ZVEREJŇOVANIE ŠPECIFIKÁCIE POUŽITIA PRIJATÉHO PODIELU ZAPLATENEJ DANE Z PRÍJMOV FYZICKÝCH OSÔB A PRÁVNICKÝCH OSÔB​


 

Prijímateľ, ktorý v roku 2018 prijal z podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za rok 2017  viac ako 3 320 € a použil poskytnutý podiel do konca roka 2019, je povinný do 16 mesiacov od zverejnenia ročného prehľadu prijímateľov (zostaveného Finančným riaditeľstvom SR na tomto odkaze podľa stavu k 31. 12. 2018) (ďalej len „lehota na zverejnenie“) zverejniť presnú špecifikáciu použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb (ďalej len „špecifikácia“) v Obchodnom vestníku.

 

 

 Podľa § 22 ods. 4 poslednej vety  zákona č. 67/2020 Z. z.  o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 156/2020 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia,  t. j. 17. 6. 2020,  povinnosť prijímateľa podielu zaplatenej dane z príjmov zverejniť presnú špecifikáciu použitia podielu zaplatenej dane z príjmov prijatého v roku 2018  sa považuje za splnenú, ak takúto špecifikáciu prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmov zverejní do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.


UPOZORNENIE:

Na základe zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o Obchodnom vestníku“)  sa údaje na zverejnenie do Obchodného vestníka doručujú iba elektronicky prostredníctvom elektronických formulárov zverejnených na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na www.justice.gov.sk (ďalej len „portál“).

VŠEOBECNÉ PODMIENKY ZVEREJNENIA ÚDAJOV:

Nový užívateľ portálu sa najprv zaregistruje na https://www.justice.gov.sk/PortalApp/Page/Registracia.aspx​

 

Pri registrácii je dôležité uviesť správnu elektronickú adresu, aby Vám bol doručený aktivačný link, na ktorý je potrebné kliknúť do 30 dní od jeho doručenia. Na uvedenú  adresu sa Vám doručí aj oznam o platobných podmienkach (výzva na zaplatenie správneho poplatku), oznam o zaúčtovaní platby a oznam, v ktorom čísle Obchodného vestníka bolo Vaše podanie zverejnené.

 Po registrácii Vám vydavateľ (t. j. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) pridelí registračné číslo, ktoré Vám doručí do vlastných rúk Vami zvoleným spôsobom: poštou alebo elektronicky (ak máte elektronickú schránku aktivovanú na elektronické doručovanie podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov) alebo si ho môžete prevziať osobne nasledujúci pracovný deň v redakcii Obchodného vestníka a Justičnej revue na adrese: Račianska 71, 813 11 Bratislava, v čase od 9.00 hod. do 14.00 hod., prípadne si  môžete dohodnúť iný termín na tel. č.:  02/88891 141, 02/88891 165.

 

Po doručení registračného čísla sa prihlásite na portáli  pod Vaším prihlasovacím menom a heslom, ktoré ste zadali pri registrácii, v časti „Moje konto“ vyberiete „Aktivácia služieb“, kde si do okna „Aktivačný kód“ zadáte pridelené registračné číslo a potvrdíte tlačidlom „Aktivuj“.

 

Týmto úkonom máte oprávnenie podávať žiadosti o zverejnenie údajov v Obchodnom vestníku cez „Nové podanie“.

 

Pri podávaní ďalších žiadostí o zverejnenie údajov v Obchodnom vestníku sa prihlasujete na portáli pod Vaším prihlasovacím menom a heslom (už nezadávate pridelené registračné číslo, resp. aktivačný kód).

 

Ak vlastníte občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID karta) a s aktivovaným bezpečnostným  osobným  kódom (BOK), môžete  namiesto  registrácie  horeuvedeným  spôsobom  využiť  možnosť

Prihlásenie eID.​​​​​​​​ Úspešným overením  Vašej identity cez portál slovensko.sk získavate aj oprávnenie podávať žiadosti o zverejnenie údajov v Obchodnom vestníku cez „Nové podanie“.

 

 
 ​

VYTVORENIE PODANIA:

V časti „Obchodný vestník“ si zvolíte možnosť „Nové podanie“, následne si zvolíte typ podania – kliknete na kapitolu „Špecifikácia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov“, kde sa nachádza formulár na zverejnenie špecifikácie.

Pri vyplňovaní formulára údaj:

  

"Za rok"


 znamená zdaňovacie obdobie, za ktoré daňovník poukazuje podiel zaplatenej dane prijímateľovi.   

        

"Prijaté v roku" 


 znamená rok, kedy správca dane prevedie podiel zaplatenej dane na účet prijímateľa.

 

Pozn.: Aktuálne je potrebné v lehote  na zverejnenie zverejniť špecifikáciu "Za rok 2017" (= totožný s rokom, kedy sa prijímateľ registroval u notára na zápis do zoznamu prijímateľov na rok 2018) a "Prijaté v roku 2018".

 

Údaje prijímateľa podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb musia byť totožné s údajmi, pod ktorými bol prijímateľ zaregistrovaný notárom.


 

Pri vyplňovaní kolónky IČO musia organizačné zložky právnických osôb vpísať 12-miestne IČO (ktoré obsahuje aj bývalý „SID“).

 

Upozorňujeme, že spôsob použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov sa zverejňuje v členení na výšku a druh výdavkov priamo súvisiacich s účelom použitia podľa § 50 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (verejnoprospešný účel) a výšku a druh výdavkov priamo súvisiacich s prevádzkou prijímateľa (bežná prevádzka prijímateľa).

