Dočasná ochrana podnikateľov – často kladené otázky

1. Kde je dočasná ochrana podnikateľov upravená?

Dočasná ochrana podnikateľov je upravená v zákone č. 92/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zákon č. 92/2020 Z. z.

2. Čo znamená dočasná ochrana podnikateľov?

Dočasná ochrana podnikateľov vytvára právny rámec pre poskytnutie ochrany podnikateľom, prevádzkujúcim podnik, ktorí majú sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike a sú zasiahnutí negatívnymi ekonomickými dopadmi šírenia nákazlivej choroby Covid-19.

 Dočasná ochrana spočíva v

 • ochrane pre veriteľskými návrhmi na konkurz,
 • možnosti odkladu povinnosti podať sám na seba návrh na konkurz,
 • prerušení exekúcií  začatých po 12. marci 2020 (ak ide o záväzky vyplývajúce z podnikateľskej činnosti),
 • nemožnosti začatia výkonu záložného práva vzťahujúceho sa na podnik, vec, právo alebo inú majetkovú hodnotu patriacu k podniku,
 • zákaze započítania spriaznených pohľadávok,
 • zákaze ukončenia kontraktov zmluvnými partnermi pre omeškanie, ktoré nastalo od 12. marca do 12. mája 2020 súvisiaceho so šírením nákazlivej choroby Covid-19 a neohrozujúceho zmluvného partnera,
 • predĺžení lehôt na odporovateľnosť právnym úkonom a na uplatnenie práva voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou,
 • možnosti prednostne hradiť záväzky súvisiace s udržaním prevádzky podniku,
 • podpore financovania čerstvým kapitálom.

3. Kto môže požiadať o poskytnutie dočasnej ochrany?

O poskytnutie dočasnej ochrany nemôže požiadať každá osoba žijúca a podnikajúca na území Slovenskej republiky.

O poskytnutie dočasnej ochrany je oprávnený žiadať podnikateľ, prevádzkujúci podnik, so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky. U tohto podnikateľa musí byť zároveň splnená podmienka, že jeho  oprávnenie na podnikanie vzniklo pred 12. marcom 2020.

Ustanovenia o dočasnej ochrane sa nevzťahujú na banku, inštitúciu elektronických peňazí, poisťovňu, zaisťovňu, zdravotnú poisťovňu, správcovskú spoločnosť, obchodníka s cennými papiermi, burzu cenných papierov, centrálneho depozitára cenných papierov, subjekt kolektívneho investovania, prevádzkovateľa platobného systému, dôchodkovú správcovskú spoločnosť, doplnkovú dôchodkovú spoločnosť, platobnú inštitúciu a veriteľa s povolením na poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu.

4. Vzniká dočasná ochrana podnikateľov automaticky zo zákona?

Využitie inštitútu poskytnutia dočasnej ochrany bude prichádzať do úvahy v prípadoch, ak podnikatelia takúto úpravu budú potrebovať najmä z dôvodu tlaku ich veriteľov súvisiacich s negatívnymi ekonomickými dopadmi šírenia nákazlivej choroby Covid-19 a zároveň, ak o ňu požiadajú. Dočasná ochrana nie je poskytnutá podnikateľovi od určitého dátumu automaticky, na základe prijatého zákona, ale jej poskytnutie závisí od úkonu podnikateľa – podania žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany a jej posúdenia príslušným súdom. 

5. Kam je potrebné podať žiadosť o poskytnutie dočasnej ochrany?

Žiadosť o poskytnutie dočasnej ochrany sa podáva príslušnému súdu. Na poskytnutie dočasnej ochrany je príslušný 

 • Okresný súd Trnava  pre obvod Krajského súdu v Trnave a pre obvod Krajského súdu v Bratislave,
 • Okresný súd Žilina pre obvod Krajského súdu v Žiline a  pre obvod Krajského súdu v Trenčíne,
 • Okresný súd Banská Bystrica pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici a pre obvod Krajského súdu v Nitre,
 • Okresný súd Prešov pre obvod Krajského súdu v Prešove a pre obvod Krajského súdu v Košiciach.

