Ochrana osobných údajov Okresný súd Pezinok

M. R. Štefánika 40, 902 01 Pezinok, IČO 42128234, ochrana.osobnych.udajov.OSPK@justice.sk

tel.: 033/8817180

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Informačná povinnosť Okresného súdu Pezinok bude priebežne aktualizovaná a preto si Okresný súd Pezinok vyhradzuje možnosť kedykoľvek ju meniť a upraviť a to v akomkoľvek rozsahu. Aktuálnu verziu vždy nájdete na tejto webovej stránke.

2.2 Informačná_povinnosť_OSPezinok (PDF, 707 KB)