Ochrana osobných údajov Správny súd v Bratislave

Informačná povinnosť Správneho súdu v Bratislave

Račianska 153/A, 831 53, Bratislava, IČO 54908566, ochrana.osobnych.udajov.SpSBA@justice.sk,
tel.: 02/88810704

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Informačná povinnosť Správneho súdu v Bratislave bude  priebežne aktualizovaná a preto si Správny súd v Bratislave vyhradzuje možnosť kedykoľvek ju meniť a upraviť  a to v akomkoľvek rozsahu. Aktuálnu verziu vždy nájdete na tejto webovej stránke.

Informacna_povinnost_SSvBA_28.06.2023 (DOCX, 69 KB)