Oznamy o zmenách – rok 2018

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu JUDr. Kamilovi Ivánkovi, sudcovi Krajského súdu v Bratislave s účinnosťou od 1. januára 2019. 

Stáž sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky schválila stáž JUDr. Mariána Sluka, PhD., sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na Ústavnom súde Slovenskej republiky na obdobie od 1. januára 2019 do 28. februára 2019 (uznesenie č. 255 zo 17. decembra 2018).

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu:

 • JUDr. Dagmar Komadovej, sudkyni Okresného súdu Veľký Krtíš, s účinnosťou od 1. januára 2019,
 • ​JUDr. Viere Ulackej, sudkyni Okresného súdu Bratislava V, s účinnosťou od 1. februára 2019.​

Dočasné pridelenie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky dočasne pridelila JUDr. Michala Valenta, sudcu Okresného súdu Bratislava I, na výkon funkcie sudcu Krajský súd v Bratislave na obdobie od 1. marca 2019 do 29. februára 2020 (uznesenie č. 242 zo 17. decembra 2018).

Personálna zmena v súdnej funkcii

JUDr. Ľubomír Hudák, predseda Okresného súdu Malacky, salistom doručeným ministrovi spravodlivosti ​7.decembra 2018 vzdal výkonu funkcie predsedu menovaného okresného súdu.

Podľa ustanovenia § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov funkcia predsedu súdu zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie predsedu súdu doručené ministrovi spravodlivosti. Na základe uvedeného jeho funkcia predsedu súdu zanikne uplynutím 31. decembra 2018.

​Zánik funkcie sudcu

JUDr. Jurajovi Tymkovi, sudcovi Krajského súdu v Košiciach 21. decembra 2018 zanikla funkcia sudcu v zmysle § 17 písm. i) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – smrťou. 

Dočasné pridelenie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky dočasne pridelila:

 • JUDr. Jozefa Piknu, sudcu Okresného súdu Galanta, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave na obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2019 (uznesenie č. 212 z 26. novembra 2018),
 • Mgr. Soňu Pekarčíkovú, sudkyňu Krajského súdu v Bratislave, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky na obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 (uznesenie č. 213 z 26. novembra 2018),
 • JUDr. Katarínu Slováčekovú, sudkyňu Krajského súdu v Trnave, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky na obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 (uznesenie č. 214 z 26. novembra 2018),
 • JUDr. Martu Molnárovú, sudkyňu Krajského súdu v Nitre, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky na obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 (uznesenie č. 216 z 26. novembra 2018),
 • JUDr. Oľgu Kováčovú, sudkyňu Okresného súdu Komárno, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Nitre na obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 (uznesenie č. 217 z 26. novembra 2018),
 • JUDr. Martu Šašinkovú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava II, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave na obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 (uznesenie č. 218 z 26. novembra 2018),
 • JUDr. Rastislava Vargu, PhD., LL.M., MBA, sudcu Okresného súdu Prešov, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove na obdobie od 1. marca 2019 do 29. februára 2020 (uznesenie č. 219 z 26. novembra 2018).

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Miroslav Radačovský, sudca Okresného súdu Poprad, sa listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 3. decembra 2018 vzdal funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. decembra 2018.

Personálna zmena v súdnej funkcii

JUDr. Andrea Kondllová, predsedníčka Okresného súdu Piešťany, sa listom doručeným ministrovi spravodlivosti 30. novembra 2018 vzdala výkonu funkcie predsedníčky menovaného okresného súdu.

Podľa ustanovenia § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov funkcia predsedu súdu zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie predsedu súdu doručené ministrovi spravodlivosti. Na základe uvedeného jej funkcia predsedníčky súdu zanikla uplynutím 30. novembra 2018.

