​Znalci

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo spravodlivosti“) je ústredným orgánom štátnej správy pre súdy a väzenstvo. Práve z tohto dôvodu zabezpečuje výkon znaleckej činnosti, prekladateľskej činnosti a tlmočníckej činnosti (porov. § 13 ods. 6 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy).

V súčasnosti vedie zoznam znalcov, tlmočníkov a prekladateľov výlučne ministerstvo spravodlivosti.​

Znalecká činnosť je špecializovaná odborná činnosť vykonávaná za podmienok ustanovených v tomto zákone znalcami pre zadávateľa. Úkonmi znaleckej činnosti sú najmä znalecký posudok a jeho doplnenie, odborné stanovisko alebo potvrdenie a odborné vyjadrenie a vysvetlenie.​bližšie  informácie:

Skúšky a zápis

Predpisy upravujúce činnosť znalcov

Zoznam znalcov​

Podanie podnetu na znalca

Často kladené otázky

Aktuálne termíny odborného minima pre znalcovELEKTRONICKÝ DENNÍk​


EDZ_ZTP-ZO krátka Používateľaká príručka VERZIA 1.11 (.pdf.872 KB)​


EDZ_ZTP-ZO_Pouzivatelska_prirucka_plna_verzia 1_11_0.pdf​ [.pdf, 4MB]​​

 

Technická podpora:  support.znalec@justice.sk

 

Aplikácia Elektronický denník je určená pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov zapísaných v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorí prostredníctvom nej od 1. júla 2016 priebežne zapisujú záznamy o všetkých svojich úkonoch znaleckej, tlmočníckej, resp. prekladateľskej činnosti. 

Medzi povinne zapisované údaje patrí napríklad číslo úkonu, kontaktné údaje zadávateľa, účel a predmet úkonu alebo informácie o znalečnom/tlmočnom, povinné elektronické vedenie denníka nahradilo stav, keď ho bolo možné viesť aj v listinnej podobe. 

Zaznačené údaje slúžia jednak osobám zapísaným v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov na prehľadné vedenie evidencie, ale taktiež sú k dispozícii ministerstvu spravodlivosti na plnenie úloh podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ​​​​


 

TERMÍNY ODBORNÝCH SKÚŠOK PRE Znalcov, TLMOČNÍKOV A PREKLADATEĽOV​

Najbližšie odborné skúšky znalcov z odborov Kriminalistika, Psychológia a Spoločenské a humanitné vedy sú plánované na mesiac september 2018. Vo zvyšných znaleckých odboroch, resp. jazykoch (tlmočníci a prekladatelia) sú odborné skúšky znalcov, tlmočníkov a prekladateľov predbežne plánované na mesiac december 2018 s možnou výnimkou odborov,  v ktorých boli odborné skúšky realizované v prvom polroku 2018 a v ktorých nebude evidovaných dostatočných počet uchádzačov.​ 

Písomná prihláška na odbornú skúšku obsahuje meno a priezvisko žiadateľa, adresu jeho trvalého pobytu a odbor a odvetvie, z ktorého má záujem vykonať odbornú skúšku.

Prihlášku na odbornú skúšku nemožno podať elektronickými prostriedkami bez kvalifikovaného elektronického podpisu, t. j. formou bežného e-mailu, najvhodnejšie je v žiadosti uviesť aj ďalšie kontaktné údaje, ako napríklad telefónne číslo, e-mailovú adresu a korešpondenčnú adresu, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu.

Poplatok za vykonanie odbornej skúšky určí organizátor, jeho výška bude žiadateľom oznámená v rámci pozvánky, ktorá bude v písomnej podobe zaslaná najneskôr osem týždňov pred termínom konania príslušnej odbornej skúšky. Znamená to, že v čase podania prihlášky na odbornú skúšku sa neuhrádza žiaden poplatok. ​​​​​​