Informácie pre tlmočníkov a prekladateľov

Informácie pre záujemcov o vykonávanie tlmočníckej a prekladateľskej činnosti (Informácie pre záujemcov o zápis do Zoznamu tlmočníkov a tlmočníkov)

Podmienky na zápis do zoznamu tlmočníkov a prekladateľov

1.1. Podmienky na zápis do Zoznamu tlmočníkov a prekladateľov

(1)
Ministerstvo zapíše do zoznamu do 60 dní od doručenia písomnej žiadosti o zápis fyzickú osobu, ktorá
a) je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,
b) je bezúhonná,
c) získala vzdelanie v odbore,
d) úspešne skončila osobitné vzdelávanie o spôsobe výkonu činnosti podľa tohto zákona (ďalej len „odborné minimum“),
e) po získaní vzdelania v odbore vykonáva prax v odbore, ktorý je predmetom činnosti, v trvaní najmenej päť rokov,
f) zložila skúšku z odboru/jazyka, ktorý je predmetom žiadosti o zápis a ktorou preukazuje svoju odbornú spôsobilosť (ďalej len „odborná skúška“),
g) má materiálne vybavenie postačujúce na výkon činnosti v odbore/jazyku, ktorý je predmetom písomnej žiadosti o zápis,
h) nebola v posledných troch rokoch právoplatne vyčiarknutá zo zoznamu podľa § 26 ods. 3 písm. c) ZZTP alebo jej neplynie zákaz výkonu činnosti podľa § 26 ods. 3 písm. b) ZZTP,
i) zložila sľub.

(2)
Žiadosť o zápis obsahuje údaje podľa § 4 ods. 6 písm. a) prvého bodu až štvrtého bodu ZZTP a označenie odboru/jazyka, o ktorého zápis do zoznamu sa žiada.

(3)
K žiadosti o zápis sa pripoja doklady preukazujúce údaje uvedené v odseku 1 písm. d) až i). Splnenie podmienky bezúhonnosti zisťuje ministerstvo; na tento účel mu je fyzická osoba povinná poskytnúť údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.3aa) Údaje podľa druhej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.

(Poznámka pod čiarou 3aa) odkazuje na  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. – čiže žiadosť o zápis do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov má obsahovať aj údaje potrebné pre vyžiadanie výpisu z registra trestov.

Podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. žiadosť o výpis z registra trestov musí obsahovať ak ide o fyzickú osobu

 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka,
 2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia,
 3. štátne občianstvo,
 4. pohlavie,
 5. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov).​

(4)
Ministerstvo po prijatí žiadosti vydá žiadateľovi bezodkladne potvrdenie o prijatí žiadosti. 

(5)
O zápise do zoznamu sa nevyhotovuje písomné rozhodnutie. 

(6)
Ministerstvo zamietne žiadosť o zápis, ak fyzická osoba nespĺňa podmienky na zápis podľa odseku 1. 

(7)
Fyzická osoba skladá do rúk ministra spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) alebo ním poverenej osoby tento sľub: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že pri výkone svojej činnosti budem dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a morálne a etické zásady výkonu tejto činnosti, že svoju činnosť budem vykonávať osobne, nestranne a nezaujato podľa svojho najlepšieho svedomia a vedomia, že budem plne využívať všetky svoje odborné znalosti a že zachovám mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa pri výkone činnosti dozviem.“

(8)
Bezúhonný na účely tohto zákona je ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin, za ktorý mu bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody.

(9)
K písomnej žiadosti o zápis do zoznamu sa pripoja 
a) osvedčené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní v odbore/jazyku, ktorý je predmetom žiadosti, najmä vysokoškolského diplomu, maturitného vysvedčenia alebo iných dokladov; žiadateľ predloží len osvedčené kópie tých dokladov, ktorými sa preukazuje získanie vzdelania v odbore podľa § 5 ods. 1 písm. c) ZZTP,
b) životopis so zameraním na požadovanú odbornosť,
c) kópia dokladu o úspešnom absolvovaní osobitného vzdelávania o spôsobe výkonu činnosti podľa zákona (ďalej len „odborné minimum“), ktoré žiadateľ absolvoval najneskôr tri roky pred podaním žiadosti,
d) kópia dokladu o úspešnom absolvovaní skúšky z odboru alebo odvetvia, ktoré je predmetom žiadosti o zápis a ktorou preukazuje svoju odbornú spôsobilosť (ďalej len „odborná skúška“), ktorú žiadateľ absolvoval najneskôr tri roky pred podaním žiadosti,
e) doklady o dĺžke praxe v odbore žiadateľa, z ktorých musí byť zrejmý právny základ jej vykonávania, doba trvania a pracovné činnosti, ktoré žiadateľ vykonáva alebo vykonával; prax v odbore musí byť vykonávaná aj v čase podania žiadosti,
f) doklady preukazujúce disponovanie materiálnym vybavením potrebným na výkon činnosti v zapisovanom odbore/jazyku, napríklad osvedčená kópia nájomnej zmluvy, alebo inventarizačný súpis hnuteľných vecí a nehnuteľností, ktorý nesmie byť v čase podania žiadosti starší ako tri mesiace, alebo čestné vyhlásenie o skutočnosti, že osoba žiadajúca o zápis do zoznamu týmto materiálnym vybavením disponuje.

(10)
Ak je žiadateľ v čase podania žiadosti zapísaný v inom odbore/jazyku zoznamu, nevyžaduje sa od neho opätovné predloženie dokladu o úspešnom absolvovaní odborného minima. 

(11)
Sľub sa skladá verejne, slávnostným spôsobom na ministerstve. Žiadateľ sľub potvrdí svojím podpisom v knihe sľubov znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.

1.2. Osobitné ustanovenia o zápise do Zoznamu tlmočníkov a prekladateľov (§7 ZZTP)

Ministerstvo zapíše fyzickú osobu bez splnenia podmienok uvedených v § 5 ods. 1 ZZTP do zoznamu ako tlmočníka alebo prekladateľa, ak preukáže, že je oprávnená vykonávať činnosť obdobnú tlmočníckej činnosti alebo prekladateľskej činnosti podľa tohto zákona v inom štáte a že úspešne skončila odborné minimum.

1.3 Výkon tlmočníckej a prekladateľskej činnosti zahraničnými tlmočníkmi a prekladateľmi na území Slovenskej republiky (§ 15a ZZTP)

Smernica 2006/123/ES z 12.12.2006 o službách na vnútornom trhu (ďalej tiež ,,smernica“) umožňuje osobám z iných členských štátov Európskej únie poskytovať služby v rámci Slovenskej republiky za rovnakých podmienok ako má občan Slovenskej republiky.

Právo dočasne vykonávať tlmočnícku a prekladateľskú činnosť aj na území Slovenskej republiky len na základe oprávnenia vzniknutého v inom členskom štáte Európskej únie, t. j. bez zápisu v Zozname tlmočníkov a prekladateľov vedenom ministerstvom, bolo zavedené zákonom č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu.

1.4 Žiadosť o zápis do Zoznamu tlmočníkov a prekladateľov podaná prostredníctvom jednotného kontaktného miesta (§ 33a ZZTP)

(1)
Žiadosť o zápis možno podať aj prostredníctvom jednotného kontaktného miesta podľa § 11 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu v zenní neskorších predpisov a § 66b zákona č. 455/1991 Zb.  o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „jednotné kontaktné miesto“). Jednotné kontaktné miesto doručí ministerstvu žiadosť o zápis spolu so všetkými dokladmi, ktoré k nej boli priložené, a to v lehote a spôsobom podľa § 11 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu v znení neskorších predpisov.

(2)
Ak sa žiadosť o zápis podáva prostredníctvom jednotného kontaktného miesta, lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť doručením žiadosti o zápis ministerstvu.

 (3)
Vykonanie zápisu alebo zamietnutie žiadosti ministerstvo bez zbytočného odkladu oznámi jednotnému kontaktnému miestu, ak bola žiadosť podaná na jednotnom kontaktnom mieste.

1.5 Elektronicky podaná žiadosť zápis do Zoznamu tlmočníkov a prekladateľov (§ 33b ZZTP)

(1)
Elektronicky podaná žiadosť o zápis do Zoznamu tlmočníkov a prekladateľov

Popri štandardnej písomnej žiadosti môže podávateľ žiadosti o zápis do Zoznamu tlmočníkov a prekladateľov túto podať taktiež v druhej podobe písomnej formy, a síce v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej schránky podávateľa.

Ak sa žiadosť o zápis podáva v elektronickej podobe, jej vyhotovenie musí byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom a opatrené kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou.

Podrobnosti upravuje zákon o e-governmente.

Žiadosť o zápis do Zoznamu tlmočníkov a prekladateľov je možné podať do elektronickej schránky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky prostredníctvom služby Všeobecnej agendy na portáli slovensko.sk (na úvodnej stránke portálu slovensko.sk je potrebné zvoliť položku Všeobecná agenda, ii) zvoliť ako poskytovateľa služby Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a  iii) prihlásiť sa s príslušným autentifikátorom.

Elektronické podanie žiadosti o zápis do Zoznamu tlmočníkov a prekladateľov cez portál slovensko.sk​​

(2)
Forma príloh žiadosti o zápis od Zoznamu znalcov

Ak zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov neustanovuje inak, prílohy k žiadosti o zápis do Zoznamu tlmočníkov a prekladateľov, ktoré sú vyhotovené v listinnej podobe, možno ministerstvu doručiť v elektronickej podobe tak, že sa prevedú do elektronickej podoby a pripoja sa k elektronickej žiadosti o zápis do Zoznamu tlmočníkov a prekladateľov, ktorú podávateľ žiadosti autorizoval; autorizácia takto vyhotovených elektronických dokumentov sa nevyžaduje a ustanovenia § 35 až 39 zákona o e-Governmente o zaručenej konverzii sa nepoužijú. Ministerstvo si môže vyžiadať predloženie týchto príloh v listinnej podobe, ak to považuje za potrebné.

1.6 Opravné prostriedky proti rozhodnutiu ministerstva o zamietnutí žiadosti o zápis do Zoznamu tlmočníkov a prekladateľov

Proti rozhodnutiu ministerstva o zamietnutí žiadosti o zápis do Zoznamu tlmočníkov a prekladateľov je možné podať na ministerstve v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia rozklad; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Ak rozhodnutie ministerstva o zamietnutí žiadosti o zápis do Zoznamu tlmočníkov a prekladateľov nadobudne právoplatnosť po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, je podľa § 6 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok preskúmateľné súdom.

