Oznamy o zmenách – rok 2014

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Mária Ilgová, sudkyňa Okresného súdu Martin, listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 8. decembra 2014 sa vzdala funkcie sudkyne.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudkyne zanikla uplynutím 31. decembra 2014.

Znovuujatie sa výkonu funkcie sudkyne

JUDr. Mária Klepancová, sudkyňa Krajského súdu v Trnave, ktorá má od 22. septembra 2014 prerušený výkon funkcie sudkyne podľa § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa znovu ujala výkonu funkcie sudkyne v zmysle § 24 ods. 8 cit. zákona s účinnosťou od 1. januára 2015 do obsadenia voľného miesta sudcu výberovým konaním.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu JUDr. Anne Hozákovej, sudkyni Okresného súdu Čadca, s účinnosťou od 1. januára 2015.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu JUDr. Jarmile Jurkovičovej, sudkyni Okresného súdu Bratislava IV, s účinnosťou od 5. januára 2015.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Soňa Minxová, sudkyňa Krajského súdu v Košiciach, listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 16. decembra 2014 sa vzdala funkcie sudkyne.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudkyne zanikla uplynutím 31. decembra 2014.

Vymenovanie do funkcie sudcu bez časového obmedzenia

16. decembra 2014 boli prezidentom Slovenskej republiky vymenovaní do funkcie sudcu bez časového obmedzenia

 • pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici:
  • JUDr. Stanislava Padúchová s pridelením na Okresný súd Brezno
  • JUDr. Ľuboš Murgaš s pridelením na Okresný súd Veľký Krtíš
 • pre obvod Krajského súdu v Prešove:
  • JUDr. Juraj Fujerik s pridelením na Okresný súd Kežmarok
  • Mgr. Tomáš Saraka s pridelením na Okresný súd Kežmarok
 • pre obvod Krajského súdu v Košiciach:
  • JUDr. Jana Smereková s pridelením na Okresný súd Michalovce
  • JUDr. Andrej Radomský s pridelením na Okresný súd Michalovce
  • Mgr. Ing. Judita Gabonaiová Hrenčuková s pridelením na Okresný súd Rožňava.

Novovymenovaní sudcovia následne zložili zákonom predpísaný sľub sudcu.

Znovuujatie sa výkonu funkcie sudkyne

JUDr. Blažena Hirnerová, sudkyňa Krajského súdu v Bratislave, ktorá má od 1. januára 2015 prerušený výkon funkcie sudkyne podľa § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa znovu ujala výkonu funkcie sudkyne v zmysle § 24 ods. 8 cit. zákona s účinnosťou od 1. januára 2015 do 30. júna 2015.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe návrhu predsedu Krajského súdu v Nitre vymenoval JUDr. Ingrid Doležajovú do funkcie podpredsedníčky Krajského súdu v Nitre s účinnosťou od 1. januára 2015.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Andrea Mazáková, sudkyňa Krajského súdu v Košiciach, listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 10. decembra 2014 sa vzdala funkcie sudkyne.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudkyne zanikla uplynutím 31. decembra 2014.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Angela Čechová, sudkyňa Krajského súdu v Košiciach, listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 10. decembra 2014 sa vzdala funkcie sudkyne.
Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudkyne zanikla uplynutím 31. decembra 2014.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Silvia Lipovská, sudkyňa Okresného súdu Trnava, listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 5. decembra 2014 sa vzdala funkcie sudkyne.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudkyne zanikla uplynutím 31. decembra 2014.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Peter Revák, sudca Krajského súdu v Prešove, listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 4. decembra 2014 sa vzdal funkcie sudcu.
Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikla uplynutím 31. decembra 2014.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Gabriela Fuchsová, sudkyňa Okresného súdu Trebišov, listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 1. decembra 2014 sa vzdala funkcie sudkyne.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudkyne zanikla uplynutím 31. decembra 2014.

Dočasné pridelenie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky dočasne pridelila:

 • JUDr. Amu Odalošovú, sudkyňu Okresného súdu Banská Bystrica na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici na obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015 (uznesenie č. 369 z 1. decembra 2014) a
 • JUDr. Andreu Sedlačkovú, sudkyňu Okresného súdu Pezinok na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave na obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015 (uznesenie č. 375 z 1. decembra 2014).

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu:

 • JUDr. Blažene Hirnerovej, sudkyni Krajského súdu v Bratislave, s účinnosťou od 1. januára 2015 a
 • JUDr. Božene Richtárikovej, sudkyni Okresného súdu Bratislava III, s účinnosťou od 1. januára 2015.

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 5 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu JUDr. Viere Bodnárovej, sudkyni Krajského súdu v Košiciach, s účinnosťou od 1. januára 2015.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe návrhu predsedu Okresného súdu Trenčín vymenoval Mgr. Patríciu Kepeňovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Trenčín s účinnosťou od 1. decembra 2014.

Odvolanie z funkcie sudcu

24. novembra 2014 prezident Slovenskej republiky v zmysle čl. 102 ods. 1 písm. t), čl. 145 ods. 1 a čl. 147 ods. 2 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odvolal z funkcie sudkyne JUDr. Elenu Závadskú, sudkyňu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

Podľa ustanovenia § 18 ods. 4 cit. zákona týmto dňom funkcia sudkyne menovanej zanikla – dňom doručenia rozhodnutia.

Personálna zmena v súdnej funkcii

 • JUDr. Anne Ilčinovej zanikla funkcia predsedníčky Krajského súdu v Prešove uplynutím 14. novembra 2014 – zo zákona (uplynutie funkčného obdobia) a
 • JUDr. Soni Zmekovej zanikla funkcia predsedníčky Krajského súdu v Nitre uplynutím 19. novembra 2014 – zo zákona (uplynutie funkčného obdobia).

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval JUDr. Jána Vanka do funkcie predsedu Krajského súdu v Nitre s účinnosťou od 20. novembra 2014.

Dočasné pridelenie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky dočasne pridelila JUDr. Petra Kvietka, sudcu Okresného súdu Revúca na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici na obdobie od 1. decembra 2014 do 31. decembra 2014 (uznesenie č. 355 z 10. novembra 2014).

