Ochrana osobných údajov Okresný súd Bratislava I

Záhradnícka 10, 812 44, Bratislava, IČO 00039471, ochrana.osobnych.udajov.OSBA1@justice.sk,
tel.: 02/888 11 157

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Informačná povinnosť Okresného súdu Bratislava I bude priebežne aktualizovaná. Aktuálnu verziu vždy nájdete na tejto webovej stránke.
Prevádzkovateľom osobných údajov je Okresný súd Bratislava I. Prevádzkovateľom webového sídla je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.
Pri spracúvaní osobných údajov súdom ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
Príslušnými orgánmi podľa § 3 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. sú Policajný zbor, Vojenská polícia, Zbor väzenskej a justičnej stráže, Finančná správa, prokuratúra a súdy SR.

Kedy bude súd postupovať iba podľa zákona a kedy aj podľa zákona a aj podľa nariadenia?

Ak pôjde o spracúvanie osobných údajov v rámci činnosti prevádzkovateľa, ktorá spadá pod právo Únie bude sa na prevádzkovateľa vzťahovať nariadenie, uplatňovať sa ale bude aj zákon č. 18/2018 Z. z., a to s výnimkou jeho 2. a 3. časti; teda zo zákona č. 18/2018 Z. z. bude pre prevádzkovateľa relevantná prvá časť okrem § 2 a § 5 a následne štvrtá až šiesta časť zákona č. 18/2018 Z. z.

Ak pôjde o spracúvanie osobných údajov v rámci činnosti prevádzkovateľa, ktoré nespadá pod právo Únie a prevádzkovateľom nie je príslušný orgán uplatňovať sa bude zákon č. 18/2018 Z. z. okrem jeho tretej časti.
 
V prípade spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom v postavení príslušného orgánu súd bude postupovať pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií podľa zákona č. 18/2018 Z. z. konkrétne jeho prvej časti a tretej až šiestej časti s ohľadom na niektoré ustanovenie z druhej časti.

Zodpovedná osoba

Okresný súd Bratislava I poveril dňom 25.05.2018 zodpovednú osobu. Kontaktovať ju môžete prostredníctvom : ochrana.osobnych.udajov.OSBA1@justice.sk , alebo tel.: 02/888 11 157.

Povinne si zodpovednú osobu musí poveriť iba ten prevádzkovateľ,  ktorý spracúvanie osobných údajov vykonáva ako orgán verejnej moci s výnimkou súdov pri výkone ich súdnej právomoci, alebo v prípade, ak sú hlavnými činnosťami daného prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa spracovateľské operácie podľa čl. 37 ods. 1 písm. b) alebo c) nariadenia.
Povinnosť určiť zodpovednú osobu sa nevzťahuje iba na súdy pri výkone ich súdnej právomoci napr. pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov žalobcu aj žalovaného uvedených v návrhu na začatie konania, spracúvanie osobných údajov o majetkových pomeroch rodičov maloletého dieťaťa, alebo aj spracúvanie osobných údajov maloletého dieťaťa v konaní o určení výšky výživného a pod. Okresný súd Bratislava I však nespracúva osobné údaje iba pri výkone svojej súdnej právomoci napr. v prípade spracúvania osobných údajov zamestnancov súdu na účely výplaty mzdy, v prípade monitorovania kamerovým systémom a pod. Na takéto prípady spracúvania osobných údajov sa vzťahuje povinnosť súdu zodpovednú osobu určiť.

Zásady ochrany osobných údajov

Vaše osobné údaje sú spracúvané v rámci plnenia povinností súdu za účelom výkonu súdnictva a súvisiacich povinností, výkonu správy súdu a zaistenia bezpečnosti. Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa a v súlade s bezpečnostnou politikou.
Prevádzkovateľ sa riadi v súlade s čl. 5 GDPR a § 6 až 12 zákona o ochrane osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov týmito zásadami:

 1. zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť: osobné údaje spracúva len zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe,
 2. obmedzenie účelu: osobné údaje sú získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely, ďalšie spracúvanie sa môže uskutočniť len na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu, či štatistické účely v súlade s článkom 89 ods. 1 GDPR a § 78 ods. 8 zákona o ochrane osobných údajov,
 3. minimalizácia údajov: osobné údaje sa získavajú len primerane, relevantne a obmedzene na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú,
 4. správnosť: prevádzkovateľ spracúva len správne a podľa potreby aktualizované osobné údaje a zároveň prijal opatrenia, aby zabezpečil, že z pohľadu účelu nesprávne spracúvané údaje sa bezodkladne vymažú alebo opravia či aktualizujú,
 5. minimalizácia uchovávania: prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú,
 6. integrita a dôvernosť: prevádzkovateľ spracúva osobné údaje spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení,
 7. zodpovednosť: prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie zásad spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami na požiadanie preukázať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Výkon súdnych právomocí

