Ochrana osobných údajov Mestský súd Bratislava II

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“)

Prevádzkovateľ:

Mestský súd Bratislava II
Drieňová 5, 827 02 Bratislava 
IČO 00039489
Email: ochrana.osobnych.udajov.OSBA2@iustice.sk 
Tel.: 02/888 12 140

Webové sídlo technicky prevádzkuje Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Z pohľadu ochrany osobných údajov je prevádzkovateľom Mestský súd Bratislava II.

Príslušnými orgánmi podľa § 3 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. sú Policajný zbor, Vojenská polícia, Zbor väzenskej a justičnej stráže, Finančná správa, prokuratúra a súdy SR. Mestský súd Bratislava II je v postavení príslušného orgánu len pri spracúvaní osobných údajov na účely predchádzania a odhaľovania trestnej činnosti, zisťovania páchateľov trestných činov, stíhania trestných činov alebo na účely výkonu rozhodnutí v trestnom konaní vrátane ochrany pred ohrozením verejného poriadku a predchádzania takémuto ohrozeniu.

Pri spracúvaní osobných údajov súdom ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Osobné údaje získava súd priamo od dotknutých osôb, alebo od iných osôb a tretích strán, od orgánov verejnej moci, iných súdov či z verejných registrov.

Ak súd spracúva osobné údaje za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov, alebo za účelom verejného záujmu a výkonu verejnej moci, ktorá mu bola zverená, alebo za účelom uzatvorenia predzmluvných a zmluvných vzťahov s dotknutou osobou je dotknutá osoba povinná mu osobné údaje poskytnúť. Dôsledkom neposkytnutia osobných údajov by bola nemožnosť súdu plniť si zákonné povinnosti, vykonávať verejnú moc ktorá mu bola zverená alebo nemožnosť uzatvorenia predzmluvného a zmluvného vzťahu.

Informačná povinnosť Mestského súdu Bratislava II bude priebežne aktualizovaná a preto si Mestský súd Bratislava II vyhradzuje možnosť kedykoľvek ju meniť a upraviť a to v akomkoľvek rozsahu. Aktuálnu verziu vždy nájdete na tejto webovej stránke.

Kedy bude súd postupovať podľa nariadenia a kedy podľa zákona?

Ak pôjde o spracúvanie osobných údajov v rámci činnosti prevádzkovateľa, ktorá spadá pod právo Únie bude sa na prevádzkovateľa vzťahovať nariadenie. Uplatňovať sa ale bude aj zákon č. 18/2018 Z. z., a to s výnimkou jeho 2. a 3. časti. Zo zákona č. 18/2018 Z. z. bude pre prevádzkovateľa relevantná prvá časť okrem § 2 a § 5 a následne štvrtá až šiesta časť zákona č. 18/2018 Z. z.

Ak pôjde o spracúvanie osobných údajov v rámci činnosti prevádzkovateľa, ktorá nespadá pod právo Únie a prevádzkovateľ nie je v postavení príslušného orgánu uplatňovať sa bude zákon č. 18/2018 Z. z. okrem jeho tretej časti.

V prípade spracúvania osobných údajov v postavení príslušného orgánu súd bude postupovať pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií podľa zákona č. 18/2018 Z. z. konkrétne jeho prvej časti a tretej až šiestej časti s ohľadom na niektoré ustanovenie z druhej časti.

Z uvedeného teda vyplýva, že Mestský súd Bratislava II môže pri spracúvaní osobných údajov uplatňovať až tri rôzne právne režimy.

Zodpovedná osoba

Mestský súd Bratislava II má v súlade s nariadením a zákonom č. 18/2018 Z. z. určenú zodpovednú osobu. Kontaktovať ju môžete prostredníctvom emailu: ochrana.osobnych.udajov.OSBA2@justice.sk. alebo tel.: 02/88812140.

