Ochrana osobných údajov Okresný súd Bardejov

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prevádzkovateľ:

Okresný súd Bardejov
Partizánska 1, 085 75  Bardejov
IČO: 00 165 875, Telefón: 054/ 88 82 180

ďalej len „okresný súd“

Zodpovedná osoba: ochrana.osobnych.udajov.OSBJ@justice.sk, 054/88 82 140

Vaše osobné údaje spracúvame v rámci plnenia povinností okresného súdu, ktoré mu vyplývajú z osobitných právnych predpisov, z medzinárodných zmlúv, ktorou je Slovenská republika viazaná, z uzatvorených zmlúv a na základe verejného záujmu okresného súdu, ktorý je nevyhnutný na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme a pri výkone verejnej moci zverenej okresnému súdu. Pri spracúvaní osobných údajov okresným súdom ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Zásady ochrany osobných údajov

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne v súlade s bezpečnostnou politikou okresného súdu a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené okresným súdom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa a v súlade s bezpečnostnou politikou.

Vaše osobné údaje budú zálohované v súlade s retenčnými pravidlami okresného súdu. Zo zálohových úložísk budú Vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako to v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Okresný súd Bardejov je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na základe čoho budú Vaše údaje spracúvané?

Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe právnych základov na účelov uvedených v dokumente, v ktorom sa nachádzajú jednotlivé účely získavania osobných údajov a právne základy spracúvania osobných údajov. Tento dokument sa nachádza v sekcii Ochrana osobných údajov. Kategórie príjemcov osobných údajov tiež vyplývajú z právnych základov spracúvania osobných údajov a účelov spracúvania osobných údajov.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že ak Vaše osobné údaje spracúvame podľa osobitných právnych predpisov, neposkytnutie Vašich osobných údajov, resp. poskytnutie nesprávnych alebo neúplných osobných údajov by mohlo mať za následok nemožnosť realizácie úloh  a povinností okresného súdu ako prevádzkovateľa.

Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie?

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa pri väčšine účelov spracúvania osobných údajov neuskutočňuje. Uskutočňuje sa len v prípadoch, kedy to stanovuje osobitný právny predpis na presne vymedzený účel v konaní.

Budú Vaše údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Ako dlho budú Vaše osobné údaje uchovávané?

Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa vzťahuje Vyhláška MS SR   . 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy.

Doba uchovávania Vašich osobných údajov závisí od toho, ako je určená osobitným právnym predpisom a od povinnosti prevádzkovateľa tieto osobné údaje uchovávať. Ak osobitný predpis určuje, že Vaše osobné údaje sa zverejňujú v rozsahu, spôsobom a formou určenou osobitným právnym predpisom za účelom materiálnej ako aj formálnej publicity, nie je možné, aby ste sa ako dotknutá osoba dotazovali a dožadovali práva odvolať súhlas, práva na výmaz, práva na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, práva namietať.

Aké máte práva?

  • Odvolať súhlas – v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne na ministerstve. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
  • Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
  • Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosíme, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
  • Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
  • Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať. Vaše právo je však potrebné posúdiť  z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
  • Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
  • Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov z dôvodu týkajúceho sa Vašej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) zákona o ochrane osobných údajov. V prípade, ak nemáme legitímny právny základ na spracúvanie, a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
  • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvané bez právneho základu alebo nezákonne, môžete podať podnet zodpovednej osobe na ochranu osobných údajov Okresného súdu Bardejov, a to prostredníctvom e-mailu ochrana.osobnych.udajov.OSBJ@justice.sk, telefónne číslo: +421/54/88 82 140. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).