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 • na základe návrhu predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici vymenoval JUDr. Ľubomíra Bušíka, PhD. do funkcie podpredsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici s účinnosťou od 15. novembra 2014 a
 • na základe návrhu predsedníčky Okresného súdu Košice – okolie vymenoval Mgr. Ivetu Sonderlichovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Košice – okolie s účinnosťou od 15. novembra 2014.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu JUDr. Milanovi Lipovskému, sudcovi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, s účinnosťou od 11. novembra 2014.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu:

 • JUDr. Milanovi Deákovi, sudcovi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, s účinnosťou od 1. decembra 2014,
 • Mgr. Kristíne Valkovej, sudkyni Okresného súdu Senica, s účinnosťou od 1. januára 2015,
 • JUDr. Eve Vaškovej, sudkyni Krajského súdu v Trenčíne, s účinnosťou od 1. januára 2015 a
 • JUDr. Jaroslavovi Mikušovi, sudcovi Krajského súdu v Bratislave, s účinnosťou od 1. januára 2015.

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky uznesením č. 341 z 20. októbra 2014 preložila JUDr. Zuzanu Mališovú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava I, na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Bratislave s účinnosťou od 1. januára 2015

Personálna zmena v súdnej funkcii

.Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe návrhu predsedu Okresného súdu Košice II vymenoval JUDr. Vladimíra Kotusa do funkcie podpredsedu Okresného súdu Košice II s účinnosťou od 1. novembra 2014.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval JUDr. Mariána Manducha do funkcie predsedu Okresného súdu Trenčín s účinnosťou od 1. novembra 2014.

JUDr. Marián Manduch, podpredseda Okresného súdu Trenčín, v súvislosti s jeho vymenovaním do funkcie predsedu Okresného súdu Trenčín, sa listom doručeným ministrovi spravodlivosti 29. októbra 2014 vzdal výkonu funkcie podpredsedu Okresného súdu Trenčín.
Podľa ustanovenia § 41 k § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie podpredsedu súdu zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie podpredsedu súdu doručené ministrovi spravodlivosti. Na základe uvedeného jeho funkcia podpredsedu súdu zanikla uplynutím 31. októbra 2014.

Personálna zmena v súdnej funkcii

JUDr. Tiborovi Šulákovi zanikla funkcia podpredsedu Okresného súdu Komárno uplynutím 14. októbra 2014 – zo zákona (uplynutie funkčného obdobia) a
Mgr. Ivete Sonderlichovej zanikla funkcia podpredsedníčky Okresného súdu Košice – okolie uplynutím 31. októbra 2014 – zo zákona (uplynutie funkčného obdobia).

Zánik funkcie sudcu

JUDr. Richardovi Bejdovi, sudcovi Okresného súdu Banská Bystrica, 28. októbra 2014 zanikla funkcia sudcu v zmysle § 17 písm. i) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – smrťou.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 • na základe návrhu predsedu Okresného súdu Pezinok vymenoval JUDr. Zuzanu Gajerovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Pezinok s účinnosťou od 15. októbra 2014,
 • na základe návrhu predsedu Okresného súdu Komárno vymenoval JUDr. Adrianu Konkolovskú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Komárno s účinnosťou od 15. októbra 2014,
 • na základe návrhu predsedníčky Krajského súdu v Žiline vymenoval JUDr. Danu Wänkeovú do funkcie podpredsedníčky Krajského súdu v Žiline s účinnosťou od 15. októbra 2014,
 • na základe návrhu predsedu Okresného súdu Žilina vymenoval JUDr. Vladimíra Kozáčika do funkcie podpredsedu Okresného súdu Žilina s účinnosťou od 15. októbra 2014,
 • na základe návrhu predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici vymenoval JUDr. Jaroslava Galla do funkcie podpredsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici s účinnosťou od 15. októbra 2014,
 • na základe návrhu predsedu Okresného súdu Košice I vymenoval JUDr. Emíliu Guľovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Košice I s účinnosťou od 15. októbra 2014,
 • na základe návrhu predsedu Okresného súdu Košice I vymenoval JUDr. Branislava Gazdaga do funkcie podpredsedu Okresného súdu Košice I s účinnosťou od 15. októbra 2014.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval JUDr. Rastislava Plutinského do funkcie predsedu Okresného súdu Dolný Kubín s účinnosťou od 20. októbra 2014.

Zánik funkcie sudcu

JUDr. Alene Švehlovej, sudkyni Okresného súdu Liptovský Mikuláš 7. októbra 2014 zanikla funkcia sudkyne v zmysle § 17 písm. i) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – smrťou.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Prezident Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. t) a čl. 145 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky na základe návrhu Súdnej rady Slovenskej republiky vymenoval JUDr. Danielu Švecovú do funkcie predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky s účinnosťou od 2. októbra 2014.

Znovuujatie sa výkonu funkcie sudkyne

JUDr. Janka Gažovičová, sudkyňa Krajského súdu v Bratislave, ktorá má od 1. januára 2011 prerušený výkon funkcie sudkyne podľa § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorá sa znovu ujala výkonu funkcie sudkyne v zmysle § 24 ods. 8 cit. zákona s účinnosťou od 1. októbra 2012 do 30. septembra 2013 a od 1. októbra 2013 do 30. septembra 2014, pokračuje v znovu ujatí sa výkonu funkcie sudkyne s účinnosťou od 1. októbra 2014 do 30. septembra 2015.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe návrhu predsedníčky Krajského súdu v Prešove vymenoval JUDr. Milana Majerníka do funkcie podpredsedu Krajského súdu v Prešove s účinnosťou od 1. októbra 2014.

Personálna zmena v súdnej funkcii

JUDr. Peter Šamko, podpredseda Okresného súdu Pezinok, sa listom doručeným ministrovi spravodlivosti 29. septembra 2014, v súvislosti s jeho preložením na Krajský súd v Bratislave (od 1. októbra 2014) vzdal výkonu funkcie podpredsedu Okresného súdu Pezinok.
Podľa ustanovenia § 41 k § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie podpredsedu súdu zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie podpredsedu súdu doručené ministrovi spravodlivosti. Na základe uvedeného jeho funkcia podpredsedu súdu zanikla uplynutím 30. septembra 2014.

