Kontakt​

REDAKCIA OBCHODNÉHO VESTNÍKA A JUSTIČNEJ REVUE

Prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.

šéfredaktor redakcie Obchodného vestníka a Justičnej revue

+421 2 88891 290

Ing. Zuzana Jurková

+ 421 2 88891 141 – registrácia povinných osôb na zverejnenie údajov v Obchodnom vestníku 

Upozornenie:

Registračné čísla si možno prevziať osobne na adrese: Redakcia Obchodného vestníka a Justičnej revue, Račianska 71, 813 11 Bratislava, v čase od 9:00 h do 14:00 h.

Ďalšie kontakty:

Telefónne číslo:

Agenda súvisiaca so zverejnením údajov v Obchodnom vestníku

+  421 2 88891 165

Konkurzy a reštrukturalizácie (oznámenia správcov)

+  421 2 88891 250

Konkurzy a reštrukturalizácie (oznámenia súdov)

Špecifikácia použitia podielu zaplatenej dane z príjmov

Oprava zverejnených údajov

​+ 421 2 88891 140 ​Upovedomenia súdnych exekútorov 

Rozsudky súdov (zverejňované stranou sporu na základe priznaného práva alebo uloženej povinnosti alebo právnickou osobou na základe uloženého trestu podľa osobitných zákonov)

Verejné vyhlášky (napr. podľa CSP, SSP)

Dočasná ochrana

+  421 2 88891 400

Dražby

Povinne zverejňované zmluvy

+  421 2 88891 142

Stále rozhodcovské súdy

Mediačné centrá

Výzvy likvidátorov

Zmluvy o zlúčení, Zníženie základného imania, Prerozdelenie kapitálového fondu, Významné obchodné transakcie, Zmena právnej formy, Výplata protiplnenia za akcie na základe uplatnenia práva výkupu, iné oznámenia

Štátna pomoc a iné programy podpory

Rozhodnutia a oznámenia orgánov verejnej moci

​+  421 2 88891 184

Podania doručené zo súdneho manažmentu​

Valné zhromaždenia

Verejné súťaže
 

Poštová adresa:

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Redakcia Obchodného vestníka a Justičnej revue

Račianska 71

813 11 Bratislava

Upozornenie:

V listinnej podobe sa do Obchodného vestníka doručujú len povinne zverejňované zmluvy podľa zákona o slobode informácií!​

​​​