Ochrana osobných údajov MS SR

Na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a súčasne na základe zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky určilo k 25.máju 2018 zodpovednú osobu:

ochrana.osobnych.udajov.MSSR@justice.sk

 

Informačná povinnosť Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

 

v z​mysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES  (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Prevádzkovateľ: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 

                               Račianska 71 

                               813 11 Bratislava 

                               IČO: 00166073, telefón: 02/ 888 91 111


ďalej len „ministerstvo“


Zodpovedná osoba: ochrana.osobnych.udajov.MSSR@justice.sk, 02/888 91 557


Vaše osobné údaje spracúvame v rámci plnenia povinností ministerstva, ktoré mu vyplývajú najmä  z osobitných predpisov, z medzinárodných zmlúv, ktorou je Slovenská republika viazaná, z uzatvorených zmlúv, na základe verejného záujmu ministerstva, ktorý je nevyhnutný na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme a pri výkone verejnej moci zverenej ministerstvu a na základe oprávneného záujmu. Pri spracúvaní osobných údajov ministerstvom ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. 


Zásady ochrany osobných údajov 


Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne v súlade s bezpečnostnou politikou ministerstva a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené ministerstvom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa a v súlade s bezpečnostnou politikou. 

Vaše osobné údaje budú zálohované v súlade s retenčnými pravidlami ministerstva. Zo zálohových úložísk budú Vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako to v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky je povinné zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 


Na základe čoho budú Vaše údaje spracúvané? 


Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe právnych základov a účelov uvedených v dokumente, v ktorom sa nachádzajú jednotlivé účely získavania osobných údajov a právne základy spracúvania osobných údajov. Tento dokument sa nachádzajúca v sekcii Ochrana osobných údajov. Kategórie príjemcov osobných údajov tiež vyplývajú z právnych základov spracúvania osobných údajov a účelov spracúvania osobných údajov. 

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že ak Vaše osobné údaje spracúvame podľa osobitných právnych predpisov, neposkytnutie Vašich osobných údajov, resp. poskytnutie nesprávnych alebo neúplných osobných údajov by mohlo mať za následok nemožnosť realizácie úloh a povinností ministerstva ako prevádzkovateľa. 


Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie? 


Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa pri väčšine účelov spracúvania osobných údajov neuskutočňuje. Uskutočňuje sa len v prípadoch, kedy to stanovuje osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo na základe existencie vzájomnej zmluvy, z ktorej vyplýva princíp reciprocity, vždy na presne vymedzený účel v konaní. 

Budú Vaše údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie? 

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. 


Ako dlho budú Vaše osobné údaje uchovávane? 


Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa vzťahuje najmä zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v spojení s Registratúrnym poriadkom ministerstva (vrátane Registratúrneho plánu), ktorý schvaľuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. 

Doba uchovávania Vašich osobných údajov závisí od toho, ako je určená osobitným predpisom a od povinnosti prevádzkovateľa tieto osobné údaje uchovávať. Ak osobitný predpis určuje, že Vaše osobné údaje sa zverejňujú v rozsahu, spôsobom a formou určenou osobitným predpisom za účelom materiálnej a/alebo formálnej publicity, nie je možné, aby ste sa ako dotknutá osoba uplatňovali právo odvolať súhlas, právo na výmaz, právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, právo namietať. 


Aké máte práva? 


Odvolať súhlas - v prípadoch, ak Vaše osobné údaje spracúvame na základe právneho základu „súhlas“, máte právo súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, emailom na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne na ministerstve. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali. 

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie výpisu o spracúvaných osobných údajov ministerstvom, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje spracúvame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v rovnakej forme, v akej nám doručíte žiadosť (listinne – listinne; email – email; elektronicky úradne – elektronicky úradne, atď.), pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné. 

Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás spracúvame. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosíme, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili. Dovoľujeme si Vás informovať, že osobné údaje v úradných dokumentoch a v dokumentoch s úradnou hodnotou, prípadne v listinách a spisoch poskytnutých na dočasné spracúvanie z iných orgánov verejnej moci, inštitúcií a súdov neopravujeme a do uvedených dokumentov nezasahujeme. 

Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie účelu spracúvania a sú spracúvané na základe právneho základu „súhlas“. V prípade ostatných právnych základov, t.j. „zákonná povinnosť“; „zmluva, ktorej ste zmluvnou stranou“; „verejný záujem“; „oprávnený záujem“; prípadne „ochrana života, zdravia alebo majetku“, Vaše právo bude potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Ministerstvo má právne a regulačné povinnosti vyplývajúce z osobitných predpisov, čo znamená, že spravidla nemôže Vašej žiadosti vyhovieť. 

Právo na obmedzenie spracúvania - ste oprávnený nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. Ide o situáciu, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame, nepotrebuje ministerstvo na všetky účely, v ktorých ich spracúva alebo ich nepotrebuje v rozsahu, v akom ich spracúva. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Ministerstvo má právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že spravidla nebude môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na prenosnosť údajov - máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, na inú tzv. tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť je realizovateľné v prípade, ak to technické prostriedky vzájomne umožňujú (odoslanie ministerstvom a prijatie treťou stranou). Právo na prenosnosť sa spravidla týka tých osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame na základe právneho základu „súhlas“ alebo na základe právneho základu „zmluva, ktorej ste jednou zo zmluvných strán“. 

Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov z dôvodu týkajúceho sa Vašej konkrétnej situácie. Spravidla je možné uplatniť právo namietať o spracúvaní osobných údajov vykonávané na základe právneho základu „oprávnený záujem“. Ak Vy aplikujete právo namietať, ministerstvo Vám poskytne test proporcionality, v ktorom sme dospeli k výsledku a záveru, že práva prevádzkovateľa (ministerstva) prevažujú nad právami dotknutých osôb. V prípade, ak preukážete opak, t.j. že Vaše práva (práva dotknutej osoby) prevažujú nad právami prevádzkovateľa, Vaše osobné údaje nebude ministerstvo ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané bez právneho základu alebo nezákonne, môžete podať podnet zodpovednej osobe na ochranu osobných údajov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a to prostredníctvom elektronického úradného doručovania, prostredníctvom emailu ochrana.osobnych.udajov.MSSR@justice.sk, tel. číslo: +421 /2/ 888 91 557, osobne, prípadne listinne na adresu ministerstva. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Súčasne máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov a to prostredníctvom elektronického úradného doručovania, prípadne prostredníctvom emailu statny.dozor@pdp.gov.sk, prípadne listinne na adresu všeobecného dozorného orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, adresa Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. 


   Informačná povinnosť MS SR:


 

 

 

 

 

 
 
​​​​​​​​​​​​