Správny poplatok za zápis do zoznamu tlmočníkov a prekladateľov

Konanie o zápise do zoznamu tlmočníkov a prekladateľov je spoplatnené správnym poplatkom vo výške 165,50 € – položka 5 písm. h) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“).

V prípade, že sa konanie o zápis do zoznamu tlmočníkov a prekladateľov vykonáva na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami, ktorý je podpísaný elektronickým podpisom alebo podania autorizovaného podľa zákona o č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci v znení neskorších predpisov, prípadne prostredníctvom integrovaného obslužného miesta, výška správneho poplatku je podľa § 6 ods. 2 zákona o správnych poplatkoch v spojení s položkou 5 písm. h) zákona o správnych poplatkoch spoplatnené správnym poplatkom zníženým o 70,- €, t. j. sumou 95,50 €.

Prihláška na odbornú skúšku, priebeh a termíny odborných skúšok tlmočníkov a prekladateľov

Prihláška na odbornú skúšku a priebeh odbornej skúšky tlmočníka a prekladateľa

(1)
Odbornú skúšku zabezpečuje ministerstvo alebo ministerstvom poverený znalecký ústav, alebo tlmočnícky ústav, alebo iná právnická osoba (ďalej len „organizátor skúšky“).

(2)
Písomná prihláška na odbornú skúšku, ktorá obsahuje meno a priezvisko žiadateľa, adresu jeho trvalého pobytu, korešpondenčnú adresu, ďalšie kontaktné údaje, odbor a odvetvie, z ktorého má záujem vykonať odbornú skúšku, sa podáva na ministerstvo. Ak je prihláška doručená neskôr ako tri mesiace pred určeným termínom odbornej skúšky z príslušného odboru/jazyka, žiadateľ bude pozvaný na ďalší najbližší termín odbornej skúšky.

(3)
Ministerstvo na základe počtu písomných prihlášok po dohode s organizátorom skúšky určuje termín odbornej skúšky. V každom odbore/jazyku sa uskutoční najmenej jedna odborná skúška v kalendárnom roku. To neplatí pre odbor/jazyk, pre ktorý nebola do 30. septembra kalendárneho roka doručená žiadna prihláška na odbornú skúšku a kde zároveň nie je z predchádzajúceho kalendárneho roka prihlásený žiaden žiadateľ, ktorý nevykonal odbornú skúšku.

(4)
Účelom odbornej skúšky tlmočníka je overenie, či súhrn vedomostí žiadateľa z oblasti právnej úpravy tlmočníckej činnosti a schopnosti využiť svoje jazykové vzdelanie a ďalšie odborné vzdelanie, špecifické schopnosti, zručnosti, skúsenosti, jazykové prostriedky, technické prostriedky a pomôcky na jednorazové vnímanie konkrétnej situácie z hľadiska používania rôznych jazykov a umožnenie priamej komunikácie medzi osobami používajúcimi rôzne jazyky vytvára dostatočný predpoklad pre riadny výkon tlmočníckej činnosti. Účel odbornej skúšky tlmočníka musí byť vzatý do úvahy pri príprave zadania a pri hodnotení vedomostí a schopností žiadateľa.

(5)
Účelom odbornej skúšky prekladateľa je overenie, či súhrn vedomostí žiadateľa z oblasti právnej úpravy prekladateľskej činnosti a schopnosti využiť svoje jazykové schopnosti, ďalšie špecifické schopnosti, zručnosti a skúsenosti, jazykové prostriedky, technické prostriedky a pomôcky na vykonanie úkonu prekladateľskej činnosti vytvára dostatočný predpoklad pre riadny výkon prekladateľskej činnosti. Účel odbornej skúšky prekladateľa musí byť vzatý do úvahy pri príprave zadania a pri hodnotení vedomostí a schopností žiadateľa.

(6)
Odborná skúška tlmočníka sa skladá z písomnej časti a z ústnej časti. Písomná časť odbornej skúšky tlmočníka sa skladá z testu zameraného na znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov o podmienkach výkonu tlmočníckej činnosti, ústna časť odbornej skúšky tlmočníka sa skladá z tlmočenia z prvého jazyka do druhého jazyka a z tlmočenia z druhého jazyka do prvého jazyka.

(7)
Odborná skúška prekladateľa sa skladá z písomnej časti a ústnej časti. Písomná časť odbornej skúšky prekladateľa sa skladá z testu zameraného na znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov o podmienkach výkonu prekladateľskej činnosti, z prekladu z prvého jazyka do druhého jazyka a z prekladu z druhého jazyka do prvého jazyka. Ústna časť odbornej skúšky prekladateľa slúži na položenie doplňujúcich otázok.

(8)
Podrobnosti o prihláške na odbornú skúšku tlmočníka alebo odbornú skúšku prekladateľa, resp. o ich priebehu upravujú ustanovenia § 5, § 7 a § 8 vyhlášky č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon ZZTP.

tlačivo – prihláška na odbornú skúšku tlmočníka a prekladateľa (DOCX, 26 KB)

Termín uzávierky na podávanie prihlášok na odbornú skúšku tlmočníkov a prekladateľov je: 24. marca 2024. V zmysle § 5 ods. 2 vyhlášky č. 228/2018 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, prihláška na odbornú skúšku musí byť Ministerstvu spravodlivosti SR doručená najneskôr tri mesiace pred určeným termínom odbornej skúšky. Z uvedeného vyplýva, že prihláška musí byť v stanovenom termíne uzávierky podávania prihlášok Ministerstvu spravodlivosti SR doručená, nie podaná napríklad na poštovú prepravu. Prihlášku na odbornú skúšku môže uchádzač poslať aj prostredníctvom e-mailu na adresu: znalec@justice.sk.

Podrobnosti o rozsahu, spôsobe, obsahu a termínoch odborného minima tlmočníkov a prekladateľov

(1)
Účelom odborného minima je získanie základných znalostí o právnych predpisoch potrebných na výkon tlmočníckej činnosti alebo prekladateľskej činnosti.

(2)
Odborné minimum zabezpečujú na základe poverenia ministerstvom pre záujemcov o prekladateľskú činnosť a tlmočnícku činnosť tlmočnícke ústavy. Ministerstvo vydáva poverenie na dobu určitú, minimálne na dobu trvania jedného kurzu odborného minima.

(3)
Rozsah odborného minima je najmenej 30 hodín. Obsahom odborného minima sú najmä základy právnych predpisov týkajúcich sa výkonu tlmočníckej činnosti a prekladateľskej činnosti, metodika výkonu činnosti, vedenie denníka, ako aj forma a obsah tlmočníckeho úkonu alebo prekladateľského úkonu.

(4)
Termíny  odborného minima pre tlmočníkov a prekladateľov sú zverejňované na webových sídlach tlmočníckych ústavov, na ktoré sa uchádzači majú aktívne obracať. Termíny  odborného minima pre tlmočníkov a prekladateľov sú priebežne zverejňované na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, a to na základe oznámení tlmočníckych ústavov.​

Aktuálne termíny odborného minima pre uchádzačov o zápis do zoznamu tlmočníkov a prekladateľov

Tlmočnícky ústav – Filozofická fakulta UKF v Nitre pripravuje v dňoch 11.04. – 13.04.2024

Kurz: „Odborné minimum znalcov“
Forma vzdelávanie: prezenčne
Miesto konania: TÚ FF UKF v Nitre
Kontaktná osoba: Mgr. Diana Jankovičová, tel. č.: 037/64 08 483 420, e-mail: djankovicova@ukf.sk
Cena kurzu: 250,- eur (poplatok je potrebné uhradiť a prihlášku poslať najneskôr do 01.04.2024)
Web: http://www.tu.ff.ukf.sk/

Zoznam tlmočníckych a prekladateľských odborov podľa jazykov

Zoznam tlmočníckych a prekladateľských odborov podľa jazykov  je obsahom prílohy č. 3 k vyhláške č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva  zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

ZOZNAM TLMOČNÍCKYCH A PREKLADATEĽSKÝCH ODBOROV PODĽA JAZYKOV (PDF, 155 KB)

Právna úprava výkonu tlmočníckej a prekladateľskej činnosti

Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov  v znení neskorších predpisov
Vyhláška č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov

Informácie pre tlmočníkov a prekladateľov zapísaných v Zozname tlmočníkov a prekladateľov

Poistenie tlmočníkov a prekladateľov

(1)
Tlmočník a prekladateľ zapísaný v zozname môže vykonávať činnosť, len ak má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu, ktorá môže vzniknúť v súvislosti s výkonom činnosti.

(2)
Poistenie zodpovednosti za škodu podľa odseku 1 musí trvať počas celého výkonu činnosti. Tlmočník a prekladateľ nemusí byť poistený počas prerušenia výkonu činnosti.

(3)
Tlmočník a prekladateľ zapísaný v zozname sa musí poistiť s limitom poistného plnenia za jednu poistnú udalosť najmenej vo výške 3 319eur. 

(4)
Tlmočník a prekladateľ je povinný preukázať ministerstvu svoje poistenie do troch mesiacov od zápisu do zoznamu alebo do troch mesiacov od opätovného výkonu činnosti, ak nebol počas prerušenia činnosti poistený. V ostatných prípadoch sa poistenie preukazuje ministerstvu na požiadanie.

Dočasné pozastavenie výkonu činnosti

(1)
Ministerstvo môže dočasne pozastaviť výkon činnosti až do právoplatného rozhodnutia vo veci  
a) tlmočníkovi a prekladateľovi zapísanému v zozname, ak sa proti nemu vedie trestné stíhanie za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin súvisiaci s tlmočníckou a prekladateľskou činnosťou,
 b) tlmočníkovi alebo prekladateľovi zapísanému v zozname, ak sa proti nemu vedie konanie o obmedzení spôsobilosti na právne úkony.  

(2)
Ministerstvo dočasne pozastaví výkon činnosti tlmočníkovi alebo prekaldateľovi zapísanému v zozname, ak bol vzatý do väzby a nedošlo k jeho prepusteniu.  

(3)
Ministerstvo rozhodne o dočasnom pozastavení výkonu činnosti do 15 dní odo dňa zistenia dôvodu dočasného pozastavenia výkonu činnosti.  

(4)
Doba dočasného pozastavenia výkonu činnosti tlmočníka a prekladateľa začína plynúť od doručenia rozhodnutia o dočasnom pozastavení výkonu činnosti.  

(5)
Dočasné pozastavenie výkonu činnosti sa končí odpadnutím jeho dôvodu.  

(6)
Rozklad podaný proti rozhodnutiu o dočasnom pozastavení výkonu činnosti nemá odkladný účinok.  