V súlade s čl. 37 ods. 1 nariadenia a § 44 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. súd spadá medzi subjekty, ktoré sú povinné určiť zodpovednú osobu. Povinnosť určiť zodpovednú osobu sa nevzťahuje na súdy iba pri výkone ich súdnej právomoci napr. pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov žalobcu aj žalovaného uvedených v návrhu na začatie konania, spracúvanie osobných údajov o majetkových pomeroch rodičov maloletého dieťaťa, alebo aj spracúvanie osobných údajov maloletého dieťaťa v konaní o určení výšky výživného a pod. Mestský súd Bratislava II však nespracúva osobné údaje iba pri výkone svojej súdnej právomoci ale aj napr. v prípade plnenia iných zákonom stanovených povinností, v prípade spracúvania osobných údajov zamestnancov súdu, v prípade monitorovania kamerovým systémom a pod. Na takéto prípady spracúvania osobných údajov sa vzťahuje povinnosť súdu určiť zodpovednú osobu. Platí teda, že s ohľadom na zachovanie nezávislosti súdnictva zodpovedná osoba nemôže monitorovať spracúvanie osobných údajov, ku ktorému dochádza pri výkone súdnej právomoci.

Zásady ochrany osobných údajov

Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané v rámci plnenia povinností súdu za účelom výkonu súdnictva a súvisiacich povinností, výkonu správy súdu a zaistenia bezpečnosti. Osobné údaje budú uchovávané bezpečne v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa a v súlade s bezpečnostnou politikou a prijatými primeranými technickými a organizačnými opatreniami.

Súd ako prevádzkovateľ sa riadi v súlade s čl. 5 GDPR a § 6 až 12 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov týmito zásadami:

 1. zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť: osobné údaje spracúva len zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe,
 2. obmedzenie účelu: osobné údaje sú získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a ďalšie spracúvanie sa môže uskutočniť len na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu, či štatistické účely v súlade s článkom 89 ods. 1 nariadenia a § 78 ods. 8 zákona č. 18/2018 Z. z.,
 3. minimalizácia údajov: osobné údaje sa získavajú len primerane, relevantne a obmedzene na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú,
 4. správnosť: prevádzkovateľ spracúva len správne a podľa potreby aktualizované osobné údaje a zároveň prijal opatrenia, aby zabezpečil, že z pohľadu účelu nesprávne spracúvané údaje sa bezodkladne vymažú alebo opravia či aktualizujú,
 5. minimalizácia uchovávania: prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú,
 6. integrita a dôvernosť: prevádzkovateľ spracúva osobné údaje spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení,
 7. zodpovednosť: prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie zásad spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami na požiadanie preukázať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Práva dotknutých osob

Dotknutá osoba je oprávnená uplatniť si u prevádzkovateľa nasledujúce práva:

 1. právo na prístup k osobným údajom (článok 15 nariadenia, resp. § 21 zákona č. 18/2018 Z. z.),
 2. právo na opravu – doplnenie (článok 16 nariadenia, resp. § 22 zákona č. 18/2018 Z. z.),
 3. právo na výmaz (právo byť zabudnutý) – (článok 17 nariadenia, resp. § 23 zákona č. 18/2018 Z. z.),
 4. právo na obmedzenie spracúvania (článok 18 nariadenia, resp. § 24 zákona č. 18/2018 Z. z.)
 5. právo na prenosnosť osobných údajov (článok 20 nariadenia, resp. § 26 zákona č. 18/2018 Z. z.),
 6. právo vzniesť námietku proti spracúvaniu (článok 21 nariadenia, resp. § 27 zákona č. 18/2018 Z. z.).

Právo na prístup k osobným údajom:

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom (kópiu / odpis) a informáciám o ich spracúvaní v zákonom stanovenom rozsahu a to bezodplatne. Právo získať osobné údaje nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

Právo na opravu:

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Ak má dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej osobných údajov, je potrebné o to požiadať.

Právo na výmaz:

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz ak:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 2. dotknutá osoba odvolá súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) nariadenia a § 13 ods. 1 písm. a) alebo § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z., na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 3. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 nariadenia a § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 ods. 2 nariadenia a § 27 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z.,
 4. osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
 5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa právneho predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 6. sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 nariadenia a § 15 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z.

