Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci

1. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci

Všeobecne o EJS

Európska justičná sieť (ďalej len „EJS“) v občianskych a obchodných veciach je neformálna sieť vytvorená medzi členskými štátmi EÚ s výnimkou Dánska. Všetky svoje ciele a úlohy plní EJS pomocou svojich členov určených v jednotlivých členských štátov EÚ (viac o zložení EJS viď nižšie).   EJS bola založená Rozhodnutím Rady č. 470/2001 z 28. Mája 2001 o vytvorení Európskej súdnej siete pre občianske a obchodné veci. Svoju činnosť začala 1. decembra 2002.  Rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 568/2009/ES z 18. Júna 2009 bol doplnený právny základ EJS, čím sa EJS modernizovala a vytvorili sa lepšie podmienky pre jej fungovanie. Konsolidované znenie rozhodnutia nájdete tu​.

UPOZORNENIE: EJS nemôže poskytovať výklad právnych nástrojov EÚ v oblasti medzinárodného práva súkromného (justičnej spolupráce v civilných veciach) a bude zodpovedať iba tie otázky, na ktoré je oprávnená.

Cieľ a úlohy EJS

EJS je flexibilná a nebyrokratická sieť, ktorej cieľom je zjednodušiť, zlepšiť, posilniť a urýchliť justičnú spoluprácu medzi členskými štátmi EÚ v prospech občanov a obchodných spoločností v cezhraničných konaniach (napr. poskytovaním právnej pomoci pri doručovaní písomností alebo získavaní dôkazov) a umožniť  správne uplatňovanie právnych predpisov a dohovorov EÚ medzi členskými štátmi.   EJS má za úlohu informovať verejnosť o cezhraničnom prístupe k spravodlivosti, teda poskytovať prehľadné informácie k špecifickým oblastiam justičnej spolupráce v občianskych a obchodných veciach, ktoré sa týkajú právnych nástrojov EÚ a medzinárodných nástrojov a tiež vnútroštátneho práva jednotlivých členských štátov EÚ. V rámci plnenia informačnej povinnosti vypracovala EJS k aplikácii špecifických právnych nástrojov EÚ viaceré publikácie, tzv. „Príručky“, určené pre odborníkov ako aj laickú verejnosť. Informačnú úlohu plní EJS prostredníctvom Európskeho portálu elektronickej justície, ktorý je centrálnym elektronickým miestom pre oblasť justície.  Informácie o právnych systémoch jednotlivých členských štátov sú na portáli dostupné vo všetkých úradných jazykoch členských štátov.    V neposlednom rade má EJS za úlohu hodnotiť a zdieľať skúsenosti z aplikácie práva EÚ, to znamená, že sa zúčastňuje na procese vyhodnocovania uplatňovania právnych nástrojov EÚ tým, že zisťuje problémy, resp. slabé stránky pri praktickom uplatňovaní týchto nástrojov a predkladá návrhy na zlepšenú právnu úpravu. Je teda dôležitým styčným bodom medzi politikou EÚ v oblasti občianskej justície a jej konkrétnym uplatňovaním v každodennej právnej praxi.

Zloženie EJS
   EJS tvoria je členovia:

 • kontaktné body určené členskými štátmi
 • ústredné a iné orgány určené v právnych predpisoch EÚ a v medzinárodných právnych nástrojoch,    ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami, alebo určené vo vnútroštátnych právnych predpisoch týkajúcich sa justičnej spolupráce v občianskych a obchodných veciach
 • styční sudcovia poverení spoluprácou v občianskych a obchodných veciach
 • iné justičné alebo správne orgány zodpovedné za justičnú spoluprácu v občianskych a obchodných veciach, ktorých členstvo v EJS je príslušným členským štátom považované za prínosné
 • stavovské organizácie na celoštátnej úrovni v jednotlivých členských štátoch, ktoré združujú a zastupujú príslušníkov právnických profesií, ktorí sú priamo zapojení do uplatňovania práve EÚ a medzinárodných právnych nástrojov v občianskych a obchodných veciach

Zasadnutia členov EJS a ich úlohy

Kľúčovú úlohu v EJS zohrávajú kontaktné body. Kontaktné body sa stretávajú na zasadnutiach EJS organizovaných Európskou komisiou minimálne raz za 6 mesiacov, spravidla šesťkrát ročne (viď Aktuálne informácie ), pričom každý členský štát je na stretnutí zastúpený aspoň jedným kontaktným bodom, prípadne sa stretnutia zúčastňujú aj iní členovia EJS, väčšinou v závislosti od témy, ktorej je stretnutie venované. Na stretnutia môžu byť ako pozorovatelia prizvané aj pristupujúce a kandidátske krajiny. Stretnutia sa môžu konať v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ, spravidla však EJS zasadá v Bruseli.  Kontaktné body a ostatní členovia EJS sa pravidelne každý rok stretávajú na tzv. výročných zasadnutiach EJS.

