Podania na súdy a ministerstvo spravodlivosti podpísané zaručeným elektronickým podpisom

Na základe § 6 ods. 2 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 136/2009 Z. z. v znení vyhlášky č. 248/2015 Z.z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom a administratívnom styku Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, ako prevádzkovateľ elektronickej podateľne, zverejňuje nasledujúce informácie za účelom zabezpečenia využívania jej služieb.

Zoznam úplných elektronických adries umožňujúcich styk s elektronickou podateľňou:

Súd​Elektronická adresa umožňujúca styk s elektronickou podateľňou​
KRAJSKÝ SÚD V BRATISLAVE​podatelnaKSBA@justice.sk
Mestský súd Bratislava I​podatelnaMSBA1@justice.sk
Mestský súd Bratislava II​podatelnaMSBA2@justice.sk
Mestský súd Bratislava III​podatelnaMSBA3@justice.sk
Mestský súd Bratislava IV​podatelnaMSBA4@justice.sk
Okresný súd Malacky​podatelnaOSMA@justice.sk
Okresný súd Pezinok​podatelnaOSPK@justice.sk
KRAJSKÝ SÚD V TRNAVE​podatelnaKSTT@justice.sk
Okresný súd Trnava​podatelnaOSTT@justice.sk
Okresný súd Dunajská Streda​podatelnaOSDS@justice.sk
Okresný súd Galanta​podatelnaOSGA@justice.sk
Okresný súd Senica​podatelnaOSSE@justice.sk
KRAJSKÝ SÚD V TRENČÍNE​podatelnaKSTN@justice.sk
Okresný súd Trenčín​podatelnaOSTN@justice.sk
Okresný súd Prievidza​podatelnaOSPD@justice.sk
KRAJSKÝ SÚD V NITRE​podatelnaKSNR@justice.sk
Okresný súd Nitra​podatelnaOSNR@justice.sk
Okresný súd Komárno​podatelnaOSKN@justice.sk
Okresný súd Levice​podatelnaOSLV@justice.sk
Okresný súd Nové Zámky​podatelnaOSNZ@justice.sk
KRAJSKÝ SÚD V ŽILINE​podatelnaKSZA@justice.sk
Okresný súd Žilina​podatelnaOSZA@justice.sk
​​Okresný súd Liptovský Mikuláš​podatelnaOSLM@justice.sk
Okresný súd Martin​podatelnaOSMT@justice.sk
Okresný súd Námestovo​podatelnaOSNO@justice.sk
KRAJSKÝ SÚD V B. BYSTRICI​podatelnaKSBB@justice.sk
Okresný súd Banská Bystrica​podatelnaOSBB@justice.sk
Okresný súd Lučenec​podatelnaOSLC@justice.sk
Okresný súd Rimavská Sobota​podatelnaOSRS@justice.sk
Okresný súd Zvolen​podatelnaOSZV@justice.sk
​Okresný súd Žiar nad Hronom​podatelnaOSZH@justice.sk
​KRAJSKÝ SÚD V PREŠOVEpodatelnaKSPO@justice.sk
Okresný súd Prešov​podatelnaOSPO@justice.sk
Okresný súd Bardejov​podatelnaOSBJ@justice.sk
Okresný súd Humenné​podatelnaOSHN@justice.sk
Okresný súd Poprad​podatelnaOSPP@justice.sk
Okresný súd Stará Ľubovňa​podatelnaOSSL@justice.sk
Okresný súd Vranov n. Topľou​podatelnaOSVT@justice.sk
KRAJSKÝ SÚD V KOŠICIACH​podatelnaKSKE@justice.sk
Mestský súd KošicepodatelnaMSKE@justice.sk
Okresný súd Michalovce​podatelnaOSMI@justice.sk
Okresný súd Rožňava​podatelnaOSRV@justice.sk
Okresný súd Spišská Nová Ves​podatelnaOSSN@justice.sk
Okresný súd Trebišov​podatelnaOSTV@justice.sk
Správny súd v BratislavepodatelnaSpSBA@justice.sk
Správny súd v Banskej BystricipodatelnaSpSBB@justice.sk
Správny súd v KošiciachpodatelnaSpSKE@justice.sk

Najvyšší súd Slovenskej republiky podatelna@nsud.sk

Pre podania na ministerstvo spravodlivosti SR prostredníctvom elektronickej pošty:

Adresa umiestnenia elektronickej podateľne a adresa, na ktorej možno s orgánom verejnej moci komunikovať o otázkach využívania a činnosti elektronickej podateľne

Adresy sú zverejnené na stránke

Zoznam kvalifikovaných certifikátov alebo úplnú elektronickú adresu, na ktorej sa nachádza zoznam kvalifikovaných certifikátov všetkých zamestnancov orgánu verejnej moci , ktorí zabezpečujú prevádzku elektronickej podateľne

Zoznam kvalifikovaných certifikátov.

