​Znalci

Znalecká činnosť je špecializovaná odborná činnosť vykonávaná za podmienok ustanovených najmä v zákone č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích predpisov. 
 
Úkonmi znaleckej činnosti sú najmä znalecký posudok a jeho doplnok, odborné stanovisko alebo potvrdenie a odborné vyjadrenie a vysvetlenie.
 
V prípade otázok ku problematike znaleckej činnosti sa môžete obrátiť na odbor znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti.
 

ODBORNÉ SKÚŠKY ZNALCA Z ODVETVÍ POLITICKÝ EXTRÉMIZMUS A NÁBOŽENSKÝ EXTRÉMIZMUS 

V priebehu mesiaca júl 2017 sa uskutoční prvý termín odborných skúšok znalca z vyššie uvedených odvetví novovytvoreného znaleckého odboru Spoločenské a humanitné vedy, v súvislosti s čím oznamujeme, že prihlášky musia byť doručené ministerstvu najneskôr 12. apríla 2017.

Ak by boli doručené až po tomto dátume, síce dôjde k ich zaevidovaniu, no na ich základe sa bude možné zúčastniť až nasledujúceho termínu odbornej skúšky znalca z daného odvetvia, resp. odvetví. 


bližšie  informácie:

Skúšky, Zápis a Vyčiarknutie

Predpisy upravujúce činnosť znalcov

Zoznam znalcov​

Podanie sťažnosti na znalca

Často kladené otázky

Aktuálne termíny odborného minima pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov


ELEKTRONICKÝ DENNÍk

EDZ_ZTP-ZO krátka Používateľaká príručka VERZIA 1.11 (.pdf.872 KB)


EDZ_ZTP-ZO_Pouzivatelska_prirucka_plna_verzia 1_11_0.pdf​ [.pdf, 4MB]​​


Prezentácia_legislatíva EDZ_27.6.2016 [.pdf, 646 KB]

 

Technická podpora:  support.znalec@justice.sk

 

S účinnosťou od 1. januára 2016 bola zákonom č. 390/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.  382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých predpisov bola pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov zapísaných v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky vytvorená možnosť viesť denník aj prostredníctvom programových a technických prostriedkov schválených ministerstvom, tzv. elektronický denník.

  

Prihlasovacie údaje pre vstup do elektronického denníka Vám boli zaslané poštou. V prípade, že disponujete elektronickým občianskym preukazom (eID), bola Vám vytvorená možnosť prihlásiť sa do elektronického denníka práve prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu.
Ak Vás pri prvom prihlásení aplikácia nevyzve na zmenu hesla, môže ísť o bezpečnostný problém. Nepokračujte v prihlasovaní a kontaktujte odbor znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti MSSR na adrese support.znalec@justice.sk , budú Vám vygenerované a zaslané nové prihlasovacie údaje.
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v najbližších dňoch na svojom webovom sídle sprístupní príručku k elektronickému denníku. Zároveň budú v prvej polovici kalendárneho roka 2016 prebiehať školenia vo veci vedenia elektronického denníka.
 
Znalec, tlmočník a prekladateľ zapísaný v zozname je od 1. júla 2016 povinný viesť priebežne o svojich úkonoch denník v elektronickej podobe prostredníctvom programových a technických prostriedkov schválených ministerstvom a zodpovedá za správnosť zapisovaných údajov. Od 1. júla 2016 nebude možno viesť denník v listinnej podobe.


Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo ustanoví podrobnosti o vedení denníka a lehotách a postupe, ktorým sa vykonáva zápis údajov do denníka.


Elektronický denník znalca, tlmočníka a prekladateľa je jedným z modulov projektu Rozvoj elektronických služieb súdnictva – Informačný systém Elektronických služieb súdnictva (RESS – IS ESS). Modul pokrýva požadovanú funkcionalitu pre výkon znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti.
EDZ_ZTP-ZO_short-v1.11.0.pdf​​​​