Vymenovanie do funkcie sudcu bez časového obmedzenia

27. novembra 2018 boli prezidentom Slovenskej republiky vymenovaní do funkcie sudcu bez časového obmedzenia:

 • pre obvod Krajského súdu v Bratislave:
  • JUDr. Ivana Neviďanská s pridelením na Krajský súd v Bratislave,
  • Mgr. Daša Štefaniková s pridelením na Okresný súd Bratislava V,
  • JUDr. Natália Laurenčíková s pridelením na Okresný súd Malacky,
 • pre obvod Krajského súdu v Nitre:
  • JUDr. Katarína Moravčíková s pridelením na Okresný súd Nitra,
  • JUDr. Simona Štanglovičová s pridelením na Okresný súd Nitra,
  • Mgr. Jana Tvrdíková s pridelením na Okresný súd Komárno,
 • pre obvod Krajského súdu v Žiline:
  • JUDr. Marek Bartko s pridelením na Okresný súd Žilina,
  • JUDr. Margaréta Milecová s pridelením na Okresný súd Žilina,
  • JUDr. Andrea Vorčáková s pridelením na Okresný súd Martin,
 • pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici:
  • JUDr. Ing. Soňa Sura, PhD. s pridelením na Okresný súd Banská Bystrica,
  • JUDr. Tomáš Minárik s pridelením na Okresný súd Veľký Krtíš,
  • Mgr. Andrej Maukš s pridelením na Okresný súd Veľký Krtíš,
 • pre obvod Krajského súdu v Prešove:
  • JUDr. Johana Bertová s pridelením na Okresný súd Prešov,
  • JUDr. Jana Gombárová s pridelením na Okresný súd Svidník,
 • pre obvod Krajského súdu v Košiciach:
  • JUDr. Ondrej Hvišč, PhD. s pridelením na Krajský súd v Košiciach.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 38 ods. 1 písm. c), ods. 5 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odvolal JUDr. Annu Kašajovú z funkcie predsedníčky Okresného súdu Bratislava I.

Podľa ustanovenia § 38 ods. 6 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie predsedu súdu zaniká dňom nasledujúcom po dni, keď mu bolo doručené rozhodnutie ministra o odvolaní z funkcie. Na základe uvedeného jej funkcia predsedníčky súdu zanikla uplynutím 28. novembra 2018.

Personálna zmena v súdnej funkcii

JUDr. Vladimír Sklenka, podpredseda Okresného súdu Bratislava I, sa listom doručeným ministrovi spravodlivosti 5. novembra 2018 vzdal výkonu funkcie podpredsedu menovaného okresného súdu.

Podľa ustanovenia § 41 k § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov funkcia podpredsedu súdu zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie podpredsedu súdu doručené ministrovi spravodlivosti. Na základe uvedeného jeho funkcia podpredsedu súdu zanikne uplynutím 30. novembra 2018.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu JUDr. Ľubomírovi Hudákovi, predsedovi Okresného súdu Malacky s účinnosťou od 1. januára 2019.

Dočasné pridelenie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky dočasne pridelila:

 • JUDr. Annu Peťovskú, PhD., sudkyňu Krajského súdu v Bratislave, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky na obdobie od 1. novembra 2018 do 31. októbra 2019 (uznesenie č. 196 z 24. októbra 2018) a
 • JUDr. Ing. Jána Gandžalu, PhD., sudcu Krajského súdu v Banskej Bystrici, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky na obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 (uznesenie č. 194 z 24. októbra 2018).

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila JUDr. Miroslavu Janečkovú, sudkyňu Krajského súdu v Bratislave, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. novembra 2018 (uznesením č. 195 z 24. októbra 2018). 

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu JUDr. Anne Moravovej, sudkyni Okresného súdu Bratislava III s účinnosťou od 1. novembra 2018.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval JUDr. Iva Paradu do funkcie podpredsedu Okresného súdu Svidník s účinnosťou od 1. novembra 2018.