Kontaktné body zabezpečujú koordináciu medzi všetkými členmi EJS na vnútroštátnej úrovni a vo svojich členských štátoch organizujú pravidelné stretnutia s členmi EJS zo svojho štátu s cieľom výmeny poznatkov, skúseností a informácií. Kontaktné body sú k dispozícii kontaktným bodom ostatných členských štátov EÚ, miestnym justičným orgánom vo svojom členskom štáte, ale aj úradom určeným v právnych nástrojoch EÚ v oblasti justičnej spolupráce v občianskych a obchodných veciach.

Za Slovenskú republiku tvoria EJS:

 • hlavný kontaktný bod – Odbor medzinárodného práva súkromného  Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a
 • ostatní členovia EJS
  • zástupca Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže Slovenskej republiky,
  • zástupca Centra právnej pomoci,
  • kontaktný sudca pre oblasť rodinného práva,
  • zástupca Notárskej komory,
  • zástupca Slovenskej komory exekútorov,
  • zástupca Slovenskej advokátskej komory.

E-mailový kontakt na hlavný slovenský kontaktný bod EJS je ejn.civil@justice.sk.

2. Rozhodnutie o vytvorení Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci

UPOZORNENIE: EJS nemôže poskytovať výklad právnych nástrojov EÚ v oblasti medzinárodného práva súkromného (justičnej spolupráce v civilných veciach) a bude zodpovedať iba tie otázky, na ktoré je oprávnená.

Rozhodnutie o vytvorení EJS v dvojjazyčnej verzii​

3. Súdna sieť pre občianske veci Slovenskej republiky

Všeobecne o súdnej sieti pre občianske veci Slovenskej Republiky

EJS podporuje ústredné vnútroštátne orgány zriadené právnymi nástrojmi Únie a najmä uľahčuje kontakty medzi jednotlivými súdmi prostredníctvom siete vnútroštátnych kontaktných bodov. Za tým účelom bola v Slovenskej republike vytvorená Súdna sieť pre občianske veci (ďalej len „Sieť“). Jej organizácia a pôsobnosť je upravená v internom právnom akte MS SR z roku 2010 (Inštrukcia MS SR č. 36/2010). Začala fungovať 1. januára 2011.

Cieľ a úlohy siete

 • účinné zapojenie Slovenskej republiky do EJS
 • zabezpečenie prenosu informácií získaných na zasadnutiach EJS ako aj informácií ministerstva spravodlivosti z oblasti medzinárodnej justičnej spolupráce v občianskych veciach na súdy Slovenskej republiky
 • zjednodušenie a skvalitnenie justičnej spolupráce v občianskych veciach na vnútroštátnej úrovni vo vzťahu k justičným orgánom, čo sa v praxi deje tak, že zabezpečuje priamy kontakt ústredného kontaktného bodu s konkrétnym súdom pri riešení praktických otázok justičnej spolupráce a pri urgenciách, s ktorými sa naň obrátia členovia EJS z iných členských štátov EÚ a tiež pri urgenciách dožiadaní slovenských súdov zaslaných do iného členského štátu podľa právneho aktu EÚ alebo medzinárodnej zmluvy
 • je zdrojom praktických informácii o uplatňovaní právnych nástrojov EÚ a medzinárodných zmlúv z tejto oblasti v podmienkach Slovenskej republiky

Zloženie siete

Sieť tvoria jej členovia: 

 • hlavný kontaktný bod – Odbor medzinárodného práva súkromného Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
 • kontaktné body súdov. Kontaktnými bodmi súdov sú sudcovia alebo vyšší súdni úradníci okresných a krajských súdov a Najvyššieho súdu SR so zameraním na občianske, rodinné, dedičské alebo obchodné právo. Každý súd je v Sieti zastúpený jedným kontaktným bodom
 • kontaktný sudca pre rodinné právo

Kontaktné body Siete úzko spolupracujú s Centrom pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže a so stavovskými organizáciami.

