Aktuálna sadzba zákonných úrokov z omeškania

Od 1. februára 2013, od nadobudnutia účinnosti zákona č. 9/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a od nadobudnutia účinnosti nariadenia vlády č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka, rozlišujeme odlišnú úrokovú sadzbu pre obchodnoprávne vzťahy a občianskoprávne vzťahy.

Aktuálna sadzba zákonných úrokov z omeškania pre obchodnoprávne vzťahy

Aktuálna sadzba zákonných úrokov z omeškania je stanovená podľa § 3​69 ods. 2  a § 369a Obchodného zákonníka v znení zákona č. 9/2013 Z. z. v spojení s § 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z.

  • Úroková sadzba je určená ako základná úroková sadzba ECB zvýšená o 8 percentuálnych bodov.
  • Úroková sadzba sa určuje vždy na kalendárny polrok.
  • Informáciu o základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky nájdete na stránkach NBS alebo na adrese ECB.
  • Informáciu o výške úrokov z omeškania v jednotlivých členských štátoch Európskej únie nájdete na portáli Europa.

Historický prehľad vývoja sadzby zákonných úrokov z omeškania:

Sadzba zákonných úrokov z omeškaniaPlatná odPlatná do
12,50%1.1.202430.6.2024
12,00%1.7.202331.12.2023
10,50%1.1.202330.6.2023
8,00%1.7.202231.12.2022
8,00%1.1.202230.6.2022
8,00%1.7.202131.12.2021
8,00%1.1.202130.6.2021
8,00%​1.7.202031.12.2020
8,00%​1.1.202030.6.2020
8,00%1.7.201931.12.2019
​8,00%​1.1.201930.6.2019
​8,00%​1.7.201831.12.2018
8,00%1.1.201830.6.2018
8,00%1.7.201731.12.2017
8,00%​1.1.201730.6.2017
8,00%16.3.201631.12.2016
8,05%1.1.201615.3.2016
8,05%​1.7.201531.12.2015
8,05%1.1.201530.6.2015
9,05%10.9.201431.12.2014
9,15%11.6.20149.9.2014
9,25%13.11.201310.6.2014
9,5% p.a.8.5.201312.11.2013
9,75% p.a.​1.2.2013​7.5.2013
8,75% p.a.*​11.7.2012​31.1.2013
​9% p.a.*​14.12.201110.7.2012
9,25% p.a.*9.11.2011​13.12.2011
​9,50% p.a.*13.7.20118.11.2011
9,25% p.a.*13.4.201112.7.2011
9% p.a.*13.5.2009​12.4.2011
9,25% p.a.*8.4.200912.5.2009
9,5% p.a.*11.3.20097.4.2009
10% p.a.*21.1.200910.3.2009
10,5% p.a.*15.1.200920.1.2009
12,5% p.a.**1.1.2009​14.1.2009

Vysvetlivky:

*) Sadzba zákonných úrokov z omeškania určená podľa § 369 ods. 1 druhá veta Obchodného zákonníka v znení zákona č. 246/2012 Z. z. s odkazom na výšku úrokov z omeškania podľa predpisov občianskeho práva, ktorým je nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z.

**​) Sadzba zákonných úrokov z omeškania určená podľa § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 659/2007 Z. z.

V zmysle § 1 ods. 2 nariadenia vlády č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka rozlišujeme aj tzv. fixnú sadzbu úrokov z omeškania. Namiesto úrokov z omeškania podľa sadzby určenej podľa odseku 1 môže veriteľ požadovať úroky z omeškania v sadzbe, ktorá sa rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu omeškania zvýšenej o deväť percentuálnych bodov; takto určená sadzba úrokov z omeškania platí počas celej doby omeškania.

Takto určená sadzba platí počas celej doby omeškania s plnením peňažného záväzku, a teda zmena základnej úrokovej sadzby ECB po vzniku omeškania, nemá na výšku úrokov z omeškania vplyv.

Aktuálna sadzba zákonných úrokov z omeškania pre občianskoprávne vzťahy

Aktuálna sadzba zákonných úrokov z omeškania je stanovená podľa § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka v spojení s § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka.

  • Sadzba úroku z omeškania je určená ako základná úroková sadzba ECB zvýšená o 5 percentuálnych bodov.
  • Základná úroková sadzba sa mení viackrát do roka, pre výpočet sadzby úroku z omeškania je potrebné sledovať aktuálnu informáciu o jej výške.
  • Informáciu o základnej úrokovej sadzbe nájdete na stránke Európskej centrálnej banky.
  • Informáciu o výške úroku v jednotlivých členských štátoch Európskej únie nájdete na portáli európskej justície.