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila:

s účinnosťou od 1. novembra 2014:

 • JUDr. Valériu Černegovú, sudkyňu Okresného súdu Humenné, na výkon funkcie sudkyne na Okresný súd Bratislava V (uznesením č. 331 z 26. septembra 2014) a

s účinnosťou od 1. januára 2015:

 • JUDr. Patrika Príbelského, PhD., sudcu Okresného súdu Trnava, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trenčíne (uznesením č. 327 z 26. septembra 2014),
 • Mgr. Ivana Kubínyiho, sudcu Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trenčíne (uznesením č. 328 z 26. septembra 2014),
 • Mgr. Martinu Trnavskú, sudkyňu Okresného súdu Trenčín, na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Trenčíne (uznesením č. 329 z 26. septembra 2014),
 • JUDr. Petra Štifta, sudcu Okresného súdu Bratislava II, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave (uznesením č. 330 z 26. septembra 2014) a
 • JUDr. Karola Krochtu, sudcu Okresného súdu Bardejov, na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Stará Ľubovňa (uznesením č. 332 z 26. septembra 2014).

Dočasné pridelenie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky dočasne pridelila:

 • JUDr. Mareka Kohúta, sudcu Okresného súdu Poprad na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove na obdobie od 1. októbra 2014 do 31. marca 2015 (uznesenie č. 333 z 26. septembra 2014) a
 • JUDr. Mariána Sninského, sudcu Okresného súdu Humenné na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove na obdobie od 1. októbra 2014 do 31. marca 2015 (uznesenie č. 334 z 26. septembra 2014).

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe návrhu predsedu Okresného súdu Bratislava V vymenoval JUDr. Alenu Martinusovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Bratislava V s účinnosťou od 1. októbra 2014.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval JUDr. Ivetu Mihókovú do funkcie predsedníčky Okresného súdu Vranov nad Topľou s účinnosťou od 1. októbra 2014.

JUDr. Iveta Mihóková, predsedníčka Okresného súdu Prešov, sa listom doručeným ministrovi spravodlivosti 29. septembra 2014 vzdala výkonu funkcie predsedníčky Okresného súdu Prešov.
Podľa ustanovenia § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie predsedu súdu zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie predsedu súdu doručené ministrovi spravodlivosti. Na základe uvedeného jej funkcia predsedníčky súdu zanikla uplynutím 30. septembra 2014.

Personálna zmena v súdnej funkcii

 • JUDr. Jana Dubivská, podpredsedníčka Okresného súdu Bardejov, sa listom doručeným ministrovi spravodlivosti 29. septembra 2014 v súvislosti s jej vymenovaním do funkcie predsedníčky Okresného súdu Bardejov, vzdala výkonu funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Bardejov.
 • JUDr. Danica Veselovská, podpredsedníčka Okresného súdu Malacky, sa listom doručeným ministrovi spravodlivosti 25. septembra 2014 vzdala výkonu funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Malacky.

Podľa ustanovenia § 41 k § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie podpredsedu súdu zaniknú uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie podpredsedu súdu doručené ministrovi spravodlivosti. Na základe uvedeného ich funkcie podpredsedníčky súdu zanikli uplynutím 30. septembra 2014.

Personálna zmena v súdnej funkcii

 • JUDr. Jaroslavovi Gallovi zanikla funkcia podpredsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici,
 • JUDr. Emílie Guľovej zanikla funkcia podpredsedníčky Okresného súdu Košice I.

Menovaným ich funkcie podpredsedu zanikli uplynutím 30. septembra 2014 zo zákona (uplynutie funkčného obdobia).

Vzdanie sa funkcie sudcu

Attila Csaba, sudca Okresného súdu Komárno, listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 18. septembra 2014 sa vzdal funkcie sudcu.
Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikla uplynutím 30. septembra 2014.

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila

s účinnosťou od 1. októbra 2014:

 • Mgr. Mariána Degmu, sudcu Okresného súdu Bratislava III, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave (uznesením č. 308 zo 16. septembra 2014),
 • JUDr. Ing. Maria Dubaňa, sudcu Okresného súdu Bratislava IV, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave (uznesením č. 309 zo 16. septembra 2014),
 • Mgr. Marcelu Kosovú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava V, na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Bratislave (uznesením č. 310 zo 16. septembra 2014),
 • JUDr. Petra Šamka, sudcu Okresného súdu Pezinok, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave (uznesením č. 311 zo 16. septembra 2014),
 • JUDr. Danicu Veselovskú, sudkyňu Okresného súdu Malacky, na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Bratislave (uznesením č. 312 zo 16. septembra 2014),
 • JUDr. Lenku Halmešovú, sudkyňu Okresného súdu Topoľčany, na výkon funkcie sudkyne na Okresný súd Nitra (uznesením č. 313 zo 16. septembra 2014) a

s účinnosťou od 1. januára 2015:

 • JUDr. Dušana Krč-Šeberu, sudcu Okresného súdu Komárno, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trenčíne (uznesením č. 307 zo 16. septembra 2014).

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval

s účinnosťou od 23. septembra 2014:

 • JUDr. Tomáša Micháleka do funkcie predsedu Okresného súdu Bratislava III,

s účinnosťou od 1. októbra 2014:

 • JUDr. Mariána Blahu do funkcie predsedu Okresného súdu Banská Bystrica,
 • JUDr. Radoslava Lacka do funkcie predsedu Okresného súdu Košice I,
 • JUDr. Adriána Pažúra do funkcie predsedu Okresného súdu Košice II,
 • Mgr. Nicolu Kuzmiakovú do funkcie predsedníčky Okresného súdu Košice – okolie.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 • na základe návrhu predsedníčky Okresného súdu Bratislava II vymenoval JUDr. Moniku Školníkovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Bratislava II s účinnosťou od 1. októbra 2014 a
 • na základe návrhu predsedu Krajského súdu v Košiciach vymenoval JUDr. Jozefa Kuruca do funkcie podpredsedu Krajského súdu v Košiciach s účinnosťou od 1. októbra 2014.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe návrhu predsedu Krajského súdu v Bratislave vymenoval JUDr. Romana Bolebrucha, JUDr. Borisa Tótha a JUDr. Tibora Kubíka do funkcie podpredsedu Krajského súdu v Bratislave s účinnosťou od 22. septembra 2014.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu JUDr. Márii Klepancovej, sudkyni Krajského súdu v Trnave, s účinnosťou od 20. septembra 2014.

Personálna zmena v súdnej funkcii

 • JUDr. Tomášovi Michálekovi zanikla funkcia predsedu Okresného súdu Bratislava III,
 • JUDr. Petrovi Bebejovi zanikla funkcia predsedu Okresného súdu Dolný Kubín,
 • JUDr. Marianovi Blahovi zanikla funkcia predsedu Okresného súdu Banská Bystrica,
 • JUDr. Milanovi Vaľušovi zanikla funkcia predsedu Okresného súdu Vranov nad Topľou a
 • Mgr. Nicole Kuzmiakovej zanikla funkcia predsedníčky Okresného súdu Košice – okolie.