(7)
Tlmočník alebo prekladateľ s dočasne pozastaveným výkonom činnosti nesmie vykonávať činnosť podľa tohto zákona. Tlmočník alebo prekladateľ s dočasne pozastaveným výkonom činnosti podľa odseku 1 je povinný do 15 dní od začatia plynutia doby dočasného pozastavenia výkonu činnosti informovať o tejto skutočnosti všetkých zadávateľov, od ktorých prijal zadanie a nedošlo k vykonaniu zadaného úkonu. V rovnakej lehote je povinný vrátiť zadávateľom podklady, ktoré mu boli odovzdané, vyúčtovať s nimi prijaté preddavky a vrátiť im bez zbytočného odkladu preplatky.

Prerušenie výkonu činnosti

(1)
Ministerstvo môže prerušiť výkon činnosti tlmočníkovi/prekladateľovi zapísanému v zozname na základe ním podanej písomnej žiadosti, ak existuje dôvod hodný osobitného zreteľa. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je najmä čerpanie materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, výkon verejnej funkcie, dlhodobý pobyt v zahraničí alebo dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

(2)
O prerušenie výkonu činnosti možno požiadať na obdobie v trvaní najmenej šesť mesiacov a najviac v trvaní dvoch rokov, a to aj opakovane. Prerušiť výkon činnosti možno najviac trikrát.

(3)
Žiadosť o prerušenie výkonu činnosti musí okrem všeobecných náležitostí podania obsahovať aj dobu podľa odseku 2, na ktorú tlmočník/prekladateľ žiada výkon svojej činnosti prerušiť. Táto doba musí byť určená buď
a) počtom mesiacov alebo rokov,
b) dátumom jej konca, ak sa žiadosť doručí ministerstvu najmenej sedem mesiacov pred požadovaným koncom doby prerušenia výkonu činnosti,
c) dátumom jej začiatku s počtom mesiacov alebo rokov, na ktoré tlmočník/prekladateľ žiada prerušiť výkon činnosti, ak sa žiadosť doručí ministerstvu najmenej 30 dní pred požadovaným dátumom začiatku doby prerušenia výkonu činnosti, alebo
d) dátumom jej začiatku a konca, ak sa žiadosť doručí ministerstvu najmenej 30 dní pred požadovaným dátumom začiatku doby prerušenia výkonu činnosti.

(4)
Žiadosť o prerušenie výkonu činnosti, ktorá nie je podaná z dôvodu hodného osobitného zreteľa alebo nespĺňa podmienku doručenia s ustanoveným časovým predstihom podľa odseku 3 písm. b) až d), ministerstvo zamietne.

(5)
Doba prerušenia výkonu činnosti tlmočníka/prekladateľa začína plynúť odo dňa
a) právoplatnosti rozhodnutia o prerušení výkonu činnosti, ak je doba prerušenia určená podľa odseku 3 písm. a) a b),
b) jej začiatku uvedeného v rozhodnutí o prerušení výkonu činnosti, ak je doba prerušenia určená podľa odseku 3 písm. c) a d).

(6)
Ministerstvo rozhodne o prerušení výkonu činnosti alebo zamietnutí žiadosti do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti, ktorá spĺňa náležitosti podľa odsekov 1 a 3.

(7)
Proti rozhodnutiu o prerušení výkonu činnosti nie je prípustné podať rozklad.

(8)
Prerušenie výkonu činnosti sa končí uplynutím doby prerušenia výkonu činnosti.

(9)
Ministerstvo na základe žiadosti osoby s prerušeným výkonom činnosti zruší rozhodnutie o prerušení výkonu činnosti aj pred uplynutím doby podľa odseku 8. Rozhodnutie o prerušení výkonu činnosti nemožno zrušiť pred uplynutím šiestich mesiacov od prerušenia výkonu činnosti.

(10)
Tlmočník/Prekladateľ s prerušeným výkonom činnosti nesmie vykonávať činnosť podľa tohto zákona a je povinný do 15 dní od začatia plynutia doby prerušenia výkonu činnosti informovať o tejto skutočnosti všetkých zadávateľov, od ktorých prijal zadanie a nedošlo k vykonaniu zadaného úkonu. V rovnakej lehote je povinný vrátiť zadávateľom podklady, ktoré mu boli odovzdané, vyúčtovať s nimi prijaté preddavky a vrátiť im bez zbytočného odkladu preplatky.

Overovanie odbornej spôsobilosti tlmočníkov a prekladateľov

(1)
Účelom overovania odbornej spôsobilosti je overenie, či fyzická osoba zapísaná v zozname ako znalec, tlmočník alebo prekladateľ, ktorá preukázala ovládanie potrebných vedomostí a schopností v konaní o zápise do zoznamu (ďalej len „overovaná osoba“), postupovala pri výkone znaleckej činnosti, tlmočníckej činnosti alebo prekladateľskej činnosti zákonným a správnym spôsobom.

(2
)Overovanie odbornej spôsobilosti zabezpečuje ministerstvo, súčinnosť mu poskytuje znalecký ústav alebo tlmočnícky ústav (ďalej len „poverená osoba“). Overovanie odbornej spôsobilosti sa vykoná v rozsahu určenom plánom overovania odbornej spôsobilosti (ďalej len „plán“).

(3)
Overovanie odbornej spôsobilosti sa skladá z hodnotenia podaných znaleckých posudkov, tlmočníckych úkonov alebo prekladov a v závislosti od výsledku ich hodnotenia sa môže skladať aj z ústnej časti. Overovanie odbornej spôsobilosti sa vykoná v rozsahu pokrývajúcom jeden odbor, a to aj v prípadoch, ak je overovaná osoba zapísaná vo viacerých odboroch.

(4)
Podrobnosti o overovaní odbornej spôsobilosti upravujú ustanovenia § 12 až 14 vyhlášky č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva  ZZTP .

Zmeny v Zozname odborov podľa jazykov a s tým súvisiace zmeny v Zozname tlmočníkov a prekladateľov účinné od 01.08.2018

Dňa 01.08.2018 nadobudla účinnosť vyhláška č. 228/2018, ktorou sa vykonáva zákon  č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“), ktorá o. i. upravuje aj zmeny názvov niektorých odborov podľa jazykov (príloha č. 10)

Odkaz na PDF súbor – Vyhláška č. 228/2018, ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Vzhľadom na uvedené boli v Zozname tlmočníkov a prekladateľov  vykonané nasledovné zmeny názvov tlmočníckych a prekladateľských odborov podľa jazykov

Nový názov / Pôvodný názov
HIN Hindský; pôvodne HIN
HindiPAŠ Paštský; pôvodne POŠ Poštúnsky
URD Urdský; pôvodne URD Urdu
PAN Panžábsky; pôvodne PAN Punjabi

Prebiehajúce legislatívne procesy týkajúce sa právnej úpravy výkonu tlmočníckej činnosti a prekladateľskej činnosti​

Výkon prekladateľskej činnosti v elektronickej podobe

Vážené prekladateľky, vážení prekladatelia,

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len ,,ministerstvo spravodlivosti“) sa Vám dovoľuje prihovoriť k spôsobu vyhotovovania prekladov v elektronickej podobe.

Nová právna úprava, ktorá nadobudla účinnosť 1. júla 2018, umožnila prekladateľom vykonávať prekladateľskú činnosť v elektronickej podobe, a to za predpokladu, že prekladateľský úkon bude podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom a opatrený kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou. Takto vyhotovený prekladateľský úkon je v zmysle zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZZTP“) rovnocenný prekladu v listinnej podobe.

V rámci aplikačnej praxe sa na ministerstvo spravodlivosti začali obracať prekladatelia s problémom, že ich preklady v elektronickej podobe neboli prijaté zo strany zastupiteľských úradov, o čom ich informovali zadávatelia prekladateľských úkonov. Konkrétne išlo o prípady, keď prekladateľovi bol zaslaný scan verejnej listiny (napr. výpisu z registra trestov) na účel vyhotovenia úradného prekladu v elektronickej podobe. Keďže samotný preklad nie je pevne zviazaný s originálom verejnej listiny, nebolo možné takúto verejnú listinu (preloženú prekladateľom) použiť na ďalšie konanie pred orgánmi verejnej moci Slovenskej republiky.

Vzhľadom na vzniknutý problém sa ministerstvo spravodlivosti zúčastnilo medzirezortného stretnutia s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Predmetom stretnutia bola problematika vyhotovovania tzv. elektronických prekladov listín vydaných cudzími štátmi.

Je potrebné zdôrazniť, že samotným problémom nie je uznanie prekladu vyhotoveného prekladateľom zapísaným v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ale autenticita zahraničného dokumentu a vyššieho overenia listín, ktoré zadávateľ prekladateľovi nepredloží.

Slovenská republika je viazaná Dohovorom o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín. Tento dohovor sa vzťahuje na verejné listiny, ktoré boli vyhotovené na území jedného zmluvného štátu a majú sa predložiť na území iného zmluvného štátu. Na osvedčenie hodnovernosti verejnej listiny podľa dohovoru stačí, že orgán na to určený, opatrí takúto listinu osobitným osvedčením – apostilom. Inými slovami, ide o vyššie overenie listiny oprávneným orgánom, ktorý dokument vydal, pričom apostil sa pridáva na originál dokumentu (od apostilu je potrebné odlišovať superlegalizáciu, ktorá je potrebná v prípade, ak je úradnú listinu potrebné dokladovať v zahraničí a nie je možné tento dokument apostilovať). Ako ministerstvo spravodlivosti načrtlo vyššie, zadávatelia vyhotovia scan takejto listiny a predložia ju na preklad prekladateľovi zapísanému v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov. Ten vyhotoví preklad v elektronickej podobe a zašle ho zadávateľovi. Zadávateľ následne predloží preklad zastupiteľskému úradu, ktorý nemôže osvedčiť takúto listinu, pretože nie je pevne zviazaná s originálom prekladanej listiny.

Zároveň je potrebné upozorniť na zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje podmienky vykonania zaručenej konverzie. Takýto postup je v zásade vykonateľný iba v prípade listín vydávaných slovenskými orgánmi s tým, že listiny budú používané len na území Slovenskej republiky.

V prípade zahraničných verejných listín nie je možné slovenskými zastupiteľskými orgánmi akceptovať preklad v elektronickej podobe. Preklad musí byť na účely overenia predložený v listinnej podobe a z dôvodu, že preklad nie je verejnou listinou musí byť pevne spojený trikolórou s originálom prekladanej verejnej listiny.

V prípade potreby sa neváhajte na nás obrátiť.

Mandátny certifikát

Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZZTP“) umožňuje po predchádzajúcej dohode znalca/prekladateľa so zadávateľom vykonať znalecký posudok/iný úkon znaleckej činnosti/preklad, aj v elektronickej podobe. 