6. Ako zistím, ktorý súd je príslušný na podanie žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany?

Príslušnosť súdu na podanie žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany a na jej poskytnutie sa určuje podľa sídla právnickej osoby v čase podania žiadosti. Ak ide o fyzickú osobu (podnikateľa), príslušnosť súdu sa určuje podľa miesta podnikania tejto osoby v čase podania žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany.

7. Môžem podať žiadosť o poskytnutie dočasnej ochrany na ktorýkoľvek súd v Slovenskej republike?

Žiadosť o poskytnutie dočasnej ochrany sa podáva príslušnému súdu. Na poskytnutie dočasnej ochrany je príslušný

 • Okresný súd Trnava  pre obvod Krajského súdu v Trnave a pre obvod Krajského súdu v Bratislave,
 • Okresný súd Žilina pre obvod Krajského súdu v Žiline a  pre obvod Krajského súdu v Trenčíne,
 • Okresný súd Banská Bystrica pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici a pre obvod Krajského súdu v Nitre,
 • Okresný súd Prešov pre obvod Krajského súdu v Prešove a pre obvod Krajského súdu v Košiciach.

V prípade podania žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany na iný ako vyššie uvedený súd, sa na takúto žiadosť nebude prihliadať a dočasná ochrana nebude poskytnutá.

8. Ak podám žiadosť o poskytnutie dočasnej ochrany na nepríslušný súd, bude postúpená príslušnému súdu?

V prípade podania žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany na iný ako príslušný súd (pozrite otázky   č. 5 a 7), sa takáto žiadosť nebude postupovať príslušnému súdu a nebude sa na ňu prihliadať.

9. Ak podám žiadosť o poskytnutie dočasnej ochrany na nepríslušný súd, môžem podať ďalšiu žiadosť?

V prípade podania žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany na iný ako príslušný súd (pozrite otázky   č. 5 a 7), sa takáto žiadosť nebude postupovať príslušnému súdu a nebude sa na ňu prihliadať. V tomto prípade  môže žiadateľ znova podať žiadosť o poskytnutie dočasnej ochrany na príslušný súd.

10. Ako môžem podať žiadosť o poskytnutie dočasnej ochrany?

Žiadosť o poskytnutie dočasnej ochrany sa podáva prostredníctvom na to určeného formulára, ktorý zverejní Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky na svojom webovom sídle.

11. Môžem podať žiadosť o poskytnutie dočasnej ochrany inak ako prostredníctvom formulára?

Žiadosť o poskytnutie dočasnej ochrany sa podáva iba prostredníctvom na to určeného formulára.  Na žiadosť, ktorá nie je podaná prostredníctvom formulára, sa neprihliada.

12. Akým spôsobom môžem podať žiadosť o poskytnutie dočasnej ochrany?

Možnosti podania žiadosti  o poskytnutie dočasnej ochrany sú rozdielne v závislosti od toho, či podnikateľ, ktorý žiada o poskytnutie dočasnej ochrany je právnická osoba alebo fyzická osoba –  podnikateľ.

Ak žiadateľom o poskytnutie dočasnej ochrany je právnická osoba, žiadosť podáva elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu, pričom túto žiadosť musí autorizovať (podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom/kvalifikovanou elektronickou pečaťou) sám žiadateľ alebo jeho zástupca. Ak by žiadosť, podaná žiadateľom právnickou osobou,  nebola podaná elektronickými prostriedkami alebo nebola autorizovaná, súd by na ňu neprihliadal a dočasná ochrana by poskytnutá nebola.

Ak žiadateľom o poskytnutie dočasnej ochrany je fyzická osoba –  podnikateľ, žiadosť o poskytnutie dočasnej ochrany môže podať elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu, osobne na súde alebo poštou. Ak žiadateľ (fyzická osoba –  podnikateľ) podáva žiadosť o poskytnutie dočasnej ochrany osobne na súdu alebo poštou, k žiadosti musí pripojiť kópiu platného občianskeho preukazu alebo obdobného dokladu vydaného príslušným orgánom cudzieho štátu, inak sa na žiadosť neprihliada. Úradné osvedčenie podpisu žiadateľa, ktorý je fyzickou osobou  – podnikateľom na žiadosti podanej v listinnej podobe, sa nevyžaduje.

