Legislatíva platná k 1.10.2020

Zákon č. 530/2003 Zb. o obchodnom registri  v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/530/20191101?ucinnost=01.10.2020

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20200721?ucinnost=01.10.2020

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/25/20181101?ucinnost=01.10.2020

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 24/2020 Z.z., ktorou sa ustanovuje vzor tlačiva na podanie návrhu na zápis, ktorým sa potvrdia zapísané údaje o podniku zahraničnej právnickej osoby, organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby a o organizačnej zložke podniku slovenskej právnickej osoby v obchodnom registri

 https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/24/20201001