Ochrana osobných údajov Okresný súd Skalica

Okresný súd Skalica, sídlo: Námestie Slobody 15, 909 01 Skalica,  IČO: 45 014 817,  kontaktné údaje: email: podatelnaOSSI@justice.sk, tel.: 034/88 27 180  (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) v súvislosti so splnením informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“)   o z n a m u j e  dotknutej osobe, t. j. osobe o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, nasledovné informácie.

Dotknutá osoba je v zmysle § 19 ods. 2 písm. e) zákona o OOÚ povinná poskytnúť osobné údaje na nižšie uvedený účel, keďže ide o zákonnú požiadavku poskytovania osobných údajov a poskytovanie osobných údajov je vo verejnom záujme.

Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Názov: Okresný súd Skalica

Sídlo: Námestie Slobody 15, 909 01 Skalica

IČO: 45 014 817

Kontaktné údaje: email: podatelnaOSSI@justice.sk, telefónne číslo: 034/88 27 180

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

E-mail: ochrana.osobnych.udajov.OSSI@justice.sk

Tel. č.: 034/88 27 150, 034/88 27 180

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov a doba uchovávania osobných údajov:

Prevádzkovateľ týmto oznamuje dotknutým osobám, že bude v procese výkonu verejnej moci spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie povinností prevádzkovateľa a tento je taktiež v zmysle osobitných predpisov povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osoby štátnym inštitúciám.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje bude spracúvať v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o OOÚ a Nariadeniu.

Výkon súdnictva

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom plnenia povinností prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1, písm. c) Nariadenia alebo § 13 ods. 1 písm. c) zákona o OOÚ v súvislosti s výkonom súdnictva v civilnom procese (občianskoprávne veci), v trestnom konaní (trestnoprávne veci) na základe osobitných predpisov:

 • Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok
 • Zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok
 • Zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok
 • Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon
 • Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok
 • Zákon č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
 • Zákon č. 549/2003 Z.z. o súdnych úradníkoch
 • Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých záknov
 • Zákon č. 232/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)
 • Zákon č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich
 • Vyhláška č. 543/2005 Z.z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy

Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu stanovenú jednotlivými osobitnými predpismi a v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach.

Výberové konania

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať na základe predzmluvného a zmluvného vzťahu, ktorého ste jednou zo zmluvných strán v zmysle článku 6 ods. 1, písm. b) Nariadenia alebo § 13 ods. 1, písm. b) zákona o OOÚ. Pre účely tohto Vyhlásenia sa za uchádzača o zamestnanie považuje každá osoba, ktorá sa prihlásila do výberu vhodných uchádzačov vyhláseného prevádzkovateľom alebo priamo prevádzkovateľovi (bez vyhláseného výberu) písomnou formou, elektronickou formou prostredníctvom niektorého z inzertných portálov alebo e-mailom, a to na akúkoľvek pozíciu, či už zamestnanca, prísediaceho alebo člena komisie podľa osobitných predpisov:

 • Zákon č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých záknov
 • Zákon č. 311/2000 Z.z. Zákonník práce
 • Zákon č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu stanovenú jednotlivými osobitnými predpismi a v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach.

Dodávateľsko-odberateľské vzťahy

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať na základe predzmluvného a zmluvného vzťahu, ktorého ste jednou zo zmluvných strán v zmysle článku 6 ods. 1, písm. b) Nariadenia a tiež na základe oprávneného záujmu v zmysle článku 6, ods., 1 písm. f) Nariadenia, pre účely realizácie dodávateľských a odberateľských zmlúv, alebo pri ich plnení.

Vaše osobné údaje získavame buď priamo od Vás, alebo od vášho zamestnávateľa, ako údaje nevyhnutné pre zabezpečenie všetkých činností, ktoré súvisia a sú nevyhnutné na plnenie predmetu zmluvy.

V rámci zmluvného vzťahu môžeme vykonávať v súlade so zmluvou, alebo zákonom kontrolnú činnosť v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a zdravotnej prípravy u zamestnanca dodávateľa. Vaše osobné údaje ako zamestnanca v tejto súvislosti spracúvame pri dokumentovaní kontrolnej činnosti a riešení kontrolou  zistených nedostatkov a udalostí.

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu a následne na účely archivácie po dobu 10 rokov od uplynutia platnosti zmluvy.

Vedenie účtovníctva

Vaše osobné údaje spracúvame tiež na účely plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa pri vedení účtovníctva v zmysle článku 6, ods. 1, písm. c) Nariadenia (najmä povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov).

Vaše osobné údaje uvedené v účtovných záznamoch/faktúrach uchovávame po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa tieto účtovné záznam/faktúry týkajú.

