Ochrana osobných údajov 

Okresný súd Levice

 

Na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a súčasne na základe zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Okresný súd Levice určil k 25.máju 2018 zodpovednú osobu: ochrana.osobnych.udajov.OSLV@justice.sk

 

Informačná povinnosť OS LV: 

Informačná povinnosť prevádzkovateľa.pdfInformačná povinnosť prevádzkovateľa.pdf

Záznamy o spracovateľských činnostiach.pdfZáznamy o spracovateľských činnostiach.pdf