Záznam o spracovateľských činnostiach OSLM.pdfZáznam o spracovateľských činnostiach OSLM.pdf

 
Ochrana osobných údajov na Okresnom súde Liptovský Mikuláš:
 
Na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorými sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a súčasne na základe zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Okresný súd Liptovský Mikuláš určil zodpovedné osoby a vypracoval a zverejnil príslušné dokumenty.

11C/17/2019

 

 

zverejnenie od 15.6.2021.pdfzverejnenie od 15.6.2021.pdf