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila:

 • JUDr. Annu Vargovú, sudkyňu Okresného súdu Prešov, na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Košice II s účinnosťou od 1. januára 2019 (uznesením č. 171 z 24. septembra 2018),
 • Mgr. Borisa Vitteka, sudcu Okresného súdu Trenčín, na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Prešov s účinnosťou od 1. septembra 2019 (uznesením č. 172 z 24. septembra 2018).

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  vymenoval s účinnosťou od 1. októbra 2018:

 • Mgr. Danielu Pilarčíkovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Námestovo,
 • Mgr. Michala Novotného do funkcie podpredsedu Krajského súdu v Trnave.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu:

 • JUDr. Beáte Vrťovej, sudkyni Okresného súdu Banská Bystrica, s účinnosťou od 1. septembra 2018,
 • JUDr. Miroslavovi Jagnešákovi, sudcovi Okresného súdu Námestovo, s účinnosťou od 1. októbra 2018,
 • JUDr. Rastislavovi Vrankovi, sudcovi Krajského súdu v Trenčíne, s účinnosťou od 1. novembra 2018.

Zánik funkcie sudcu

JUDr. Miroslavovi Dobríkovi, sudcovi Okresného súdu Martin 23. septembra 2018 zanikla funkcia sudcu v zmysle § 17 písm. i) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – smrťou. 

Dočasné pridelenie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky dočasne pridelila JUDr. Jaroslava Bugeľa, sudcu Krajského súdu v Prešove, na výkon funkcie predsedu Okresného súdu Svidník s účinnosťou od 15. septembra 2018 (uznesenie č. 151 zo 4. septembra 2018).

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky mení svoje uznesenie č. 134 z 20. novembra 2017 tak, že dočasné pridelenie JUDr. Dany Wänkeovej na Najvyššom súde Slovenskej republiky sa skončilo dňom 4. septembra 2018 a zároveň menovanú sudkyňu Krajského súdu v Žiline, preložila na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky s účinnosťou od 5. septembra 2018 (uznesením č. 149 zo 4. septembra 2018).

Stáž sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky schválila stáž JUDr. Mariána Sluka, PhD., sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na Ústavnom súde Slovenskej republiky na obdobie od 5. septembra 2018 do 31. decembra 2018 (uznesenie č. 150 zo 4. septembra 2018).

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval  JUDr. Pavla Rohárika do funkcie predsedu Okresného súdu Banská Bystrica s účinnosťou od 15. septembra 2018.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval JUDr. Jaroslava Bugeľa do funkcie predsedu Okresného súdu Svidník s účinnosťou od 15. septembra 2018.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu JUDr. Františkovi Potockému, sudcovi Krajského súdu v Žiline s účinnosťou od 15. augusta 2018.

Odvolanie z funkcie sudcu

9. augusta 2018 prezident Slovenskej republiky v zmysle čl. 102 ods. 1 písm. t), čl. 145 ods. 1 a čl. 147 ods. 2 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odvolal z funkcie sudcu JUDr. Milana Jurka, sudcu Okresného súdu Trebišov.

Podľa ustanovenia § 18 ods. 4 cit. zákona dňom doručenia rozhodnutia zanikla menovanému funkcia sudcu uvedeného okresného súdu.

Personálna zmena v súdnej funkcii

JUDr. Margita Kovaľová, podpredsedníčka Okresného súdu Námestovo, sa listom doručeným ministrovi spravodlivosti 26. júla 2018 vzdala výkonu funkcie podpredsedníčky menovaného okresného súdu.

Podľa ustanovenia § 41 a § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie predsedu menovanému zanikne uplynutím 31. júla 2018.

Odvolanie z funkcie sudcu

3. júla 2018 prezident Slovenskej republiky v  mysle čl. 102 ods. 1 písm. t), čl. 145 ods. 1 a čl. 147 ods. 2 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odvolal z funkcie sudcu JUDr. Evu Strakovú, sudkyňu Okresného súdu Prešov.

Podľa ustanovenia § 18 ods. 4 cit. zákona dňom doručenia rozhodnutia zanikla menovanej funkcia sudcu uvedeného okresného súdu.

