​Podávanie návrhu, ktorým sa potvrdzujú údaje o organizačnej zložke podniku v Obchodnom registri​​

Služba slúži na potvrdenie zapísaných údajov o podniku zahraničnej právnickej osoby, organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby a o organizačnej zložke podniku slovenskej právnickej osoby v obchodnom registri. Táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 530/2003 Z.z. s lehotou  do 30.septembra 2021. Pri návrhu sa vyžadujú dokumenty autorizované kvalifikovaným elektronickým podpisom (pečaťou) občana, alebo viacnásobným kvalifikovaným elektronickým podpisom (pečaťou). Služba je bezplatná.

Aktuálne je už služba nedostupná.

Potvrdenie zapísaných údajov o podniku zahraničnej právnickej osoby, organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby a o organizačnej zložke podniku slovenskej právnickej osoby v obchodnom registri súvisí s úpravou § 768s ods. 2 písm. d) Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z. a „čistením“ údajov vedených v obchodnom registri. Jeho hlavným cieľom bolo umožniť k 1.10.2021 určiť množinu zápisov vedených v obchodnom registri (najmä) o podnikoch alebo organizačných zložkách podnikov zahraničných právnických osôb, ktoré sú „mŕtve“. Za týmto účelom je uložená v § 15g ods. 6 zákona o obchodnom registri v znení zákona č. 390/2019 Z. z. povinnosť – fyzickým osobám oprávneným konať v mene zapísanej slovenskej právnickej osoby, o ktorej organizačnú zložku podniku ide, a – fyzickým osobám oprávneným konať v mene zapísanej zahraničnej právnickej osoby, o ktorej podnik alebo organizačnú zložku podniku ide, v lehote do 30.9.2021 buď – podať návrh na zápis, ktorým potvrdia zapísané údaje (na formulári ustanovenom vyhláškou MS SR č. 24/2020 Z. z.), a to v situácii, ak zapísané údaje sú aktuálne a správne alebo – podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov (na príslušnom zmenovom formulári ustanovenom vyhláškou č. 25/2004 Z. z.), a to v situácii, ak zapísané údaje nie sú aktuálne a správne. Ak dôjde k podaniu návrhu na potvrdenie zapísaných údajov, toto sa v obchodnom registri vykoná len „formálne“ nakoľko ustanovenia § 6 ods. 1 písm. c) až f), § 6 ods. 3 písm. c) až e), § 7, § 8 a § 10 ods. 1 a 6 zákona o obchodnom registri sa na potvrdenie údajov nepoužijú. Návrh na potvrdenie zapísaných údajov nepodliehal poplatkovej povinnosti. Po vykonaní potvrdenia registrový súd nezasielal navrhovateľovi potvrdenie ani výpis z obchodného registra.

Ak v dôsledku skorších nezapísaných zmien sú údaje vedené v obchodnom registri o podniku zahraničnej právnickej osoby, organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby a o organizačnej zložke podniku slovenskej právnickej osoby „neaktuálne a nesprávne“ je nevyhnutné podať klasický zmenový formulár, ktorý však už podlieha poplatkovej povinnosti a aplikuje sa pri ňom celá sada ustanovení o registrácii podľa zákona o obchodnom registri.