13. Môže podnikateľ, ktorý je právnickou osobou, podať žiadosť o poskytnutie dočasnej ochrany v listinnej podobe (osobne na súde, poštou)?

Ak žiadateľom o poskytnutie dočasnej ochrany je právnická osoba, žiadosť o poskytnutie dočasnej ochrany podáva výlučne elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu. 

14. Môže podnikateľ, ktorý je fyzickou osobou, podať žiadosť o poskytnutie dočasnej ochrany v listinnej podobe (osobne na súde, poštou)?

Ak žiadateľom o poskytnutie dočasnej ochrany je fyzická osoba –  podnikateľ, žiadosť o poskytnutie dočasnej ochrany môže podať elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu, osobne na súde alebo poštou. 

15. Môže byť podaná žiadať o poskytnutie dočasnej ochrany aj zástupcom žiadateľa (podnikateľa)?

Žiadosť o poskytnutie dočasnej ochrany môže byť podaná aj zástupcom žiadateľa (podnikateľa). Ak však žiadosť podáva zástupca žiadateľa, k žiadosti sa musí pripojiť splnomocnenie na podanie žiadosti. Splnomocnenie musí byť autorizované žiadateľom alebo podpis žiadateľa na listinnom splnomocnení musí byť úradne osvedčený, inak sa na žiadosť neprihliada.

16. Musí žiadosť o poskytnutie dočasnej ochrany obsahovať konkrétne náležitosti?

Žiadosť o poskytnutie dočasnej ochrany obsahuje náležitosti upravené zákonom č. 92/2020 Z. z. Vzhľadom na skutočnosť, že žiadosť sa podáva prostredníctvom na to určeného formulára, obsahové náležitosti tejto žiadosti sú už vo formulári obsiahnuté.

17. Aké podmienky musí podnikateľ žiadajúci o dočasnú ochranu spĺňať?

Podnikateľ žiadajúci o poskytnutie dočasnej ochrany preukazuje splnenie predpokladov na jej poskytnutie nasledujúcimi vyhláseniami:

 • že je oprávnený podať žiadosť a podaním žiadosti sleduje účel dočasnej ochrany podľa § 8 zákona č. 92/2020 Z. z.  z dôvodu značného zvýšenia počtu pohľadávok po lehote splatnosti alebo značného poklesu svojich tržieb v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019, ktoré podstatne ohrozujú prevádzkovanie podniku. Ak žiadateľ neprevádzkoval v uvedenom období činnosť, za porovnateľné obdobie sa považuje mesiac február 2020,
 • že k 12. marcu 2020 nebol v úpadku,
 • že ku dňu podania žiadosti nie sú u neho dôvody na jeho zrušenie a vo vzťahu k nemu nepôsobia účinky vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie,
 • že k 12. marcu 2020 vo vzťahu k nemu neprebiehalo exekučné konanie pre uspokojenie nároku z jeho podnikateľskej činnosti,
 • že vo vzťahu k jeho podniku, veci, právu alebo inej majetkovej hodnote patriacej k podniku nebol k 12. marcu 2020 začatý výkon záložného práva,
 • že v kalendárnom roku 2020 nerozdelil zisk alebo iné vlastné zdroje, alebo následky takýchto úkonov odstránil,
 • že v kalendárnom roku 2020 okrem opatrení smerujúcich k zmierneniu následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 neurobil iné opatrenie ohrozujúce jeho finančnú stabilitu alebo jeho následky odstránil,
 • že vedie riadne účtovníctvo a neporušuje povinnosť podľa § 40 ods. 2 Obchodného zákonníka a že
 • údaje a vyhlásenia uvedené v jeho žiadosti sú pravdivé a že žiada o poskytnutie dočasnej ochrany.

