Informácie pre verejnosť

Pôsobnosť MS SR v rámci zabezpečovania výkonu znaleckej činnosti

MS SR je ústredným orgánom štátnej správy pre súdy a väzenstvo. Práve z tohto dôvodu zabezpečuje výkon znaleckej činnosti, prekladateľskej činnosti a tlmočníckej činnosti (porov. § 13 ods. 6 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov).

V súčasnosti vedie zoznam znalcov, tlmočníkov a prekladateľov výlučne MS SR.

Kto je znalec a čo je znalecká činnosť​

Laicky najzrozumiteľnejšia je definícia pojmu znalec podľa súdnej praxe, podľa ktorej znalec je osobou, ktorá prostredníctvom svojich odborných znalostí (v odbore, v ktorom bola zapísaná do zoznamu znalcov) posudzuje skutočnosti, ktoré jej boli zadávateľom určené  a v znaleckom posudku zadávateľovi oznamuje subjektívny výsledok svojho posúdenia.

Legálna (zákonná) definícia pojmu znalec na účely právneho poriadku Slovenskej republiky je obsiahnutá v ustanovení § 2 ods. 1 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej aj len „ZZTP“), podľa ktorého:

„Znalec je fyzická osoba alebo právnická osoba splnomocnená štátom na vykonávanie činnosti podľa tohto zákona, ktorá je 

 a) zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov (vedenom MS SR) alebo

 b) nezapísaná v tomto zozname, ak je ustanovená za znalca, prekladateľa alebo tlmočníka podľa § 15 ZZTP (tzv. „znalec ad hoc“).“

Znalec podľa písm. a) vykonáva svoju činnosť pre súd, iný orgán verejnej moci, fyzickú osobu alebo právnickú osobu. 

Znalec podľa písm. b) môže vykonávať svoju činnosť len pre súd alebo iný orgán verejnej moci. 

Legálnu (zákonnú) definíciu pojmu znalecká činnosť obsahuje ustanovenie § 16 ods. 1 ZZTP​

podľa ktorého znalecká činnosť je špecializovaná odborná činnosť vykonávaná za podmienok ustanovených v ZZTP znalcami pre zadávateľa. Úkonmi znaleckej činnosti sú najmä znalecký posudok a jeho doplnenie, doplnok, odborné stanovisko alebo potvrdenie a odborné vyjadrenie a vysvetlenie.

Znalec je povinný vykonávať znaleckú činnosť osobne,  riadne a v určenej lehote, účelne, hospodárne a nestranne.

Určenie príslušného znaleckého odboru a odvetvia

Znalci sa do zoznamu znalcov zapisujú do príslušného znaleckého odboru, a pokiaľ sa odbor člení na odvetvia, tak aj do znaleckého odvetvia.

Zoznam znaleckých odborov a odvetví  je obsahom prílohy č. 1 k vyhláške č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva  zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Obsahové vymedzenie znaleckých odborov a odvetví je obsahom prílohy č. 2 k vyhláške č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva  zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ​.

Základná právna úprava výkonu znaleckej činnosti

Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov .

Vyhláška č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Vyhláška č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov  v znení neskorších predpisov

Vyhláška č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov ​

Kto môže znalca požiadať o podanie znaleckého úkonu​

Znalec zapísaný v Zozname znalcov vykonáva svoju činnosť pre súd, iný orgán verejnej moci, fyzickú osobu alebo právnickú osobu.

Znalec ad hoc ustanovený orgánom verejnej moci do konania  môže vykonávať svoju činnosť len pre daný konajúci orgán verejnej moci.

Určenie príslušného znaleckého odboru a odvetvia​

Zadávatelia znaleckých úkonov určia príslušný znalecký odbor, resp. odvetvia na základe nižšie uvedeného zoznamu znaleckých odborov a odvetví v spojení s ich obsahovým vymedzením. Iba ak je vec sporná, resp. vznikne pochybnosť o príslušnom znaleckom odbore a odvetví, o tom, či znalecký úkon patrí do odboru alebo odvetvia, v ktorom je znalec zapísaný do Zoznamu znalcov, rozhoduje ministerstvo.

Zoznam znaleckých odborov a odvetví  je obsahom prílohy č. 1 k vyhláške č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva  zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Príloha č. 1 k vyhláške č. 228 2018 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382 2004 Z. z. (zoznam znaleckých odborov a odvetví).pdf 

Obsahové vymedzenie znaleckých odborov a odvetví je obsahom prílohy č. 2 k vyhláške č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva  zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vyhľadávanie znalca v Zozname znalcov​

Zoznam znalcov je vedený v elektronickej forme a pre potreby verejnosti je zverejňovaný na webovom sídle ministerstva www.justice.gov.sk v časti Registre, položka ZNALCI, po zadaní ktorej sa zobrazí vyhľadávač Zoznamu znalcov.