Podľa § 17 ods. 3 ZZTP ak sa znalecký posudok podáva v elektronickej podobe, každé vyhotovenie musí byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou a opatrené kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou. Rovnaké podmienky platia pre prílohy k znaleckému posudku, ak tvoria samostatné, k znaleckému posudku pripojené dokumenty. Ustanovenie § 10 ods. 3 sa nepoužije.

Podľa § 23 ods. 5 ZZTP ak sa preklad vykonáva v elektronickej podobe, každé jedno vyhotovenie musí byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom a opatrené kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou. Rovnaké podmienky platia aj na prekladané listiny, ak nemôžu byť súčasťou prekladu a tvoria samostatné, k prekladu pripojené dokumenty. Ustanovenie § 10 ods. 3 sa nepoužije.

Na vyššie uvedený výkon znaleckej/prekladateľskej činnosti je potrebný mandátny certifikát. 

Mandátny certifikát je v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných   službách)   v   znení   neskorších   predpisov   (ďalej   len   ,,zákon   č.   272/2016 Z. z.“), kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis vydaný fyzickej osobe, ktorá:

 • je oprávnenej zo zákona alebo na základe zákona konať za inú osobu alebo orgán verejnej moci alebo v ich mene;
 • vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu (napr. podľa ZZTP);
 • vykonáva funkciu podľa osobitného predpisu.

S účinnosťou od 1. augusta 2019, t. j. s účinnosťou novely zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) v znení neskorších predpisov, je oprávnenou organizáciou na poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby  (ďalej len ,,NASES“). 

S poukazom na vyššie uvedené preto všetky záväzky, t. j. všetky platne uzatvorené zmluvy o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb ako aj zaslané žiadosti o poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb, prešli z Národného bezpečnostného úradu na NASES, ktorá poskytuje aj službu vydávania mandátnych certifikátov.

NASES na svojom webovom sídle https://www.nases.gov.sk/index.html upravuje v časti ,,Dôveryhodné služby“ poskytuje bližšie informácie týkajúce sa dôveryhodných služieb zverejňované Komisiou EÚ. 

Čo sa týka bližších informácií o spôsobe vydania mandátneho certifikátu, tie nájdete v ponuke na ľavej lište ako ,,KDS vydávania mandátnych certifikátov“. V tejto sekcii je zverejnený aj formulár žiadosti o poskytnutie kvalifikovaných dôveryhodných služieb https://www.nases.gov.sk/doveryhodne-sluzby/kds-vydavania-mandatnych-certifikatov/index.html.

Kontaktné údaje na NASES nájdete na https://www.nases.gov.sk/kontakt/index.html 

Národný bezpečnostný úrad (ďalej len ,,NBÚ“) vydá mandátny certifikát mandatárovi, ktorý preukáže oprávnenie podľa § 8 ods. 2 zákona 272/2016 Z. z., spôsobom uvedeným pre dané oprávnenie v  zozname oprávnení vedenom NBÚ. Zozname je verejne dostupný na webovom sídle NBÚ, a síce na https://www.nbu.gov.sk/doveryhodne-sluzby/kvalifikovane-certifikaty/zoznam-opravneni/index.html

Samotný mandátny certifikát vydáva kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb na kvalifikované zariadenie na vyhotovovanie elektronického podpisu, t. j. špeciálny USB token, resp. čipovú kartu. Vydanie mandátneho certifikátu je spoplatnené v zmysle cenníka poskytovateľa dôveryhodných služieb (ďalej len „poskytovateľ“). Zoznam kvalifikovaných poskytovateľov dôveryhodných služieb vedie NBÚ, pričom ten je verejne dostupný na webovom sídle NBÚ https://www.nbu.gov.sk/doveryhodne-sluzby/doveryhodna-infrastruktura/akreditovane-certifikacne-autority/index.html

Kvalifikovaný elektronický podpis s mandátnym certifikátom sa potom vytvára pomocou USB tokenu, resp. čipovej karty, a vhodnej softvérovej aplikácie určenej na podpisovanie.

Čo sa týka samotného postupu, v krátkosti uvádzame nasledovné: 

 1. Žiadateľ o mandátny certifikát musí spĺňať podmienky pre vydanie  mandátneho certifikátu na niektoré z oprávnení, ktoré sú publikované v zozname oprávnení vedenom NBÚ.
 2. Ak pre žiadateľa existuje vhodné oprávnenie v Zozname oprávnení, vyberie si poskytovateľa a s ním si dohodne konkrétne podmienky vydania. Ide o dohodnutie miesta, termínu, ceny, požadovaných dokladov, a pod.
 3. Pri samotnom vydaní žiadateľ predloží poskytovateľovi doklady, ktorými sa preukazuje oprávnenie v zmysle zoznamu oprávnení (§ 9 ods. 2 zákona č. 272/2016 Z. z.), ako aj ďalšie doklady požadované v zmysle certifikačnej politiky konkrétneho poskytovateľa.
 4. Vybraný poskytovateľ vydá mandátny certifikát na kvalifikované zariadenie určené na vyhotovovanie elektronického podpisu. Inými slovami žiadateľ nahrá potrebné dáta na vytvorenie mandátneho certifikátu na USB token, či čipovú kartu. Musí ísť o zariadenie, pri ktorom poskytovateľ garantuje jeho bezpečnosť, a teda ho zvyčajne aj priamo žiadateľovi poskytne.
 5. Na vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu je okrem kvalifikovaného zariadenia potrebná aj softvérová aplikácia umožňujúca vyhotovenie takého podpisu, ktorý bude akceptovateľný pre tretie strany (orgány verejnej moci, právnické osoby, fyzické osoby) v rámci Slovenskej republiky prípade aj v rámci EÚ.

Záverom ako príklad uvádzame, že službu vydávania mandátnych certifikátov poskytuje aj Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, ktorá na svojom webovom sídle uvádza aj formulár žiadosti, ktorý je potrebné vyplniť.

Žiadosť je následne možné doručiť nasledovnými spôsobmi:

 • Listinnú žiadosť na poštovú adresu Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava
 • Elektronickú žiadosť do elektronickej schránky NASES zriadenej na Ústrednom portáli verejnej správy prostredníctvom služby „Všeobecná agenda“ (pozn. do predmetu správy uveďte: Žiadosť o poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb)
 • Žiadosť v nascanovanej podobe na e-mailovú adresu: snca@nases.gov.sk​

Podrobnosti týkajúce sa znalcov, tlmočníkov a prekladateľov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu, ako aj smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005

Obsah činnosti tlmočníka a prekladateľa

1. Kto je tlmočník alebo prekladateľ a čo je tlmočnícka alebo prekladateľská činnosť

Laicky najzrozumiteľnejšia je definícia pojmov tlmočník alebo prekladateľ podľa teórie tlmočenia a prekladu, podľa ktorej odborníkovi na ústne jazykovo-kultúrne sprostredkovanie hovoríme tlmočník a odborníkovi na písomné jazykovo-kultúrne sprostredkovanie hovoríme prekladateľ. Strešný pojem pre tlmočníka a prekladateľa je translátor. Translátor postupuje od vonkajšej reči k vnútornej (ako prvý prijímateľ) a od vnútornej reči k vonkajšej (ako druhý prijímateľ).1

1) MŰGLOVÁ, M. Komunikácia, tlmočenie, preklad alebo Prečo spadla Babylonská veža? Bratislava: Enigma, 2009, s. 65 a 68.

Legálne (zákonné) definície pojmov tlmočník a prekladateľ na účely právneho poriadku Slovenskej republiky sú obsiahnuté v ustanovení § 2 ods. 1 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len „ZZTP“), podľa ktorého:

„Tlmočník alebo prekladateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba splnomocnená štátom na vykonávanie činnosti podľa tohto zákona, ktorá je 
a) zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov (vedenom MS SR) alebo
b) nezapísaná v tomto zozname, ak je ustanovená za znalca, prekladateľa alebo tlmočníka podľa § 15 ZZTP (tzv. „tlmočník, resp. prekladateľ ad hoc“).“

Tlmočník alebo prekladateľ podľa písm. a) vykonáva svoju činnosť pre súd, iný orgán verejnej moci, fyzickú osobu alebo právnickú osobu. 
Tlmočník alebo prekladateľ podľa písm. b) môže vykonávať svoju činnosť len pre súd alebo iný orgán verejnej moci.

Legálnu (zákonnú) definíciu pojmu tlmočnícka činnosť obsahujú ustanovenia § 20 ods. 1 až 3 ZZTP, podľa ktorých tlmočnícka činnosť je špecializovaná odborná činnosť vykonávaná za podmienok ustanovených v tomto zákone tlmočníkmi pre potreby zadávateľa. Úkonom tlmočníckej činnosti je najmä tlmočenie (ods. 1).  Tlmočník vykonáva tlmočnícku činnosť využívaním svojho jazykového vzdelania a ďalšieho odborného vzdelania, špecifických schopností, zručností, skúseností, jazykových prostriedkov, technických prostriedkov a pomôcok; výsledok tejto činnosti je určený najmä na jednorazové vnímanie konkrétnej situácie z hľadiska používania rôznych jazykov a umožňuje priamu komunikáciu medzi osobami používajúcimi odlišné jazyky (ods. 2).  Tlmočník je aj a) tlmočník posunkovej reči nepočujúcich, b) artikulačný tlmočník, ktorý využívaním svojich špecifických schopností, zručností a skúseností umožňuje za upravených podmienok jednosmernú alebo obojsmernú komunikáciu pre sluchovo postihnutú osobu, ktorá neovláda posunkovú reč a nepočuje hovorenú reč, a c) tlmočník pre hluchoslepé osoby, ktorý využívaním svojich špecifických schopností, zručností a skúseností umožňuje komunikáciu s osobou, ktorá má kombinované postihnutie zraku a sluchu (ods. 3).

Legálnu (zákonnú) definíciu pojmu prekladateľská činnosť obsahujú ustanovenia § 21 ods. 1 a 2 ZZTP​podľa ktorých prekladateľská činnosť je špecializovaná odborná činnosť vykonávaná za podmienok ustanovených v tomto zákone prekladateľmi pre potreby zadávateľa. Úkonom prekladateľskej činnosti je najmä preklad (ods. 1). Prekladateľ vykonáva prekladateľskú činnosť na základe využitia svojich jazykových schopností, ďalších špecifických schopností, zručností a skúseností, jazykových prostriedkov, technických prostriedkov a pomôcok (ods. 2).Tlmočník alebo prekladateľ je povinný vykonávať tlmočnícku činnosť alebo prekladateľskú činnosť: 
a) osobne, ak ide o fyzickú osobu; to neplatí, ak osobitný predpis ustanovuje inak,  
b) riadne a v určenej lehote, 
c) účelne, hospodárne a 
d) nestranne

2. Určenie príslušného tlmočníckeho alebo prekladateľského odboru podľa jazyka

Tlmočníci alebo prekladatelia sa do zoznamu tlmočníkov a prekladateľov zapisujú do príslušných tlmočníckych a prekladateľských odborov podľa jazykov.

