Ochrana osobných údajov Okresný súd Veľký Krtíš

Ochranu osobných údajov v Slovenskej republike upravuje zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“) a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“).

Nezávislou dozornou autoritou vykonávajúcou dohľad nad ochranou osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“).

Kontaktné údaje úradu: 

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12

820 07 Bratislava 27
Tel.: +421 /2/ 3231 3214
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Okresný súd Veľký Krtíš, ako prevádzkovateľ (ďalej len „prevádzkovateľ “) v súvislosti so spracúvaním osobných údajov poskytuje osobám, od ktorých osobné údaje získava a spracúva  informácie podľa:

 • zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
 • článku 13 a 14 GDPR.

Identifikačné a kontaktné údaje:

Okresný súd Veľký Krtíš
SNP 2/714
990 14  Veľký Krtíš
Slovenská republika

Tel.: +421478862180, 200,  Fax: +421478862192, E-mail.: podatelnaOSVK@justice.sk

Kontakné údaje zodpovednej osoby:

Ing. Jozef Nosáľ, telefón: +421904044360, adresa: poštová adresa totožná s adresou prevádzkovateľa – okresného súdu.

E-mail.: ncrcra@gmail.com

E-mail.: ochrana.osobnych.udajov.OSVK@justice.sk

Prehľad účelov spracúvania osobných údajov:

 1. Spracúvanie osobných údajov za účelom plnenia  povinností prevádzkovateľa v súvislosti s výkonom súdnictva v civilnom procese (občianskoprávne veci), v trestnom konaní (trestnoprávne veci). V prípade, že dotknutá osoba neposkytne osobné údaje, prevádzkovateľ nemôže plniť svoje povinnosti a zákonné požiadavky. Právny základ:
  • zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok
  • zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok
  • zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok
  • zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon
  • zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
  • zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • zákon č. 233/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučn a o zmene a doplnení ďalších zákonov
  • zákon č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch
  • zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • zákon č. 323/1992 Zb. Slovenskej národnej rady o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)
  • zákon č. 8/2005 Z. z.  o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 2. Spracúvanie osobných údajov za účelom plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa súvisiacich s výkonom funkcie prísediaceho. Spracúvanie osobných údajov za účelom plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa súvisiacich s výkonom funkcie prísediaceho. Právny základ:
  • zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich
  • zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
 3. Spracúvanie osobných údajov za účelom plnenia zákonných povinnosti prevádzkovateľa v súvislosti s vybavovaním sťažností a petícií. V prípade, že dotknutá osoba neposkytne osobné údaje, prevádzkovateľ nemôže plniť svoje povinnosti a zákonné požiadavky. Právny základ:
  • zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch
  • zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach
  • zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve
 4. Spracúvanie osobných údajov za účelom plnenia zákonných povinnosti prevádzkovateľa v súvislosti s poskytovaním informácií. V prípade, že dotknutá osoba neposkytne osobné údaje, prevádzkovateľ nemôže plniť svoje povinnosti a zákonné požiadavky. Právny základ:
  • zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení  niektorých zákonov
 5. Spracúvanie osobných údajov za účelom plnenia zákonných povinnosti prevádzkovateľa v súvislosti  s oznamovaním protispoločenskej činnosti. V prípade, že dotknutá osoba neposkytne osobné údaje, prevádzkovateľ nemôže plniť svoje povinnosti a zákonné požiadavky. Právny základ:
  • zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 6. Spracúvanie osobných údajov za účelom plnenia zákonných povinnosti prevádzkovateľa v súvislosti s evidenciou dodávateľov a vedením účtovníctva v Ekonomickom informačnom systéme. V prípade, že dotknutá osoba neposkytne osobné údaje, prevádzkovateľ nemôže plniť svoje povinnosti a zákonné požiadavky. Právny základ:
  • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
 7. Spracúvanie osobných údajov za účelom plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa súvisiacich s objednávkami, faktúrami, zmluvami, prenájmami, vlastníckymi právami k majetku, plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy. V prípade, že dotknutá osoba neposkytne osobné údaje, prevádzkovateľ nemôže plniť svoje povinnosti a zákonné požiadavky. Právny základ:
  • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
  • zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení  niektorých zákonov
 8. Spracúvanie osobných údajov za účelom plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa v súvislosti  s agendou verejného obstarávania. V prípade, že dotknutá osoba neposkytne osobné údaje prevádzkovateľ nemôže plniť svoje povinnosti a zákonné požiadavky. Právny základ:
  • zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
 9. Spracúvanie osobných údajov za účelom plnenia zákonných povinnosti v súvislosti  s vedením agendy registratúry. V prípade, že dotknutá osoba neposkytne osobné údaje, prevádzkovateľ nemôže plniť svoje povinnosti a zákonné požiadavky. Právny základ:
  • zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
  • vyhláška č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské  súdy, Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy
 10. Spracúvanie osobných údajov za účelom bezpečnosti a ochrany majetku spojených s monitorovaním, vyhotovovaním kamerových záznamov, evidenciou vstupov do objektu. Právny základ:
  • zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže
  • čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
  • verejný záujem prevádzkovateľa týkajúci sa najmä ochrany majetku, ochrany bezpečnosti osôb, následné zisťovanie bezpečnostných incidentov (napr. nahlásenie bomby)
 11. Spracúvanie osobných údajov za účelom plnenia povinností zamestnávateľa súvisiacich so štátnozamestnaneckým pomerom, pracovným pomerom, alebo osobitným vzťahom sudcu, finančnými povinnosťami, personálnymi povinnosťami, daňovými povinnosťami, odvodovými povinnosťami, povinnosťou uzatvárania zmlúv, uzatvárania dohôd o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, povinnosťou dôchodkového, sociálneho zabezpečenia, vzdelávania, evidencie dochádzky, dovoleniek, služobného voľna, štatistikou, povinnosťou v oblasti súdneho, priestupkového, exekučného a disciplinárneho konania, kvalifikácie a odbornosti, evidencie majetkových pomerov, cestovných náležitosti, povinnosťou v rámci zdravotnej agendy a bezpečnosti práce, výberového konania uchádzačov o zamestnanie. V prípade, že dotknutá osoba neposkytne osobné údaje, prevádzkovateľ nemôže plniť svoje povinnosti a zákonné požiadavky. Právny základ:
  • plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy
  • súhlas dotknutej osoby
  • zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
  • zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých ​zákonov
  • zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
  • zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov
  • zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
  • zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení
  • zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kategórie dotknutých osôb:

Prevádzkovateľ  spracúva osobné údaje dotknutých osôb nižšie uvedených kategórií:

 • zamestnanci súdu a ich rodinní príslušníci
 • fyzické osoby, ktoré si uplatňujú svoje práva
 • fyzické osoby, ktorým z osobitných právnych predpisov vyplývajú povinnosti voči súdu

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje:

Pri poskytovaní informácií a osobných údajov postupuje prevádzkovateľ vždy v zmysle ustanovení osobitných predpisov upravujúcich poskytovanie osobných údajov, ako aj právnych predpisov EÚ a medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná. Osobné údaje môžu byť sprístupnené len príjemcom, ktorí splnili požadované podmienky na bezpečnosť osobných údajov a ktorých činnosť priamo súvisí s plnením účelu spracúvania.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny:

Prevádzkovateľ môže preniesť osobné údaje  do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie v súvislosti s výkonom súdnictva a v rámci justičnej spolupráce v zmysle platných právnych predpisov, dohovorov a zmlúv.

Osobné údaje zamestnancov sa neprenášajú do tretích krajín.

Doba uchovávania osobných údajov:

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po dobu stanovenú v  príslušných právnych predpisoch.

Osobné údaje vyhotovované kamerovým záznamom sa uchovávajú 15 dní ak vyhotovený záznam nie je využitý na účely trestného konania, alebo konania o priestupkoch. Po uplynutí uvedenej lehoty sa záznam vymazáva.