Okresný súd Bratislava I pri výkone svojich súdnych právomocí spracúva osobné údaje výlučne za  účelom plnenia si právnych povinností a pri výkone verejnej moci ktorá mu bola zverená.
Súdnu moc v Slovenskej republike vykonávajú všeobecné súdy a Ústavný súd Slovenskej republiky. Všeobecné súdy konajú a rozhodujú v občianskoprávnych, obchodnoprávnych a trestnoprávnych veciach. Konajú a rozhodujú aj o žalobách alebo o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam, zásahom, iným opatreniam alebo nečinnosti v oblasti verejnej správy, rozhodujú o zákonnosti rozhodnutí a postupu orgánov verejnej moci a o ochrane pred nezákonným zásahom alebo opatrením orgánu verejnej moci, vo volebných veciach, vo veciach referenda a vo veciach politických strán a hnutí. Rozhodujú tiež v ďalších veciach ustanovených zákonom, právne záväzným aktom Európskych spoločenstiev a Európskej únie alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná. Ústredným orgánom štátnej správy (všeobecných) súdov je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Základné právne predpisy týkajúce sa súdov a sudcov:

 • Ústava Slovenskej republiky (č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov)
 • zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb.
 • Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch v znení zákona č. 757/2004 Z. z.
 • zákona č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov

Vykonávacie predpisy:

 • vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 599/2002 Z. z. o náhradách za výkon funkcie prísediaceho
 • vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 118/2005 Z. z. o náležitostiach rozvrhu práce
 • vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 119/2005 Z. z. o vnútornej revízii súdu
 • vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 120/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
  používaní úradného odevu sudcami, prokurátormi a advokátmi v konaní pred súdom
 • vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy
 • vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č 430/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním a výberom.

Zverejňovanie a sprístupňovanie súdnych rozhodnutí

Súdy sú povinné za podmienok a v rozsahu podľa § 82a zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch zverejňovať a sprístupňovať svoje rozhodnutia. Podrobnosti o zverejňovaní súdnych rozhodnutí upravuje vyhláška č. 482/2011 Zbierky zákonov MS SR o zverejňovaní súdnych rozhodnutí a Inštrukcia č. 24/2011 o zverejňovaní a anonymizácii súdnych rozhodnutí. Pred zverejnením rozhodnutí sa niektoré údaje anonymizujú. Cieľom je zabezpečenie ochrany práv a právom chránených záujmov dotknutých osôb.

Údajmi, ktoré podliehajú anonymizácii sú:

 1. rodné číslo,
 2. číslo občianskeho preukazu, cestovného dokladu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť osoby,
 3. bydlisko,
 4. dátum narodenia,
 5. telefónne číslo, faxové číslo, e-mailová adresa,
 6. názov a kód banky alebo pobočky zahraničnej banky, číslo bankového účtu, názov účtu, IBAN, číslo klienta,
 7. označenie katastrálneho územia,
 8. číslo listu vlastníctva,
 9. utajované informácie a obchodné tajomstvo,
 10. meno a priezvisko fyzickej osoby (okrem sudcov, súdnych úradníkov, notárov, súdnych exekútorov, znalcov, tlmočníkov, prekladateľov, podnikateľov, právnych zástupcov a pod.),
 11. mená a priezviská zákonných zástupcov účastníkov a strán v konaní a opatrovníkov účastníkov konania, strán v konaní a osôb zúčastnených na konaní.

Iné údaje o fyzickej osobe možno anonymizovať, len ak ide o údaje súkromnej povahy a len na písomný pokyn sudcu alebo súdneho úradníka, ktorý rozhodnutie vydal. Ostatné údaje anonymizácii nepodliehajú.

Ktoré údaje v rozhodnutiach nepodliehajú anonymizácii?