Do tohto vyhľadávača je potrebné zadať jedno, viaceré, resp. všetky do úvahy prichádzajúce vyhľadávacie kritéria, ako napr. – i) odbor, ii) odvetvie, iii) meno a priezvisko znalca, iv) evidenčné číslo, v) kraj a vi) okres, na základe čoho systém vygeneruje zoznam príslušných znalcov, vrátane ich kontaktných údajov (tie sa zobrazujú po „kliknutí“ na konkrétneho znalca).

Zoznam znalcov

Na účely určenia príslušného znaleckého odboru a odvetvia, resp. následne konkrétneho znalca slúži zoznam znaleckých odborov a odvetví, resp. ich obsahové vymedzenie.

Zoznam znaleckých odborov a odvetví  je obsahom prílohy č. 1 k vyhláške č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva  zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Obsahové vymedzenie znaleckých odborov a odvetví je obsahom prílohy č. 2 k vyhláške č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva  zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Objednávka znaleckého úkonu

Zadávateľ, ktorým je fyzická osoba alebo právnická osoba, je oprávnený obrátiť sa na vybraného znalca prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v Zozname znalcov.

Zadávateľ, ktorým je fyzická osoba alebo právnická osoba, je oprávnený pred zadaním úkonu znaleckej činnosti zistiť možnosti uskutočnenia úkonu znaleckej činnosti včas, ozrejmiť znalcovi obsah a rozsah znaleckého dokazovania, zistiť predpokladanú výšku znalečného a prerokovať uplatnenie nároku na preddavok podľa § 2 ods. 8 písm. a) ZZTP.

Zadávateľ, ktorým je súd alebo iný orgán verejnej moci, je povinný pred zadaním úkonu znaleckej činnosti zistiť možnosti uskutočnenia úkonu znaleckej činnosti včas, ozrejmiť znalcovi obsah a rozsah znaleckého dokazovania, konzultovať druh znaleckého úkonu, zistiť predpokladanú výšku znalečného a prerokovať uplatnenie nároku na preddavok podľa § 2 ods. 8 písm. a) ZZTP. Ak ide o zložitú vec, je potrebné so znalcom ešte pred ustanovením konzultovať správnosť zadaných úloh, podať mu potrebné vysvetlenia zo súdnych spisov a skutočností, ktoré sú významné z hľadiska posudzovania veci.

Druhy znaleckých úkonov

Úkonmi znaleckej činnosti sú najmä znalecký posudok a jeho doplnenie, odborné stanovisko alebo potvrdenie a odborné vyjadrenie a vysvetlenie.

Odmeňovanie znalcov

 1. Znalec sa môže dohodnúť so zadávateľom, ktorým nie je súd alebo iný orgán verejnej moci, na zmluvnej odmene alebo výške znalečného; ak sa nedohodnú, patrí mu tarifná odmena, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času.
 2. Výška tarifnej odmeny u znalcov sa určí
  1. časovým spôsobom s prihliadnutím na skutočný počet hodín, ktoré znalec vynaložil na svoju činnosť,
  2. podielovým spôsobom z východiskovej hodnoty predmetu úkonu znaleckej činnosti alebo
  3. paušálnym spôsobom podľa predmetu úkonu znaleckej činnosti v závislosti od počtu úkonov znaleckej činnosti.
 3. Tarifná odmena sa
  1. zvýši, ak zadávateľ vyžaduje vykonanie úkonu bezodkladne alebo za mimoriadne obťažných okolností,
  2. zníži alebo neprizná, ak znalec, tlmočník alebo prekladateľ vykonal úkon oneskorene, neúčelne alebo nekvalitne.
 4. Za hotové výdavky sa považujú výdavky účelne a preukázateľne vynaložené v súvislosti s vykonávaním činnosti, najmä súdne poplatky, správne poplatky, cestovné výdavky a telekomunikačné výdavky, paušálne ustanovené náhrady, výdavky za kopírovacie a tlačiarenské služby, výdavky spojené s činnosťou konzultanta, výdavky spojené s činnosťou korektora a poradcu a výdavky za odborné podklady, preklady, odpisy alebo výpisy z verejných registrov.
 5. Pri úkonoch vykonávaných v mieste, ktoré nie je miestom výkonu činnosti, patrí za čas strávený cestou do tohto miesta a späť znalcovi, tlmočníkovi alebo prekladateľovi náhrada za stratu času.
 6. Vyúčtovanie znalečného je účtovným dokladom a daňovým dokladom podľa osobitných predpisov.
 7. Ak súd alebo iný orgán verejnej moci ustanoví znalca a uloží povinnosť zložiť preddavok, bez rozhodnutia poukáže zložený preddavok do 30 dní od jeho zloženia na účet znalca, tlmočníka alebo prekladateľa.

