Oznamy o zmenách – rok 2024

Zánik funkcie sudcu

JUDr. Anne Klepáčovej, sudkyni Mestského súdu Bratislava III, ktorá má od 13. decembra 2016 prerušený výkon funkcie sudcu podľa § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zanikne funkcia sudcu z dôvodu dovŕšenia veku 67 rokov uplynutím 31. marca 2024.

Podľa § 17 písm. g) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov funkcia sudcu zaniká dňom uvedeným v čl. 146 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, t. j. posledný deň mesiaca, v ktorom sudca dosiahol vek 67 rokov.

Zánik funkcie sudcu

JUDr. Zdenke Reisenauerovej, sudkyni Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, zanikne funkcia sudcu z dôvodu dovŕšenia veku 67 rokov uplynutím 31. marca 2024.

Podľa § 17 písm. g) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov funkcia sudcu zaniká dňom uvedeným v čl. 146 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, t. j. posledný deň mesiaca, v ktorom sudca dosiahol vek 67 rokov.

Dočasné pridelenie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky dočasne pridelila:  

 • Tomáša Brinčíka, sudcu Okresného súdu Prievidza, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trenčíne na obdobie od 1. apríla 2024 do 31. marca 2025 (uznesenie č. 78 z 19. marca 2024),
 • Andreu Dudášovú, sudkyňu Krajského súdu v Trnave, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd v Bratislave na obdobie od 1. mája 2024 do 30. apríla 2025 (uznesenie č. 79 z 19. marca 2024).

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila s účinnosťou od 1. apríla 2024:  

 • Dušana Szabóa, sudcu Krajského súdu v Trnave, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky (uznesením č. 95 z 20. marca 2024),
 • Beátu Javorkovú, sudkyňu Krajského súdu v Trenčíne, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky (uznesením č. 97 z 20. marca 2024).

Zánik funkcie sudcu

JUDr. Martine Brniakovej, sudkyni Krajského súdu v Žiline, 18. marca 2024 zanikla funkcia sudcu v zmysle § 17 písm. h) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – smrťou.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval JUDr. Ľubicu Novotnú do funkcie podpredsedníčky Mestského súdu Bratislava II s účinnosťou od 15. marca 2024.

Vymenovanie do funkcie sudcu bez časového obmedzenia

Dňa 27. februára 2024 boli prezidentkou Slovenskej republiky vymenovaní do funkcie sudcu bez časového obmedzenia:

pre obvod Krajského súdu v Bratislave:

 • JUDr. Tomáš Škultéty a JUDr. Andrea Vodičková s pridelením na Mestský súd Bratislava I,
 • JUDr. Lucia Hatalová a JUDr. Kristína Rusinová s pridelením na Mestský súd Bratislava III,
 • Mgr. Jakub Sládek, JUDr. Daniel ČeškoJUDr. Katarína Paulová s pridelením na Mestský súd Bratislava IV,

pre obvod Krajského súdu v Trnave:

 • JUDr. Jozef Greguš, PhD., LL.M., JUDr. Andrea Kurucová, JUDr. Miroslava Vondrová, Mgr. Ján Longauer s pridelením na Okresný súd Trnava,

pre obvod Krajského súdu v Prešove:

 • JUDr. Marcela Bineková a JUDr. Alena Sabolová s pridelením na Okresný súd Prešov,

pre Špecializovaný trestný súd:

 • Mgr. Beata Medveďová.

Novovymenovaní sudcovia následne zložili zákonom predpísaný sľub sudcu.​​

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila JUDr. Petra Hunáka, PhD. sudcu Okresného súdu Banská Bystrica, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici s účinnosťou od 1. marca 2024 (uznesením č. 59 zo 14. februára 2024).

Vzdanie sa funkcie sudcu

Mgr. Raul Pospíšil, sudca Mestského súdu Bratislava IV, sa listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 27. februára 2024 vzdal funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikne uplynutím 29. februára 2024.

Vzdanie sa funkcie sudcu

Mgr. Vladimír Zimányi, sudca Okresného súdu Trnava, sa listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 26. februára 2024 vzdal funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikne uplynutím 29. februára 2024.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval s účinnosťou od 15. februára 2024:

 • JUDr. Ivana Šimeka do funkcie podpredsedu Okresného súdu Senica,
 • JUDr. Máriu Nagyovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Nové Zámky.

Zánik funkcie sudcu

JUDr. Alene Blaškovej, sudkyni Okresného súdu Prievidza, zanikne funkcia sudcu z dôvodu dovŕšenia veku 67 rokov uplynutím 29. februára 2024.

Podľa § 17 písm. g) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov funkcia sudcu zaniká dňom uvedeným v čl. 146 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, t. j. posledný deň mesiaca, v ktorom sudca dosiahol vek 67 rokov.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu:

 • JUDr. Ivete Anderlovej, sudkyni Krajského súdu v Trenčíne, s účinnosťou od 1. februára 2024,
 • JUDr. Daniele Baranovej, sudkyni Okresného súdu Prešov, s účinnosťou od 1. februára 2024,
 • JUDr. Ľubici Chmelanovej, sudkyni Okresného súdu Prievidza, s účinnosťou od 1. marca 2024.

Dočasné pridelenie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky dočasne pridelila:  

 • Janu Brídzikovú, sudkyňu Mestského súdu Bratislava III, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave na obdobie od 1. februára 2024 do 31. januára 2025 (uznesenie č. 28 zo 17. januára 2024),  
 • Antóniu Bednarčík, sudkyňu Mestského súdu Bratislava III, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave na obdobie od 1. marca 2024 do 28. februára 2025 (uznesenie č. 27 zo 17. januára 2024),
 • Moniku Školníkovú, sudkyňu Krajského súdu v Bratislave, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky na obdobie od 1. marca 2024 do 28. februára 2025 (uznesenie č. 29 zo 17. januára 2024).

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila JUDr. Vincenta Szabóa, sudcu Okresného súdu Trnava, na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Pezinok s účinnosťou od 1. februára 2024 (uznesením č. 26 zo 17. januára 2024).

Zánik funkcie sudcu

JUDr. Eve Macúchovej, sudkyni Okresného súdu Trenčín, zanikne funkcia sudcu z dôvodu dovŕšenia veku 67 rokov uplynutím 31. januára 2024.

Podľa § 17 písm. g) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov funkcia sudcu zaniká dňom uvedeným v čl. 146 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, t. j. posledný deň mesiaca, v ktorom sudca dosiahol vek 67 rokov.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval JUDr. Tatianu Sabadošovú do funkcie podpredsedníčky Správneho súdu v Košiciach s účinnosťou od 1. januára 2024.

Poznámka:

Oznamy o zmenách, ktoré nadobudli účinnosť v roku 2024, avšak bolo o nich rozhodnuté ešte v roku 2023, pozri: „Oznamy o zmenách – rok 2023“.