Zoznam tlmočníckych a prekladateľských odborov podľa jazykov je obsahom prílohy č. 3 k vyhláške č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva  zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov​

3. Základná právna úprava výkonu tlmočníckej a prekladateľskej činnosti

Podmienky pre získanie oprávnenia na výkon činnosti tlmočníka alebo prekladateľa​

Oprávnenie na výkon tlmočníckej alebo prekladateľskej činnosti vzniká zápisom do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov (ďalej len „zoznam tlmočníkov a prekladateľov“) vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch ( (ďalej len „ZZTP“).

Podmienky na zápis fyzickej osoby do zoznamu tlmočníkov a prekladateľov podľa § 5 ZZTP​

Do zoznamu tlmočníkov a prekladateľov  možno zapísať fyzickú osobu, ktorá
a) je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,
b) je bezúhonná,
c) získala vzdelanie v odbore, ktorý je predmetom písomnej žiadosti o zápis,
d) úspešne skončila osobitné vzdelávanie o spôsobe výkonu činnosti znalca, tlmočníka alebo prekladateľa (ďalej len „odborné minimum“) ,
e) po získaní vzdelania v odbore vykonáva prax v odbore, ktorý je predmetom činnosti, v trvaní najmenej päť rokov,
f) zložila skúšku z odboru alebo odvetvia, ktoré je predmetom žiadosti o zápis, a ktorou preukazuje svoju odbornú spôsobilosť ​(ďalej len „odborná skúška“),
g) má materiálne vybavenie postačujúce na výkon činnosti v odbore alebo odvetví, ktoré je predmetom písomnej žiadosti o zápis,
h) nebola v posledných troch rokoch právoplatne vyčiarknutá zo zoznamu tlmočníkov a prekladateľov, alebo ktorej nebol uložený zákaz výkonu činnosti,
i) zložila sľub

Podmienky uznania odbornej praxe (stáže) získanej v zahraničí​:

Ak je podľa článku 55a ods. 1 smernice 2005/36/ES prístup k regulovanému v domovskom členskom štáte podmienený ukončením odbornej stáže, príslušný orgán tohto štátu pri posudzovaní žiadosti o povolenie na výkon regulovaného povolania uznáva odborné stáže vykonávané v inom členskom štáte za predpokladu, že stáž je v súlade so zverejnenými pokynmi domovského členského štátu. Príslušný orgán domovského členského štátu vezme do úvahy aj odborné stáže vykonané v tretej krajine.

Čiže MS SR pri posudzovaní žiadostí o zápis do zoznamu tlmočníkov a prekladateľov podľa ZZTP uznáva aj odbornú prax vykonávanú  v inom členskom štáte Európskej únie za predpokladu, že prax je v súlade s podmienkami upravenými v ZZTP a v jeho vykonávacích predpisov (najmä vo vyhláške č. 228/2018 Z. z.., ktorou sa vykonáva ZZTP). Pri posudzovaní žiadostí o zápis do zoznamu tlmočníkov a prekladateľov MS SR vezme do úvahy aj odbornú prax vykonávanú v tretej krajine. Z dokladov o dĺžke odbornej praxe žiadateľa o zápis do zoznamu tlmočníkov a prekladateľov musí byť zrejmý právny základ jej vykonávania, doba trvania a pracovné činnosti, ktoré žiadateľ vykonáva alebo vykonával; prax musí byť vykonávaná aj v čase podania žiadosti o zápis.

Listiny preukazujúce vykonanú prax v zahraničí je potrebné preložiť, a to prostredníctvom prekladateľa, ktorý je zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedených Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. 

Zoznam prekladateľov nájdete na: https://www.justice.gov.sk/registre/prekladatelia/

Odborná spôsobilosť na výkon činnosti tlmočníka alebo prekladateľa​

Na preukázanie odbornej spôsobilosti na výkon činnosti tlmočníka alebo prekladateľa slúžia tri inštitúty – odborná skúška tlmočníka alebo prekladateľa a odborné minimum tlmočníka alebo prekladateľa.

1. Odborná skúška tlmočníka alebo prekladateľa – účel, priebeh a termíny​

Účelom odbornej skúšky tlmočníka je overenie, či súhrn vedomostí žiadateľa z oblasti právnej úpravy tlmočníckej činnosti a schopnosti využiť svoje jazykové vzdelanie a ďalšie odborné vzdelanie, špecifické schopnosti, zručnosti, skúsenosti, jazykové prostriedky, technické prostriedky a pomôcky na jednorazové vnímanie konkrétnej situácie z hľadiska používania rôznych jazykov a umožnenie priamej komunikácie medzi osobami používajúcimi rôzne jazyky vytvára dostatočný predpoklad pre riadny výkon tlmočníckej činnosti. Účel odbornej skúšky tlmočníka musí byť vzatý do úvahy pri príprave zadania a pri hodnotení vedomostí a schopností žiadateľa. 

Účelom odbornej skúšky prekladateľa je overenie, či súhrn vedomostí žiadateľa z oblasti právnej úpravy prekladateľskej činnosti a schopnosti využiť svoje jazykové schopnosti, ďalšie špecifické schopnosti, zručnosti a skúsenosti, jazykové prostriedky, technické prostriedky a pomôcky na vykonanie úkonu prekladateľskej činnosti vytvára dostatočný predpoklad pre riadny výkon prekladateľskej činnosti. Účel odbornej skúšky prekladateľa musí byť vzatý do úvahy pri príprave zadania a pri hodnotení vedomostí a schopností žiadateľa. 

Odborná skúška žiadateľa o tlmočnícku činnosť a prekladateľskú činnosť sa vykoná v príslušných jazykoch. 
Odborná skúška prekladateľa sa skladá z písomnej časti a ústnej časti. Písomná časť odbornej skúšky prekladateľa sa skladá z testu zameraného na znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov o podmienkach výkonu prekladateľskej činnosti, z prekladu z prvého jazyka do druhého jazyka a z prekladu z druhého jazyka do prvého jazyka. Ústna časť odbornej skúšky prekladateľa slúži na položenie doplňujúcich otázok. 

Odborná skúška tlmočníka sa skladá z písomnej časti a z ústnej časti. Písomná časť odbornej skúšky tlmočníka sa skladá z testu zameraného na znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov o podmienkach výkonu tlmočníckej činnosti, ústna časť odbornej skúšky tlmočníka sa skladá z tlmočenia z prvého jazyka do druhého jazyka a z tlmočenia z druhého jazyka do prvého jazyka. 

Písomná prihláška na odbornú skúšku, ktorá obsahuje meno a priezvisko žiadateľa, adresu jeho trvalého pobytu, korešpondenčnú adresu, ďalšie kontaktné údaje, odbor/jazyk, z ktorého má záujem vykonať odbornú skúšku, sa podáva na ministerstvo (nie je vydané predpísané tlačivo prihlášky).

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „MS SR“) na základe počtu písomných prihlášok po dohode s organizátorom skúšky určuje termín odbornej skúšky. V každom odbore a odvetví sa uskutoční najmenej jedna odborná skúška v kalendárnom roku. To neplatí pre odbor/jazyk, pre ktorý nebola do 30. septembra kalendárneho roka doručená žiadna prihláška na odbornú skúšku a kde zároveň nie je z predchádzajúceho kalendárneho roka prihlásený žiaden žiadateľ, ktorý nevykonal odbornú skúšku. 

Organizátor skúšky zašle žiadateľovi pozvánku na odbornú skúšku najneskôr dva mesiace pred termínom odbornej skúšky. Súčasťou pozvánky na odbornú skúšku je zoznam základných okruhov otázok na odbornú skúšku a číslo účtu, na ktorý žiadateľ uhradí náklady vykonania odbornej skúšky v primeranej lehote a výške určenej organizátorom skúšky. Ak v určenej lehote žiadateľ neuhradí náklady v plnej výške, nemá právo zúčastniť sa odbornej skúšky; organizátor skúšky môže zmeškanie lehoty odpustiť. Ak sa žiadateľ nezúčastní odbornej skúšky kvôli neuhradeniu nákladov alebo z iného dôvodu, organizátor skúšky túto skutočnosť oznámi ministerstvu. Podrobnosti o odbornej skúške tlmočníka alebo prekladateľa upravujú ustanovenia § 5 , § 7  a § 8 vyhlášky č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch​ (ďalej len „vyhláška č. 228/2018 Z. z.“). 

2. Odborné minimum tlmočníka alebo prekladateľa – účel, priebeh a termíny

Účelom odborného minima je získanie základných znalostí o právnych predpisoch potrebných na výkon tlmočníckej alebo prekladateľskej činnosti. Rozsah odborného minima je najmenej 30 hodín. Obsahom odborného minima sú najmä základy právnych predpisov týkajúcich sa výkonu tlmočníckej alebo prekladateľskej činnosti, metodika výkonu činnosti, vedenie denníka, ako aj forma a obsah tlmočníckeho alebo prekladateľského úkonu. 
Termíny  odborného minima pre tlmočníkov alebo prekladateľov sú zverejňované na webových sídlach tlmočníckych ústavov, na ktoré sa uchádzači majú aktívne obracať. Termíny  sú priebežne zverejňované taktiež na webovom sídle MS SR, a to na základe oznámení tlmočníckych ústavov.
Prihláška na odborné minimum sa podáva na príslušný tlmočnícky ústav.Podrobnosti o odbornom minime tlmočníka alebo prekladateľa upravujú ustanovenia § 9 vyhlášky č. 228/2018 Z. z.​

Podmienky uznania odbornej spôsobilosti získanej v zahraničí​ pre výkon činnosti tlmočníka alebo prekladateľa​

Je potrebné rozlišovať medzi výkonom tlmočníckej alebo prekladateľskej činnosti na základe zápisu „zahraničného tlmočníka alebo prekladateľa“ do zoznamu tlmočníkov a prekladateľov vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „MS SR“ alebo „ministerstvo“) a cezhraničným poskytovaním tlmočníckej alebo prekladateľskej činnosti (výkonom tlmočníckej alebo prekladateľskej činnosti zahraničnými tlmočníkmi alebo prekladateľmi na území Slovenskej republiky bez zápisu do zoznamu znalcov vedeného MS SR). V prvom prípade ide o realizáciu práva na voľný pohyb osôb a práva usadenia sa a v druhom prípade o uplatnenie práva voľného pohybu služieb.