Verejné obstarávanie

Vaše osobné údaje spracúvame tiež na účely plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa pri verejnom obstarávaní v zmysle článku 6, ods. 1, písm. c) Nariadenia (najmä povinností vyplývajúcich zo zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu stanovenú osobitnými predpismi a v súlade so zákonom č 395/2002 Z.z o archívoch a registratúrach.

Kamerový systém

Vaše osobné údaje spracúvame prostredníctvom monitorovania kamerovým systémom na účely ochrany majetku, zdravia a bezpečnosti osôb pohybujúcich sa v priestoroch prevádzkovateľa alebo v jej bezprostrednom okolí na základe verejného záujmu v zmysle článku 6, ods. 1, písm. e) Nariadenia v nadväznosti na osobitné predpisy:

 • Zákon č. 4/2001 Z.z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže
 • verejný záujem prevádzkovateľa týkajúci sa najmä ochrany majetku, bezpečnosti osôb a ako časť celkovej bezpečnostnej politiky prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu 15 dní od ich vyhotovenia. Po uplynutí tejto lehoty prevádzkovateľ záznamy s odbornou starostlivosťou zlikviduje, okrem záznamov využitých na preukázanie právnych nárokov, ktoré bude prevádzkovateľ spracúvať mimo systému, a to po dobu nevyhnutnú na preukazovanie a 1 rok po ukončení účelu spracúvania.

Slobodný prístup k informáciám

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle článku 6, ods. 1, písm. c) Nariadenia za účelom plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa v súvislosti s poskytovaním informácií podľa osobitného predpisu:

 • zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu stanovenú jednotlivými osobitnými predpismi a v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach.

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle článku 6, ods. 1, písm. c) Nariadenia za účelom plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti podľa osobitného predpisu:

 • zákon č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu stanovenú jednotlivými osobitnými predpismi a v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach.

Identifikácia príjemcu alebo kategóriu príjemcu

Pri poskytovaní informácií a osobných údajov postupuje súd ako prevádzkovateľ vždy v zmysle ustanovení osobitných predpisov upravujúcich poskytovanie osobných údajov, ako aj právnych predpisov EÚ a medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná. Osobné údaje môžu byť sprístupnené len príjemcom, ktorí splnili požadované podmienky na bezpečnosť osobných údajov a ktorých činnosť priamo súvisí s plnením účelu spracúvania.

Príjemcovia resp. kategórie príjemcov, ktorí spracúvajú osobné údaje sú:

 • prepravné spoločnosti, štátne inštitúcie za účelom plnenia povinností prevádzkovateľa, zúčtovacie centrum Krajského súdu v Trnave, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. Ústavný súd Slovenskej republiky, Úrad na ochranu osobných údajov SR), exekútor, súdy, orgán činný v trestnom konaní atď.

Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov: doba určitá – doba určená zákonmi prípadne až pokiaľ nie je možné uplatniť práva a povinnosti v premlčacej lehote stanovenej zákonom; dlhšie spracúvanie osobných údajov je možné len výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu.

Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo:

 • požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby
  • Ako dotknutá osoba máte právo na poskytnutie zoznamu osobných údajov, ktoré od Vás máme k dispozícii, ako aj informácie o tom, ako Vaše osobné údaje spracúvame.
 • na opravu osobných údajov,
  • Prijali sme opatrenia, aby sme uchovávali Vaše presné, úplné a aktuálne osobné údaje. Ak si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré uchovávame nie sú presné, úplné a aktuálne, prosím informujte nás o tom.
 • na vymazanie osobných údajov,
  • Ako dotknutá osoba nás môžete požiadať aj o vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú na to splnené zákonom uvedené dôvody, napr. ak už účel spracúvania skončil.
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  • Ako dotknutá osoba nás môžete pri splnení zákonných podmienok požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje, napr. za situácie ak si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré uchovávame, sú nepresné a pod.
 • namietať spracúvanie osobných údajov,
  • Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvaniu Vašich údajov, v prípade, ak ste nadobudli presvedčenie, že na spracúvanie osobných údajov nemáme právny dôvod; napr. ak naše oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov neprevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby.
 • na prenosnosť osobných údajov,
  • Ako dotknutá osoba máte za určitých okolností právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Toto právo na prenosnosť sa však týka len tých osobných údajov, ktoré ste nám poskytli na základe Vášho súhlasu, alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
 • odvolať súhlas,
  • Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas v prípadoch, keď Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu.
 • podať návrh na začatie konania resp. sťažnosť na dozorný orgán,

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu ochrana.osobnych.udajov.OSSI@justice.sk, telefónne číslo 034/88 27 150, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 14 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).  Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.

Okresný súd Skalica_Informačná povinnosť pri poskytnutí osobných údajov (PDF, 308 KB)