​Znalci

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo spravodlivosti“) je ústredným orgánom štátnej správy pre súdy a väzenstvo. Práve z tohto dôvodu zabezpečuje výkon znaleckej činnosti, prekladateľskej činnosti a tlmočníckej činnosti (porov. § 13 ods. 6 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy).

V súčasnosti vedie zoznam znalcov, tlmočníkov a prekladateľov výlučne ministerstvo spravodlivosti.​

Znalecká činnosť je špecializovaná odborná činnosť vykonávaná za podmienok ustanovených v tomto zákone znalcami pre zadávateľa. Úkonmi znaleckej činnosti sú najmä znalecký posudok a jeho doplnok, odborné stanovisko alebo potvrdenie a odborné vyjadrenie a vysvetlenie.​



bližšie  informácie:

Skúšky a zápis

Predpisy upravujúce činnosť znalcov

Zoznam znalcov​

Podanie sťažnosti na znalca

Často kladené otázky

Aktuálne termíny odborného minima pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov



ELEKTRONICKÝ DENNÍk​


EDZ_ZTP-ZO krátka Používateľaká príručka VERZIA 1.11 (.pdf.872 KB)​


EDZ_ZTP-ZO_Pouzivatelska_prirucka_plna_verzia 1_11_0.pdf​ [.pdf, 4MB]​​

 

Technická podpora:  support.znalec@justice.sk

 

Aplikácia Elektronický denník znalca je určená pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov zapísaných v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorí prostredníctvom nej od 1. júla 2016 priebežne zapisujú záznamy o všetkých svojich úkonoch znaleckej, tlmočníckej, resp. prekladateľskej činnosti. 

Medzi povinne zapisované údaje patrí napríklad číslo úkonu, kontaktné údaje zadávateľa, účel a predmet úkonu alebo informácie o znalečnom/tlmočnom, povinné elektronické vedenie denníka nahradilo stav, keď ho bolo možné viesť aj v listinnej podobe. 

Zaznačené údaje slúžia jednak osobám zapísaným v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov na prehľadné vedenie evidencie, ale taktiež sú k dispozícii ministerstvu spravodlivosti na plnenie úloh podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ​​​​


 

AKTUÁLNE TERMÍNY ODBORNÝCH SKÚŠOK PRE Znalcov

V priebehu júna a júla 2018 sa uskutočnia znalecké skúšky. Odborných skúšok sa budú môcť zúčastniť len tí, ktorých písomná prihláška bude Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky doručená do 16. marca 2018.

Ak bude prihláška na odbornú skúšku doručená Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky po 16. marci 2018, žiadateľ bude zapísaný do registra skúšok, ale pozvaný bude až na ďalší nasledujúci termín konania odbornej skúšky.

Písomná prihláška na odbornú skúšku obsahuje meno a priezvisko žiadateľa, adresu jeho trvalého pobytu a odbor a odvetvie, z ktorého má záujem vykonať odbornú skúšku.

Prihlášku na odbornú skúšku nemožno podať elektronickými prostriedkami bez kvalifikovaného elektronického podpisu, t. j. formou bežného e-mailu, najvhodnejšie je v žiadosti uviesť aj ďalšie kontaktné údaje, ako napríklad telefónne číslo, e-mailovú adresu a korešpondenčnú adresu, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu.

Poplatok za vykonanie odbornej skúšky určí organizátor, jeho výška bude žiadateľom oznámená v rámci pozvánky, ktorá bude v písomnej podobe zaslaná najneskôr osem týždňov pred termínom konania príslušnej odbornej skúšky. Znamená to, že v čase podania prihlášky na odbornú skúšku sa neuhrádza žiaden poplatok.

Bez názvu2.jpg


Pokyny k prihlasovaniu na prednášku:

na každý termín prednášky je vytvorená osobitná online prihláška. Každý znalec, tlmočník a prekladateľ sa môže prednášky zúčastniť len raz. Online prihlášky síce umožňujú prihlásiť sa na každý z termínov a dokonca aj viacnásobne, prosíme Vás však, aby ste mysleli na to, že prednášky sú kapacitne obmedzené, a ponechali ste možnosť prihlásiť sa aj Vašim kolegom. Prihlasujte sa preto až v momente, keď budete vedieť, že sa vybraného termínu zúčastníte; 

- v prihláške je potrebné vyplniť Vaše evidenčné číslo a celé meno a priezvisko. Tí, ktorí sú zároveň prekladateľmi aj tlmočníkmi (alebo iná kombinácia), uveďte len jedno Vami zvolené evidenčné číslo;

- účastnícky poplatok za prednášku v Košiciach zahŕňa nájom priestorov a menšie občerstvenie (voda/káva/čaj a drobné pochutiny). Občerstvenie v Bratislave si každý zabezpečuje v rámci svojej réžie, k dispozícii sú dva univerzitné bufety;

- účastnícky poplatok za prednášku v Košiciach je potrebné zaplatiť najneskôr 5 dní pred konaním prednášky prevodom na nasledovný bankový účet:

Prijímateľ: Štátna pokladnica

IBAN: SK64 8180 0000 0070 0007 4351

Variabilný symbol: 105800

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť Vaše evidenčné číslo, inak Vaša platba nebude spárovateľná!

- vyhradené parkovanie nie je zabezpečené, odporúčame preto prísť vopred, aby ste sa vyhli prípadným problémom či zdržaniu z týchto dôvodov;

- prednášky sa budú týkať zmien, ktoré novelizácie prinášajú, priestor bude aj pre Vaše otázky. Odporúčame preto vopred si novelizácie naštudovať, aby Vaše otázky smerovali predovšetkým k tomu, čo je nejasné;

- pred začiatkom prednášky sa bude potrebné podpísať na zoznam účastníkov pri svojom mene, odporúčame preto prísť s časovým predstihom; 

- v prípade naplnenia kapacít prednášok ministerstvo v spolupráci s vybranými znaleckými a tlmočníckymi ústavmi zváži uskutočnenie ďalších prednášok;

- v nevyhnutných prípadoch kontaktujte Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky na čísle 02/88891407, prípadne na emailovej adrese matus.kosuth@justice.sk. Nezabúdajte prosím na to, že ide kapacitne o obrovské množstvo okruhu záujemcov a ministerstvo nemá vytvorené osobitné personálne kapacity len pre organizáciu týchto prednášok.

Prihlášky:

Bratislava 28.6.2018 od 8:00 do 12:00

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfRVHBmFqZbDd5gQAyNO0mEW7zPl0Lm-nPnOYE5d6ReHy-NA/viewform?usp=sf_link


Bratislava 28.6.2018 od 13:00 do 17:00

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdf8rJkCM6YSjKTlq6heG8rk4ioYSFJ-Oo1VUfVsX6RZPYcpQ/viewform?usp=sf_link 


Košice 4.7.2018 od 9:00 do 13:00

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0NNkTRBoBTpWvSAryGip8_IhxXB5X6vJx5V8weRev0cXm2A/viewform?usp=sf_link


Košice 4.7.2018 od 14:00 do 18:00

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeq3GRsOFDekOra7ypYDzMuo8zjqWwKzzTROeqQ2tXgvcMHHA/viewform?usp=sf_link