Zasadnutia siete

Kontaktné body Siete sa stretávajú podľa potreby, spravidla 2x do roka.  Témy zasadnutí sú rôznorodé. Týkajú sa už platných právnych aktov EÚ ale aj tých budúcich. Podľa témy a potreby sa na stretnutia prizývajú aj iní odborníci, najmä zamestnanci Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, zástupcovia ústredných orgánov podľa právnych aktov EÚ a medzinárodných zmlúv (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže) a zástupcovia stavovských organizácií. V medziobdobí funguje Sieť prostredníctvom e-mailovej komunikácie medzi hlavným kontaktným bodom, u ktorého sa sústreďujú aplikačné problémy a otázky a kontaktnými bodmi na príslušnom súde. V prípade potreby informuje hlavný kontaktný bod všetky kontaktné body Siete o aplikácii nového právneho nástroja, či o opakujúcom sa probléme spolu s jeho riešením.


E-mailový kontakt na ústredný slovenský kontaktný bod siete EJS je civil.inter.coop@justice.sk

4. Inštrukcia o vytvorení Súdnej siete pre občianske veci Slovenskej republiky – SK znenie

Inštrukcia 36/2010
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
č.14773/2010/81-64055
z 21. decembra 2010,
ktorou sa ustanovuje organizácia a pôsobnosť Súdnej siete pre občianske veci Slovenskej republiky

Čl. 1

Zriadenie a cieľ Súdnej siete pre občianske veci Slovenskej republiky

 1. Ministerstvo  spravodlivosti  Slovenskej  republiky  zriaďuje  Súdnu  sieť  pre  občianske  veci  Slovenskej  republiky (ďalej len „sieť―) na účely:
  1. účinného zapojenia Slovenskej republiky do činnosti Európskej justičnej  siete pre občianske a obchodné veci, [1]
  2. zabezpečenia prenosu informácií získaných na  zasadnutiach Európskej justičnej siete na súdy Slovenskej republiky a
  3. zjednodušenia   a   skvalitnenia   justičnej   spolupráce   v   občianskych   veciach   na   vnútroštátnej   úrovni   a   tiež vo vzťahu k justičným orgánom ostatných členských štátov.

Čl. 2 Zloženie siete

 1. Sieť tvoria hlavný kontaktný bod a kontaktné body súdov.
 2. Funkciu   hlavného   kontaktného   bodu   zabezpečuje   Ministerstvo   spravodlivosti   Slovenskej   republiky   (ďalej   len „ministerstvo―), odbor medzinárodného práva súkromného a procesného.
 3. Kontaktnými bodmi súdov sú sudcovia alebo vyšší súdni úradníci okresných a krajských súdov a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „súd―). Každý súd    je v sieti zastúpený jedným kontaktným bodom.
 4. Členmi   siete   sú   tiež   kontaktní   sudcovia   určení   do   rôznych   špecializovaných   sietí   medzinárodnej   spolupráce na základe nástrojov Európskej únie alebo medzinárodných zmlúv.

Čl. 3 Činnosť a úlohy siete 

 1. Sieť plní najmä úlohu rýchleho šírenia aktuálnych informácií získaných na zasadnutiach Európskej justičnej siete, informácií Komisie Európskej únie a tiež informácií ministerstva z oblasti medzinárodnej justičnej spolupráce v občianskych veciach smerom k súdom a je zdrojom praktických informácií o uplatňovaní právnych nástrojov Európskej únie a  medzinárodných zmlúv z tejto oblasti v podmienkach Slovenskej republiky.
 2. Sieť ďalej zabezpečuje priamy kontakt hlavného kontaktného bodu s konkrétnym súdom pri riešení praktických otázok justičnej spolupráce a pri urgenciách, s ktorými sa naň obrátia členovia Európskej justičnej siete z iných členských štátov a tiež pri urgenciách dožiadaní slovenských súdov zaslaných do iného členského štátu podľa právneho aktu Európskej únie alebo medzinárodnej zmluvy.

[1] Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 568/2009/ES z 18. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady 2001/470/ES o vytvorení Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci, publikované v Úradnom vestníku Európskej únie (Ú. v. EÚ L 168, 30. 6. 2009, s. 35 – 40).

