Informačná povinnosť prevádzkovateľa

podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a

Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) – GDPR.

 

Prevádzkovateľ:       Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova 28, 010 59  Žilina

Zodpovedná osoba: ochrana.osobnych.udajov.OSZA@justice.sk

 

Práva dotknutej osoby:

 • právo na prístup k osobným údajom, (čl. 15 GDPR, resp. § 21 zákona č. 18/2018 Z. z.)

 • právo na opravu osobných údajov, (čl. 16 GDPR, resp. § 22 zákona č. 18/2018 Z. z.)

 • právo na vymazanie osobných údajov, (čl. 17 GDPR, resp. § 23 zákona č. 18/2018 Z. z.)

 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (čl. 18 GDPR, resp. § 24 zákona č. 18/2018 Z. z.)

 • právo na prenosnosť osobných údajov, (čl. 20 GDPR, resp. § 26 zákona č. 18/2018 Z. z.)

 • právo namietať spracúvanie osobných údajov, (čl. čl. 21 GDPR, resp. § 27 zákona č. 18/2018 Z. z.)

 • právo odvolať svoj súhlas, ak je spracúvanie osobných údajov založené na čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR / § 13 zákona č. 18/2018 Z. z.  alebo na článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR / § 16 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z.

 • právo podať návrh na začatie konania (čl. 77 GDPR, resp. § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.).

 Prehľad účelov spracúvania osobných údajov:

 • v súvislosti s výkonom súdnictva v civilnom procese a v trestnom konaní,

 • v súvislosti s výkonom funkcie prísediaceho,

 • v súvislosti s vybavovaním sťažností,

 • v súvislosti s poskytovaním informácií,

 • v súvislosti s objednávkami, faktúrami, zmluvami, prenájmami, vlastníckymi právami k majetku,

 • v súvislosti s vedením agendy registratúry,

 • v súvislosti so štátnozamestnaneckým pomerom, pracovným pomerom, personálnymi povinnosťami, odvodovými povinnosťami, povinnosťou uzatvárania zmlúv, cestovných náležitosti, povinnosťou v rámci zdravotnej agendy a bezpečnosti práce a výberového konania uchádzačov o zamestnanie,

 • v súvislosti s vedením štatistiky,

 • v súvislosti s vyšším overovaním listín,

 • v súvislosti s registráciou partnerov verejného sektora,

 • v súvislosti s registráciou obchodných spoločností a fyzických osôb podnikateľov.

 

Právny základ:

 • Zákon č. 460/1992 Z. z. Ústava SR,

 • Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch,

 • Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach,

 • Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám,

 • Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich,

 • Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora,

 • Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri

 • Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní,

 • Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach,

 • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve,

 • Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy,

 • Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok,

 • Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok,

 • Zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok,

 • Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok,

 • Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii,

 • Zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok,

 • Vyhláška MS SR č. 482/2011 Z. z. o zverejňovaní súdnych rozhodnutí,

 • Inštrukcia MS SR č. 29/2011, ktorou sa ustanovuje rozsah zverejňovaných súdnych rozhodnutí,

 • Inštrukcia MS SR č. 3/2017, ktorou sa mení inštrukcia MS SR č. 29/2011,

 • Inštrukcia MS SR č. 8/2006 o zverejňovaní zoznamov pojednávaných vecí na internete,

 • Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente),

 • Zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 • Zákon č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch,

 • Zákon č. 78/2015 Z. z. o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 • Zákon č. 528/2005 Z. z. o výkone trestu povinnej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 • Zákon č. 300/2005 Trestný zákon,

 • Vyhláška MS SR č. 178/2015 Z. z. o materiálno-technických podmienkach použitia technických prostriedkov,

 • Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže,

 • Zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov,

 • Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov,

 • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,

 • Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 • Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,

 • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve,

 • Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty,

 • Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

 

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje:

 • strany sporu, účastníci konania, právny zástupca, obhajca, zákonný zástupca, znalec, tlmočník, prekladateľ, opatrovník, intervenient, exekútor, notár,

 • orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, orgány verejnej moci, orgány verejnej správy, orgány štátnej správy,

 • Register trestov, Ústav na výkon väzby, Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Policajný zbor, Ministerstvo spravodlivosti SR, súdy, prokuratúra, polícia, ÚPSVaR, Sociálna poisťovňa,  ZVJS, Súdna rada, členovia výberových komisií, zamestnanci a sudcovia prevádzkovateľa, Ústredný portál verejnej správy, Register partnerov verejného sektora, Obchodný register.

 

Doba uchovávania osobných údajov:

Doba uchovávania osobných údajov je najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, pokiaľ sa budú spracúvať výlučne na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely v súlade s Článkom 89 ods. 1 GDPR za predpokladu prijatia primeraných technických a organizačných opatrení vyžadovaných týmto nariadením na ochranu práv a slobôd dotknutých osôb („minimalizácia uchovávania“).

 

 Prenos osobných údajov do tretej krajiny:

Prevádzkovateľ môže preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie v súvislosti s výkonom súdnictva a v rámci justičnej spolupráce v zmysle platných právnych predpisov, dohovorov a zmlúv.

 

Automatizované profilovanie:

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.