18. Ako rýchlo súd vybaví žiadosť o poskytnutie dočasnej ochrany?

Ak žiadosť spĺňa predpísané náležitosti, súd koná bezodkladne. Poskytne dočasnú ochranu tým, že vydá potvrdenie o poskytnutí dočasnej ochrany. Údaje o žiadateľovi, spolu s informáciou, že žiadateľovi bola poskytnutá dočasná ochrana podľa tohto zákona, súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku. Dočasná ochrana sa považuje za poskytnutú v deň nasledujúci po dni zverejnenia týchto informácií.

19. Kde sa zverejnia informácie o podnikateľovi pod dočasnou ochranou?

Informácie o podnikateľovi pod dočasnou ochranou sa  zverejňujú v Obchodnom vestníku, v časti „Dočasná ochrana“. Dočasná ochrana sa považuje za poskytnutú v deň nasledujúci po dni zverejnenia týchto informácií.

20. Kedy sa považuje dočasná ochrana za poskytnutú?

Dočasná ochrana sa považuje za poskytnutú v deň nasledujúci po dni zverejnenia Informácie o podnikateľovi pod dočasnou ochranou sa  zverejňujú v Obchodnom vestníku, v časti „Dočasná ochrana“.

21. Dokedy trvá poskytnutá dočasná ochrana?

Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 253/2020 Z. z. bolo trvanie dočasnej ochrany predĺžené do 31. decembra 2020 v súlade s ustanovením § 18 ods. 5 zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré  zákony v znení zákona č. 92/2020 Z. z. a v súlade so záväzkami vyplývajúcimi z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2020 až 2024. Poskytnutá dočasná ochrana môže však zaniknúť aj pred 31. decembrom 2020, a to rozhodnutím súdu o zrušení dočasnej ochrany, alebo ak o jej ukončenie požiada podnikateľ pod dočasnou ochranou.

22. Môže byť dočasná ochrana predĺžená?

Trvanie dočasnej ochrany bolo nastavené do 1. októbra 2020. Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 253/2020 Z. z. sa trvanie dočasnej ochrany predĺžilo do 31. decembra 2020 v súlade s ustanovením § 18 ods. 5 zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré  zákony v znení zákona č. 92/2020 Z. z. a v súlade so záväzkami vyplývajúcimi z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2020 až 2024.​

23. Aké povinnosti má podnikateľ pod dočasnou ochranou?

Podnikateľ pod dočasnou ochranou je povinný v rozsahu, v ktorom to možno od neho spravodlivo požadovať, vynaložiť úprimnú snahu, aby jeho veritelia boli uspokojení v čo najvyššej miere a je povinný uprednostniť spoločný záujem veriteľov pred vlastnými záujmami alebo záujmami iných osôb; najmä nesmie rozdeliť zisk alebo iné vlastné zdroje a zdržať sa nakladania s majetkovou podstatou podniku a s majetkom, ktorý do nej môže patriť, pokiaľ by malo ísť o podstatné zmeny v skladbe, využití alebo určení tohto majetku alebo o jeho nie zanedbateľné zmenšenie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na štatutárny orgán alebo členov štatutárneho orgánu.

24. Aké sú následky porušenia povinnosti?

V prípade porušenia povinností podnikateľa pod dočasnou ochranou, ide o právnu neúčinnosť (odporovateľnosť priamo zo zákona).

25. Kedy zaniká dočasná ochrana?

Trvanie dočasnej ochrany bolo nastavené do 1. októbra 2020. Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 253/2020 Z. z. sa trvanie dočasnej ochrany v súlade s ustanovením § 18 ods. 5 zákona č. 62/2020 Z. z. v znení zákona č. 92/2020 Z. z. predĺžilo do 31. decembra 2020.

Dočasná ochrana môže zaniknúť viacerými spôsobmi, a to k 31. decembru 2020, na základe žiadosti podnikateľa pod dočasnou ochranou o jej ukončenie alebo rozhodnutím súdu, ak na dočasnú ochranu neboli predpoklady, predpoklady na jej poskytnutie zanikli alebo podnikateľ pod dočasnou ochranou porušil povinnosti vyplývajúce z dočasnej ochrany.  