Čl. 4 Určenie kontaktných bodov

 1. Súd určí svoj kontaktný bod zo sudcov alebo vyšších súdnych úradníkov so zameraním na občianske, rodinné, dedičské alebo obchodné právo. Podľa možností by kontaktný bod mal byť schopný komunikovať aspoň pasívne v anglickom alebo francúzskom jazyku a mať základné znalosti z európskeho a medzinárodného práva.
 2. Do funkcie kontaktného bodu je sudca alebo vyšší súdny úradník určený predsedom súdu so svojím súhlasom.
 3. Ak je kontaktný bod dlhodobo neprítomný alebo sa nemôže zúčastniť na stretnutí siete, súd určí náhradný kontaktný bod, ktorý zastúpi určený kontaktný bod. Náhradný kontaktný bod nemusí spĺňať požiadavky určené v odseku 1.
 4. Hlavný kontaktný bod vedie a aktualizuje zoznam kontaktných bodov a ich náhradníkov s uvedením mena a priezviska, kontaktných údajov, špecializácie a jazykových znalostí.
 5. Súd vytvorí podmienky na to, aby kontaktný bod mohol riadne vykonávať svoje úlohy uvedené v článku 5, najmä aby mal prístup na internet a k elektronickej pošte (e-mail) a aby sa mohol zúčastniť na stretnutí siete a v prípade prizvania kontaktného bodu podľa čl. 6 ods. 7 aj na stretnutí Európskej justičnej siete. Predseda súdu vezme zreteľ na skutočnosť, že sudca alebo vyšší súdny úradník vykonáva funkciu kontaktného bodu pri prideľovaní nepravidelných častí služobného platu alebo pri rozvrhu práce sudcu alebo vyššieho súdneho úradníka určeného ako kontaktný bod.

Čl. 5 Hlavné úlohy kontaktného bodu

 1. Kontaktný bod má povinnosť zúčastňovať sa na stretnutiach siete (čl. 6 ods. 1) a odovzdávať informácie získané na týchto stretnutiach a v rámci písomnej komunikácie siete ostatným sudcom a vyšším súdnym úradníkom súdu, ktorý ho určil.
 2. Kontaktný bod na žiadosť hlavného kontaktného bodu zabezpečí informáciu o stave vybavovania dožiadania, ktoré bolo súdu, ktorý ho určil, zaslané z cudziny podľa právneho aktu Európskej únie alebo medzinárodnej zmluvy.
 3. Kontaktný bod na žiadosť sudcu alebo vyššieho súdneho úradníka súdu, ktorý ho určil, zašle hlavnému kontaktnému bodu žiadosť o urgenciu vybavenia dožiadania zaslaného súdom do iného členského štátu Európskej únie, ak boli urgencie vykonané postupom určeným príslušným právnym aktom Európskej únie alebo medzinárodnou zmluvou neúspešné.
 4. Kontaktný bod na žiadosť hlavného kontaktného bodu zabezpečí za súd, ktorý ho určil, praktické informácie z uplatňovania konkrétneho právneho aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy alebo judikatúry Súdneho dvora Európskej únie. Negatívne praktické skúsenosti z vykonávania týchto právnych nástrojov môže hlavnému kontaktnému bodu signalizovať aj priebežne.
 5. Kontaktný bod zabezpečí prípadné pripomienky súdu k návrhu nového právneho aktu Európskej únie, ktorý mu bol zaslaný hlavným kontaktným bodom.

Čl. 6 Forma a spôsob spolupráce

 1. Kontaktné body siete sa stretávajú podľa potreby, spravidla dvakrát do roka, v školiacom zariadení Inštitútu vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v Omšení (ďalej len „inštitút―), prípadne na inom vhodnom mieste.
 2. Stretnutia kontaktných bodov siete zvoláva a organizuje hlavný kontaktný bod.
 3. Každý súd je zastúpený na týchto stretnutiach kontaktným bodom alebo náhradným kontaktným bodom (čl. 4 ods. 3).
 4. Na stretnutia siete môžu byť, podľa témy a potreby, prizvaní aj iní odborníci, najmä zamestnanci ministerstva, zástupcovia iných orgánov určených ako ústredné orgány podľa právnych aktov Európskej únie a medzinárodných zmlúv a zástupcovia stavovských organizácií, ktoré sú členmi Európskej justičnej siete. [2]
 5. Cieľom stretnutí uvedených v odseku 1 je odovzdávať a šíriť informácie získané na zasadnutiach kontaktných bodov Európskej justičnej siete, hodnotiť úlohy vyplývajúce z činnosti siete, zhromažďovať podnety a pripomienky kontaktných bodov a ostatných členov siete, vrátane pripomienok k navrhovaným právnym aktom Európskej únie, umožniť v rámci diskusie výmenu názorov a skúseností a prejednávanie aktuálnych praktických a právnych problémov a napomáhať prehlbovanie vedomostí o existujúcich právnych aktoch Európskej únie a medzinárodných zmluvách.
 6. Z iniciatívy hlavného kontaktného bodu sa kontaktné body siete môžu zúčastniť aj jednotlivých zasadnutí Európskej justičnej siete a výročných stretnutí Európskej justičnej siete. Vzhľadom na rôznorodosť tém zasadnutí Európskej justičnej siete a limitovaný počet účastníkov za jednotlivé členské štáty, zodpovedá za koordináciu účasti a výberu vhodných kontaktných bodov siete na zasadnutiach Európskej justičnej siete hlavný kontaktný bod.
 7. Kontaktné body sa môžu zúčastňovať na činnosti pracovných skupín vytvorených Európskou justičnou sieťou. Na zastúpenie v týchto skupinách sa uplatní primerane postup podľa odseku 6 tohto článku.