Menovaným ich funkcie predsedu zanikli uplynutím 14. septembra 2014 zo zákona (uplynutie funkčného obdobia).

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predsedníčky Okresného súdu Trnava vymenoval JUDr. Katarínu Stanislavskú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Trnava s účinnosťou od 15. septembra 2014.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe návrhu predsedu Krajského súdu v Trnave vymenoval JUDr. Pavla Sládka do funkcie podpredsedu Krajského súdu v Trnave s účinnosťou od 15. septembra 2014.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval

s účinnosťou od 9. septembra 2014:

 • doc. JUDr. Milana Ďuricu, PhD. do funkcie predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici,
 • Mgr. Ľudovíta Majerčíka do funkcie predsedu Okresného súdu Komárno,
 • JUDr. Janu Kurucovú do funkcie predsedníčky Okresného súdu Humenné a

s účinnosťou od 1. októbra 2014:

 • JUDr. Janu Dubivskú do funkcie predsedníčky Okresného súdu Bardejov.

Vymenovanie do funkcie sudcu bez časového obmedzenia

26. augusta 2014 boli prezidentom Slovenskej republiky vymenovaní do funkcie sudcu bez časového obmedzenia

 • pre obvod Krajského súdu v Bratislave:
  • Mgr. Zuzana Gašpírová s pridelením na Okresný súd Bratislava II
 • pre obvod Krajského súdu v Trnave:
  • Mgr. Michal Novotný s pridelením na Okresný súd Dunajská Streda
  • Mgr. Zuzana Dojčánová s pridelením na Okresný súd Galanta
 • pre obvod Krajského súdu v Trenčíne:
  • JUDr. Zuzana Slušná s pridelením na Okresný súd Trenčín
  • Mgr. Radoslav Smatana, PhD. s pridelením na Okresný súd Partizánske
 • pre obvod Krajského súdu v Prešove:
  • JUDr. Matúš Tarcala s pridelením na Okresný súd Svidník
 • pre obvod Krajského súdu v Košiciach:
  • JUDr. Monika Kráľová s pridelením na Okresný súd Spišská Nová Ves

Novovymenovaní sudcovia následne zložili zákonom predpísaný sľub sudcu.

Vzdanie sa funkcie sudkyne

Mgr. Magdaléna Šmidtová, sudkyňa Okresného súdu Martin, listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 13. augusta 2014 sa vzdala funkcie sudkyne.
Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudkyne zanikne uplynutím 31. augusta 2014.

Znovuujatie sa výkonu funkcie sudkyne

JUDr. Emília Zimová, sudkyňa Krajského súdu v Trenčíne, ktorá má od 1. júla 2014 prerušený výkon funkcie sudkyne podľa § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa s účinnosťou od 1. augusta 2014 do obsadenia voľného miesta sudcu výberovým konaním v zmysle § 24 ods. 8 cit. zákona znovu ujala výkonu funkcie sudkyne.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu:

 • JUDr. Eve Železníkovej, sudkyni Krajského súdu v Banskej Bystrici, s účinnosťou od 1. septembra 2014 a
 • JUDr. Božene Sukupčákovej, sudkyni Okresného súdu Senica, s účinnosťou od 1. októbra 2014.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe návrhu predsedníčky Okresného súdu Topoľčany vymenoval pána Mariána Mokoša do funkcie podpredsedu Okresného súdu Topoľčany s účinnosťou od 1. augusta 2014.

Personálna zmena v súdnej funkcii

 • JUDr. Jane Kurucovej zanikla funkcia predsedníčky Okresného súdu Humenné uplynutím 31. júla 2014,
 • Mgr. Ľudovítovi Majerčíkovi zanikla funkcia predsedu Okresného súdu Komárno uplynutím 31. júla 2014,
 • JUDr. Márie Krausovej zanikla funkcia podpredsedníčky Okresného súdu Topoľčany uplynutím 31. júla 2014 a
 • Doc. JUDr. Milanovi Ďuricovi, PhD. zanikla funkcia predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici uplynutím 2. augusta 2014.

Menovaným ich funkcie predsedu a podpredsedu zanikli zo zákona (uplynutie funkčného obdobia).

Personálna zmena v súdnej funkcii

JUDr. Mária Tóthová, predsedníčka Okresného súdu Trenčín, sa listom doručeným ministrovi spravodlivosti 4. júla 2014 vzdala výkonu funkcie predsedníčky Okresného súdu Trenčín.
Podľa ustanovenia § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie predsedu súdu zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie predsedu súdu doručené ministrovi spravodlivosti. Na základe uvedeného jej funkcia predsedníčky súdu zanikne uplynutím 31. júla 2014.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe návrhu predsedu Okresného súdu Rimavská Sobota vymenoval JUDr. Ivana Antalu do funkcie podpredsedu Okresného súdu Rimavská Sobota s účinnosťou od 15. júla 2014.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu:

 • JUDr. Ľudmile Hatalovej, sudkyni Okresného súdu Bratislava III, s účinnosťou od 1. augusta 2014,
 • JUDr. Dušanovi Eckerovi, sudcovi Krajského súdu v Trenčíne, s účinnosťou od 25. augusta 2014,
 • JUDr. Jozefovi Mészárosovi, sudcovi Krajského súdu v Trenčíne, s účinnosťou od 30. augusta 2014,
 • JUDr. Danice Michalkovej, sudkyni Krajského súdu v Bratislave, s účinnosťou od 1. septembra 2014 a
 • JUDr. Helene Kosorínovej, sudkyni Krajského súdu v Bratislave, s účinnosťou od 1. septembra 2014.

Odvolanie z funkcie sudcu

30. júna 2014 prezident Slovenskej republiky v zmysle čl. 102 ods. 1 písm. t), čl. 145 ods. 1 a čl. 147 ods. 2 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odvolal z funkcie sudkyne Mgr. Jolanu Fuchsovú, sudkyňu Krajského súdu v Košiciach.

Podľa ustanovenia § 18 ods. 4 cit. zákona týmto dňom funkcia sudkyne menovanej zanikla – dňom doručenia rozhodnutia.