Poistenie znalcov​

 1. Znalec zapísaný v zozname môže vykonávať činnosť, len ak má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu, ktorá môže vzniknúť v súvislosti s výkonom činnosti.
 2. Poistenie zodpovednosti za škodu podľa odseku 1 musí trvať počas celého výkonu činnosti. Znalec, tlmočník alebo prekladateľ nemusí byť poistený počas prerušenia výkonu činnosti.
 3. Znalec zapísaný v zozname sa musí poistiť s limitom poistného plnenia za jednu poistnú udalosť najmenej vo výške 33 193 eur.
 4. Znalec je povinný preukázať MS SR  svoje poistenie do troch mesiacov od zápisu do zoznamu alebo do troch mesiacov od opätovného výkonu činnosti, ak nebol počas prerušenia činnosti poistený. V ostatných prípadoch sa poistenie preukazuje ministerstvu na požiadanie.

Identifikačné znaky znalcov

 1. Znalec zapísaný v zozname pri výkone svojej činnosti používa úradnú pečiatku  s priemerom 36 mm a preukaz, ktorým sa na požiadanie oprávnenej osoby preukazuje. Oprávnená osoba je zadávateľ a každý, kto poskytuje súčinnosť podľa § 2 ods. 7 písm. b) ZZTP. Odtlačok úradnej pečiatky je modrej farby.
 2. Ministerstvo vydá znalcovi pri ich zápise do zoznamu preukaz a povolenie na vyhotovenie úradnej pečiatky; vzor odtlačku úradnej pečiatky a vzor preukazu sú uvedené v prílohe ZZTP.
 3. Znalec použije odtlačok svojej úradnej pečiatky
  1. v závere znaleckého úkonu,
  2. na nálepke, ktorou sú prekryté voľné konce zošívacej šnúry znaleckého úkonu a
  3. na vyúčtovaní.
 4. Znalec použije odtlačok svojej úradnej pečiatky v znaleckej doložke rovnopisu znaleckého úkonu.
 5. Znalecký ústav použije odtlačok svojej úradnej pečiatky aj na osvedčeniach o absolvovaní odborného minima, osvedčeniach o absolvovaní odbornej skúšky znalca, osvedčeniach o absolvovaní špecializovaného vzdelávania a osvedčeniach o výsledku overenia odbornej spôsobilosti.
 6. Znalec môže v súvislosti s výkonom činnosti použiť odtlačok svojej úradnej pečiatky na listine, ktorou žiada o poskytnutie súčinnosti.
 7. Znalec nesmie použiť odtlačok svojej úradnej pečiatky na iné účely než vyššie uvedené účely, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
 8. Znalec je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť ministerstvu stratu alebo odcudzenie identifikačných znakov. Znalec nesmie inej osobe poskytnúť svoje identifikačné znaky.

Odmietnutie výkonu znaleckej činnosti

 1. Znalec zapísaný v zozname nesmie bezdôvodne odmietnuť vykonať úkon, ak je ustanovený súdom alebo iným orgánom verejnej moci.
 2. Znalec zapísaný v zozname je povinný odmietnuť vykonanie úkonu, ak
  1. je vylúčený podľa § 11 ods. 1 ZZTP,
  2. nie je zapísaný v odbore alebo v odvetví, v ktorom je potrebné úkon vykonať,
  3. mu vážne zdravotné dôvody, pracovné pomery, rodinné pomery alebo iné vážne dôvody neumožňujú vykonať úkon riadne a včas,
  4. mu bol dočasne pozastavený výkon činnosti podľa § 7a ZZTP, prerušený výkon činnosti podľa § 7b ZZTP alebo mu plynie zákaz výkonu činnosti podľa § 26 ods. 3 písm. b) ZZTP.
 3. Znalec zapísaný v zozname môže odmietnuť vykonanie úkonu, ak si súd alebo iný orgán verejnej moci nesplnil povinnosť podľa § 16 ods. 7 alebo § 22 ods. 3 ZZTP.
 4. Ak je zadávateľom súd alebo iný orgán verejnej moci, je znalec zapísaný v zozname povinný bezodkladne po tom, čo sa dozvie alebo pri vynaložení náležitej starostlivosti sa mohol dozvedieť o skutočnostiach uvedených v odseku 2 alebo ak odmietne vykonanie úkonu podľa odseku 3, písomne oznámiť súdu alebo inému orgánu verejnej moci, že odmieta vykonať úkon spolu s odôvodnením.
 5. Dôvodnosť odmietnutia vykonania úkonu podľa odseku 2 písm. a) až c) a odseku 3 posudzuje súd alebo iný orgán verejnej moci.