Čl. 7 Náklady stretnutí siete

 1. Stravovanie a ubytovanie kontaktným bodom súdov a zamestnancom ministerstva na stretnutiach siete v inštitúte sa poskytuje bezplatne.[3]
 2. Ostatné náklady spojené s účasťou osôb uvedených v odseku 1 na stretnutiach siete hradia vysielajúce organizácie.
 3. Stravovanie a ubytovanie iných účastníkov na stretnutí siete (čl. 6 ods. 4) sa poskytne bezplatne len v prípade, že sú hosťami ministerstva.[4]
 4. Náklady spojené s účasťou kontaktného bodu súdu na zasadnutí Európskej justičnej siete alebo jej pracovnej skupiny podľa čl. 6 ods. 6 a 7 hradí súd, ktorý kontaktný bod určil, s výnimkou letenky, ktorú zabezpečí Európska komisia na svoje náklady.

[2] Slovenská advokátska komora, Notárska komora Slovenskej republiky a Slovenská komora exekútorov.
[3] Metodický pokyn č. 13/2009 sekcie rozvoja, ekonomiky a správy Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zo 17. 9. 2009 č. 31359/2009-41 o poskytovaní stravovacích, ubytovacích a ďalších služieb.
[4] Pozri poznámku 3 vyššie.

Čl. 8 Záverečné ustanovenia

 1. Najneskôr do dvoch mesiacov od nadobudnutia účinnosti oznámi súd hlavnému kontaktnému bodu informácie uvedené v čl. 4 ods. 4.
 2. Zmenu v určení osoby do funkcie kontaktného bodu, ako aj určenie náhradného kontaktného bodu (čl. 4 ods. 3) a tiež každú zmenu v informáciách zapisovaných do zoznamu kontaktných bodov a ich náhradníkov podľa čl. 4 ods. 4 súd nahlási hlavnému kontaktnému bodu bezodkladne. Čl. 9 Účinnosť Táto inštrukcia nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Lucia Žitňanská v. r. ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky

Inštrukcia EN znenie

INSTRUCTION
36/2010 
OF THE MINISTRY OF JUSTICE OF THE SLOVAK REPUBLIC 
No 14773/2010/81-64055 
of 21 December 2010

establishing the organisation and scope of authority of a Judicial Network in civil matters of the Slovak Republic

Article 1

Establishment and objective of the Judicial Network in civil matters of the Slovak Republic

 1. The Ministry of Justice of the Slovak Republic establishes a Judicial Network in civil matters of the Slovak Republic (hereinafter referred to as the „Network“) for the purpose of:
  1. effective involvement of the Slovak Republic in the activities of the European Judicial Network in civil and commercial matters, [1]
  2. arranging for the transmission of information received at the meetings of the European Judicial Network to the courts of the Slovak Republic, and
  3. simplifying and improving the judicial cooperation in civil matters at national level, as well as in relation to the judicial bodies of other Member States

Article 2
Composition of the Network

 1.  The Network shall be composed of the central contact point and contact points of the courts.
 2. The function of the central contact point is ensured by the Ministry of Justice of the Slovak Republic (hereinafter referred to as the “Ministry”), Department of International Private and Procedural Law.
 3. The contact points of the courts are constituted by judges or senior court officials of the district and regional courts and the Supreme Court of the Slovak Republic (hereinafter referred to as the “Court”). Each Court is represented in the Network by one contact point.
 4. Contact judges designated to various specialised networks of international cooperation on the basis of European Union instruments or international agreements are also members of the Network.