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie) nie je absolútne a aj keď pôjde o niektorý z vyššie uvedených prípadov, súd nie je povinní osobné údaje dotknutej osoby vymazať, pokiaľ je ich spracúvanie potrebné najmä na:

 1. uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; alebo
 2. na splnenie právnej povinnosti súdu podľa všeobecne záväzného právneho predpisu; alebo
 3. na účely archivácie vo verejnom záujme, vedeckého alebo historického účelu alebo na štatistické účely; alebo
 4. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak má dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej osobných údajov, je potrebné o to požiadať.

Právo na obmedzenie spracúvania:

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:

 1. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
 4. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 nariadenia a § 27 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Dotknutej osobe bude vopred oznámené zrušenie obmedzenia jej osobných údajov.

Ak má dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej osobných údajov, je potrebné o to požiadať.

Právo na prenosnosť:

Ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby na základe súhlasu alebo je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, kde je dotknutá osoba zmluvnou stranou a zároveň ide o spracúvanie automatizovanými prostriedkami spracúvania, má právo žiadať o prenesenie osobných údajov k inému prevádzkovateľovi. To platí vtedy, ak dotknutá osoba poskytla súdu osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a týmto právom nie sú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme.

Právo vzniesť námietku:

Dotknutá osoba môže kedykoľvek vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov u prevádzkovateľa vtedy, keď sú jej osobné údaje spracúvané na základe oprávneného záujmu alebo verejného záujmu, vrátane profilovania.

Dozorný orgán:

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že jej osobné údaje sú spracúvané nezákonne, dotknutá osoba má ďalej právo podať sťažnosť na dozorný orgán (čl. 77 nariadenia, resp. § 100 zákona č. 18/2018 Z. z), ktorým je:

V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Vzor návrhu je zverejnený na webovom sídle úradu. 

Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov:

prípade, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov a dotknutá osoba udelila Mestskému súdu Bratislava II takýto súhlas, dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Vybavovanie žiadostí:

Svoje otázky alebo žiadosti môžete uplatniť prostredníctvom kontaktných údajov prevádzkovateľa. Po posúdení dôvodnosti žiadosti bude dotknutá osoba do jedného mesiaca odo dňa doručenia žiadosti informovaná o spôsobe vybavenia a prijatých opatrení. Táto lehota sa môže v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O predĺžení lehoty bude dotknutá osoba vopred informovaná. Ak vzniknú oprávnené pochybnosti o totožnosti dotknutej osoby, ktorá si uplatnila svoje práva, Mestský súd Bratislava II je oprávnený vykonať overenie jej totožnosti, napríklad vyžiadaním si dodatočných informácií, jej predvolaním, ak je to účelné a overením dokladu jej totožnosti alebo iným vhodným spôsobom. Vzor žiadostí na uplatnenie práv dotknutej osoby zverejnil úrad zverejnil na svojom webovom sídle.

Pri výkone rozhodovacích právomocí súdu si dotknutá osoba nemôže uplatniť, alebo len v obmedzenom rozsahu právo na výmaz, prenos, právo namietať spracúvanie a právo podať sťažnosť podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. Právo na obmedzenie spracúvania prináleží dotknutej osobe v prípade, že popiera presnosť osobných údajov, a to na dobu nevyhnutne potrebnú na to, aby súd mohol presnosť osobných údajov overiť alebo keď je spracúvanie protiprávne a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada obmedzenie ich použitia.

Mestský súd Bratislava II si môže za podmienok ustanovených osobitným predpisom alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, obmedziť rozsah povinností a práv podľa čl. 12 až 22, čl. 34, ako aj zásady uvedené v čl. 5, ak sa týkajú práv a povinností podľa čl. 12 až 22 nariadenia a § 19 až 29 a podľa § 41, ako aj zásady podľa § 6 až 12 zákona č. 18/2018 Z. z. ak sa týkajú práv a povinností podľa § 19 až 29 zákona č. 18/2018 Z. z., ak je také obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť:

 1. bezpečnosť Slovenskej republiky,
 2. obranu Slovenskej republiky,
 3. verejný poriadok,
 4. plnenie úloh na účely trestného konania,
 5. iné dôležité ciele všeobecného verejného záujmu Európskej únie alebo Slovenskej republiky, najmä predmet dôležitého hospodárskeho záujmu alebo dôležitého finančného záujmu Európskej únie alebo Slovenskej republiky vrátane peňažných, rozpočtových a daňových záležitostí, verejného zdravia alebo sociálneho zabezpečenia,
 6. ochranu nezávislosti súdnictva a súdnych konaní,
 7. predchádzanie porušeniu etiky v regulovaných povolaniach alebo regulovaných odborných činnostiach,
 8. monitorovaciu funkciu, kontrolnú funkciu alebo regulačnú funkciu spojenú s výkonom verejnej moci v prípadoch uvedených v písmenách a) až e) a g),
 9. ochranu dotknutej osoby alebo práv a slobôd iných osôb,
 10. uplatnenie právneho nároku,
 11. hospodársku mobilizáciu.

Výkon súdnych právomocí

Mestský súd Bratislava II pri výkone svojich súdnych právomocí spracúva osobné údaje výlučne za účelom plnenia si právnych povinností a pri výkone verejnej moci ktorá mu bola zverená.

Súdnu moc v Slovenskej republike vykonávajú všeobecné súdy a Ústavný súd Slovenskej republiky. Všeobecné súdy konajú a rozhodujú v občianskoprávnych, obchodnoprávnych a trestnoprávnych veciach. Konajú a rozhodujú aj o žalobách alebo o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam, zásahom, iným opatreniam alebo nečinnosti v oblasti verejnej správy, rozhodujú o zákonnosti rozhodnutí a postupu orgánov verejnej moci a o ochrane pred nezákonným zásahom alebo opatrením orgánu verejnej moci, vo volebných veciach, vo veciach referenda a vo veciach politických strán a hnutí. Rozhodujú tiež v ďalších veciach ustanovených zákonom, právne záväzným aktom Európskych spoločenstiev a Európskej únie alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná. Ústredným orgánom štátnej správy (všeobecných) súdov je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Základné právne predpisy tykajúce sa súdov a sudcov, najmä:

Ústava Slovenskej republiky (č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov)

 • zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky
 • zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v      znení neskorších predpisov
 • zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch v znení zákona č. 757/2004 Z. z.
 • zákona č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov

Vykonávacie predpisy, najmä:

 • vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 599/2002 Z. z. o náhradách za výkon funkcie prísediaceho
 • vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 118/2005 Z. z. o náležitostiach rozvrhu práce
 • vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 119/2005 Z. z. o vnútornej revízii súdu vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 120/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o používaní úradného odevu sudcami, prokurátormi a advokátmi v konaní pred súdom
 • vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy
 • vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č 430/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním a výberom.

Zverejňovanie a sprístupňovanie súdnych rozhodnutí

Súdy sú povinné za podmienok a v rozsahu podľa § 82a zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch zverejňovať a sprístupňovať svoje rozhodnutia. Podrobnosti o zverejňovaní súdnych rozhodnutí upravuje vyhláška č. 482/2011 Zbierky zákonov MS SR o zverejňovaní súdnych rozhodnutí a Inštrukcia č. 24/2011 o zverejňovaní a anonymizácii súdnych rozhodnutí. Pred zverejnením rozhodnutí sa niektoré údaje anonymizujú. Cieľom je zabezpečenie ochrany práv a právom chránených záujmov dotknutých osôb. Údajmi, ktoré podliehajú anonymizácii sú:

 1. rodné číslo,
 2. číslo občianskeho preukazu, cestovného dokladu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť osoby,
 3. bydlisko,
 4. dátum narodenia,
 5. telefónne číslo, faxové číslo, e-mailová adresa,
 6. názov a kód banky alebo pobočky zahraničnej banky, číslo bankového účtu, názov účtu, IBAN, číslo klienta,
 7. označenie katastrálneho územia,
 8. číslo listu vlastníctva,
 9. utajované informácie a obchodné tajomstvo,
 10. meno a priezvisko fyzickej osoby (okrem sudcov, súdnych úradníkov, notárov, súdnych exekútorov, znalcov, tlmočníkov, prekladateľov, podnikateľov, právnych zástupcov a pod.),
 11. mená a priezviská zákonných zástupcov účastníkov a strán v konaní a opatrovníkov účastníkov konania, strán v konaní a osôb zúčastnených na konaní.

Iné údaje o fyzickej osobe možno anonymizovať, len ak ide o údaje súkromnej povahy a len na písomný pokyn sudcu alebo súdneho úradníka, ktorý rozhodnutie vydal. Ostatné údaje anonymizácii nepodliehajú.

Ktoré údaje v rozhodnutiach nepodliehajú anonymizácii?

Ide najmä o tieto údaje:

 1. označenie súdu, ktorý rozhodnutie vydal, označenie iných súdov, titul, meno a priezvisko sudcu a súdneho úradníka vrátane titulu, mena a priezviska osoby, ktorá zodpovedá za správnosť vyhotovenia rozhodnutia,
 2. označenie rozhodcovského súdu,
 3. údaje o orgánoch verejnej moci, mená a priezviská ich štatutárnych zástupcov, vrátane notárov, súdnych exekútorov, mediátorov, správcov, rozhodcov,
 4. údaje o právnických osobách, mená a priezviská štatutárnych orgánov a ich členov,
 5. mená a priezviská fyzických osôb podnikateľov,
 6. mená a priezviská zástupcov účastníkov konania a strán v konaní a zástupcov osôb zúčastnených na konaní a strán v konaní, ak zastupujú na základe plnomocenstva, alebo ich ustanovenia súdom,
 7. identifikačné číslo (IČO) a daňové identifikačné číslo (DIČ),
 8. peňažné sumy vrátane spôsobu ich určenia,
 9. čísla faktúr, zmlúv a poistiek a iných podobných dokladov,
 10. vymedzenie času, dátum vrátane dátumu rozhodnutia,
 11. spisová značka, číslo konania a identifikačné číslo spisu vrátane spisových značiek a číslo konania iných súdov alebo iných orgánov verejnej moci; anonymizuje sa však tá ich časť, ktorá obsahuje údaje podľa odseku 1 písm. a),
 12. mená a priezviská osôb, ktoré sú uvedené v citáciách rozhodnutí medzinárodných súdnych orgánov, ak rozhodnutie na takéto rozhodnutia poukazuje.

Ktoré rozhodnutia sa nezverejňujú?

Podľa § 82a zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch sa nezverejňujú neprávoplatné rozhodnutia súdov a rozhodnutia vydané v konaní, v ktorom bola verejnosť vylúčená z pojednávania pre celé pojednávanie alebo pre jeho časť.

Informačné centrum súdu

Informačné centrum súdu zabezpečuje styk s verejnosťou, a to najmä poskytovaním informácií pre účastníkov konania o stave súdneho konania, o mediácii podľa osobitného predpisu a jej výhodách vrátane sprístupnenia registra mediátorov, sprostredkovaním nazerania do súdnych spisov, vyznačovaním doložky právoplatnosti a vykonateľnosti na rovnopisoch rozhodnutí súdu a vydávaním úradných potvrdení zo súdneho spisu v súlade s vyhláškou 543/2005 Z. z.

