Dražobníci

Zoznam dražobníkov

Odkaz na zoznam dražobníkov.

Zverejňovanie oznámení o dobrovoľných dražbách v OV

Odkaz na zoznam zverejnených oznámení o dobrovoľných dražbách v OV.

Kto je dražobník?

Dražobníkom je osoba, ktorá organizuje dražbu a spĺňa podmienky ustanovené Zákonom o dobrovoľných dražbách a Živnostenským zákonom a vzniklo jej oprávnenie na prevádzkovanie príslušnej živnosti. Ak ide o majetok územných samosprávnych celkov alebo o majetok štátu, môže byť dražobníkom aj územný samosprávny celok alebo príslušný orgán štátnej správy.

Právne predpisy

  • Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov
  • Nariadenie vlády o Obchodnom vestníku č. 42/2004 Z. z.
  • Zákon č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Kontrola dodržiavania podmienok organizovania a priebehu dražieb

Ministerstvo uverejní na svojej internetovej stránke zoznam dražobníkov a údaje o nich v rozsahu verejnej časti živnostenského registra. Údaje o dražobníkoch ministerstvu zašle alebo sprístupní Ministerstvo vnútra SR. Kontrolu vykonáva Ministerstvo spravodlivosti SR:
a) pravidelnými, náhodnými alebo účelovými previerkami dodržiavania zákonnosti a správnosti postupov a povinností dražobníkov,
b) preskúmavaním podnetov na postup pri výkone činnosti dražobníkov.

Vyhľadávanie oznámení o dobrovoľných dražbách v Obchodnom vestníku

Oznámenia o priebehu dobrovoľných dražieb podľa zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Zákon o dobrovoľných dražbách“) sa v zmysle zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v Obchodnom vestníku zverejňujú na základe registrácie povinnej osoby a elektronickej žiadosti o zverejnenie údajov, ktorá obsahuje náležitosti v zmysle Zákona o dobrovoľných dražbách v podobe, ktorú určí vydavateľ na svojom webovom sídle. Žiadosti je potrebné zasielať v editovateľnom formáte (*.doc alebo *.rtf).

Formuláre:

Iné oznámenie týkajúce sa dražobníkov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky ako príslušný správny orgán podľa § 33j ods. 4  zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov uložilo rozhodnutím
č. 07918/2023/152 zo dňa 29.03.2023 dražobníkovi Finlegal services, s.r.o., IČO: 46 283 421, so sídlom Štefánikova 23, Bratislava, zákaz organizovania dobrovoľných dražieb na obdobie troch rokov. Predmetné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 19.06.2023 v spojení s rozhodnutím ministerky spravodlivosti č. 07918/2023/152/RK zo dňa 19.06.2023.

Aktualizované dňa: 29.06.2023