Article 3
Activities and functions of the Network

 1. The Network shall accomplish namely the task of rapid dissemination of up-to-date information received at the meetings of the European Judicial Network, information of the Commission of the European Union, as well as information of the Ministry in the domain of international judicial cooperation in civil matters towards the courts, and it constitutes a source of practical information on implementation of legal instruments of the European Union and international agreements in this domain in the Slovak Republic.
 2. Further, the Network shall ensure direct contact of the central contact point with the particular court in addressing practical issues of judicial cooperation, and in case of notices served on it by members of the European Judicial Network from other Member States, as well as in case of notices concerning requests of the Slovak courts which were sent to another Member State in accordance with a legal act of the European Union or an international agreement.

Article 4
Designation of contact points

 1. The Court shall designate a contact point from among judges or senior court officials specialised in civil, family, succession, or commercial law. The contact point should, as far as possible, have the ability to communicate at least passively in English or French language and have basic knowledge of European and International law.
 2. A judge or senior court official is designated to the function of the contact point by a President of the Court with their consent.
 3. In case of the contact point’s absence which is not only temporary or if they cannot take part at the Network’s meeting, the Court shall designate a substitute contact point who will take the designated contact point’s place. The substitute contact point does not have to meet the requirements set out in Paragraph 1.
 4. The central contact point shall keep an up-to-date list of contact points and their substitutes, including their first name and family name, contact information, specialization and language knowledge.
 5. The Court shall create conditions for the contact point to be able to duly perform their functions provided for by Article 5, namely to have access to internet and electronic mail (e-mail) and to be able to take part at the Network’s meeting, as well as, in case of invitation of the contact point according to Article 6 Paragraph 7, at the meeting of the European Judicial Network. The fact that the judge or senior court official performs the function of the contact point shall be taken into account by the President of the Court when granting non-regular parts of the salary or when fixing the work schedule of the judge or senior court official designated as a contact point.

Article 5
Main functions of the contact point

 1. The contact point shall be obliged to take part at the Network’s meetings (Article 6 Paragraph 1) and to communicate information received at these meetings and within the framework of a written communication of the Network to other judges and senior court officials of the Court by which they were designated.
 2. Upon the central contact point’s request, the contact point shall arrange for the information of the status of the request which was sent from abroad to the Court by which they were designated, in accordance with a legal act of the European Union or an international agreement.
 3. Upon the request of a judge or a senior court official of the Court by which they were designated, the contact point shall send to the central contact point a notice to execute the request sent by the Court to another Member State of the European Union, provided that notices which were served in compliance with the procedure provided for by a respective legal act of the European Union or an international agreement were unsuccessful.
 4. Upon the central contact point’s request, the contact point shall, on behalf of the Court by which they were designated, arrange for practical information on implementing a particular legal act of the European Union, international agreement, or jurisprudence of the Court of Justice of the European Union. Negative practical experiences regarding implementation of these legal instruments may be signalled by them to the central contact point also continuously.
 5. The contact point shall arrange for possible observations of a Court on a draft of a new legal act of the European Union which was sent to it by the central contact point.

Article 6
Form and means of cooperation

 1. The Network’s contact points shall meet as necessary, ordinarily twice a year, in the training centre of the Training Institute of the Ministry of Justice of the Slovak Republic in Omšenie (hereinafter referred to as the „Institute“) or, as the case may be, at another appropriate place.
 2. The meetings of the Network’s contact points shall be convened and organized by the central contact point.
 3. Each Court is represented at these meetings by a contact point or a substitute contact point (Article 4 Paragraph 3).
 4. According to the meeting’s subject and as necessary, other professionals may also be invited to the Network’s meetings, namely employees of the Ministry, representatives of other organs designated as central organs according to legal acts of the European Union and international agreements, and representatives of professional associations which are members of the European Judicial Network.[2]
 5. The objective of the meetings specified in Paragraph 1 is to communicate and disseminate information received at the meetings of contact points of the European Judicial Networks, to evaluate the tasks resulting from the Network’s activities, gather suggestions and observations of contact points and other Network’s members, including observations on draft legal acts of the European Union, to enable, within the framework of discussions, the exchange of opinions and experiences and discussing current practical and legal problems, as well as to help to improve the depth of knowledge of existing legal acts of the European Union and international agreements.
 6. On the central contact point’s initiative, the contact points may take part also at individual meetings of the European Judicial Network and annual meetings of the European Judicial Network. Given the variety of subjects of the meetings of the European Judicial Network and a limited number of participants representing individual Member States, the central contact point is responsible for the coordination of the participation and the selection of appropriate Network’s contact points at meetings of the European Judicial Network.
 7. The contact points may take part at the activities of working groups created by the European Judicial Network. The procedure described in Paragraph 6 of this Article shall apply by analogy to the representation in these groups.