Predmetom tohto bodu je výkon tlmočníckej alebo prekladateľskej činnosti osobami „zahraničnými tlmočníkmi alebo prekladateľmi“ na základe ich zápisu do zoznamu tlmočníkov a prekladateľov vedeného ministerstvom (cezhraničné poskytovanie znaleckých služieb je predmetom bodu 12. Cezhraničné poskytovanie služieb tlmočníka alebo prekladateľa).

Zápis „zahraničného tlmočníka alebo prekladateľa“ do zoznamu tlmočníkov a prekladateľov vedeného ministerstvom podľa § 7 ods. 2 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch (ďalej len „ZZTP“).

Ministerstvo zapíše fyzickú osobu bez splnenia štandardných podmienok (uvedených v § 5 ods. 1 ZZTP) do zoznamu ako tlmočníka alebo prekladateľa, ak preukáže, že je oprávnená vykonávať činnosť obdobnú tlmočníckej činnosti alebo prekladateľskej činnosti podľa ZZTP v inom štáte a že úspešne skončila odborné minimum.

Spôsob preukazovania výkonu činnosti obdobnej tlmočníckej znaleckej činnosti podľa § 4 vyhlášky č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva ZZTP (ďalej len „vyhláška č. 228/2018 Z. z.“).

Podmienka výkonu činnosti obdobnej tlmočníckej alebo prekladateľskej činnosti podľa ZZTP sa preukazuje  originálom výpisu z príslušného zoznamu vedeného v inom štáte alebo  písomným potvrdením, ktoré vydal príslušný orgán štátu.  Uvedené doklady nesmú byť v čase podania žiadosti o zápis do zoznamu tlmočníkov a prekladateľov staršie ako tri mesiace. Žiadosť o zápis do Zoznamu tlmočníkov a prekladateľov podaná prostredníctvom jednotného kontaktného miesta – § 33a ZZTP.

Žiadosť o zápis možno podať aj prostredníctvom jednotného kontaktného miesta podľa § 11 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu v znení neskorších predpisov  a § 66b zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov  (ďalej len „jednotné kontaktné miesto“). Jednotné kontaktné miesto doručí ministerstvu žiadosť o zápis spolu so všetkými dokladmi, ktoré k nej boli priložené, a to v lehote a spôsobom podľa § 11 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu v znení neskorších predpisov.
Ak sa žiadosť o zápis podáva prostredníctvom jednotného kontaktného miesta, lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť doručením žiadosti o zápis ministerstvu.

Vykonanie zápisu alebo zamietnutie žiadosti ministerstvo bez zbytočného odkladu oznámi jednotnému kontaktnému miestu.

Elektronicky podaná žiadosť zápis do Zoznamu tlmočníkov a prekladateľov​ ​– § 33b ZZTP  

Popri štandardnej písomnej žiadosti môže podávateľ žiadosti o zápis do Zoznamu tlmočníkov a prekladateľov túto podať taktiež v druhej podobe písomnej formy, a síce v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej schránky podávateľa.

Ak sa žiadosť o zápis podáva v elektronickej podobe, jej vyhotovenie musí byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom a opatrené kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou.

Žiadosť o zápis do Zoznamu tlmočníkov a prekladateľov je možné podať do elektronickej schránky MS SR prostredníctvom služby Všeobecnej agendy na portáli slovensko.sk (na úvodnej stránke portálu slovensko.sk je potrebné zvoliť položku Všeobecná agenda, ii) zvoliť ako poskytovateľa služby MS SR a  iii) prihlásiť sa s príslušným autentifikátorom – i) prihlásenie sa so slovenským občianskym preukazom, dokladom o pobyte alebo alternatívnym autentifikátorom alebo ii) prihlásenie​ sa ako obyvateľ inej krajiny Európskej únie za použitia prihlasovacieho prostriedku vydaného v danej krajine Európskej únie.​

Elektronické podanie žiadosti o zápis do Zoznamu tlmočníkov a prekladateľov cez portál slovensko.sk  Link na elektronický formulár – (na tomto linku sú umiestnené formuláre pre výkon regulovaných činností podľa osobitných predpisov, ktoré prijímajú jednotné kontaktné miesta. Je potrebné vybrať si príslušný úrad, prihlásiť sa na portál a žiadateľ je potom presmerovaný na stránku, kde sa nachádzajú všetky formuláre – je potrebné si vybrať formulár pre tlmočníka alebo prekladateľa.

Podrobnosti upravuje zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov​ (zákon o e-Governmente) znení neskorších predpisov.Ak zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov neustanovuje inak, prílohy k žiadosti o zápis do Zoznamu tlmočníkov a prekladateľov, ktoré sú vyhotovené v listinnej podobe, možno ministerstvu doručiť v elektronickej podobe tak, že sa prevedú do elektronickej podoby a pripoja sa k elektronickej žiadosti o zápis do Zoznamu tlmočníkov a prekladateľov, ktorú podávateľ žiadosti autorizoval; autorizácia takto vyhotovených elektronických dokumentov sa nevyžaduje a ustanovenia § 35 až 39 zákona o e-Governmente o zaručenej konverzii sa nepoužijú.

Maximálna veľkosť prílohy je 50 MB.

Ministerstvo si môže vyžiadať predloženie týchto príloh v listinnej podobe, ak to považuje za potrebné.

Doplňujúce informácie k výkonu činnosti tlmočníka alebo prekladateľa

1. Pôsobnosť ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „MS SR“) v rámci zabezpečovania výkonu tlmočníckej a prekladateľskej činnosti

MS SR zabezpečuje výkon tlmočníckej a prekladateľskej činnosti podľa § 13 ods. 6 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov  v rámci čoho okrem iného aj vedie zoznam tlmočníkov a prekladateľov podľa § 4 zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov  (ďalej len „ZZTP“).

2. Dohľad MS SR a podanie podnetu na tlmočníka alebo prekladateľa podľa § 27 ZZTP

MS SR z vlastnej činnosti alebo na základe podnetov fyzických osôb alebo právnických osôb preskúmava spáchanie iných správnych deliktov podľa tohto zákona.

Po preskúmaní podnetu ministerstvo pristúpi k začatiu konania o inom správnom delikte proti tlmočníkovi alebo prekladateľovi alebo podnet odloží pre niektorý z dôvodov uvedených v § 27 ods. 4 ZZTP. O začatí konania o inom správnom delikte alebo odložení podnetu ministerstvo bezodkladne informuje podávateľa podnetu. 

Podrobnosti o dohľade MS SR a preskúmavaní podnetov na tlmočníkov alebo prekladateľov upravujú ustanovenia § 27 ZZTP.

​3. Poistenie tlmočníkov alebo prekladateľov podľa § 9 ZZTP

Tlmočník alebo prekladateľ zapísaný v zozname tlmočníkov a prekladateľov môže vykonávať činnosť, len ak má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu, ktorá môže vzniknúť v súvislosti s výkonom činnosti.

Tlmočník alebo prekladateľ zapísaný v zozname sa musí poistiť s limitom poistného plnenia za jednu poistnú udalosť najmenej vo výške 3319 eur.

Podrobnosti o poistení upravujú ustanovenia § 9 ZZTP.

4. Identifikačné znaky tlmočníkov alebo prekladateľov

Tlmočník alebo prekladateľ zapísaný v Zozname tlmočníkov a prekladateľov pri výkone svojej činnosti používa úradnú pečiatku  a preukaz,  ktoré mu pri zápise vydá MS SR.

Vzor odtlačku úradnej pečiatky a vzor preukazu tlmočníka a prekladateľa sú uvedené v prílohe ZZTP.

Podrobnosti o identifikačných znakoch tlmočníka a prekladateľa upravujú ustanovenia § 10 ZZTP  a § 17 vyhlášky č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva ZZTP.

5. Kto môže tlmočníka alebo prekladateľa požiadať o podanie tlmočníckeho úkonu alebo prekladateľského úkonu

Tlmočník alebo prekladateľ zapísaný v Zozname tlmočníkov a prekladateľov vykonáva svoju činnosť pre súd, iný orgán verejnej moci, fyzickú osobu alebo právnickú osobu.

Tlmočník ad hoc alebo prekladateľ ad hoc ustanovený orgánom verejnej moci do konania  môže vykonávať svoju činnosť len pre daný konajúci orgán verejnej moci.​

​​6. Objednávka tlmočníckeho úkonu alebo prekladateľského úkonu

Zadávateľ, ktorým je fyzická osoba alebo právnická osoba, je oprávnený obrátiť sa na vybraného tlmočníka alebo prekladateľa prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v Zozname tlmočníkov a prekladateľov, oddiel na zápis tlmočníkov alebo oddiel na zápis prekladateľov.

Zadávateľ, ktorým je fyzická osoba alebo právnická osoba, je oprávnený pred zadaním úkonu tlmočníckej činnosti alebo prekladateľskej činnosti zistiť možnosti uskutočnenia úkonu včas, ozrejmiť tlmočníkovi alebo prekladateľovi obsah a rozsah tlmočenia alebo prekladu, zistiť predpokladanú výšku tlmočného a prerokovať uplatnenie nároku na preddavok.

Zadávateľ, ktorým je súd alebo iný orgán verejnej moci, je povinný pred zadaním úkonu tlmočníckej činnosti alebo prekladateľskej činnosti zistiť možnosti uskutočnenia úkonu včas, ozrejmiť tlmočníkovi alebo prekladateľovi obsah a rozsah tlmočenia alebo prekladu, zistiť predpokladanú výšku tlmočného a prerokovať uplatnenie nároku na preddavok podľa. Ak ide o zložitú vec, je potrebné tlmočníkovi alebo prekladateľovi ešte pred jeho ustanovením podať potrebné vysvetlenia zo súdnych spisov a skutočností, ktoré sú významné z hľadiska posudzovania veci.

7. Odmietnutie výkonu tlmočníckej činnosti alebo prekladateľskej činnosti

Pokiaľ je tlmočník alebo prekladateľ zapísaný v zozname ustanovený súdom alebo iným orgánom verejnej moci nesmie bezdôvodne odmietnuť vykonať úkon.

ZZTP pozná niekoľko prípadov, kedy tlmočník alebo prekladateľ zapísaný v zozname je buď povinný odmietnuť vykonanie úkonu, alebo je oprávnený odmietnuť vykonanie úkonu.

