Spoločný systém hodnotenia kvality – model CAF (Common Assesment Framework)

 

 

Model CAF je nástroj komplexného manažérstva kvality, vytvorený verejným sektorom pre verejný sektor, inšpirovaný modelom výnimočnosti Európskej nadácie pre manažérstvo kvality (EFQM). Vychádza z predpokladu, že výnimočné výsledky vo výkonnosti organizácie, vo vzťahu k občanom/zákazníkom, pracovníkom/zamestnancom a spoločnosti sa dosahujú prostredníctvom vodcovstva riadením plánovania a stratégie, pracovníkov/zamestnancov, partnerstiev, zdrojov a procesov. Poskytuje pohľad na organizáciu z rôznych uhlov v rovnakom čase: holistický prístup k analýze výkonnosti organizácie.

 

Tento model je dostupný pre verejnú sféru bezplatne ako ľahko použiteľný nástroj na pomoc organizáciám verejného sektora v celej Európe, pri použití techník manažérstva kvality na zlepšenie výkonnosti. Bol navrhnutý na použitie vo všetkých častiach verejného sektora a dá sa aplikovať v organizáciách verejnej správy v Európe na národnej/federálne, regionálnej a miestnej úrovni. Jeho cieľom je stať sa katalyzátorom pre komplexný proces zlepšovania v organizácii a zahŕňa päť hlavných zámerov:

 

 • zaviesť kultúru výnimočnosti a princípy komplexného manažérstva kvality (TQM) do verejnej správy,
 • viesť postupne k plne integrovanému cyklu PDCA (plánuj, realizuj, kontroluj, konaj),
 • podporovať samohodnotenie organizácií verejného sektora s cieľom získať štruktúrovaný obraz organizácie a následne námety pre zlepšovanie,
 • pôsobiť ako premostenie rôznych modelov používaných v manažérstve kvality, tak vo verejnom ako aj v súkromnom sektore,
 • podporovať bech learning medzi organizáciami verejného sektora.

 

(Príručka modelu CAF 2013)

 

 

Zavedenie modelu CAF na Okresnom súde Banská Bystrica

 

 

Okresný súd Banská Bystrica sa do projektu CAF zapojil v roku 2017. Dňa 15. novembra 2017 bola vedením súdu schválená plánovacia dokumentácia. Následne bolo rozhodnuté o zriadení CAF tímu zloženého z garanta, metodika a 13 členov tak, aby v ňom mali zastúpenie obe pracoviská súdu, oddelenia a zamestnanci s rôznou dĺžkou pôsobenia.

 

Cieľom implementácie systému manažérstva kvality v podmienkach okresného súdu je zavedenie a zabezpečenie kontinuálneho rozvoja takého systému manažérstva, ktorý je spôsobilý zvyšovať kvalitu a efektívnosť realizovaných činností a verejných služieb v rámci organizácií súdnictva bez zásahu do nezávislosti súdnej moci.´

 

Hlavné priority pri implementácii modelu CAF:

 

 • pravidelná realizácia samohodnotenia každé 2 roky,
 • zvyšovanie povedomia o kvalite ako systémového prístupu,
 • príprava zamestnancov na podporu zavedenia systému manažérstva kvality,
 • identifikácia a optimalizácia procesov,
 • zvyšovanie kvality práce, pracovného prostredia a spokojnosti zamestnancov,
 • zvyšovanie kvality výstupov a spokojnosti zainteresovaných strán týchto výstupov,
 • zlepšovanie vzťahov so strategickými partnermi,
 • získanie titulu Efektívny používateľ modelu CAF prostredníctvom hodnotenia Externej spätnej väzby modelu CAF.

 

(Smernica Okresného súdu Banská Bystrica č. 7/2017) 

 

Okresný súd Banská Bystrica bol už v minulosti pilotným súdom vo viacerých významných projektoch Ministerstva spravodlivosti SR. V roku 2000 to bol pilotný projekt informačný systém „Súdny manažment – Registre“ ako výsledok švajčiarsko-slovenskej spolupráce, ktorý v sebe zahŕňal nie len zavedenie informačného systému Súdny manažment, ale aj zmeny pracovných postupov. V rámci elektronizácie verejnej správy zaviedol v roku 2012 platobný terminál na úhradu súdnych poplatkov, predchodcu samoobslužného zariadenia implementovaného v rámci projektu platobný systém tzv. E-KOLOK (nový koncept platenia správnych a súdnych poplatkov zohľadňujúci životné návyky súčasnej generácie občanov a patriaci k najmodernejším platobným systémom v Európe) v roku 2014. V roku 2016 sa okresný súd v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR výraznou mierou podieľal na zriadení svojho nového pracoviska upomínacieho a exekučného konania, čím sa stal jediným špecializovaným pracoviskom zaoberajúcim sa výhradne platobnými rozkazmi a zároveň jediným exekučným súdom v Slovenskej republike.

 

 

Vízia a poslanie súdu

 

Víziou Okresného súdu Banská Bystrica je stať sa výnimočným súdom, ktorý svojou činnosťou prispieva k budovaniu dôvery verejnosti v justičný systém a posilneniu myšlienky právneho štátu. Sudcovia a zamestnanci Okresného súdu Banská Bystrica prirodzene uplatňujú princípy zákonnosti, spravodlivosti, právnej istoty a vymožiteľnosti práva. Svoju činnosť sa snažia vykonávať efektívne, kvalitne a v primeranom čase za dodržiavania pravidiel etického správania a princípov spoločenskej zodpovednosti tak, aby boli schopní poskytovať nestrannú a nezávislú súdnu ochranu. Okrem toho je víziou vedenia súdu zabezpečiť sudcom a zamestnancom v rámci možností optimálne podmienky pre ich činnosť. Uvedené možno považovať za základné predpoklady spokojnosti sudcov a zamestnancov súdu i dobrého obrazu fungovania súdu v očiach verejnosti.

 

Ciele

 • "Vybaviť" ročný nápad vecí.
 • Znižovať počet reštančných vecí.
 • Vykazovať nadštandardné výsledky.
 • Spracovať a realizovať politiku spoločenskej zodpovednosti.
 • Zabezpečovať dobré pracovné podmienky zamestnancov zlepšením materiálneho vybavenia, postupným zavádzaním procesného riadenia a primeraným finančným ohodnotením so zreteľom na hospodárne nakladanie s verejnými zdrojmi.