Article 7
Costs of meetings of the Network

4. Inštrukcia o vytvorení Súdnej siete pre občianske veci Slovenskej republiky – EN znenie

INSTRUCTION
36/2010 
OF THE MINISTRY OF JUSTICE OF THE SLOVAK REPUBLIC 
No 14773/2010/81-64055 
of 21 December 2010

establishing the organisation and scope of authority of a Judicial Network in civil matters of the Slovak Republic

Article 1

Establishment and objective of the Judicial Network in civil matters of the Slovak Republic

 1. The Ministry of Justice of the Slovak Republic establishes a Judicial Network in civil matters of the Slovak Republic (hereinafter referred to as the „Network“) for the purpose of:
  1. effective involvement of the Slovak Republic in the activities of the European Judicial Network in civil and commercial matters, [1]
  2. arranging for the transmission of information received at the meetings of the European Judicial Network to the courts of the Slovak Republic, and
  3. simplifying and improving the judicial cooperation in civil matters at national level, as well as in relation to the judicial bodies of other Member States

Article 2
Composition of the Network

 1.  The Network shall be composed of the central contact point and contact points of the courts.
 2. The function of the central contact point is ensured by the Ministry of Justice of the Slovak Republic (hereinafter referred to as the “Ministry”), Department of International Private and Procedural Law.
 3. The contact points of the courts are constituted by judges or senior court officials of the district and regional courts and the Supreme Court of the Slovak Republic (hereinafter referred to as the “Court”). Each Court is represented in the Network by one contact point.
 4. Contact judges designated to various specialised networks of international cooperation on the basis of European Union instruments or international agreements are also members of the Network.

Article 3
Activities and functions of the Network

 1. The Network shall accomplish namely the task of rapid dissemination of up-to-date information received at the meetings of the European Judicial Network, information of the Commission of the European Union, as well as information of the Ministry in the domain of international judicial cooperation in civil matters towards the courts, and it constitutes a source of practical information on implementation of legal instruments of the European Union and international agreements in this domain in the Slovak Republic.
 2. Further, the Network shall ensure direct contact of the central contact point with the particular court in addressing practical issues of judicial cooperation, and in case of notices served on it by members of the European Judicial Network from other Member States, as well as in case of notices concerning requests of the Slovak courts which were sent to another Member State in accordance with a legal act of the European Union or an international agreement.

Article 4
Designation of contact points

 1. The Court shall designate a contact point from among judges or senior court officials specialised in civil, family, succession, or commercial law. The contact point should, as far as possible, have the ability to communicate at least passively in English or French language and have basic knowledge of European and International law.
 2. A judge or senior court official is designated to the function of the contact point by a President of the Court with their consent.
 3. In case of the contact point’s absence which is not only temporary or if they cannot take part at the Network’s meeting, the Court shall designate a substitute contact point who will take the designated contact point’s place. The substitute contact point does not have to meet the requirements set out in Paragraph 1.
 4. The central contact point shall keep an up-to-date list of contact points and their substitutes, including their first name and family name, contact information, specialization and language knowledge.
 5. The Court shall create conditions for the contact point to be able to duly perform their functions provided for by Article 5, namely to have access to internet and electronic mail (e-mail) and to be able to take part at the Network’s meeting, as well as, in case of invitation of the contact point according to Article 6 Paragraph 7, at the meeting of the European Judicial Network. The fact that the judge or senior court official performs the function of the contact point shall be taken into account by the President of the Court when granting non-regular parts of the salary or when fixing the work schedule of the judge or senior court official designated as a contact point.