Odmietnuť vykonanie úkonu je tlmočník alebo prekladateľ zapísaný v zozname povinný, ak

a) je vylúčený podľa § 11 ods. 1 ZZTP,
b) nie je zapísaný v odbore/jazyku, v ktorom je potrebné úkon vykonať, 
c) mu vážne zdravotné dôvody, pracovné pomery, rodinné pomery alebo iné vážne dôvody neumožňujú vykonať úkon riadne a včas, 
d) mu bol dočasne pozastavený výkon činnosti podľa § 7a ZZTP, prerušený výkon činnosti podľa § 7b ZZTP  alebo mu plynie zákaz výkonu činnosti podľa § 26 ods. 3 písm. b) ZZTP.

Tlmočník alebo prekladateľ zapísaný v zozname môže odmietnuť vykonanie úkonu, ak si súd alebo iný orgán verejnej moci nesplnil povinnosť predbežnej konzultácie podľa § 16 ods. 7 ZZTP .

Podrobnosti o odmietnutí výkonu tlmočníckej činnosti alebo prekladateľskej činnosti upravujú ustanovenia § 12 ZZTP

8. Druhy tlmočníckych úkonov a prekladateľských úkonov

Úkonom tlmočníckej činnosti je v zásade tlmočenie. Naproti tomu, úkonom prekladateľskej činnosti je spravidla preklad. Popri tom ZZTP predpokladá aj iné úkony, ako napr. doplnenie, potvrdenie alebo vysvetlenie tlmočníckeho úkonu alebo prekladateľského úkonu.

Náležitosti tlmočníckych úkonov a prekladateľských úkonov upravujú ustanovenia § 23  a § 24 ZZTP  v spojení s ustanoveniami § 19  a príloh č. 8  a č. 9  k vyhláške č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva ZZTP.

9. Nedostatky tlmočníckych úkonov a prekladateľských úkonov a ich odstraňovanie

Pokiaľ o to zadávateľ požiada, tlmočník alebo prekladateľ potvrdí a doplní tlmočnícky úkon alebo prekladateľský úkon alebo jeho obsah bližšie vysvetlí.

Prekladateľ vykoná doplnenie prekladateľského úkonu na odstránenie metodických alebo formálnych chýb v podanom prekladateľskom úkone z vlastného podnetu alebo na výzvu zadávateľa bez zbytočného odkladu a bez nároku na odmenu. K doplneniu prekladu sa pripája prekladateľská doložka s uvedením čísla úkonu, pod ktorým je úkon zapísaný v denníku.

Podrobnosti upravujú ustanovenia § 23 ods. 6 ZZTP.

10. Odmeňovanie tlmočníkov a prekladateľov

Odplata za tlmočnícku činnosť alebo prekladateľskú činnosť pozostáva z troch zložiek (odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času), ktoré v súhrne označujeme pojmom „tlmočné“.

Pokiaľ je zadávateľom fyzická alebo právnická osoba, môže si s tlmočníkom alebo prekladateľom dohodnúť zmluvnú odmenu, alebo celé zmluvné tlmočné. Pokiaľ si toto nedohodnú, patrí tlmočníkovi alebo prekladateľovi tarifná odmena.

Výška tarifnej odmeny u tlmočníkov sa určí podľa jazyka a počtu hodín, ktoré tlmočník vynaložil na svoju činnosť.

Výška tarifnej odmeny u prekladateľov sa určí podľa jazyka a počtu strán úkonu prekladateľskej činnosti.

Za hotové výdavky sa považujú výdavky účelne a preukázateľne vynaložené v súvislosti s vykonávaním činnosti, najmä súdne poplatky, správne poplatky, cestovné výdavky a telekomunikačné výdavky, paušálne ustanovené náhrady, výdavky za kopírovacie a tlačiarenské služby, výdavky spojené s činnosťou konzultanta, výdavky spojené s činnosťou korektora a poradcu a výdavky za odborné podklady, preklady, odpisy alebo výpisy z verejných registrov. 

Pri úkonoch vykonávaných v mieste, ktoré nie je miestom výkonu činnosti, patrí za čas strávený cestou do tohto miesta a späť tlmočníkovi alebo prekladateľovi náhrada za stratu času. 

Podrobnosti týkajúce sa odmeňovania (ako napr. o možnosti zvýšenia, zníženia, resp. nepriznania tlmočného, zložení preddavku na tlmočné a pod.) upravujú ustanovenia § 3 ZZTP.

11. Výpis zo zoznamu tlmočníkov a prekladateľov

Zo Zoznamu tlmočníkov, oddiel na zápis tlmočníkov a oddiel na zápis prekladateľov zverejneného na webovom sídle MS SR si môže verejnosť vyhotoviť výpis zo zoznamu týkajúci sa konkrétneho tlmočníka alebo prekladateľa. Tento výpis však nie je použiteľný na právne úkony.

Na právne úkony slúži výpis zo zoznamu tlmočníkov a prekladateľov poskytovaný MS SR na základe žiadosti, tento je však spoplatnený správnym poplatkom vo výške 1,50 € za každú stranu – položka 5 písm. i) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov​.

Poplatok za výpis zo zoznamu tlmočníkov a prekladateľov možno uhradiť v hotovosti alebo platobnou kartou prostredníctvom integrovaného obslužného miesta,  poštovým poukazom alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky na základe platobného predpisu vydaného MS SR.​

Poplatok za zápis vydanie oprávnenia na výkon činnosti tlmočníka alebo​ prekladateľa​

Konanie o zápise do zoznamu tlmočníkov a prekladateľov je spoplatnené správnym poplatkom vo výške 165,50 € – položka 5 písm. h) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“).

V prípade, že sa konanie o zápis do zoznamu tlmočníkov a prekladateľov vykonáva na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami, ktorý je podpísaný elektronickým podpisom alebo podania autorizovaného podľa zákona o č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci v znení neskorších predpisov​ , prípadne prostredníctvom integrovaného obslužného miesta, výška správneho poplatku je podľa § 6 ods. 2 zákona o správnych poplatkoch​ ( spojení s položkou 5 písm. h) sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch spoplatnené správnym poplatkom zníženým o 70,- €, t. j. sumou 95,50 €.

Poplatok za zápis zo zoznamu tlmočníkov a prekladateľov možno uhradiť v hotovosti alebo platobnou kartou prostredníctvom integrovaného obslužného miesta,  poštovým poukazom alebo  prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky na základe platobného predpisu vydaného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.

Postup pre získanie oprávnenia na výkon činnosti tlmočníka alebo prekladateľa​

Oprávnenie na výkon tlmočníckej alebo prekladateľskej činnosti vzniká zápisom do zoznamu tlmočníkov a prekladateľov vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

1. Postup na zápis fyzickej osoby do zoznamu tlmočníkov a prekladateľov

Ministerstvo zapíše fyzickú osobu do zoznamu tlmočníkov a prekladateľov na základe jej písomnej alebo elektronickej žiadosti do 60 dní od jej doručenia, ak spĺňa zákonom ustanovené predpoklady na zápis.

Žiadosť o zápis obsahuje nasledovné údaje: meno, priezvisko, akademický titul a dátum narodenia,  trvalý pobyt alebo obdobný pobyt, miesto výkonu činnosti,  identifikačné údaje jej zamestnávateľa, ak je zamestnaná, alebo informácie o inom spôsobe vykonávania praxe v odbore, označenie odboru a odvetvia, o ktorého zápis do zoznamu sa žiada. 
K žiadosti o zápis do zoznamu sa pripoja nasledovné podklady: osvedčené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní v odbore, ktorý je predmetom žiadosti, životopis so zameraním na požadovanú odbornosť, kópia dokladu o úspešnom absolvovaní odborného minima, kópia dokladu o úspešnom absolvovaní odbornej skúšky tlmočníka alebo prekladateľa, doklady o dĺžke praxe v odbore žiadateľa a doklady preukazujúce disponovanie materiálnym vybavením potrebným na výkon činnosti v zapisovanom odbore/jazyku.

Podrobnosti o konaní o zápise fyzickej osoby do zoznamu tlmočníkov a prekladateľov upravujú ustanovenia § 2 vyhlášky č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch​ (ďalej len „vyhláška č. 228/2018 Z. z.“).

2. Žiadosť o zápis do Zoznamu tlmočníkov a prekladateľov podaná prostredníctvom jednotného kontaktného miesta –   §33a ZZTP​

Žiadosť o zápis možno podať aj prostredníctvom jednotného kontaktného miesta podľa § 11 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu v znení neskorších predpisov​  a § 66b zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov​ (ďalej len „jednotné kontaktné miesto“). Jednotné kontaktné miesto doručí ministerstvu žiadosť o zápis spolu so všetkými dokladmi, ktoré k nej boli priložené, a to v lehote a spôsobom podľa § 11 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu v znení neskorších predpisov.

Ak sa žiadosť o zápis podáva prostredníctvom jednotného kontaktného miesta, lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť doručením žiadosti o zápis ministerstvu.

Vykonanie zápisu alebo zamietnutie žiadosti ministerstvo bez zbytočného odkladu oznámi jednotnému kontaktnému miestu.33a ZZTP

5.  Elektronicky podaná žiadosť zápis do Zoznamu tlmočníkov a prekladateľov – § 33b ZZTP​  

Popri štandardnej písomnej žiadosti môže podávateľ žiadosti o zápis do Zoznamu tlmočníkov a prekladateľov túto podať taktiež v druhej podobe písomnej formy, a síce v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej schránky podávateľa.

Ak sa žiadosť o zápis podáva v elektronickej podobe, jej vyhotovenie musí byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom a opatrené kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou.

Žiadosť o zápis do Zoznamu tlmočníkov a prekladateľov je možné podať do elektronickej schránky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky prostredníctvom služby Všeobecnej agendy na portáli slovensko.sk (na úvodnej stránke portálu slovensko.sk je potrebné zvoliť položku Všeobecná agenda, ii) zvoliť ako poskytovateľa služby Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a  iii) prihlásiť sa s príslušným autentifikátorom – i) prihlásenie sa so slovenským občianskym preukazom, dokladom o pobyte alebo alternatívnym autentifikátorom alebo ii) prihlásenie sa ako obyvateľ inej krajiny Európskej únie za použitia prihlasovacieho prostriedku vydaného v danej krajine Európskej únie.​​
Elektronické podanie žiadosti o zápis do Zoznamu tlmočníkov a prekladateľov cez portál slovensko.sk ​
Žiadosť o vznik oprávnenia na vykonávanie činnosti tlmočníka a prekladateľa je možné podať elektronicky aj prostredníctvom elektronického formulára JKM na tejto linke: https://www.slovensko.sk/sk/najst-sluzbu​ . Na tomto linku sú umiestnené aj formuláre pre výkon regulovaných činností podľa osobitných predpisov, ktoré prijímajú jednotné kontaktné miesta.  Konkrétnu elektronickú službu nájdete tak, že do poľa „Nájsť službu“ vpíšete napr.: „Poskytovanie oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov“, do poľa „Názov inštitúcie alebo úradu” vpíšete okresný úrad kam patríte podľa miesta podnikania (fyzická osoba) alebo sídla (právnická osoba) a kliknete na „VYHĽADAŤ“.  Následne si vyberiete konkrétnu elektronickú službu a kliknutím na tlačidlo „Služba” budete presmerovaní na elektronický formulár.