Personálna zmena v súdnej funkcii

JUDr. Lenka Praženková, podpredsedníčka Krajského súdu v Bratislave, sa listom doručeným ministrovi spravodlivosti 26. júna 2014, v súvislosti s jej preložením na Najvyšší súd Slovenskej republiky (od 1. júla 2014) vzdala výkonu funkcie podpredsedníčky Krajského súdu v Bratislave.

Podľa ustanovenia § 41 k § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie podpredsedu súdu zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie podpredsedu súdu doručené ministrovi spravodlivosti. Na základe uvedeného jej funkcia podpredsedníčky súdu zanikla uplynutím 30. júna 2014.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe návrhu predsedníčky Okresného súdu Trenčín vymenoval JUDr. Mariána Manducha do funkcie podpredsedu Okresného súdu Trenčín s účinnosťou od 1. júla 2014.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu:

 • Vladimírovi Vlčekovi, sudcovi Krajského súdu v Trnave, s účinnosťou od 1. júla 2014 a
 • JUDr. Vladislavovi Puškášovi, sudcovi Okresného súdu Bardejov, s účinnosťou od 1. júla 2014.

Personálna zmena v súdnej funkcii

JUDr. Štefanovi Harabinovi zanikla funkcia predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky uplynutím 22. júna 2014 – zo zákona (uplynutie funkčného obdobia).

Odvolanie z funkcie sudcu

19. júna 2014 prezident Slovenskej republiky v zmysle čl. 102 ods. 1 písm. t), čl. 145 ods. 1 a čl. 147 ods. 2 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odvolal z funkcie sudkyne JUDr. Mariannu Reiffovú, sudkyňu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.Podľa ustanovenia § 18 ods. 4 cit. zákona týmto dňom funkcia sudkyne menovanej zanikla – dňom doručenia rozhodnutia.

Dočasné pridelenie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky dočasne pridelila:.

 • Mgr. Ivana Kubínyiho, sudcu Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trenčíne na obdobie od 1. júla 2014 do 30. júna 2015 (uznesenie č. 296 zo 16. júna 2014) a
 • JUDr. Petra Kaňu, sudcu Okresného súdu Komárno na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Nitre na obdobie od 1. septembra 2014 do 31. augusta 2015 (uznesenie č. 293 zo 16. júna 2014).

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila:

 • JUDr. Alenu Šiškovú, sudkyňu Okresného súdu Topoľčany, na výkon funkcie sudkyne na Najvyšší súd Slovenskej republiky s účinnosťou od 16. júna 2014 (uznesením č. 286 zo 16. júna 2014),
 • JUDr. Lenku Praženkovú, sudkyňu Krajského súdu v Bratislave, na výkon funkcie sudkyne na Najvyšší súd Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. júla 2014 (uznesením č. 288 zo 16. júna 2014),
 • Mgr. Máriu Kašíkovú, sudkyňu Okresného súdu Žilina, na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Žiline s účinnosťou od 1. júla 2014 (uznesením č. 294 zo 16. júna 2014),
 • JUDr. Róberta Bebčáka, sudcu Okresného súdu Žilina, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline s účinnosťou od 1. júla 2014 (uznesením č. 295 zo 16. júna 2014),
 • JUDr. Annu Slovinskú, sudkyňu Okresného súdu Spišská Nová Ves, na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Košiciach s účinnosťou od 1. júla 2014 (uznesením č. 292 zo 16. júna 2014),
 • JUDr. Jána Auxta, sudcu Okresného súdu Banská Bystrica, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky s účinnosťou od 4. júla 2014 (uznesením č. 287 zo 16. júna 2014),
 • JUDr. Slávku Zborovjanovú, sudkyňu Okresného súdu Košice II, na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Košiciach s účinnosťou od 1. októbra 2014 (uznesením č. 290 zo 16. júna 2014),
 • JUDr. Zuzanu Matyiovú, sudkyňu Okresného súdu Košice -okolie, na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Košiciach s účinnosťou od 1. októbra 2014 (uznesením č. 291 zo 16. júna 2014).

Odvolanie z funkcie sudcu

17. júna 2014 prezident Slovenskej republiky v zmysle čl. 102 ods. 1 písm. t), čl. 145 ods. 1 a čl. 147 ods. 2 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odvolal z funkcie sudkyne JUDr. Irenu Dobňákovú, sudkyňu Krajského súdu v Prešove.
Podľa ustanovenia § 18 ods. 4 cit. zákona týmto dňom funkcia sudkyne menovanej zanikla – dňom doručenia rozhodnutia.

Odvolanie z funkcie sudcu

16. júna 2014 prezident Slovenskej republiky v zmysle čl. 102 ods. 1 písm. t), čl. 145 ods. 1 a čl. 147 ods. 2 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odvolal z funkcie sudcu JUDr. Ing. Antona Jakubíka, sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.
Podľa ustanovenia § 18 ods. 4 cit. zákona týmto dňom funkcia sudcu menovanému zanikla – dňom doručenia rozhodnutia.

Vymenovanie do funkcie sudcu bez časového obmedzenia

12. júna 2014 boli prezidentom Slovenskej republiky vymenovaní do funkcie sudcu bez časového obmedzenia

 • pre obvod Krajského súdu v Bratislave:
  • JUDr. Vladimír Sklenka s pridelením na Okresný súd Bratislava I
 • pre obvod Krajského súdu v Trnava:
  • Mgr. Lucia Mizerová s pridelením na Okresný súd Tmava
  • JUDr. Katarína Batisová s pridelením na Okresný súd Tmava
  • JUDr. Zuzana Pribulová s pridelením na Okresný súd Tmava
 • pre obvod Krajského súdu v Nitre:
  • JUDr. Dušan Špirek s pridelením na Okresný súd Levice
 • pre obvod Krajského súdu v Žiline:
  • JUDr. Michal Mravec s pridelením na Okresný súd Čadca
 • pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici:
  • JUDr. Daniel Ivanko s pridelením na Okresný súd Banská Bystrica
  • JUDr. Juraj Vallo s pridelením na Okresný súd Banská Bystrica
  • JUDr. Miroslav Šedivec s pridelením na Okresný súd Revúca
  • JUDr. Ján Šulgan s pridelením na Okresný súd Veľký Krtíš
 • pre obvod Krajského súdu v Prešove:
  • Mgr. Peter Revický s pridelením na Okresný súd Prešov

Novovymenovaní sudcovia následne zložili zákonom predpísaný sľub sudcu.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe návrhu predsedníčky Okresného súdu Námestovo vymenoval JUDr. Gabrielu Kyseľovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Námestovo s účinnosťou od 15. júna 2014.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu JUDr. Emílii Zimovej, sudkyni Krajského súdu v Trenčíne, s účinnosťou od 1. júla 2014.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu JUDr. Eve Valenčíkovej, sudkyni Krajského súdu v Banskej Bystrici, s účinnosťou od 1. júla 2014.

