​Znalci

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo spravodlivosti“) je ústredným orgánom štátnej správy pre súdy a väzenstvo. Práve z tohto dôvodu zabezpečuje výkon znaleckej činnosti, prekladateľskej činnosti a tlmočníckej činnosti (porov. § 13 ods. 6 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy).

V súčasnosti vedie zoznam znalcov, tlmočníkov a prekladateľov výlučne ministerstvo spravodlivosti.​

Znalecká činnosť je špecializovaná odborná činnosť vykonávaná za podmienok ustanovených v tomto zákone znalcami pre zadávateľa. Úkonmi znaleckej činnosti sú najmä znalecký posudok a jeho doplnok, odborné stanovisko alebo potvrdenie a odborné vyjadrenie a vysvetlenie.​bližšie  informácie:

Skúšky a zápis

Predpisy upravujúce činnosť znalcov

Zoznam znalcov​

Podanie sťažnosti na znalca

Často kladené otázky

Aktuálne termíny odborného minima pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľovELEKTRONICKÝ DENNÍk​


EDZ_ZTP-ZO krátka Používateľaká príručka VERZIA 1.11 (.pdf.872 KB)​


EDZ_ZTP-ZO_Pouzivatelska_prirucka_plna_verzia 1_11_0.pdf​ [.pdf, 4MB]​​

 

Technická podpora:  support.znalec@justice.sk

 

Aplikácia Elektronický denník znalca je určená pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov zapísaných v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorí prostredníctvom nej od 1. júla 2016 priebežne zapisujú záznamy o všetkých svojich úkonoch znaleckej, tlmočníckej, resp. prekladateľskej činnosti. 

Medzi povinne zapisované údaje patrí napríklad číslo úkonu, kontaktné údaje zadávateľa, účel a predmet úkonu alebo informácie o znalečnom/tlmočnom, povinné elektronické vedenie denníka nahradilo stav, keď ho bolo možné viesť aj v listinnej podobe. 

Zaznačené údaje slúžia jednak osobám zapísaným v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov na prehľadné vedenie evidencie, ale taktiež sú k dispozícii ministerstvu spravodlivosti na plnenie úloh podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ​​​​AKTUÁLNE TERMÍNY ODBORNÝCH SKÚŠOK PRE Znalcov

V priebehu júna a júla 2018 sa uskutočnia znalecké skúšky. Odborných skúšok sa budú môcť zúčastniť len tí, ktorých písomná prihláška bude Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky doručená do 16. marca 2018.

Ak bude prihláška na odbornú skúšku doručená Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky po 16. marci 2018, žiadateľ bude zapísaný do registra skúšok, ale pozvaný bude až na ďalší nasledujúci termín konania odbornej skúšky.

Písomná prihláška na odbornú skúšku obsahuje meno a priezvisko žiadateľa, adresu jeho trvalého pobytu a odbor a odvetvie, z ktorého má záujem vykonať odbornú skúšku.

Prihlášku na odbornú skúšku nemožno podať elektronickými prostriedkami bez kvalifikovaného elektronického podpisu, t. j. formou bežného e-mailu, najvhodnejšie je v žiadosti uviesť aj ďalšie kontaktné údaje, ako napríklad telefónne číslo, e-mailovú adresu a korešpondenčnú adresu, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu.

Poplatok za vykonanie odbornej skúšky určí organizátor, jeho výška bude žiadateľom oznámená v rámci pozvánky, ktorá bude v písomnej podobe zaslaná najneskôr osem týždňov pred termínom konania príslušnej odbornej skúšky. Znamená to, že v čase podania prihlášky na odbornú skúšku sa neuhrádza žiaden poplatok.