Odvolanie z funkcie sudcu

26. júna 2018 prezident Slovenskej republiky v zmysle čl. 102 ods. 1 písm. t), čl. 145 ods. 1 a čl. 147 ods. 2 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odvolal z funkcie sudcu JUDr. Gabrielu Tučkovú, sudkyňu Okresného súdu Žilina.

Podľa ustanovenia § 18 ods. 4 cit. zákona dňom doručenia rozhodnutia zanikla menovanej funkcia sudcu uvedeného okresného súdu.

Zánik funkcie sudcu

Mgr. Martine Huršovskej, sudkyni Okresného súdu Bratislava V 21. júna 2018 zanikla funkcia sudkyne v zmysle § 17 písm. i) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – smrťou.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu JUDr. Margite Kovaľovej, sudkyni Okresného súdu Námestovo s účinnosťou od 1. augusta 2018.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu JUDr. Elene Krajčovičovej, sudkyni Najvyššieho súdu Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. júla 2018.

Dočasné pridelenie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky dočasne pridelila:

 • JUDr. Vladimíra Buchvalda, sudcu Okresného súdu Bratislava II, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave na obdobie od 1. augusta 2018 do 31. júla 2019 (uznesenie č. 132 z 25. júna 2018) a
 • JUDr. Adriánu Považanovú, sudkyňu Okresného súdu Zvolen, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici na obdobie od 1. januára 2019 do 30. júna 2019 (uznesenie č. 131 z 25. júna 2018).

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila:

 • JUDr. Igora Ragana, sudcu Okresného súdu Michalovce, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach s účinnosťou od 1. júla 2018 (uznesením č. 129 z 25. júna 2018),
 • Mgr. Pamelu Záleskú, sudkyňu Okresného súdu Nitra, na výkon funkcie sudcu na Špecializovaný trestný súd s účinnosťou od 1. novembra 2018 (uznesením č. 130 z 25. júna 2018).

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu JUDr. Ľudmile Králikovej, sudkyni Krajského súdu v Bratislave s účinnosťou od 1. augusta 2018.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Mária Urbanová, sudkyňa Krajského súdu v Žiline, sa listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 6. júna 2018 vzdala funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 30. júna 2018.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu JUDr. Gabriele Tomčovčíkovej Šandalovej, sudkyni Okresného súdu Košice II s účinnosťou od 1. júna 2018.

Dočasné pridelenie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky dočasne pridelila Mgr. Katarínu Beniačovú, sudkyňu Krajského súdu v Žiline, na výkon funkcie sudkyne na Najvyšší súd Slovenskej republiky na obdobie od 1. júla 2018 do 30. júna 2019 (uznesenie č. 115 z 28. mája 2018).

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila:

 • JUDr. Teréziu Mecelovú, sudkyňu Okresného súdu Piešťany, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave s účinnosťou od 1. septembra 2018 (uznesením č. 112 z 28. mája 2018),
 • Mgr. Martina Štubniaka, sudcu Okresného súdu Žiar nad Hronom, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici s účinnosťou od 1. januára 2019 (uznesením č. 113 z 28. mája 2018),
 • JUDr. Štefana Nováka, sudcu Okresného súdu Banská Bystrica, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici s účinnosťou od 1. marca 2019 (uznesením č. 114 z 28. mája 2018).

Vzdanie sa funkcie sudcu

Mgr. Adriana Halajová, sudkyňa Okresného súdu Nitra, sa listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 24. mája 2018 vzdala funkcie sudcu. Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. mája 2018.