Personálna zmena v súdnej funkcii

JUDr. Gabriele Kyseľovej zanikla funkcia podpredsedníčky Okresného súdu Námestovo uplynutím 31. mája 2014 – zo zákona (uplynutie funkčného obdobia).

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Ladislav Hreňo, sudca Okresného súdu Košice II, listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 21. mája 2014 sa vzdal funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikla uplynutím 31. mája 2014.

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila:

 • Mgr. Andreu Szombathovú Polákovú, sudkyňu Okresného súdu Nitra, na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Nitre s účinnosťou od 1. júna 2014 (uznesením č. 268 z 20. mája 2014),
 • JUDr. Máriu Malíkovú, sudkyňu Okresného súdu Nitra, na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Nitre s účinnosťou od 1. júna 2014 (uznesením č. 269 z 20. mája 2014),
 • JUDr. Zdenka Čanigu, sudcu Okresného súdu Bratislava III, na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Pezinok s účinnosťou od 1. augusta 2014 (uznesením č. 270 z 30. mája 2014),
 • JUDr. Davida Lindtnera, sudcu Okresného súdu Pezinok, na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Bratislava III s účinnosťou od 1. augusta 2014 (uznesením č. 271 z 20. mája 2014),
 • Mgr. Katarínu Katkovú, sudkyňu Okresného súdu Lučenec, na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Banskej Bystrici s účinnosťou od 1. októbra 2014 (uznesením č. 276 z 20. mája 2014),
 • JUDr. Petra Kvietka, sudcu Okresného súdu Revúca, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici s účinnosťou od 1. januára 2015 (uznesením č. 277 z 20. mája 2014).

Dočasné pridelenie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky dočasne pridelila:

 • JUDr. Róberta Bebčáka, sudcu Okresného súdu Žilina na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline na obdobie od 1. júna 2014 do 31. decembra 2014 (uznesenie č. 272 z 20. mája 2014),
 • Mgr. Máriu Kašíkovú, sudkyňu Okresného súdu Žilina na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline na obdobie od 1. júla 2014 do 31. decembra 2014 (uznesenie č. 278 z 20. mája 2014),
 • JUDr. Noru Majerníkovú, sudkyňu Krajského súdu v Bratislave na výkon funkcie sudkyne na Najvyšší súd Slovenskej republiky na obdobie od 1. októbra 2014 do 30. septembra 2015 (uznesenie č. 274 z 20. mája 2014).

Personálna zmena v súdnej funkcii a dočasné pridelenie sudkyne

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval JUDr. Ingrid Kišacovú, PhD. do funkcie predsedníčky Okresného súdu Topoľčany s účinnosťou od 1. júna 2014.

Súdna rada Slovenskej republiky dočasne pridelila JUDr. Ingrid Kišacovú, PhD., sudkyňu Krajského súdu v Nitre, na výkon funkcie predsedníčky súdu na Okresnom súde Topoľčany s účinnosťou od 1. júna 2014.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe návrhu predsedu Krajského súdu v Trnave vymenoval na ďalšie volebné obdobie JUDr. Katarínu Slováčekovú do funkcie podpredsedníčky Krajského súdu v Trnave s účinnosťou od 22. mája 2014.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu JUDr. Marte Ďumbalovej, sudkyni Okresného súdu Trnava, s účinnosťou od 1. júna 2014.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe návrhov predsedov príslušných okresných súdov vymenoval s účinnosťou od 1. júna 2014:

 • JUDr. Andreja Matušovica do funkcie podpredsedu Okresného súdu Žiar nad Hronom a
 • JUDr. Rastislava Dlugoša do funkcie podpredsedu Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu JUDr. Oľge Maľovej, sudkyni Krajského súdu v Banskej Bystrici, s účinnosťou od 1. júna 2014.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval na ďalšie volebné obdobie JUDr. Antona Jačeka do funkcie predsedu Krajského súdu v Trnave s účinnosťou od 15. mája 2014.

Ukončenie stáže sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 13 ods. 3 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že JUDr. Miriam Oswaldová, sudkyňa Okresného súdu Bratislava IV, na základe jej vlastnej žiadosti, ukončila stáž sudcu na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky uplynutím 14. mája 2014.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe návrhov predsedov príslušných okresných súdov vymenoval s účinnosťou od 1. júna 2014:

 • Mgr. Zuzanu Bajlovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Liptovský Mikuláš a
 • JUDr. Milana Gylánika do funkcie podpredsedu Okresného súdu Čadca.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Bohuslav Toporcer, sudca Okresného súdu Stará Ľubovňa, listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 5. mája 2014 sa vzdal funkcie sudcu.
Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikla uplynutím 31. mája 2014.

Stáž sudcu

Na základe rozhodnutia ministra spravodlivosti Slovenskej republiky Mgr. Gabriela Repková, sudkyňa Okresného súdu Považská Bystrica, vykonáva stáž sudcu na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky od 1. mája 2014.

Vymenovanie do funkcie sudcu bez časového obmedzenia

29. apríla 2014 boli prezidentom Slovenskej republiky vymenovaní do funkcie sudcu bez časového obmedzenia

 • pre obvod Krajského súdu v Bratislave:
  • Mgr. Jana Janics Bajánková s pridelením na Okresný súd Bratislava I
  • JUDr. Karol Rihák s pridelením na Okresný súd Bratislava IV
  • JUDr. Viera Malinowská s pridelením na Okresný súd Malacky
  • Mgr. Adriana Šimková s pridelením na Okresný súd Malacky
 • pre obvod Krajského súdu v Trenčíne:
  • Mgr. Gabriela Repková s pridelením na Okresný súd Považská Bystrica
  • JUDr. Zuzana Kotríková s pridelením na Okresný súd Prievidza
 • pre obvod Krajského súdu v Nitre:
  • JUDr. Viktória Bagala Vrábelová s pridelením na Okresný súd Levice
  • JUDr. Martina Líšková s pridelením na Okresný súd Topoľčany
 • pre obvod Krajského súdu v Žiline:
  • Mgr. Silvia Majkutová Lesňáková s pridelením na Okresný súd Liptovský Mikuláš
  • JUDr. Miroslava Korbašová s pridelením na Okresný súd Martin
 • pre obvod Krajského súdu v Prešove:
  • JUDr. Katarína Krochtová s pridelením na Okresný súd Bardejov
 • pre obvod Krajského súdu v Košiciach:
  • JUDr. Michaela Kotusová Hucová s pridelením na Okresný súd Košice II.