Ide najmä o tieto údaje:

 1. označenie súdu, ktorý rozhodnutie vydal, označenie iných súdov, titul, meno a priezvisko sudcu a súdneho úradníka vrátane titulu, mena a priezviska osoby, ktorá zodpovedá za správnosť vyhotovenia rozhodnutia,
 2. označenie rozhodcovského súdu,
 3. údaje o orgánoch verejnej moci, mená a priezviská ich štatutárnych zástupcov, vrátane notárov, súdnych exekútorov, mediátorov, správcov, rozhodcov,
 4. údaje o právnických osobách, mená a priezviská štatutárnych orgánov a ich členov,
 5. mená a priezviská fyzických osôb podnikateľov,
 6. mená a priezviská zástupcov účastníkov konania a strán v konaní a zástupcov osôb zúčastnených na konaní a strán v konaní, ak zastupujú na základe plnomocenstva, alebo ich ustanovenia súdom,
 7. identifikačné číslo (IČO) a daňové identifikačné číslo (DIČ),
 8. peňažné sumy vrátane spôsobu ich určenia,
 9. čísla faktúr, zmlúv a poistiek a iných podobných dokladov,
 10. vymedzenie času, dátum vrátane dátumu rozhodnutia,
 11. spisová značka, číslo konania a identifikačné číslo spisu vrátane spisových značiek a číslo konania iných súdov alebo iných orgánov verejnej moci; anonymizuje sa však tá ich časť, ktorá obsahuje údaje podľa odseku 1 písm. a),
 12. mená a priezviská osôb, ktoré sú uvedené v citáciách rozhodnutí medzinárodných súdnych orgánov, ak rozhodnutie na takéto rozhodnutia poukazuje.

Ktoré rozhodnutia sa nezverejňujú?

Podľa § 82a zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch sa nezverejňujú neprávoplatné rozhodnutia súdov a rozhodnutia vydané v konaní, v ktorom bola verejnosť vylúčená z pojednávania pre celé pojednávanie alebo pre jeho časť.

Zverejňovanie plánovaných súdnych pojednávaní

Zverejňovanie plánovaných súdnych pojednávaní predstavuje záujem prevádzkovateľa poskytovať verejnosti informácie o plánovaných súdnych pojednávaniach na základe Vyhlášky č. 543/2005 Zbierky zákonov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné a krajské súdy.

Sprístupňovanie informácií na základe infozákona

Účelom spracúvania osobných údajov je sprístupňovanie informácií fyzickým a právnickým osobám na základe infozákona. Podľa infozákona majú povinnosť sprístupňovať informácie tzv. povinné osoby.  V zmysle § 2 ods. 1 tohto zákona je povinnou osobou aj Okresný súd Bratislava I.
Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) GDPR a § 13 ods. 1 písm. c) a e) zákona o ochrane osobných údajov.

Zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok

V zmysle infozákona súd zverejňuje aj objednávky, faktúry a zmluvy. V rámci menovaných dokumentov dochádza k spracúvaniu osobných údajov nasledovne:

 • objednávky a faktúry často obsahujú osobné údaje zamestnancov povinnej osoby, zamestnancov dodávateľa,
 • zmluvy obsahujú osobné údaje účastníkov zmluvy, štatutárne orgány alebo osoby oprávnené konať v mene účastníka zmluvy.

Podľa § 5b ods. 1 písm. a) bod 6 infozákona „Povinná osoba zverejňuje na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, v štruktúrovanej a prehľadnej forme najmä tieto údaje:

a) o vyhotovenej objednávke tovarov, služieb a prác
6. identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia:
6a. meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno fyzickej osoby –podnikateľa alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby,
6b. adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo sídlo právnickej osoby,
6c. identifikačné číslo, ak ho má dodávateľ objednaného plnenia pridelené.“
Podľa § 5b ods. 1 písm. a) bod 7 infozákona „Povinná osoba zverejňuje na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, v štruktúrovanej a prehľadnej forme najmä tieto údaje:
a) o vyhotovenej objednávke tovarov, služieb a prác
7. údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala:
7a. meno a priezvisko fyzickej osoby;
7b. funkciu fyzickej osoby, ak takáto funkcia existuje.“
Podľa § 5b ods. 1 písm. b) bod 7 infozákona „Povinná osoba zverejňuje na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, v štruktúrovanej a prehľadnej forme najmä tieto údaje:
b) o faktúre za tovary, služby a práce
7. identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:
7a. meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno fyzickej osoby –podnikateľa alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby,
7b. adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo sídlo právnickej osoby,
7c. identifikačné číslo, ak ho má dodávateľ fakturovaného plnenia pridelené.“
V nadväznosti na uvedené nie je potrebné získavať súhlas dotknutých osôb (osôb, ktorých údaje sa zverejňujú) s týmto zverejnením, lebo právnym základom tohto zverejnenia je existencia osobitného predpisu (infozákona) v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR, podľa ktorého je spracúvanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti povinnej osoby. Avšak, ak by malo dôjsť k zverejneniu aj ďalších údajov než tých, ktoré vymenúva infozákon, je potrebné na takéto zverejnenie disponovať súhlasom dotknutej osoby. Poskytovanie osobných údajov, ktoré neupravuje osobitný zákon sa vykonáva len so súhlasom dotknutej osoby. Ak sa osobné údaje poskytujú na základe súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť poskytnutia osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Výkon správy súdu

Pri plnení týchto úloh Okresný súd Bratislava I za účelom zaistenia riadneho hospodárskeho a finančného chodu spracúva osobné údaje kontaktných osôb dodávateľov, fyzických osôb ako jednu zo zmluvných strán prípadne iných osôb. Súd ďalej spracúva osobné údaje za účelom zabezpečenia plynulého chodu aj po stránke personálnej a organizačnej.