Nedostatky znaleckých úkonov a ich odstraňovanie

Na požiadanie zadávateľa znalec potvrdí a doplní písomne podaný znalecký posudok alebo jeho obsah bližšie vysvetlí. Znalec vykoná doplnenie znaleckého úkonu.

 1. ak boli dodatočne zistené nové skutočnosti majúce vplyv na závery znalca, ktoré neboli zohľadnené v podanom znaleckom úkone, a požiada o to zadávateľ,
 2. na odstránenie metodických alebo formálnych chýb v podanom znaleckom úkone z vlastného podnetu alebo na výzvu zadávateľa.

Znalec vykoná doplnenie znaleckého úkonu podľa písm. b) bez zbytočného odkladu a bez nároku na odmenu. K doplneniu znaleckého úkonu sa pripája znalecká doložka s uvedením čísla úkonu, pod ktorým je úkon zapísaný v denníku.

Dohľad MS SR a podanie podnetu na znalca

 1. Ministerstvo z vlastnej činnosti alebo na základe podnetov fyzických osôb alebo právnických osôb preskúmava spáchanie iných správnych deliktov podľa tohto zákona.
 2. Súdy a iné orgány verejnej moci sú povinné bezodkladne oznamovať ministerstvu skutočnosti nasvedčujúce tomu, že sa znalec dopustil iného správneho deliktu podľa tohto zákona.
 3. Na účely preskúmania dôvodnosti podnetu je každý povinný poskytnúť ministerstvu požadovanú súčinnosť; tým nie je dotknutá zákonom uložená alebo uznaná povinnosť zachovávať mlčanlivosť.
 4. Ministerstvo podnet odloží, ak
  1. zanikla zodpovednosť za iný správny delikt,
  2. konanie nie je iným správnym deliktom podľa tohto zákona,
  3. konanie vykazuje minimálnu závažnosť,
  4. osoba, ktorá mala iný správny delikt spáchať, zomrela, bola vyhlásená za mŕtvu alebo zanikla bez právneho nástupcu,
  5. ním podávateľ sleduje ochranu subjektívnych práv účastníka konania pred súdom alebo iným orgánom verejnej moci,
  6. smeruje proti znalcovi ustanovenému podľa § 15 ZZTP,
  7. znalec bol vyčiarknutý zo zoznamu a podnetom sa neoznamovali skutočnosti nasvedčujúce spáchaniu iného správneho deliktu podľa § 26 ods. 2 ZZTP, alebo
  8. osoba, ktorá mala spáchať iný správny delikt požíva výsady a imunity podľa medzinárodného práva.
 5. Ak skutočnosti podľa odseku 4 písm. a), b), d) až h) vyplývajú z podnetu alebo sú ministerstvu známe z jeho úradnej činnosti, môže ministerstvo odložiť podnet bez jeho preskúmania. Odloženie podnetu je konečné. O odložení podnetu s uvedením dôvodu podľa odseku 4 ministerstvo bezodkladne informuje podávateľa podnetu.
 6. Ministerstvo nemusí prihliadnuť na dôvod odloženia podnetu podľa odseku 4 písm. e), ak sa javí, že znalec závažným spôsobom porušil verejný záujem na správnosti a zákonnosti výkonu znaleckej činnosti, tlmočníckej činnosti alebo prekladateľskej činnosti
 7. Po preskúmaní podnetu ministerstvo pristúpi k začatiu konania o inom správnom delikte proti znalcovi alebo podnet odloží pre niektorý z dôvodov uvedených v odseku 4. O začatí konania o inom správnom delikte alebo odložení podnetu ministerstvo bezodkladne informuje podávateľa podnetu.

Podnety na znalcov je možné podávať osobne, písomne, resp. elektronicky prostredníctvom emailovej adresy znalec@justice.sk

Výpis zo Zoznamu znalcov

Zo Zoznamu znalcov zverejneného na webovom sídle MS SR si môže verejnosť vyhotoviť výpis zo zoznamu týkajúci sa konkrétneho znalca. Tento výpis však nie je použiteľný na právne úkony.

Na právne úkony slúži výpis zo zoznamu znalcov poskytovaný MS SR, tento je však spoplatnený správnym poplatkom vo výške 1,50 € za každú stranu (položka 5 písm. i) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov).

Poplatok za výpis zo zoznamu znalcov možno uhradiť v hotovosti alebo platobnou kartou prostredníctvom integrovaného obslužného miesta alebo akreditovaného platcu,  poštovým poukazom alebo  prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky na základe platobného predpisu vydaného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.