26. Ako môžem požiadať o zrušenie dočasnej ochrany?

O zrušenie dočasnej ochrany možno požiadať rovnakým spôsobom ako o jej poskytnutie. Žiadosť sa podáva príslušnému súdu prostredníctvom na to určeného formulára. Tento formulár zverejní Ministerstvo spravodlivosti na svojom webovom sídle.

27. Musím podať žiadosť o zrušenie dočasnej ochrany k 31. decembru 2020?

O ukončenie dočasnej ochrany môže požiadať podnikateľ pod dočasnou ochranou v prípade, iba ak požaduje jej ukončenie pred uplynutím doby, na ktorú sa dočasná ochrana poskytuje, t.j. pred 31. decembrom 2020.

Dočasná ochrana môže zaniknúť viacerými spôsobmi, a to k 31. decembru 2020, na základe žiadosti podnikateľa pod dočasnou ochranou o jej ukončenie alebo rozhodnutím súdu, ak na dočasnú ochranu neboli predpoklady, predpoklady na jej poskytnutie zanikli alebo podnikateľ pod dočasnou ochranou porušil povinnosti vyplývajúce z dočasnej ochrany.​ 

28. Môže byť dočasná ochrana predčasne zrušená?

Súd môže aj bez návrhu zrušiť dočasnú ochranu, ak na dočasnú ochranu neboli predpoklady, predpoklady na jej poskytnutie zanikli alebo podnikateľ pod dočasnou ochranou porušil povinnosti vyplývajúce z dočasnej ochrany.  Ak súd zruší dočasnú ochranu, bezodkladne zverejní údaje o podnikateľovi pod dočasnou ochranou spolu s informáciou, že dočasná ochrana zanikla, v Obchodnom vestníku. Dočasná ochrana v tomto prípade zaniká deň nasledujúci po dni zverejnenia informácií v Obchodnom vestníku.

29. Kde sa zverejnia informácie o zániku dočasnej ochrany?

Informácie o podnikateľovi pod dočasnou ochranou spolu s informáciou, že dočasná ochrana zanikla, sa  zverejňujú v Obchodnom vestníku, v časti „Dočasná ochrana“. Dočasná ochrana zaniká v deň nasledujúci po dni zverejnenia týchto informácií.

30. Môžem podať podnet súdu na zrušenie poskytnutej dočasnej ochrany?

Súd, ktorý rozhodol o poskytnutí dočasnej ochrany, môže na základe kvalifikovaného podnetu rozhodnúť o zrušení dočasnej ochrany. Kvalifikovaný podnet môže podať každý. Takýto podnet musí okrem všeobecných náležitostí podania obsahovať aj opis skutočností odôvodňujúcich dôvodnú pochybnosť o tom, že na dočasnú ochranu neboli predpoklady, predpoklady na jej poskytnutie zanikli alebo podnikateľ pod dočasnou ochranou porušil povinnosti vyplývajúce z dočasnej ochrany.

31. Ak som podnikateľ pod dočasnou ochranou a oznamovateľ podal kvalifikovaný podnet na zrušenie mne poskytnutej dočasnej ochrany, mám nejaké povinnosti?

Ak súd začne konanie  o zrušení dočasnej ochrany, v uznesení o začatí konania vyzve podnikateľa pod dočasnou ochranou, aby najneskôr do piatich pracovných dní doručil súdu písomné vyjadrenie k dôvodom začatia konania, osvedčil skutočnosti, či na poskytnutie  dočasnej ochrany boli predpoklady, predpoklady na jej poskytnutie nezanikli alebo podnikateľ pod dočasnou ochranou neporušil povinnosti vyplývajúce z dočasnej ochrany a predložil súdu zoznam svojho majetku k 12. marcu 2020, zoznam svojich záväzkov k 12. marcu 2020 a zoznam svojich spriaznených osôb k 12. marcu 2020.

32. Ak som podnikateľ pod dočasnou ochranou a súd z vlastného podnetu začne konanie o zrušení mne poskytnutej dočasnej ochrany, mám nejaké povinnosti?