Novovymenovaní sudcovia následne zložili zákonom predpísaný sľub sudcu.

Vzdanie sa funkcie sudcu

Mgr. Edita Klapáčová, sudkyňa Okresného súdu Košice I, listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 23. apríla 2014 sa vzdala funkcie sudkyne.
Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudkyne zanikla uplynutím 30. apríla 2014.

Vzdanie sa funkcie sudcu

Mgr. Pavol Dekánek, sudca Okresného súdu Bratislava I, listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 23. apríla 2014 sa vzdal funkcie sudcu.
Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikla uplynutím 30. apríla 2014.

Dočasné pridelenie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky dočasne pridelila:

 • JUDr. Jozefa Turzu, sudcu Okresného súdu Ružomberok na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline s účinnosťou od 1. apríla 2014 do 31. marca 2015 (uznesenie č. 241 z 31. marca 2014),
 • JUDr. Blaženu Stašíkovú, sudkyňu Okresného súdu Dolný Kubín na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline na obdobie od 1. apríla 2014 do 31. mája 2014 (uznesenie č. 242 z 31. marca 2014),
 • JUDr. Richarda Bureša, sudcu Okresného súdu Kežmarok na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky na obdobie od 1. mája 2014 do 30. apríla 2015 (uznesenie č. 249 z 31. marca 2014),
 • JUDr. Oľgu Belkovú, sudkyňu Krajského súdu v Žiline na výkon funkcie sudkyne na Najvyšší súd Slovenskej republiky na obdobie od 1. mája 2014 do 30. apríla 2015 (uznesenie č. 251 z 31. marca 2014).

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila:

 • JUDr. Máriu Vrtochovú, sudkyňu Okresného súdu Bánovce nad Bebravou, na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Trenčíne s účinnosťou od 1. apríla 2014 (uznesením č. 238 z 31. marca 2014),
 • JUDr. Karola Poslucha, sudcu Okresného súdu Bratislava II, na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Bratislava V s účinnosťou od 1. apríla 2014 (uznesením č. 243 z 31. marca 2014),
 • JUDr. Klaudiu Koskovú, sudkyňu Okresného súdu Zvolen, na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Banskej Bystrici s účinnosťou od 1. mája 2014 (uznesením č. 239 z 31. marca 2014),
 • JUDr. Denisa Vékonyho, sudcu Okresného súdu Trenčín, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trenčíne s účinnosťou od 1. mája 2014 (uznesením č. 236 z 31. marca 2014),
 • JUDr. Janu Ocelkovú, sudkyňu Okresného súdu Malacky, na výkon funkcie sudkyne na Okresný súd Pezinok s účinnosťou od 1. mája 2014 (uznesením č. 244 z 31. marca 2014),
 • JUDr. Petru Priečinskú, sudkyňu Okresného súdu Pezinok, na výkon funkcie sudkyne na Okresný súd Bratislava II s účinnosťou od 1. mája 2014 (uznesením č. 247 z 31. marca 2014),
 • Mgr. Zuzanu Hartelovú, sudkyňu Okresného súdu Námestovo, na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Žiline s účinnosťou od 1. júla 2014 (uznesením č. 240 z 31. marca 2014),
 • JUDr. Vladimíru Slobodovú, sudkyňu Okresného súdu Piešťany, na výkon funkcie sudkyne na Okresný súd Skalica s účinnosťou od 1. júla 2014 (uznesením č. 245 z 31. marca 2014),
 • JUDr. Evu Vékonyovú, sudkyňu Okresného súdu Trenčín, na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Trenčíne s účinnosťou od 1. septembra 2014 (uznesením č. 237 z 31. marca 2014) a
 • JUDr. Petra Csanka, sudcu Okresného súdu Revúca, na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Rimavská Sobota s účinnosťou od 1. decembra 2014 (uznesením č. 250 z 31. marca 2014).

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 38 ods. 1 písm. c), ods. 3 písm. c) k ods. 5 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odvolal JUDr. Karola Krochtu z funkcie predsedu Okresného súdu Bardejov. Jeho funkcia predsedu súdu zanikla uplynutím 19. marca 2014.

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe návrhu predsedu Okresného súdu Bratislava III vymenoval JUDr. Romana Fitta do funkcie podpredsedu Okresného súdu Bratislava III s účinnosťou od 1. apríla 2014.

Vzdanie sa funkcie sudcu

Mgr. Milan Varga, sudca Okresného súdu Veľký Krtíš, listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 21. marca 2014 sa vzdal funkcie sudcu.
Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikla uplynutím 31. marca 2014.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe návrhu predsedníčky Okresného súdu Lučenec vymenoval JUDr. Stanislava Galoviča do funkcie podpredsedu Okresného súdu Lučenec s účinnosťou od 1. apríla 2014.

JUDr. Jánovi Šulajovi zanikla funkcia podpredsedu Okresného súdu Lučenec uplynutím 31. marca 2014 – zo zákona (uplynutie funkčného obdobia).

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe návrhu predsedníčky Okresného súdu Dunajská Streda vymenoval JUDr. Antóniu Salayovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Dunajská Streda s účinnosťou od 10. marca 2014.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe návrhu predsedu Okresného súdu Považská Bystrica vymenoval JUDr. Róberta Jankovského do funkcie podpredsedu Okresného súdu Považská Bystrica s účinnosťou od 1. marca 2014.

Personálna zmena v súdnej funkcii

 • JUDr. Antónie Salayovej zanikla funkcia podpredsedníčky Okresného súdu Dunajská Streda uplynutím 9. februára 2014,
 • JUDr. Michalovi Antalovi zanikla funkcia podpredsedu Okresného súdu Trenčín uplynutím 11. februára 2014,
 • JUDr. Barbore Plaskurovej zanikla funkcia podpredsedu Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom uplynutím 11. februára 2014 a
 • JUDr. Róbertovi Jankovskému zanikla funkcia podpredsedu Okresného súdu Považská Bystrica uplynutím 11. februára 2014.

Ich funkcia podpredsedu súdu zanikla zo zákona (uplynutie funkčného obdobia). 

