Ochrana osobných údajov Okresný súd Galanta

Okresný súd Galanta, sídlo: Mierové námestie 1, 924 23 Galanta,  IČO: 00 165 638, zastúpený: JUDr. Rastislav Jakubovič – predseda, kontaktné údaje: email: _SEKRETARIAT_OS_GA@justice.sk tel.: : 0318823701 (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) v súvislosti so splnením informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“) oznamuje dotknutej osobe nasledovné informácie.

Dotknutá osoba je v zmysle § 19 ods. 2 písm. e) zákona o OOÚ povinná poskytnúť osobné údaje na nižšie uvedený účel, keďže ide o zákonnú požiadavku poskytovania osobných údajov a poskytovanie osobných údajov je verejnom záujme.

Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Názov: Okresný súd Galanta
Sídlo: Mierové námestie 1, 924 23 Galanta
IČO: 00 165 638
Zastúpený: JUDr. Rastislav Jakubovič – predseda  
Kontaktné údaje:
E-mailová adresa: _SEKRETARIAT_OS_GA@justice.sk
Telefónne číslo: 0318823701

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Zodpovedná osoba: JUDr. Katarína Rábeková
Telefónne číslo: 0318823701; 0318823762
E-mailová adresa: ochrana.osobnych.udajov.OSGA@justice.sk

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:

Účel:

 • spracúvanie osobných údajov za účelom plnenia povinností prevádzkovateľa pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, t. j. pri výkone súdnictva.

Právny základ:

 • čl. 6 ods.1 písm. c) Nariadenia a § 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu – Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a pod.
 • čl. 6 ods.1 písm. e) Nariadenia a § 13 ods. 1 písm. e) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi

Prevádzkovateľ týmto oznamuje dotknutým osobám, že bude v procese výkonu verejnej moci spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov bude vykonávané prevádzkovateľom v rámci predzmluvných vzťahov a spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie povinností prevádzkovateľa a tento je taktiež v zmysle osobitných predpisov povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osoby štátnym inštitúciám.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje bude spracúvať v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o OOÚ a Nariadeniu.

Identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje

Príjemcovia resp. kategórie príjemcov, ktorí spracúvajú osobné údaje sú:

Prepravné spoločnosti, štátne inštitúcie za účelom plnenia povinností prevádzkovateľa:

zúčtovacie centrum Krajského súdu v Trnave, orgány verejnej moci,  orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. Ústavný súd Slovenskej republiky, Úrad na ochranu osobných údajov SR), exekútor, orgán činný v trestnom konaní atď.

Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov: doba určitá – doba určená zákonmi prípadne až pokiaľ nie je možné uplatniť práva a povinnosti v premlčacej lehote stanovenej zákonom; dlhšie spracúvanie osobných údajov je možné len výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

 • požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
  • Ako dotknutá osoba máte právo na poskytnutie zoznamu osobných údajov, ktoré od Vás máme k dispozícii ako aj informácie o tom ako Vaše osobné údaje spracúvame.
 • na opravu osobných údajov,
  • Prijali sme opatrenia, aby sme uchovávali Vaše presné, úplné a aktuálne osobné údaje. Ak si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré uchovávame nie sú presné, úplné a aktuálne, prosím informujte nás o tom.
 • na vymazanie osobných údajov,
  • Ako dotknutá osoba nás môžete požiadať aj o vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú na to splnené zákonom uvedené dôvody, napr. ak už účel spracúvania skončil.
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  • Ako dotknutá osoba nás môžete pri splnení zákonných podmienok požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje, napr. za situácie ak si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré uchovávame, sú nepresné a pod.
 • namietať spracúvanie osobných údajov,
  • Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvaniu Vašich údajov, v prípade, ak ste nadobudli presvedčenie, že na spracúvanie osobných údajov nemáme právny dôvod; napr. ak naše oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov neprevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby.
 • na prenosnosť osobných údajov,
  • Ako dotknutá osoba máte za určitých okolností právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Toto právo na prenosnosť sa však týka len tých osobných údajov, ktoré sme nám poskytli na základe Vášho súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
 • odvolať súhlas,
  • Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas v prípadoch, keď Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu.
 • podať návrh na začatie konania resp. sťažnosť na dozorný orgán,

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu ochrana.osobnych.udajov.OSGA@justice.sk, telefónne číslo 0318823742, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.