Definícia pojmov

  • súdne rozhodnutie

výsledok rozhodovania súdu, ktorý prostredníctvom rozhodnutia v určitej forme (rozsudok, uznesenie,…) vykladá platné právo a vyjadruje právny názor na vec, ktorá sa v rámci súdneho konania rieši.

 
  • súvisiace súdne rozhodnutia

ide o rozhodnutia, ktoré spolu skutkovo alebo procesne súvisia napríklad preto, že sú vydané v jednom súdnom konaní, zrušujú, menia alebo potvrdzujú iné rozhodnutia.

 
  • spisová značka

každá vec prejednávaná súdom je vedená pod spisovou značkou, ktorá sa skladá z označenia a z poradového čísla súdneho registra, do ktorého je vec zapísaná a označenia príslušného kalendárneho roka. Z označenia súdneho registra, ktorý je súčasťou spisovej značky je možné v súlade s rozvrhom práce príslušného súdu zistiť zákonného sudcu vo veci ako aj štádium konania, v ktorom sa vec nachádza (napr. C – súd prvého stupňa, Co – odvolací súd).

 
  • identifikačné číslo súdneho spisu

každej veci sa okrem spisovej značky prideľuje identifikačné číslo súdneho spisu. Identifikačné číslo súdneho spisu slúži na identifikáciu súdneho spisu počas jeho obehu na súdoch Slovenskej republiky. Identifikačné číslo súdneho spisu sa nemení, hoc sa vec nachádza napr. na odvolacom súde.

 
  • ECLI

jedinečné číslo vygenerované podľa noriem Európskej únie, podľa ktorého je možné identifikovať každé jednotlivé rozhodnutie. Každé rozhodnutie má jedinečné číslo ECLI, charakteristické iba pre toto konkrétne rozhodnutie.

 
  • forma rozhodnutia

v tomto poli sa zadefinuje forma rozhodnutia. Každá forma rozhodnutia má svoje vlastnosti a používa sa v iných situáciách v rámci rozhodovacieho procesu, aj pre iné oblasti právnej úpravy. Pre jednotlivé rozhodnutia je ich forma typická, pričom jej určenie je možné nájsť v procesných predpisoch. Formou rozhodnutia je napr. rozsudok, uznesenie, platobný rozkaz.

 
  • povaha rozhodnutia

v tomto poli sa zadefinuje povaha rozhodnutia. Je dôležité rozlišovať medzi rozhodnutiami podľa ich povahy, teda podľa toho, v akom štádiu sa rozhodnutie nachádza v rámci rozhodovacieho procesu.  Rozhodnutie, ktoré je zverejňované, nemusí byť nakoniec pre účastníkov vôbec záväzné, keďže mohlo byť aj zrušené alebo zmenené iným rozhodnutím. Preto je potrebné pri čítaní rozhodnutia poznať aj jeho povahu.

 
  • oblasť právnej úpravy 

súdne rozhodnutia sa môžu týkať špecifickej oblasti hmotného, či procesného práva. Pre rýchlejšiu orientáciu je vhodné uviesť, ktorej právnej oblasti sa rozhodnutie týka, teda či sa týka trestného, občianskeho, obchodného, správneho alebo iného práva, prípadne uviesť konkrétne, o čo v rozhodnutí išlo (napríklad dedenie zo závetu). Najčastejšie oblasti sú preddefinované. Oblasť právnej úpravy nemusí obsahovať každé rozhodnutie zverejnené v tejto databáze.