Ochrana osobných údajov Okresný súd Nové Zámky

Na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a súčasne na základe zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Okresný súd Nové Zámky určil zodpovednú osobu :

ochrana.osobnych.udajov.osnz@justice.sk

Informačná povinnosť OSNZ: