Ochrana osobných údajov Krajský súd Trnava

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) informujeme o účele, rozsahu a podmienkach spracúvania osobných údajov.

Toto vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov poskytuje základné informácie o vašich právach, pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom a informácie o prístupe k osobným údajom v zmysle článku 13 Nariadenia.

Prevádzkovateľ

Krajský súd v Trnave, Vajanského č. 2/A, 918 70 Trnava

Účel spracúvania, právny základ a doba uchovávania osobných údajov

Výkon súdnictva

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle článku 6, ods. 1, písm. c) Nariadenia alebo §13 ods. (1) písm. c) Zákona v súvislosti s výkonom súdnictva v civilnom procese (občianskoprávne veci), v trestnom konaní (trestnoprávne veci) na základe osobitných predpisov:

 • zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok
 • zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok
 • zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok
 • zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon
 • zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok
 • zákon č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 233/1995 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
 • zákon č. 549/2003 Z.z. o súdnych úradníkoch
 • zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 323/1992 Zb. Slovenskej národnej rady o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)
 • zákon č. 8/2005 Z.z.  o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich
 • vyhláška č. 543/2005 Z.z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy

Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu stanovenú jednotlivými osobitnými predpismi a v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach.

Výberové konania

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať na základe predzmluvného a zmluvného vzťahu ktorého ste jednou so zmluvných strán v zmysle článku 6, ods. 1, písm. b) Nariadenia alebo §13 ods. (1) písm. b) Zákona. Pre účely tohto Vyhlásenia sa za uchádzača o zamestnanie považuje každá osoba, ktorá sa prihlásila do výberu vhodných uchádzačov vyhláseného prevádzkovateľom alebo priamo prevádzkovateľovi (bez vyhláseného výberu) písomnou formou, elektronickou formou prostredníctvom niektorého z inzertných portálov alebo e-mailom a to na akúkoľvek pozíciu, či už zamestnanca, sudcu, prísediaceho alebo člena komisie podľa osobitných predpisov:

 • zákon č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce
 • zákon č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákon č. 233/1995 Z.z.

Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu stanovenú jednotlivými osobitnými predpismi a v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach.

Dodávateľsko-odberateľské vzťahy

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať na základe predzmluvného a zmluvného vzťahu ktorého ste jednou so zmluvných strán v zmysle článku 6, ods. 1, písm. b) Nariadenia a tiež na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa v zmysle článku 6, ods. 1, písm. f) Nariadenia, pre účely realizácie dodávateľských a odberateľských zmlúv, alebo pri ich plnení.

Vaše osobné údaje získavame buď priamo od Vás, alebo od vášho zamestnávateľa, ako údaje nevyhnutné pre zabezpečenie všetkých činností, ktoré súvisia a sú nevyhnutné na plnenie predmetu zmluvy.

V rámci zmluvného vzťahu môžeme vykonávať v súlade so zmluvou, alebo zákonom kontrolnú činnosť v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a zdravotnej prípravy u zamestnanca dodávateľa. Vaše osobné údaje ako zamestnanca v tejto súvislosti spracúvame pri dokumentovaní kontrolnej činnosti a riešení kontrolou zistených nedostatkov a udalostí.

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu a následne na účely Vaše osobné údaje uchovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu a následne na účely archivácie po dobu 10 rokov od uplynutia platnosti zmluvy.

Vedenie účtovníctva

Vaše osobné údaje spracúvame tiež na účely plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa pri vedení účtovníctva v zmysle článku 6, ods. 1, písm. c) Nariadenia (najmä povinnosti vyplývajúcich zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov).

Vaše osobné údaje uvedené na účtovných záznamoch/faktúrach uchovávame po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa tieto účtovné záznamy/faktúry týkajú.

Verejné obstarávanie

Vaše osobné údaje spracúvame tiež na účely plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa pri verejnom obstarávaní v zmysle článku 6, ods. 1, písm. c) Nariadenia (najmä povinnosti vyplývajúcich zo zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu stanovenú osobitnými predpismi a v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach.

Kamerový systém

Vaše osobné údaje spracúvame prostredníctvom monitorovania kamerovým systémom na účely ochrany majetku, zdravia a bezpečnosti osôb pohybujúcich sa v priestoroch prevádzkovateľa alebo v jej bezprostrednom okolí na základe verejného záujmu v zmysle článku 6, ods. 1, písm. e) Nariadenia v nadväznosti na osobitné predpisy:

 • zákon 4/2001 Z.z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže
 • verejný záujem prevádzkovateľa týkajúci sa najmä ochrany majetku, bezpečnosti osôb a ako časť celkovej bezpečnostnej politiky prevádzkovateľa

Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu 15 dní od ich vyhotovenia. Po uplynutí tejto lehoty prevádzkovateľ záznamy s odbornou starostlivosťou zlikviduje, okrem záznamov využitých na preukazovanie právnych nárokov, ktoré bude prevádzkovateľ spracúvať mimo systému a to po dobu nevyhnutnú na ich preukazovanie a 1 rok po ukončení účelu spracúvania.

Evidencia vstupov

Vaše osobné údaje spracúvame prostredníctvom vstupného kontrolného systému ktorého úlohou je zabezpečiť ochranu poriadku a bezpečnosti v objektoch súdu, nerušený priebeh súdneho konania a ochranu verejného poriadku v blízkosti objektov súdu zabezpečuje Zbor väzenskej a justičnej stráže na základe verejného záujmu v zmysle článku 6, ods. 1, písm. e) Nariadenia v nadväznosti na osobitné predpisy:

 • zákon 4/2001 Z.z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže
 • verejný záujem prevádzkovateľa týkajúci sa najmä ochrany majetku, bezpečnosti osôb a ako časť celkovej bezpečnostnej politiky prevádzkovateľa

V zmysle Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu archivujeme dokumenty  súvisiace s povolením vstupu 1 rok od uplynutia platnosti vstupu. Lehota uloženia začína plynúť prvým dňom roka nasledujúceho po roku, v ktorom uplynula platnosť vstupu do vyhradených priestorov.

Slobodný prístup k informáciám

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle článku 6, ods. 1, písm. c) Nariadenia za účelom plnenia zákonných povinnosti prevádzkovateľa v súvislosti s poskytovaním informácií podľa osobitného predpisu:

 • zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení  niektorých zákonov

Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu stanovenú jednotlivými osobitnými predpismi a v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach.

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle článku 6, ods. 1, písm. c) Nariadenia za účelom plnenia zákonných povinnosti prevádzkovateľa v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti podľa osobitného predpisu:

 • zákon č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zásady ochrany osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok, ktoré sú uvedené v  Nariadení alebo Zákone o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov (napríklad Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore).

Prevádzkovateľ môže poskytnúť vaše osobné údaje aj príjemcom, ktorými sú sprostredkovatelia. Prípadne partnerom a subjektom, ktorí sú nevyhnutní na fungovanie a realizáciu zmluvného vzťahu (napr. poskytovatelia kuriérnych a poštových služieb). Prevádzkovateľ prehlasuje, že má riadne uzavreté zmluvy so svojimi sprostredkovateľmi, ktorí zabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, v súlade s platnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na ochranu osobných údajov.

V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov na tieto účely nie je zákonné, že ním neprimerane zasahujeme do vašich práv a slobôd, môžete také spracúvanie kedykoľvek namietať.

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Po uplynutí lehôt budú osobné údaje zlikvidované (vymazané), pokiaľ neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na ich spracúvanie (uplatňovanie právnych nárokov, vedenie súdnych sporov, správnych konaní a pod.). Vaše osobné údaje nebudú využité na iné účely.

Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú vaše osobnú údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov.

Vaše osobné údaje spracúvané na účely uvedené v tomto Vyhlásení nepodliehajú automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.

Vaše osobné údaje zverejňujeme len za účelom výkonu súdnictva na úradnej tabuli a webovom sídle Krajského súdu v Trnave a to výhradne na základe osobitných predpisov.

Prevádzkovateľ môže preniesť vaše osobné údaje do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii len v súvislosti s výkonom súdnictva a v rámci justičnej spolupráce v zmysle platných predpisov, dohovorov a medzinárodných zmlúv. V iných prípadoch sa takýto prenos neuskutočňuje.

Vaše práva podľa nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov

Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame.

Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie

Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo  namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch.   V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať. 

Právo podať sťažnosť

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť. Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.

Prevádzkovateľ nemá určenú zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov, ale môžete nás kontaktovať v súvislosti so všetkými otázkami týkajúcimi sa spracúvania vašich osobných údajov a uplatňovania svojich práv podľa Nariadenia; kontaktné údaje: e-mail: ochrana.osobnych.udajov.KSTT@justice.sk alebo písomne na adrese prevádzkovateľa s označením „ZODPOVEDNÁ OSOBA GDPR“.

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,  https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;  tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.