 

Po vyplnení formulára sa vytvorené podanie uloží a zobrazí v časti  „Obchodný vestník“, v „Prehľad podaných formulárov“ v stave „Pripravená na odoslanie“. Podanie môžete upraviť cez ikonu „Upraviť“ alebo si ho prezrieť cez ikonu „Detail“ vo formáte PDF. Podanie bolo vytvorené, ale ešte nebolo odoslané na zverejnenie do Obchodného vestníka!

 

Aby bolo Vaše podanie zverejnené, je ho potrebné zakliknúť  na začiatku riadku, nižšie zakliknúť „Podať na zverejnenie do Obchodného vestníka“ a následne kliknúť  na „Vykonať akciu“. Stav žiadosti sa zmení na „Odoslaná na zverejnenie - nezaplatená“.

ZAPLATENIE SPRÁVNEHO POPLATKU:

Po odoslaní podania na zverejnenie do Obchodného vestníka Vám bude elektronicky na adresu uvedenú pri registrácii, resp. pri využití možnosti Prihlásenie eID​ doručená Výzva na zaplatenie správneho poplatku, v ktorej sa uvádzajú údaje k platbe – IBAN, variabilný symbol, konštantný symbol, špecifický symbol a výška správneho poplatku za zverejnenie údajov v Obchodnom vestníku. Cez „Prehľad podaných formulárov“ si môžete tieto údaje skontrolovať kliknutím na „Platobný príkaz“.

 

Upozorňujeme, že variabilný symbol je systémom vygenerovaný symbol pre každé podanie osobitne a je potrebné ho zadať, tak ako ostatné údaje k platbe, správne. 

 

Vo vlastnom záujme si údaje pri platbe skontrolujte: ak nesprávne uvediete IBAN, variabilný symbol alebo výšku správneho poplatku, systém nespáruje Vaše podanie so zaplateným správnym poplatkom a Vaše podanie nebude zverejnené v Obchodnom vestníku.

 

Za zverejnenie špecifikácie je určený správny poplatok 3,50 € a platí sa prevodom z účtu v banke, internet bankingom alebo poštovým poukazom na účet vydavateľa. Vydavateľ upozorňuje, že v prípade platby poštovým poukazom sa môže stať, že táto bude pripísaná na účet vydavateľa až po viac ako 5 pracovných dňoch.

 

Redakcia Obchodného vestníka a Justičnej revue zverejní špecifikáciu do 5 pracovných dní odo dňa, keď jej cez elektronický systém príde informácia o zaplatení správneho poplatku, tzn. o pripísaní sumy správneho poplatku na účet vydavateľa.  


 

Ak redakcia Obchodného vestníka a Justičnej revue nedostane informáciu o zaplatení správneho poplatku 5 pracovných dní pred koncom lehoty na zverejnenie špecifikácie, špecifikácia nebude  zverejnená v Obchodnom vestníku včas (týka sa zverejnenia špecifikácie „Za rok 2017“ a „Prijaté v roku 2018“).

 

Upozorňujeme, že všetky údaje súvisiace so zverejnením v Obchodnom vestníku sa spracúvajú elektronicky a redakcia Obchodného vestníka a Justičnej revue do podaní na urýchlenie ich zverejnenia nemôže zasahovať!

 

Za obsahovú a jazykovú správnosť podania zodpovedá podľa zákona o Obchodnom vestníku povinná osoba, t. j. osoba, ktorej zákon ustanovuje povinnosť zverejniť údaje v Obchodnom vestníku.


 

OPRAVA CHYBY:

 

V časti „Obchodný vestník“ si zvolíte možnosť „Nové podanie“, následne si zvolíte typ podania – kliknete na kapitolu „Oprava zverejnených údajov v Obchodnom vestníku“, kde sa nachádza formulár na zverejnenie opravy, v ktorom

 

- vyplníte  základné údaje o fyzickej osobe/právnickej osobe,

 

- vyplníte číslo a deň vydania Obchodného vestníka, v ktorom bola zverejnená špecifikácia, ktorej sa oprava týka,

 

- zvolíte si Kapitolu podania: Špecifikácia použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb, Typ podania: Zverejnenie špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb,

 

- vložíte do textového poľa správne znenie údajov, ktorých sa oprava týka (zo zverejnenej opravy musí byť jednoznačné, ktoré údaje a ako opravujete).

 

Po odoslaní žiadosti na zverejnenie opravy zverejnených údajov v Obchodnom vestníku  Vám budú doručené elektronicky údaje na zaplatenie správneho poplatku za zverejnenie opravy. Správny poplatok za opravu zverejnených údajov v Obchodnom vestníku je 3,50 €.

OSTATNÉ INFORMÁCIE:

Ak nezašlete žiadosť v podobe podľa § 4 zákona o Obchodnom vestníku alebo nesplníte poplatkovú povinnosť v zákonom ustanovenej lehote alebo výške, alebo nesplníte inú podmienku zverejnenia údajov podľa zákona o Obchodnom vestníku, na podanú žiadosť vydavateľ neprihliadne.

 

Bližšie informácie Vám poskytne redakcia Obchodného vestníka a Justičnej revue na tel. č.: 02/888 91 250, 02/888 91 165, 02/888 91 142.

 

Aktualizované 1.7.2020

 

​​​​​​​​​