Vymenovanie do funkcie sudcu bez časového obmedzenia

22. mája 2018 boli prezidentom Slovenskej republiky vymenovaní do funkcie sudcu bez časového obmedzenia:

 • pre obvod Krajského súdu v Bratislave:
  • Mgr. Jana Brídziková s pridelením na Okresný súd Bratislava I,
  • JUDr. Miriama Žáková s pridelením na Okresný súd Bratislava I,
  • JUDr. Pavol Juhás s pridelením na Okresný súd Bratislava II,
 • pre obvod Krajského súdu v Trnave:
  • JUDr. Johana Máčajová s pridelením na Okresný súd Trnava,
  • JUDr. Natália Slivenská s pridelením na Okresný súd Trnava,
  • Mgr. Peter Pravda s pridelením na Okresný súd Trnava,
  • JUDr. Veronika Židek s pridelením na Okresný súd Trnava,
  • JUDr. Eva Detvaiová s pridelením na Okresný súd Galanta,
  • Mgr. Peter Guček s pridelením na Okresný súd Skalica,
  • Mgr. Desana Janíčková Rusnáková s pridelením na Okresný súd Dunajská Streda,
 • pre obvod Krajského súdu v Trenčíne:
  • JUDr. Dagmar Mišúnová s pridelením na Okresný súd Považská Bystrica,
  • JUDr. Zuzana Pavlíková s pridelením na Okresný súd Nové Mesto nad Váhom,
  • Mgr. Ján Odnoga s pridelením na Okresný súd Nové Mesto nad Váhom,
 • pre obvod Krajského súdu v Nitre:
  • JUDr. Ján Kanás s pridelením na Okresný súd Nitra,
  • JUDr. Lucia Kuzmová s pridelením na Okresný súd Nitra,
  • JUDr. Marek Olekšák s pridelením na Okresný súd Nitra,
  • JUDr. Mário Pivarči s pridelením na Okresný súd Komárno,
  • JUDr. Lukáš Poperník s pridelením na Okresný súd Levice,
 • pre obvod Krajského súdu v Žiline:
  • JUDr. Silvia Hrnčiariková s pridelením na Okresný súd Žilina,
  • JUDr. Helena Tőre Janíčková, LL.M. s pridelením na Okresný súd Žilina,
 • pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici:
  • JUDr. Veronika Šuchová s pridelením na Okresný súd Banská Bystrica,
  • Mgr. Vladislav Ďurkáň s pridelením na Okresný súd Revúca,
 • pre obvod Krajského súdu v Prešove:
  • JUDr. František Krasňan s pridelením na Okresný súd Poprad,
  • JUDr. Dušan Miškovčík s pridelením na Okresný súd Kežmarok,
 • pre obvod Krajského súdu v Košiciach:
  • JUDr. Ing. Andrea Škapincová, PhD. s pridelením na Okresný súd Košice I,
  • JUDr. Petra Vysaníková s pridelením na Okresný súd Košice II,
  • JUDr. Alžbeta Mitríková s pridelením na Okresný súd Košice II,
  • JUDr. Lukáš Beňák s pridelením na Okresný súd Košice – okolie,
  • JUDr. Silvia Majerníková s pridelením na Okresný súd Rožňava,
  • JUDr. Peter Bodo s pridelením na Okresný súd Michalovce.

Stáž sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky schválila stáž JUDr. Sone Mesiarkinovej, sudkyne Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na Ústavnom súde Slovenskej republiky na obdobie od 1. mája 2018 do 30. apríla 2019 (uznesenie č. 89 z 30. apríla 2018).

Zánik funkcie sudcu

JUDr. Danielovi Hudákovi, sudcovi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 16. apríla 2018 zanikla funkcia sudcu v zmysle § 17 písm. i) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – smrťou. 

Personálna zmena v súdnej funkcii

JUDr. Marián Blaha, predseda Okresného súdu Banská Bystrica, sa listom doručeným ministrovi spravodlivosti 5. apríla 2018 vzdal výkonu funkcie predsedu menovaného okresného súdu.

Podľa ustanovenia § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie predsedu menovanému zanikne uplynutím 30. apríla 2018.

Zánik funkcie sudcu

JUDr. Jane Hanzlíkovej, sudkyni Okresného súdu Trnava 19. marca 2018 zanikla funkcia sudkyne v zmysle § 17 písm. i) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – smrťou.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala JUDr. Máriu Nagyovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Nové Zámky s účinnosťou od 15. marca 2018.