Sťažnosti

Súd spracúva osobné údaje pri vybavovaní sťažností právnických a fyzických osôb podľa zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch.

Justičná pokladnica a výkon správy súdnych pohľadávok

Na základe výkonu súdnych právomocí Okresný súd Bratislava I spracováva evidenciu rozhodnutí o vymáhaní súdnych pohľadávok na základe rozhodnutia vydaného súdom. Agendu správy súdnych pohľadávok podľa zákona č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok a na základe zmluvy s Justičnou pokladnicou, Krajským súdom v Bratislave, o postupovaní súdnych pohľadávok č. 7248/2001 postupuje Okresný súd Bratislava I  do Registra splatných súdnych pohľadávok, ktorého správcom je Krajský súd v Bratislave.


Register splatných súdnych pohľadávok  je informačný systém vytvorený na základe zákona č. 374/14 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  ako verejne prístupná evidencia osôb, voči ktorým správca eviduje splatné pohľadávky.


Krajský súd v Bratislave, justičná pokladnica, je správcom nezaplatených súdnych pohľadávok, ktoré sú po lehote splatnosti a vznikli z rozhodovacej činnosti súdov Slovenskej republiky § 2 písm. a zák. č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov. Pri správe a evidencii súdnych pohľadávok Krajský súd v Bratislave, justičná pokladnica, postupuje v súlade s Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 484 zo 6. júla 2011 a v zmysle Metodického usmernenia Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 25/2011 z 22. augusta 2011 č. 22533/2011-45.Podľa článku 2 ods. (2) metodického usmernenia je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ v zverejnenom zozname dlžníkov identifikovaný podľa údajov známych z príslušného verejného registra (Živnostenský register, Obchodný register).


Cieľom registra je vytvorenie komplexného prehľadu od dlžníkoch a nezaplatených súdnych pohľadávkach. Zavedením verejnej evidencie nezaplatených súdnych pohľadávok sa umožní štátu i verejnosti zdieľať informácie o jednotlivých súdnych pohľadávkach a dĺžke neuhradenia dlhu. Register umožňuje dlžníkom zistiť, či majú voči Slovenskej republike peňažný dlh z rozhodovacej činnosti súdov. Register má informatívny charakter. Centrálny register www.pohladavkystatu.sk vedie ministerstvo financií a zverejňuje ho na svojom webovom sídle.

Centrálny register sa člení podľa jednotlivých správcov.

Centrálny register obsahuje:

 1. meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
 2. názov, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa,
 3. sumu istiny pohľadávky štátu,
 4. dátum splatnosti pohľadávky štátu,
 5. právny dôvod vzniku pohľadávky štátu.

Správca je povinný zverejniť v centrálnom registri údaje podľa odseku 2 do 30 dní od dátumu splatnosti pohľadávky štátu; to neplatí, ak správca uzavrel dohodu podľa § 7. Správca je povinný údaje v centrálnom registri aktualizovať do 30 dní odo dňa, keď sa o zmene zverejnenej skutočnosti dozvedel.

Obchodný register vedený prevádzkovateľom

Okresný súd Bratislava I ako prevádzkovateľ vedie evidenciu Obchodného registra pre bratislavský kraj pre okresy Bratislava I, II, IIII, IV, V, Malacky, Pezinok a Senec. Údaje v databáze (informačný systém Corwin) o registrovaných subjektoch sa zapisujú v zmysle návrhov podaných na Okresný súd  Bratislava I Obchodný register.
Spracovanie osobných údajov v evidencii Obchodného registra pri registrácii obchodných spoločností a fyzických osôb podnikateľov a pri ich ďalšej evidencii sa týka nasledovných kategórií dotknutých osôb:

 1. štatutári,
 2. vedúci odštepného závodu (organizačnej zložky podniku),
 3. dozorný orgán,
 4. spoločníci,
 5. prokurista,
 6. likvidátor,
 7. správca konkurznej podstaty.