Odvolanie z funkcie sudcu

Dňa 11. februára 2014 prezident Slovenskej republiky v zmysle čl. 102 ods. 1 písm. t), čl. 145 ods. 1 a čl. 147 ods. 2 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odvolal z funkcie sudkyne JUDr. Alžbetu Horváthovú, sudkyňu Krajského súdu v Bratislave.

Podľa ustanovenia § 18 ods. 4 cit. zákona týmto dňom funkcia sudkyne menovanej zanikla – dňom doručenia rozhodnutia.

Personálna zmena v súdnej funkcii

JUDr. Helene Silaveckej zanikne funkcia podpredsedníčky Okresného súdu Skalica uplynutím 9. februára 2014 – zo zákona (uplynutie funkčného obdobia).

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe návrhov predsedov príslušných okresných súdov vymenoval s účinnosťou od 10. februára 2014:

 • JUDr. Vieru Slávikovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Senica a
 • JUDr. Boženu Michaláčovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Skalica.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Mgr. Miroslava Šúleková, predsedníčka Okresného súdu Topoľčany, sa listom doručeným ministrovi spravodlivosti 30. januára 2014 vzdala výkonu funkcie predsedníčky Okresného súdu Topoľčany.

Podľa ustanovenia § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie predsedníčky súdu menovanej zanikol uplynutím 31. januára 2014.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe návrhov predsedov príslušných okresných súdov vymenoval s účinnosťou od 1. februára 2014:

 • JUDr. Mareka Čecha do funkcie podpredsedu Okresného súdu Prešov,
 • JUDr. Ivana Daňa do funkcie podpredsedu Okresného súdu Humenné,
 • JUDr. Janu Srokovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Stará Ľubovňa a
 • JUDr. Iva Paradu do funkcie podpredsedu Okresného súdu Svidník.

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila Mgr. Miloša Koleka, sudcu Okresného súdu Prešov, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove s účinnosťou od 1. apríla 2014 (uznesením č. 216 z 27. januára 2014).

Dočasné pridelenie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky dočasne pridelila:

 • JUDr. Andreu Moravčíkovú, PhD., sudkyňu Krajského súdu v Trnave na výkon funkcie sudkyne na Najvyšší súd Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. februára 2014 do 31. januára 2015 (uznesenie č. 221 z 27. januára 2014),
 • JUDr. Danicu Veselovskú, sudkyňu Okresného súdu Malacky na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave na obdobie od 1. marca 2014 do 28. februára 2015 (uznesenie č. 223 z 27. januára 2014),
 • JUDr. Annu Kovaľovú, sudkyňu Krajského súdu v Prešove na výkon funkcie sudkyne na Najvyšší súd Slovenskej republiky na obdobie od 1. marca 2014 do 28. februára 2015 (uznesenie č. 217 z 27. januára 2014),
 • JUDr. Alenu Šiškovú, sudkyňu Okresného súdu Topoľčany na výkon funkcie sudkyne na Najvyšší súd Slovenskej republiky na obdobie od 1. apríla 2014 do 31. marca 2015 (uznesenie č. 218 z 27. januára 2014),
 • JUDr. René Štepánika, sudcu Okresného súdu Bratislava V na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky na obdobie od 1. apríla 2014 do 31. marca 2015 (uznesenie č. 219 z 27. januára 2014),
 • JUDr. Petru Príbelskú, PhD., sudkyňu Krajského súdu v Bratislave na výkon funkcie sudkyne na Najvyšší súd Slovenskej republiky na obdobie od 1. mája 2014 do 30. apríla 2015 (uznesenie č. 220 z 27. januára 2014).

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval Mgr. Evu Straškovú do funkcie predsedníčky Okresného súdu Veľký Krtíš s účinnosťou od 1. februára 2014.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu JUDr. Zite Ilčíkovej, sudkyni Krajského súdu v Bratislave, s účinnosťou od 1. februára 2014.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Jozef Korduliak, sudca Okresného súdu Čadca, listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 21. januára 2014 sa vzdal funkcie sudcu.
Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov, jeho funkcia sudcu zanikla uplynutím 31. januára 2014.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Marcela Gandelová, sudkyňa Okresného súdu Bratislava II, listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 27. januára 2014 sa vzdala funkcie sudkyne.
Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov, jej funkcia sudkyne zanikla uplynutím 31. januára 2014.

Odvolanie z funkcie sudcu

Dňa 15. januára 2014 prezident Slovenskej republiky v zmysle čl. 102 ods. 1 písm. t), čl. 145 ods. 1 a čl. 147 ods. 2 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odvolal z funkcie sudcu JUDr. Haralda Stiffela, sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

Podľa ustanovenia § 18 ods. 4 cit. zákona týmto dňom funkcia sudcu menovanému zanikla – dňom doručenia rozhodnutia.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 • na základe návrhu predsedu Krajského súdu v Košiciach vymenoval JUDr. Jozefa Maruščáka do funkcie podpredsedu Krajského súdu v Košiciach s účinnosťou od 1. februára 2014 a
 • na základe návrhu predsedu Okresného súdu Rožňava vymenoval JUDr. Katarínu Janečkovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Rožňava s účinnosťou od 1. februára 2014.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe návrhu predsedu Okresného súdu Spišská Nová Ves vymenoval JUDr. Máriu Blahovskú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Spišská Nová Ves s účinnosťou od 15. januára 2014.

Odvolanie z funkcie sudcu

Prezident Slovenskej republiky v zmysle čl. 102 ods. 1 písm. t), čl. 145 ods. 1 a čl. 147 ods. 2 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odvolal z funkcie sudcu:

 • JUDr. Katarínu Nemešovú, sudkyňu Krajského súdu v Košiciach (7. januára 2014),
 • JUDr. Karmelitu Horváthovú a JUDr. Ľubomíra Bundzela, sudcov Okresného súdu Trnava (8. januára 2014),
 • JUDr. Idu Hanzelovú a JUDr. Pavla Tomana, sudcov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (9. januára 2014).

Podľa ustanovenia § 18 ods. 4 cit. zákona menovaným funkcia sudcu zanikla uplynutím dňa uvedeného v zátvorke – dňom doručenia rozhodnutia.

Poznámka:

Oznamy o zmenách, ktoré nadobudli účinnosť v roku 2014, avšak bolo o nich rozhodnuté ešte v roku 2013, pozri: „Oznamy o zmenách – rok 2013“