Podrobnosti upravuje zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) znení neskorších predpisov​.
Ak zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov neustanovuje inak, prílohy k žiadosti o zápis do Zoznamu tlmočníkov a prekladateľov, ktoré sú vyhotovené v listinnej podobe, možno ministerstvu doručiť v elektronickej podobe tak, že sa prevedú do elektronickej podoby a pripoja sa k elektronickej žiadosti o zápis do Zoznamu tlmočníkov a prekladateľov, ktorú podávateľ žiadosti autorizoval; autorizácia takto vyhotovených elektronických dokumentov sa nevyžaduje a ustanovenia § 35 až 39 zákona o e-Governmente o zaručenej konverzii sa nepoužijú.

Maximálna veľkosť prílohy je 50 MB.

Ministerstvo si môže vyžiadať predloženie týchto príloh v listinnej podobe, ak to považuje za potrebné.

Kontakt na príslušný orgán (zodpovedný za udelenie oprávnenia na výkon tlmočníckej a prekladateľskej činnosti

Kontakt na ministerstvo spravodlivosti slovenskej republiky ako príslušný orgán (zodpovedný za udelenie oprávnenia na výkon tlmočníckej a prekladateľskej činnosti).

Kontaktné údaje Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Račianska č. 71
813 11 Bratislava
Email: znalec@justice.sk
Tel. č. +421 2 88891572

Prístup k Zverejneným registrom (prístup k zoznamu tlmočníkov a prekladateľov​)

1. Vyhľadávanie tlmočníka alebo prekladateľa v zozname tlmočníkov a prekladateľov

Zoznam tlmočníkov a prekladateľov, oddiel na zápis tlmočníkov a oddiel na zápis prekladateľov je vedený v elektronickej forme a pre potreby verejnosti je zverejňovaný na webovom sídle ministerstva www.justice.gov.sk v časti Registre, položka TLMOČNÍCI alebo položka PREKLADATELIA , po zadaní ktorej sa zobrazí vyhľadávač Zoznamu tlmočníkov alebo vyhľadávač Zoznamu prekladateľov.

Do tohto vyhľadávača je potrebné zadať jedno, viaceré, resp. všetky do úvahy prichádzajúce vyhľadávacie kritéria, ako napr. – i) odbor/jazyk, ii) meno a priezvisko tlmočníka alebo prekladateľa, iii) evidenčné číslo, iv) kraj a v) okres, na základe čoho systém vygeneruje zoznam príslušných tlmočníkov alebo prekladateľov, vrátane ich kontaktných údajov (tie sa zobrazujú po „kliknutí“ na konkrétneho tlmočníka alebo prekladateľa).

Na účely určenia príslušného odboru/jazyka , resp. následne konkrétneho tlmočníka alebo prekladateľa slúži zoznam  tlmočníckych a prekladateľských odborov podľa jazykov.Zoznam tlmočníckych a prekladateľských odborov podľa jazykov je obsahom prílohy č. 3 k vyhláške č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva  zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (link na https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2018/228/20180801_4900749-2.pdf).

2. Výpis zo zoznamu tlmočníkov a prekladateľov

Zo Zoznamu tlmočníkov a prekladateľov si môže verejnosť vyhotoviť výpis zo zoznamu týkajúci sa konkrétneho tlmočníka alebo prekladateľa. Tento výpis však nie je použiteľný na právne úkony.

Na právne úkony slúži výpis zo zoznamu tlmočníkov a prekladateľov​ poskytovaný Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvom“), tento je však spoplatnený správnym poplatkom vo výške 1,50 € za každú stranu  – položka 5 písm. i) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov ​

Poplatok za výpis zo zoznamu tlmočníkov a prekladateľov možno uhradiť v hotovosti alebo platobnou kartou prostredníctvom integrovaného obslužného miesta,  poštovým poukazom alebo  prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky na základe platobného predpisu vydaného ministerstvom.

Všeobecne dostupné opravné prostriedky​

Opravné prostriedky proti rozhodnutiu ministerstva spravodlivosti slovenskej republiky o zamietnutí žiadosti o zápis do zoznamu tlmočníkov a prekladateľov

Proti rozhodnutiu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „MS SR“) o zamietnutí žiadosti o zápis do Zoznamu tlmočníkov a prekladateľov je možné podať na MS SR v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia rozklad; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Ak rozhodnutie MS SR o zamietnutí žiadosti o zápis do Zoznamu tlmočníkov a prekladateľov nadobudne právoplatnosť po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, je podľa § 6 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok​ preskúmateľné súdom.

Kontakt na iné organizácie, kde môže byť používateľom poskytnutá pomoc​

V prípade technických problémov s elektronickým formulárom je možné sa obrátiť na helpdesk slovensko.sk

Cezhraničné poskytovanie služieb tlmočníka alebo prekladateľa​

Čo je cezhraničné poskytovanie služby v Slovenskej republike?

Je to dočasné, príležitostné, občasné, nepravidelné, prípadne jednorazové poskytovanie služby (podnikanie) v Slovenskej republike (ďalej len „SR“) fyzickou alebo právnickou osobou usadenou (1) v inom členskom štáte Európskej únie (2) (štát usadenia) a založenou podľa práva tohto štátu. Ide o časovo ohraničené poskytovanie služieb v SR osobou z iného členského štátu.

(1) usadenie sa je faktický sústavný, pravidelne sa opakujúci výkon hospodárskej činnosti/podnikania poskytovateľom služby na trvalom základe, na neurčitý čas, prevažne prostredníctvom stabilnej infraštruktúry (kancelárie, prevádzkareň, sídlo, ústredie…), odkiaľ sa skutočne poskytovanie služby/podnikateľská činnosť riadi, resp. vykonáva.   (fyzická osoba – štátny príslušník iného členského štátu alebo právnická osoba založená podľa práva iného členského štátu, ktorá má sídlo, ústredie alebo hlavné miesto podnikateľskej činnosti na území SR alebo iného členského štátu).
(2) iný členský štát Európskej únie ako SR.

Aký je časový rozsah cezhraničného poskytovania služby?

Časový rozsah cezhraničného poskytovania služby môže byť rôzny v závislosti od charakteru poskytovanej služby. Je ohraničený dobou určitou, ktorej dĺžka je spravidla vopred známa. Dočasná a príležitostná povaha činnosti je definovaná časovým úsekom (týždňový, mesačný resp. ročný výkon činnosti), alebo činnosťou (jeden, dva projekty, prípadne aj viac projektov).

Kto môže cezhranične poskytovať služby v SR?

Každá zahraničná fyzická osoba, ktorá je štátnym príslušníkom členského štátu alebo zahraničná právnická osoba založená podľa práva iného členského štátu, ktorá má sídlo, ústredie alebo hlavné miesto podnikateľskej činnosti v tomto štáte, v ktorom poskytuje služby trvale, na neurčitý čas (štát usadenia), na základe a v rozsahu oprávnenia na poskytovanie týchto služieb, ktoré vydal príslušný orgán štátu usadenia (podmienky cezhraničného poskytovania služby v SR sú uvedené v 6. bode).

Aké sú hlavné znaky pre rozlíšenie cezhraničného poskytovania služby od trvalého poskytovania služby v SR?

Rozhodujúcimi faktormi pre určenie, či ide o cezhraničné poskytovanie služby alebo trvalé poskytovanie služby je čas trvania, kontinuita, periodicita, početnosť poskytovanej služby, prípadne charakter služby, či infraštruktúra. Každá služba sa posudzuje individuálne. V prípade naplnenia znakov trvalého poskytovania služby, ako je jeho sústavnosť, pravidelnosť, stabilná infraštruktúra, väzba na stálu prevádzkareň, stále získavanie zákazníkov/príjemcov služieb, stabilný nepretržitý profesionálny výkon činnosti a pod., musí poskytovateľ služby získať oprávnenie od príslušného orgánu SR (uznanie odbornej kvalifikácie, prípadne získanie európskeho profesijného preukazu alebo samotného oprávnenia).

Ktoré služby je možné poskytovať cezhranične v SR?

V zásade je možné poskytovať cezhranične všetky služby s výnimkou tých, na ktoré sa zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu  (ďalej len ,,zákon o službách“) nevzťahuje a s výnimkou služieb, ktorých charakter neumožňuje cezhraničné poskytovanie služieb alebo ich je možné cezhranične poskytovať len v súlade s podmienkami stanovenými v právnych predpisoch SR, prípadne právnych aktoch Spoločenstva. Cezhraničné poskytovanie služieb sa vzťahuje aj na výkon činnosti tlmočníkov a prekladateľov.

Za akých podmienok je možné cezhranične poskytovať služby tlmočníkov a prekladateľov v SR?

Vo všeobecnosti držiteľ oprávnenia na poskytovanie služieb, ktoré mu vydal príslušný orgán štátu usadenia musí zistiť, či služba, ktorá sa má poskytnúť cezhranične na území SR, nie je regulovaným  povolaním, či regulovanou odbornou činnosťou (ďalej „regulované povolanie“).

Regulovaným povolaním je také povolanie, pre ktorého výkon sú právnymi predpismi SR stanovené požiadavky  na odbornosť, t. j. kvalifikačné predpoklady, prípadne aj iné predpoklady, bez ktorých nemôže osoba toto  povolanie vykonávať (napr. stupeň a odbor vzdelania, prax, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, poistenie  zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom služby a pod. ) Pokiaľ služba nie je regulovaná v SR, poskytovateľ môže začať poskytovať služby na území SR.

Hoci tlmočnícka a prekladateľská činnosť je regulovaným povolaním, t. j. služba je v SR regulovaná, tlmočník a prekladateľ nie je povinný poskytnutie služby vopred ohlásiť, musí ale spĺňať podmienky na poskytovanie služieb podľa práva štátu usadenia a informovať príjemcu služby podľa § 6 ods. 1 zákona o službách o informáciách upravených v tomto odseku (predmetné ustanovenie upravuje taxatívny výpočet informácií, ktoré musia byť poskytnuté).

Doplňujúce informácie

Poskytovateľ tlmočníckej a/alebo prekladateľskej služby môže požiadať domovský príslušný orgán alebo jednotné kontaktné miesto s cieľom získať Európsky profesijný preukaz (čl. 4c) a 4d) smernice 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií a § 44 až 48 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.