchto prípadoch rešpektovali vôľu cudzích štátnych príslušníkov a informovali príslušný zastupiteľský orgán štátu, ktorého je cudzinec štátnym občanom, resp. Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky výlučne v prípadoch, keď o to cudzí štátny občan požiada.

Doručovacia adresa Národnej ústredne Sirene

Národná ústredňa Sirene informovala ministerstvo spravodlivosti o probléme s doručovaním doporučených zásielok na adresu sídla Národnej ústredne Sirene. Doporučené zásielky je potrebné zasielať na doručovaciu adresu Národnej ústredne Sirene (nie adresu sídla). V takomto prípade nie je možné zo strany Národnej ústredne Sirene prevziať zásielku a včas a riadne vybaviť požiadavky súdu týkajúce sa európskeho zatýkacieho rozkazu. V záujme účinnejšej a rýchlejšej komunikácie prostredníctvom pošty medzi súdmi Slovenskej republiky a Národnou ústredňou Sirene je potrebné zasielať súdne písomnosti na nasledovnú doručovaciu adresu Národnej ústredne Sirene:

Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia policajného zboru SR
Národná ústredňa Sirene
Pribinova 2
812 72 Bratislava

Poučenie o dôsledkoch odovzdania na VTOS do cudziny

Európska justičná sieť