CAF

Definícia

Spoločný systém hodnotenia kvality je nástroj komplexného manažérstva kvality, vytvorený verejným sektorom pre verejný sektor, inšpirovaný modelom výnimočnosti Európskej nadácie pre manažérstvo kvality (EFQM). Model CAF vychádza z predpokladu, že výnimočné výsledky vo výkonnosti organizácie, vo vzťahu k občanom/zákazníkom, pracovníkom/zamestnancom a spoločnosti sa dosahujú prostredníctvom vodcovstva riadením plánovania a stratégie, pracovníkov/zamestnancov, partnerstiev, zdrojov a procesov. Poskytuje pohľad na organizáciu z rôznych uhlov v rovnakom čase: holistický prístup k analýze výkonnosti organizácie.

 

Hlavný zámer

Model CAF je dostupný pre verejnú sféru, ponúka sa bezplatne, ako ľahko použiteľný nástroj na pomoc organizáciám verejného sektora v celej Európe, pri použití techník manažérstva kvality na zlepšenie výkonnosti. Model CAF bol navrhnutý na použitie vo všetkých častiach verejného sektora a dá sa aplikovať v organizáciách verejnej správy v Európe na národnej/

federálnej, regionálnej a miestnej úrovni. Cieľom modelu CAF je stať sa katalyzátorom pre

komplexný proces zlepšovania v organizácii a má päť hlavných zámerov:

1. Zaviesť kultúru výnimočnosti a princípy komplexného manažérstva kvality (TQM) do verejnej správy;

2. Viesť ich postupne k plne integrovanému cyklu PDCA (plánuj, realizuj, kontroluj, konaj);

3. Podporovať samohodnotenie organizácií verejného sektoru s cieľom získať štruktúrovaný obraz organizácie a následne námety pre zlepšovanie;

4. Pôsobiť ako premostenie rôznych modelov používaných v manažérstve kvality, tak vo verejnom ako aj v súkromnom sektore;

5. Podporovať bench learning medzi organizáciami verejného sektora.

* citované z Príručky modelu CAF 2013

 

OS BB

Základným cieľom Okresného súdu Banská Bystrica v zmysle zákona o súdoch je výkon súdnictva (najmä zabezpečenie vybavenia nápadu – nových návrhov v jednotlivých súdnych agendách, zabezpečenie výkonu súdnictva v zmysle zákona o súdoch v primeranej lehote v súlade s čl. 48 ods. 2 Ústavy SR a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, zníženie počtu reštančných vecí) a spravovanie prideleného rozpočtu hospodárne, účinne a efektívne, v súlade s príslušnými právnymi predpismi (finančnými, pre verejné obstarávanie, pre rozpočtovú disciplínu, predpisy pre finančnú kontrolu atď.).

 

Okresný súd Banská Bystrica sa niekoľkokrát stal pilotným súdom vo viacerých významných projektoch Ministerstva spravodlivosti SR. V roku 2000 to bol pilotný projekt informačný systém „Súdny manažment – Registre“ ako výsledok švajčiarsko-slovenskej spolupráce, ktorý v sebe zahŕňal nie len zavedenie informačného systému Súdny manažment, ale aj zmeny pracovných postupov. V súčasnosti sú to projekty súvisiace s elektronizáciou verejnej správy ako napr. v roku 2012 to bolo zavedenie platobného terminálu na úhradu súdnych poplatkov, ktorý predchádzal implementácii samoobslužného zariadenia v rámci projektu platobný systém tzv. E-KOLOK (nový koncept platenia správnych a súdnych poplatkov zohľadňujúci životné návyky súčasnej generácie občanov a patriaci k najmodernejším platobným systémom v Európe) v roku 2014. V roku 2016 sa Okresný súd Banská Bystrica v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR výraznou mierou podieľal na zriadení svojho nového pracoviska upomínacieho a exekučného konania, čím sa stal jediným špecializovaným pracoviskom zaoberajúcim sa výhradne platobnými rozkazmi a zároveň jediným exekučným súdom v Slovenskej republike.

* citované zo samohodnotiacej správy OSBB