Uplatňovanie práv dotknutých osôb (práva dotknutých osôb):

Dotknutou osobou je fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje, spracúvané prevádzkovateľom, týkajú. Dotknutá osoba je oprávnená uplatňovať svoje práva (pri splnení špecifických podmienok) týkajúce sa jej osobných údajov, a to nasledovne:

 • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby (článok 15 GDPR, resp. § 21 zákona č. 18/2018 Z. z.),
 • právo na opravu osobných údajov (článok 16 GDPR, resp. § 22 zákona č. 18/2018 Z. z.),
 • právo na vymazanie osobných údajov, resp. právo „na zabudnutie“ (článok 17 GDPR, resp. § 23 zákona č. 18/2018 Z. z.),
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (článok 18 GDPR, resp. § 24 zákona č. 18/2018 Z. z.)
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (článok 21 GDPR, resp. § 27 zákona č. 18/2018 Z. z.),
 • právo na prenosnosť osobných údajov (článok 20 GDPR, resp. § 26 zákona č. 18/2018 Z. z.),
 • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, ak je spracúvanie osobných údajov založené na článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR / § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. alebo na článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR / § 16 ods. 2 písm. zákona č. 18/2018 Z. z. bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním – len v prípade, kedy dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely (článok 7 ods. 3 GDPR, resp. § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z.),
 • právo podať dozornému orgánu, ktorým je úrad návrh na začatie konania (v prípade, ak dotknutá osoba má podozrenie, že jej osobné údaje prevádzkovateľ spracúva neoprávnene, môže v zmysle ustanovenia článku 77 GDPR, resp. ustanovenia § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov).

Informácie o práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.:

§ 100 Začatie konania

 1. Konanie sa začína na návrh dotknutej osoby alebo osoby, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom č. 18/2018 Z. z. (ďalej len „navrhovateľ“), alebo bez návrhu.
 2. Úrad začne konanie bez návrhu aj na základe zistenia úradu pri výkone dozoru nad dodržiavaním povinností ustanovených zákonom č. 18/2018 Z. z. alebo GDPR.
 3. Návrh na začatie konania podľa odseku 1 (ďalej len „návrh“) musí obsahovať:
  1. meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a podpis  navrhovateľa,
  2. označenie toho, proti komu návrh smeruje s uvedením mena, priezviska, trvalého pobytu alebo názvu, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené,
  3. predmet návrhu  s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené,
  4. dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu,
  5. kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva podľa druhej časti druhej hlavy zákona č. 18/2018 Z. z. alebo GDPR, ak si takéto právo dotknutá osoba uplatnila, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva, ak návrh podala dotknutá osoba.
 1. Úrad uverejní vzor návrhu na svojom webovom sídle.
 2. Úrad návrh odloží, ak
  1. návrh je zjavne neopodstatnený,
  2. vec, ktorej sa návrh týka, prejednáva súd alebo orgán činný v trestnom konaní,
  3. navrhovateľ neposkytol úradu na jeho žiadosť potrebnú súčinnosť, pričom bez jeho  aktívnej účasti nemožno vec vybaviť; úrad navrhovateľa o možnosti odloženia návrhu upovedomí,
  4. od udalosti, ktorej sa návrh týka, uplynuli v deň jeho doručenia viac ako tri roky.

Ak návrh neobsahuje požiadavku na utajenie totožnosti navrhovateľa, úrad vybaví návrh bez utajenia osobných údajov uvedených v návrhu. Ak je v návrhu požiadavka na utajenie totožnosti, ale charakter návrhu neumožňuje jej vybavenie bez uvedenia niektorého údaja o osobe, ktorá návrh podala, úrad po zistení tejto skutočnosti o tom navrhovateľa upovedomí, pričom ho zároveň upozorní, že v návrhu bude pokračovať, len ak navrhovateľ v určenej lehote udelí úradu súhlas s uvedením údaja alebo údajov o svojej osobe potrebných na vybavenie návrhu.

Ak návrh doručí úradu iná osoba ako dotknutá osoba, návrh sa považuje za podnet na začatie konania bez návrhu (ďalej len „podnet“).

Úrad posúdi podnet do 30 dní odo dňa doručenia podnetu úradu a ak podnet neodloží podľa odseku 5, začne konanie a vo veci rozhodne podľa § 102 zákona č. 18/2018 Z. z.

O spôsobe vybavenia podnetu podľa odseku 8 úrad informuje podávateľa do 30 dní odo dňa doručenia podnetu úradu