Zverejňovanie plánovaných súdnych pojednávaní

Zverejňovanie plánovaných súdnych pojednávaní predstavuje zákonnú povinnosť prevádzkovateľa poskytovať verejnosti informácie o plánovaných súdnych pojednávaniach na základe § 82ba zákona 757/2004 Z. z., v zmysle ktorého sa realizuje zverejňovanie zoznamu pojednávaných vecí: „Súd na účely informovania verejnosti o konaniach pred súdmi zverejňuje v budove súdu a na webovom sídle ministerstva, a ak ide o najvyšší súd a najvyšší správny súd na ich webovom sídle zoznam pojednávaných vecí, ktorý obsahuje:

 1. dátum a čas úkonu súdu,
 2. formu úkonu súdu,
 3. označenie účastníkov konania alebo strán v konaní v rozsahu
  1. akademický titul, vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu,
  2. názov alebo obchodné meno, ak ide o právnickú osobu,
 4. spisovú značku a
 5. predmet konania pred súdom.

A súčasne v zmysle Vyhlášky č. 543/2005 Z. z. Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné a krajské súdy.

Sprístupňovanie informácii na základe infozákona

Účelom spracúvania osobných údajov je sprístupňovanie informácií fyzickým a právnickým osobám na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „infozákon“). Podľa infozákona majú povinnosť sprístupňovať informácie tzv. povinné osoby. V zmysle § 2 ods. 1 tohto zákona je povinnou osobou aj Mestský súd Bratislava II.

Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na základe infozákona v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia a § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z.

Zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok:

V zmysle infozákona súd zverejňuje aj objednávky, faktúry a zmluvy. V rámci menovaných dokumentov dochádza k spracúvaniu osobných údajov nasledovne: objednávky a faktúry často obsahujú osobné údaje zamestnancov povinnej osoby, zamestnancov dodávateľa,

zmluvy obsahujú osobné údaje účastníkov zmluvy, štatutárne orgány alebo osoby oprávnené konať v mene účastníka zmluvy.

Podľa § 5b ods. 1 písm. a) bod 6 infozákona „Povinná osoba zverejňuje na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, v štruktúrovanej a prehľadnej forme najmä tieto údaje:

a) o vyhotovenej objednávke tovarov, služieb a prác

    6. identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia:

    6a. meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno fyzickej osoby -podnikateľa alebo obchodné meno       alebo názov právnickej osoby,

    6b. adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo sídlo           právnickej osoby,

     6c. identifikačné číslo, ak ho má dodávateľ objednaného plnenia pridelené.“

Podľa § 5b ods. 1 písm. a) bod 7 infozákona „Povinná osoba zverejňuje na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, v štruktúrovanej a prehľadnej forme najmä tieto údaje:

a) o vyhotovenej objednávke tovarov, služieb a prác

    7. údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala:

    7a. meno a priezvisko fyzickej osoby,

    7b. funkciu fyzickej osoby, ak takáto funkcia existuje.“

Podľa § 5b ods. 1 písm. b) bod 7 infozákona „Povinná osoba zverejňuje na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, v štruktúrovanej a prehľadnej forme najmä tieto údaje:

a) o faktúre za tovary, služby a práce

   7. identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:

   7a. meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno fyzickej osoby -podnikateľa alebo obchodné meno       alebo názov právnickej osoby,

   7b. adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo sídlo           právnickej osoby,

   7c. identifikačné číslo, ak ho má dodávateľ fakturovaného plnenia pridelené.“

V nadväznosti na uvedené nie je potrebné získavať súhlas dotknutých osôb (osôb, ktorých údaje sa zverejňujú) s týmto zverejnením, lebo právnym základom tohto zverejnenia je existencia osobitného predpisu (infozákona) v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) nariadenia, podľa ktorého je spracúvanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti povinnej osoby.

Výkon správy súdu

Pri plnení týchto úloh Mestský súd Bratislava II za účelom zaistenia riadneho hospodárskeho a finančného chodu spracúva osobné údaje kontaktných osôb dodávateľov, fyzických osôb ako jednu zo zmluvných strán prípadne iných osôb. Súd ďalej spracúva osobné údaje za účelom zabezpečenia plynulého chodu aj po stránke personálnej a organizačnej.