Dočasné pridelenie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky dočasne pridelila JUDr. Patrika Príbelského, PhD., sudcu Krajského súdu v Trenčíne, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky na obdobie od 1. apríla 2018 do 31. marca 2019 (uznesenie č. 35 z 26. februára 2018).

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušila výkon funkcie sudcu:

 • JUDr. Milote Tóthovej, sudkyni Krajského súdu v Bratislave, s účinnosťou od 1. marca 2018,
 • JUDr. Petrovi Priehodovi, sudcovi Krajského súdu v Banskej Bystrici, s účinnosťou od 1. apríla 2018 a
 • Mgr. Rudolfovi Novotnému, sudcovi Okresného súdu Dunajská Streda, s účinnosťou od 1. júla 2018.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala JUDr. Evu Kovácsovú do funkcie predsedníčky Okresného súdu Nové Zámky s účinnosťou od 1. marca 2018.

JUDr. Eva Kovácsová, podpredsedníčka Okresného súdu Nové Zámky, v súvislosti s jej vymenovaním do funkcie predsedníčky menovaného okresného súdu, sa listom doručeným ministerke spravodlivosti 21. februára 2018 vzdala výkonu funkcie podpredsedníčky menovaného okresného súdu.

Podľa ustanovenia § 41 a § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie podpredsedu súdu zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie podpredsedu súdu doručené ministrovi spravodlivosti. Na základe uvedeného jej funkcia podpredsedníčky súdu zanikne uplynutím 28. februára 2018.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušila výkon funkcie sudcu JUDr. Elene Zaťkovej, sudkyni Krajského súdu v Trenčíne s účinnosťou od 1. februára 2018.

Dočasné pridelenie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky dočasne pridelila:

 • JUDr. Ivonu Hrčekovú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava I, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave na obdobie od 1. marca 2018 do 28. februára 2019 (uznesenie č. 16 z 29. januára 2018) a
 • JUDr. Michala Valenta, sudcu Okresného sdu Bratislava I, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave na obdobie od 1. marca 2018 do 28. februára 2019 (uznesenie č. 17 z 29. januára 2018).

Ukončenie stáže sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky mení svoje uznesenie č. 838 z 27. februára 2017 tak, že stáž JUDr. Anny Ilčinovej, sudkyne Krajského súdu v Prešove na Ústavnom súde Slovenskej republiky skončila uplynutím 31. januára 2018 (uznesenie č. 20 z 29. januára 2018).

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Ján Bernát, sudca Krajského súdu v Nitre, sa listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 29. januára 2018 vzdal funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. januára 2018.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala JUDr. Máriu Petruškovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Poprad s účinnosťou od 1. februára 2018.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Agneša Néveryová, sudkyňa Okresného súdu Komárno, sa listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 19. januára 2018 vzdala funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. januára 2018.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Ján Lapšanský, sudca Okresného súdu Spišská Nová Ves, sa listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 4. januára 2018 vzdal funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. januára 2018.

Odvolanie z funkcie sudcu

Prezident Slovenskej republiky v zmysle čl. 102 ods. 1 písm. t), čl. 145 ods. 1 a čl. 147 ods. 2 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odvolal 2. januára 2018 z funkcie sudcu Mariána Kusého, sudcu Okresného súdu Trnava, ktorý mal podľa § 24 ods. 4 zák. č. 385/2000 Z. z. prerušený výkon funkcie sudcu – poberateľ starobného dôchodku.

Podľa ustanovenia § 18 ods. 4 cit. zákona dňom doručenia rozhodnutia zanikla menovanému funkcia sudcu.

Poznámka:

Oznamy o zmenách, ktoré nadobudli účinnosť v roku 2018, avšak bolo o nich rozhodnuté ešte v roku 2017, pozri: „Oznamy o zmenách – rok 2017“.