Ak súd začne konanie  o zrušení dočasnej ochrany, v uznesení o začatí konania vyzve podnikateľa pod dočasnou ochranou, aby najneskôr do piatich pracovných dní doručil súdu písomné vyjadrenie k dôvodom začatia konania, osvedčil skutočnosti, či na poskytnutie  dočasnej ochrany boli predpoklady, predpoklady na jej poskytnutie nezanikli alebo podnikateľ pod dočasnou ochranou neporušil povinnosti vyplývajúce z dočasnej ochrany a predložil súdu zoznam svojho majetku k 12. marcu 2020, zoznam svojich záväzkov k 12. marcu 2020 a zoznam svojich spriaznených osôb k 12. marcu 2020.

33. Ak dočasná ochrana zanikla na základe žiadosti podnikateľa pod dočasnou ochranou alebo na základe rozhodnutia súdu, je možné znova podať žiadosť o jej poskytnutie?

Ten, koho ochrana zanikla podľa § 18 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) zákona č. 92/2020 Z. z. (na základe žiadosti podnikateľa pod dočasnou ochranou alebo na základe rozhodnutia súdu), nie je oprávnený žiadať o dočasnú ochranu znovu. 

34. Čo v prípade, ak žiadosť o poskytnutie dočasnej ochrany nespĺňa náležitosti podľa zákona?

Ak žiadosť o poskytnutie dočasnej ochrany nespĺňa náležitosti podľa zákona č. 92/2020 Z. z., vyšší súdny úradník vydá bezodkladne potvrdenie o odmietnutí žiadosti. Potvrdenie o odmietnutí žiadosti súd odošle do elektronickej schránky žiadateľa alebo jeho zástupcu aktivovanej na doručovanie. Ak žiadateľ alebo jeho zástupca nemá elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie, potvrdenie o odmietnutí žiadosti doručí uložením v spise a o tejto skutočnosti odošle v ten istý deň informáciu na emailovú adresu uvedenú v žiadosti.

35. Môžem podať proti potvrdeniu o odmietnutí žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany námietky?

Proti potvrdeniu o odmietnutí žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany je v lehote 15 dní od jeho doručenia prípustná námietka, o ktorej rozhodne bezodkladne sudca.

36. Kam je potrebné podať námietku proti potvrdeniu o odmietnutí žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany?

Námietka proti potvrdeniu o odmietnutí žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany sa podáva na ten istý súd, ktorý bol príslušný na podanie žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany.

37. Ako môžem podať námietku proti potvrdeniu o odmietnutí žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany?

Námietka proti potvrdeniu o odmietnutí žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany sa podáva prostredníctvom na to určeného formulára, ktorý zverejní Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky na svojom webovom sídle.

38. Môžem podať námietku proti potvrdeniu o odmietnutí žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany inak ako prostredníctvom formulára?

Námietka proti potvrdeniu o odmietnutí žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany sa podáva iba prostredníctvom na to určeného formulára.  Na námietku, ktorá nie je podaná prostredníctvom formulára, sa neprihliada.

39. Možno odpustiť zmeškanie lehoty na podanie námietky proti potvrdeniu o odmietnutí žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany?

Zmeškanie lehoty na podanie námietky proti potvrdeniu o odmietnutí žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany nemožno odpustiť.

40. Čo sa stane, ak je námietka proti potvrdeniu o odmietnutí žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany dôvodná?

Ak je námietka dôvodná, súd bezodkladne vydá potvrdenie o poskytnutí dočasnej ochrany. Údaje o žiadateľovi, spolu s informáciou, že žiadateľovi bola poskytnutá dočasná ochrana podľa tohto zákona, súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku. Dočasná ochrana sa považuje za poskytnutú v deň nasledujúci po dni zverejnenia týchto informácií.

41. Čo sa stane, ak je námietka proti potvrdeniu o odmietnutí žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany nie je dôvodná?

Ak námietka proti potvrdeniu o odmietnutí žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany nie je dôvodná, súd žiadateľa poučí o možnosti podať žiadosť opätovne.