Formáty elektronických dokumentov z množiny prípustných formátov, ktoré elektronická podateľňa prijíma

Formáty elektronických dokumentov z množiny prípustných formátov v zmysle Výnosu MF SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy č. 55/2014 v zmysle jeho noviel. (vysvetlivky k typom dokumentov  sa nachádzajú v poznámke na konci tohto dokumentu):

 • Pre podania do obchodného registra:
  • formulár: XML
  • prílohy: PDF, TIFF
 • Pre podania na súdy prostredníctvom siete na prenos údajov (portál eŽaloby):  
  • formulár: XML
  • prílohy: PDF, TXT, PNG
 • Pre podania na súdy prostredníctvom elektronickej pošty:  
  • PDF, TIF
 • Pre podania na súdy na fyzickom nosiči údajov:  
  • PDF, TIF
 • Pre podania na mnisterstvo spravodlivosti SR prostredníctvom elektronickej pošty:  
  • PDF, TIF
 • Pre podania na mnisterstvo spravodlivosti SR na fyzickom nosiči údajov:  
  • PDF, TIF

Typy a charakteristiky nosičov údajov, na ktorých elektronická podateľňa elektronické dokumenty prijíma:

Okresné a krajské súdy prijímajú podania na týchto fyzických nosičoch dát:

 • CD
 • DVD (jednostranné)

Pravidlá zasielania elektronických dokumentov a potvrdzovania ich prijatia vrátane možného časového obmedzenia styku s elektronickou podateľňou:

 • Pre podania do obchodného registra  
  • Styk s elektronickou podateľňou je vymedzený na prevádzkový čas portálu, ktorý je minimálne v pracovné dni od 9:00 do 13:00. Podania prijaté portálom mimo tohto času budú vybavené počas prevádzkového času portálu (nasledovný pracovný deň).
  • Elektronický podpis musí byť vo formáte schválenom Národným bezpečnostným úradom CMS-CAdES EPES alebo XAdES_ZEP EPES (XML formuláre pre podania do obchodného registra).
  • Maximálna veľkosť celého podania je 14 MB.
 • Pre podania na súdy a Ministerstvo spravodlivosti SR prostredníctvom elektronickej pošty  
  • Styk s elektronickou podateľňou je vymedzený na pracovné dni od 9:00 do 13:00. Podania prijaté na adresy elektronickej pošty mimo tohto času budú vybavené nasledovný pracovný deň.
  • Elektronický podpis musí byť vo formáte schválenom Národným bezpečnostným úradom CMS-CAdES EPES.
  • Maximálna veľkosť emailu je 2 MB.
 • Pre podania na súdy a Ministerstvo spravodlivosti SR prostredníctvom fyzického nosiča údajov  
  • Styk s elektronickou podateľňou je vymedzený na pracovné dni od 9:00 do 13:00. Podania prijaté podateľňou súdu a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky mimo tohto času budú vybavené nasledovný pracovný deň.
  • Elektronický podpis musí byť vo formáte schválenom Národným bezpečnostným úradom CMS-CAdES EPES.
  • Maximálna veľkosť elektronického dokumentu je 10 MB

Pre podania na súdy prostredníctvom portálu ezaloby

 • Styk s elektronickou podateľňou je vymedzený na prevádzkový čas portálu, ktorý je minimálne v pracovné dni od 9:00 do 13:00. Podania prijaté portálom mimo tohto času budú vybavené počas prevádzkového času portálu (nasledovný pracovný deň).
 • Elektronický podpis musí byť vo formáte schválenom Národným bezpečnostným úradom XAdES_ZEP (EPES)
 • Maximálna veľkosť celého podania je 50 MB

Zoznam typov prijímaných elektronických dokumentov a spôsob získania elektronických predlôh podaní:

 • Zoznam typov prijímaných elektronických dokumentov:  
  • pre podania do obchodného registra – formuláre pre podávanie do obchodného registra,
  • pre podania na súdy v civilných veciach (občianskoprávne, pracovné, rodinné a obchodné veci, okrem obchodného registra) a v správnom súdnictve – podanie na krajský súd, podanie na okresný súd,
  • pre podania na súdy prostredníctvom elektronickej pošty – podanie na krajský súd, podanie na okresný súd.
  • pre podania na ministerstvo spravodlivosti – podania na ministerstvo spravodlivosti, podľa kompetenčného zákona 575/2001
 • Elektronické predlohy podaní

Poznámka:

TXT – ASCII TXT – ASCII textový dokument v UTF – 8 kódovaní

TIFF – Tag Image File Format for image technology

PDF – Abdobe Portable Document Format  Verzia1.3., Verzia1.54.  XML – Extensible Markup Language (XML)PNG – Portable Network Graphics format

Dokument na stiahnutie (PDF, 262 KB)