Article 5
Main functions of the contact point

 1. The contact point shall be obliged to take part at the Network’s meetings (Article 6 Paragraph 1) and to communicate information received at these meetings and within the framework of a written communication of the Network to other judges and senior court officials of the Court by which they were designated.
 2. Upon the central contact point’s request, the contact point shall arrange for the information of the status of the request which was sent from abroad to the Court by which they were designated, in accordance with a legal act of the European Union or an international agreement.
 3. Upon the request of a judge or a senior court official of the Court by which they were designated, the contact point shall send to the central contact point a notice to execute the request sent by the Court to another Member State of the European Union, provided that notices which were served in compliance with the procedure provided for by a respective legal act of the European Union or an international agreement were unsuccessful.
 4. Upon the central contact point’s request, the contact point shall, on behalf of the Court by which they were designated, arrange for practical information on implementing a particular legal act of the European Union, international agreement, or jurisprudence of the Court of Justice of the European Union. Negative practical experiences regarding implementation of these legal instruments may be signalled by them to the central contact point also continuously.
 5. The contact point shall arrange for possible observations of a Court on a draft of a new legal act of the European Union which was sent to it by the central contact point.

Article 6
Form and means of cooperation

 1. The Network’s contact points shall meet as necessary, ordinarily twice a year, in the training centre of the Training Institute of the Ministry of Justice of the Slovak Republic in Omšenie (hereinafter referred to as the „Institute“) or, as the case may be, at another appropriate place.
 2. The meetings of the Network’s contact points shall be convened and organized by the central contact point.
 3. Each Court is represented at these meetings by a contact point or a substitute contact point (Article 4 Paragraph 3).
 4. According to the meeting’s subject and as necessary, other professionals may also be invited to the Network’s meetings, namely employees of the Ministry, representatives of other organs designated as central organs according to legal acts of the European Union and international agreements, and representatives of professional associations which are members of the European Judicial Network.[2]
 5. The objective of the meetings specified in Paragraph 1 is to communicate and disseminate information received at the meetings of contact points of the European Judicial Networks, to evaluate the tasks resulting from the Network’s activities, gather suggestions and observations of contact points and other Network’s members, including observations on draft legal acts of the European Union, to enable, within the framework of discussions, the exchange of opinions and experiences and discussing current practical and legal problems, as well as to help to improve the depth of knowledge of existing legal acts of the European Union and international agreements.
 6. On the central contact point’s initiative, the contact points may take part also at individual meetings of the European Judicial Network and annual meetings of the European Judicial Network. Given the variety of subjects of the meetings of the European Judicial Network and a limited number of participants representing individual Member States, the central contact point is responsible for the coordination of the participation and the selection of appropriate Network’s contact points at meetings of the European Judicial Network.
 7. The contact points may take part at the activities of working groups created by the European Judicial Network. The procedure described in Paragraph 6 of this Article shall apply by analogy to the representation in these groups.

Article 7
Costs of meetings of the Network

 1. The catering and accommodation to the Courts’ contact points and the employees of the Ministry at the Network’s meetings in the Institute shall be provided free of charge.[3]
 2. Other costs associated with the participation of persons specified in Paragraph 1 at the meetings of the Network shall be borne by the sending association.
 3. The catering and accommodation shall be provided free of charge to other participants at the meeting of the Network (Article 6 Paragraph 4) only in case that they are guests of the Ministry.[4]
 4.  The costs associated with the participation of the Court’s contact point at the meeting of the European Judicial Network or its working group according to Article 6 Paragraph 6 and 7 shall be borne by the Court by which the contact point was designated, with the exception of a flight ticket which will be arranged for by the European Commission at its own costs.

Article 8
Final provisions

 1. No later than two months after the entry into force, the Court will announce to the central contact point the information specified in Article 4 Paragraph 4.
 2. A Court shall report to the central contact point without delay a change in person designated to the function of a contact point, as well as a designation of a substitute contact point (Article 4 Paragraph 3), and also each change of information entered in the list of contact persons and their substitutes according to Article 4 Paragraph 4.

Article 9
Entry into force

This instruction enters into force on 1 January 2011.

Lucia Žitňanská m.p.
Minister of Justice of the Slovak Republic

[1]  Decision No 568/2009/EC of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 amending Council Decision 2001/470/EC establishing a European Judicial Network in civil and commercial matters, published in the Official Journal of the European Union (OJ L 168, 30.6.2009, p. 35 – 40).

[2] Slovak Bar Association, Chamber of Notaries of the Slovak Republic, and the Slovak Chamber of Bailiffs.

[3] Guidance note No 13/2009 of the Section of Development, Economics and Administration of the Ministry of Justice of the Slovak Republic of 17.9.2009 No 31359/2009-41 on the provision of catering, accommodation and other services.

[4] See note 3 above.

5. Praktické príručky pre občanov EÚ a odborníkov z praxe o témach Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci​​