Sťažnosti

Súd spracúva osobné údaje pri vybavovaní sťažností právnických a fyzických osôb podľa zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny

Prevádzkovateľ môže preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie v súvislosti s výkonom súdnictva a v rámci justičnej spolupráce v zmysle platných právnych predpisov, dohovorov a zmlúv.

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po dobu stanovenú v príslušných právnych predpisoch, alebo po dobu pokiaľ neuplynie účel za ktorým boli osobné údaje spracúvané. Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o vás na súde spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s vyhláškou 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov.

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť osobné údaje poskytnuté

Pri poskytovaní informácií a osobných údajov postupuje súd ako prevádzkovateľ vždy v zmysle ustanovení osobitných predpisov upravujúcich poskytovanie osobných údajov, ako aj právnych predpisov EÚ a medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná. Osobné údaje môžu byť sprístupnené len príjemcom, ktorí splnili požadované podmienky na bezpečnosť osobných údajov a ktorých činnosť priamo súvisí s plnením účelu spracúvania.

Pre podrobnejšie informácie najmä o účeloch spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, právnych základoch spracúvania, príjemcoch, rozsahu osobných údajov v závere tejto informačnej povinnosti uvádzame prehľad v priloženom dokumente.

Osobitné pravidlá ochrany osobných údajov dotknutých osôb pri ich spracúvaní príslušným orgánom

Súd ako príslušný orgán je, ak je to možné, povinný rozlišovať medzi osobnými údajmi rôznych kategórií dotknutých osôb, ako sú najmä:

 1. osoby, u ktorých sa možno odôvodnene domnievať, že spáchali alebo majú v úmysle spáchať trestný čin,
 2. osoby odsúdené za spáchanie trestného činu,
 3. obete trestného činu alebo osoby, u ktorých sú na základe určitých skutočností dôvody domnievať sa, že sú alebo by mohli byť obeťami trestného činu,
 4. iné tretie osoby v súvislosti s trestným činom, a to najmä osoby, ktoré môžu byť vyzvané, aby svedčili v rámci trestného konania, osoby, ktoré môžu poskytnúť informácie o trestných činoch, alebo kontaktné osoby alebo spoločníci niektorej z osôb podľa písmen a) a b).

Toto rozlišovanie má význam najmä v oblasti justičnej spolupráce v trestných veciach ale napríklad aj pri informovaní verejnosti o trestnom konaní (prezumpcia neviny). Podľa § 6 Trestného poriadku je súd oprávnený utajiť skutočnosti, ktoré sú spôsobilé zmariť objasnenie a vyšetrenie veci pričom dbá na to, aby nezverejnil chránené osobné údaje a informácie osobného charakteru týkajúce sa najmä rodinného života, bydliska, korešpondencie a pod. ktoré s trestnou vecou priamo nesúvisia. S osobitným zreteľom súd dbá na to, aby sa nezverejňovali osobné údaje maloletých, mladistvých či poškodených.

Základné zásady spracúvania osobných údajov sú pre príslušné orgány pri plnení trestnoprávnych úloh veľmi podobné všeobecným zásadám spracúvania osobných údajov:

 1. minimalizácia údajov: osobné údaje sú uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú,
 2. obmedzenia účelu: osobné údaje sú získavané na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nespracúvajú sa ďalej spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom. Ten istý príslušný orgán alebo iný príslušný orgán je oprávnený spracúvať osobné údaje na archiváciu, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel v súvislosti s plnením úloh na účely trestného konania, ak prijme primerané záruky ochrany práv dotknutých osôb,
 3. zákonnosť: súd ako príslušný orgán je oprávnený spracúvať osobné údaje na plnenie úloh na účely trestného konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Spracúvať osobné údaje na plnenie úloh na účely trestného konania, ktoré boli pôvodne získané na iný účel, je možné, ak spracúvanie osobných údajov je na účel trestného konania nevyhnutné a primerané.
 4. pôvod a pravdivosť: súd ako príslušný orgán označí, ak je to možné, osobné údaje založené na skutočnostiach a osobné údaje založené na osobných hodnoteniach. Pred poskytnutím osobných údajov alebo pred prenosom osobných údajov overí ich správnosť, úplnosť a aktuálnosť, ak je to možné, a prijme opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa neposkytovali alebo neprenášali osobné údaje, ktoré sú nesprávne, neúplné alebo neaktuálne. K poskytnutiu a prenosu osobných údajov pripojí dostupné informácie, ktoré umožnia prijímajúcemu príslušnému orgánu posúdiť ich mieru správnosti, úplnosti, aktuálnosti a spoľahlivosti, ak to okolnosti dovoľujú. Nesprávne osobné údaje súd ako príslušný orgán nemôže poskytovať a prenášať; neoverené osobné údaje musí pri poskytovaní alebo prenose takto označiť a musí uviesť mieru ich spoľahlivosti. Ak súd ako príslušný orgán neoprávnene poskytne osobné údaje alebo neoprávnene prenesie osobné údaje alebo poskytne nesprávne osobné údaje alebo prenesie nesprávne osobné údaje, je povinný bez zbytočného odkladu informovať príjemcu a žiadať príjemcov osobných údajov, ktorým sa také osobné údaje poskytli, aby ich bez zbytočného odkladu opravili, doplnili, vymazali alebo aby obmedzili spracúvanie takých osobných údajov.

Osobitné ustanovenú pre výkon práv

Podľa § 61 a 62 zákona č. 18/2018 Z. z. sa uplatňujú nasledovné práva dotknutých osôb:

 1. právo na potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje,
 2. právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa o dotknutej osoby spracúvajú (kópiu / odpis svojich osobných údajov), vrátane informácií o spracúvaní osobných údajov v zákonom stanovenom rozsahu,
 3. právo na opravu nesprávnych osobných údajov a právo na doplnenie neúplných osobných údajov,
 4. právo na vymazanie osobných údajov, ak:
  • spracúvanie osobných údajov nie je vykonávané v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov,
  • pri spracúvaní sa porušujú pravidlá nakladania s osobitnými kategóriami osobných údajov,
  • výmaz osobných údajov je nevyhnutný na účel splnenia povinností podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
 5. právo na obmedzenie spracúvania (namiesto výmazu), ak:
  • dotknutá osoba napadla správnosť osobných údajov a ich správnosť alebo nesprávnosť nemožno určiť, alebo
  • osobné údaje sa musia zachovať na účely dokazovania.

Ak prevádzkovateľ odmietne vykonať opravu osobných údajov alebo doplnenie osobných údajov, výmaz osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania, písomne to oznámi dotknutej osobe spolu s dôvodom odmietnutia.

Prevádzkovateľ je v súlade s § 63 zákona č. 18/2018 Z. z. oprávnený odložiť poskytnutie informácií, obmedziť poskytnutie informácií alebo upustiť od ich poskytnutia podľa § 60 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. (informačná povinnosť), úplne alebo čiastočne obmedziť právo na prístup k osobným údajov podľa § 61 zákona č. 18/2018 Z. z. alebo úplne alebo čiastočne obmedziť povinnosť informovať dotknutú osobu o odmietnutí vykonať ňou uplatnené práva podľa § 62 ods. 5 zákona č. 18/2018 Z. z., ak:

 • by mohlo dôjsť k ovplyvňovaniu alebo mareniu úradného postupu alebo súdneho postupu alebo šetrenia,
 • by mohlo dôjsť k ohrozeniu plnenia úloh na účely trestného konania,
 • je to potrebné na zabezpečenie ochrany verejného poriadku alebo bezpečnosti štátu, alebo je to                    potrebné na ochranu práv iných osôb.

Osobné údaje, ktorých sa žiadosť o výkon práv dotknutej osoby týka, sú súčasťou súdneho spisu v rámci trestného konania, tieto práva dotknutých osôb pri výkone súdnictva v trestnoprávnych veciach sa vykonajú podľa zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.