Najčastejšie otázky a odpovede k výmazu podnikateľov-fyzických osôb z OR SR

Nie, konanie o obnovenie zápisu v obchodnom registri v zmysle zákona č. 519/2021 Z. z. sa na obnovenie zápisu fyzickej osoby do obchodného registra nevzťahuje. V tomto konaní možno obnoviť výlučne zápis obchodnej spoločnosti (družstva), ktoré boli z obchodného registra vymazané z dôvodu, že si nesplnili povinnosť premeny menovitej hodnoty vkladov a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na euro podľa osobitných predpisov ani do 1. decembra 2020.

Ide o otázky spadajúce zrejme do regulácie zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, ktorého Ministerstvo spravodlivosti SR žiaľ nie je gestorom. Cestná doprava sa však vykonáva na základe tzv. povolenia prevádzkovateľa cestnej dopravy.

Táto okolnosť (výmaz z OR) by sa nemal dotknúť podnikania fyzickej osoby žiadnym spôsobom. Fyzické osoby nepodnikali na základe zápisu v obchodnom registri, ale na základe oprávnenia podľa osobitného predpisu (najmä živnostenského zákona). Výmazom z obchodného registra ich oprávnenie podnikať teda nezaniklo.

Tí, ktorí podnikajú na základe živnostenského oprávnenia, sú zapísaní v živnostenskom registri. Vo všeobecnosti by mali byť aj tak všetci podnikatelia vedení v registri právnických osôb a podnikateľov, ktorý je tzv. referenčným registrom. Referenčnosť tohto registra znamená, že verejná správa by mala používať údaje práve z tohto registra.

Táto okolnosť (výmaz z obchodného registra) by sa nemal dotknúť podnikania fyzickej osoby žiadnym spôsobom. Fyzické osoby nepodnikali na základe zápisu v obchodnom registri, ale na základe oprávnenia podľa osobitného predpisu (najmä živnostenského zákona). Výmazom z obchodného registra ich oprávnenie podnikať teda nezaniklo.

Pôvodne sa podnikajúce fyzické osoby mohli do obchodného registra zapisovať dobrovoľne. Výnimočne to bola ich povinnosť (napr. prevádzkovatelia cestnej dopravy). S vedením podnikateľa vo viacerých registroch (živnostenský register, obchodný register, osobitné registre) sú spojené administratívne náklady a právna neistota, keďže rôzne registre majú tendenciu byť v nesúlade. Zákon č. 390/2019 Z. z. zrušil možnosť viesť fyzické osoby v obchodnom registri.
Fyzické osoby však ani pred úpravou v zákone č. 390/2019 Z. z. nepodnikali na základe zápisu v obchodnom registri, ale na základe oprávnenia podľa osobitného predpisu (najmä živnostenského zákona). Výmazom z obchodného registra ich oprávnenie podnikať teda nezaniklo.