Obchodný register – zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)

V súvislosti so zmenami a úpravami vyplývajúcimi zo zákona č. 390/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela“) v súlade  s ustanovením § 768s ods. 2 písm. b) a c) novely registrový súd v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky vymaže z obchodného registra zapísané:

  1. osoby, ktoré sa podľa predpisov účinných od 1. októbra 2020 do obchodného registra nezapisujú, a to
    1. osoby, ku ktorých zápisu do obchodného registra došlo podľa predpisov účinných od 1. januára 2002 a ktoré sa v obchodnom registri vedú podľa § 768 ods. 1,
    2. fyzické osoby,
    3. podniky a organizačné zložky podnikov zahraničných fyzických osôb,
  2. osoby, ktoré vstúpili do likvidácie pred 1. októbrom 2016 a podľa odseku 9 sa predpokladá ich úpadok,
  3. osoby, ktoré si nesplnili povinnosť premeny menovitej hodnoty vkladov a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na euro podľa osobitných predpisov ani do    1. decembra 2020,
  4. podniky zahraničných právnických osôb, organizačné zložky podnikov zahraničných právnických osôb, organizačné zložky podnikov slovenských právnických osôb, ktoré do 30. septembra 2021 nepotvrdia zapísané údaje v obchodnom registri podľa osobitného zákona alebo nenavrhnú zmenu zapísaných údajov v obchodnom registri podľa osobitného zákona.

Zoznam zapísaných osôb, ktoré sa majú podľa odseku 2 vymazať z obchodného registra, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zverejní po dobu šiestich mesiacov v Obchodnom vestníku.

ZVEREJNENÉ ZOZNAMY V OBCHODNOM VESTNÍKU:

Fyzické osoby

zverejnený v Obchodnom vestníku 1.12.2020, číslo zverejnenia 231/2020
https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Web/Detail.aspx?IdOVod=2474

Osoby vedené podľa § 768 ods. 1

zverejnený v Obchodnom vestníku 23.12.2020, číslo zverejnenia 247/2020
https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Web/Detail.aspx?IdOVod=2490

Podniky a organizačne zložky zahraničných fyzických osôb

zverejnený v Obchodnom vestníku 23.12.2020, číslo zverejnenia 247/2020
https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Web/Detail.aspx?IdOVod=2490

Osoby, ktoré si nesplnili povinnosť premeny zo slovenskej meny na euro

zverejnený v Obchodnom vestníku 22.3.2021, číslo zverejnenia 55/2021
https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Web/Detail.aspx?IdOVod=2549

Osoby, ktoré vstúpili do likvidácie pred 1. Októbrom 2016

zverejnený v Obchodnom vestníku 12.4.2021, číslo zverejnenia 68/2021
https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Web/Detail.aspx?IdOVod=2562

Podniky a organizačné zložky podnikov zahraničných právnických osôb, ktoré do 30.septembra 2021 nepotvrdili zapísané údaje v obchodnom registri

zverejnený v Obchodnom vestníku 1.4.2022, číslo zverejnenia 64/2022 https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Web/Detail.aspx?IdOVod=2809

V zozname boli zverejnené osoby, ktoré do zoznamu nepatria z dôvodu absencie predpokladov uvedených v § 768s Obchodného zákonníka.

Zoznam týchto osôb nájdete v dokumente:

Zoznam osôb, ktoré nepatria do zoznamu (PDF, 282 KB)