Databáza informačného systému obsahuje nasledovné kategórie osobných údajov dotknutých osôb:

 1. meno a priezvisko fyzickej osoby,
 2. jej trvalý pobyt alebo prechodný pobyt bydlisko,
 3. dátum narodenia a rodné číslo,
 4. štátna príslušnosť.

Prevádzkovateľ spracováva databázu Obchodného registra  v súlade so Zákonom č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony po dobu trvania činnosti registrovanej spoločnosti.

Monitorovanie priestorov

Právnym základom monitorovania a spracúvania obrazových záznamov je verejný záujem Prevádzkovateľa zaistiť poriadok a bezpečnosť v budovách súdu podľa  zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže. Obrazový záznam vyhotovený Kamerovým systémom sa uchováva maximálne po dobu 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni vyhotovenia záznamu ak nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny

Prevádzkovateľ môže preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie v súvislosti s výkonom súdnictva a v rámci justičnej spolupráce v zmysle platných právnych predpisov, dohovorov a zmlúv.

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po dobu stanovenú v  príslušných právnych predpisoch. Osobné údaje vyhotovované kamerovým záznamom sa uchovávajú 15 dní ak vyhotovený záznam nie je využitý na účely trestného konania, alebo konania o priestupkoch. Po uplynutí uvedenej lehoty sa záznam vymazáva. Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o vás na súde spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v spojení s vyhláškou 543/2005 Z.z..

Ako dotknutá osoba v závislosti od konkrétnych právnych titulov spracovania vašich osobných údajov  si môžete uplatniť nasledujúce práva:

 • právo na prístup k osobným údajom (čl. 15 GDPR)
 • právo na opravu – doplnenie (čl. 16 GDPR)
 • právo na výmaz (právo byť zabudnutý) – (čl. 17 GDPR)
 • právo na obmedzenie spracovanie (čl. 18 GDPR)
 • právo na prenosnosť osobných údajov (čl. 20 GDPR)
 • právo podať sťažnosť u dozorného úradu (čl. 77 GDPR)
 • právo vzniesť námietku proti spracúvaniu (čl. 21 GDPR)

Pri výkone rozhodovacích právomocí súdu si dotknutá osoba nemôže uplatniť , alebo len v obmedzenom rozsahu právo za c, e, f, g.  Právo na obmedzenie spracovania prináleží dotknutej osobe v prípade, že popiera presnosť osobných údajov, a to na dobu nevyhnutne potrebnú na to, aby súd mohol presnosť osobných údajov overiť alebo keď je spracovanie  protiprávne a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada obmedzenie ich použitia. Vzor žiadostí na uplatnenie práv dotknutej osoby Úrad na ochranu osobných údajov zverejnil na svojom webovom sídle.

Svoje otázky alebo žiadosti môžete uplatniť prostredníctvom kontaktných údajov. Po posúdení dôvodnosti žiadosti budete do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti informovaný o spôsobe vybavenia a prijatých opatrení. Táto lehota sa môže v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O predĺžení lehoty budete vopred informovaný. Ak vzniknú oprávnené pochybnosti o totožnosti dotknutej osoby, ktorá si uplatnila svoje práva Okresný súd Bratislava I je oprávnený vykonať overenie jej totožnosti, napríklad vyžiadaním si dodatočných informácií, jej predvolaním, ak je to účelné a overením dokladu jej totožnosti alebo iným vhodným spôsobom.

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje

Pri poskytovaní informácií a osobných údajov postupuje súd ako prevádzkovateľ vždy v zmysle ustanovení osobitných predpisov upravujúcich poskytovanie osobných údajov, ako aj právnych predpisov EÚ a medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná. Osobné údaje môžu byť sprístupnené len príjemcom, ktorí splnili požadované podmienky na bezpečnosť osobných údajov a ktorých činnosť priamo súvisí s plnením účelu spracúvania

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvane nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.skhttps://dataprotection.gov.sk.
V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Vzor návrhu je zverejnený na webovom sídle úradu.
Úrad nemá zmocnenie konať vo veciach v prípadoch ak predmetom dozoru nad ochranou osobných údajov sú spory zo zmluvných vzťahov alebo predzmluvných vzťahov medzi prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom a dotknutou osobou alebo inými osobami, na ktorých prejednávanie a rozhodovanie sú príslušné súdy alebo iné orgány podľa osobitných predpisov. Ak osobné údaje spracúvajú súdy pri výkone ich súdnej právomoci, dozor podľa § 90 až 98  zákona č. 18/2018 Z. z. nad ochranou osobných údajov vykonáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Účel spracúvania (PDF, 505 KB)