Štátny tajomník Ministerstva spravodlivosti SR

JUDr. Peter Sepeši

Štátny tajomník Peter Sepeši

Dátum narodenia: 14. júl 1969
Bydlisko: Bratislava

Životopis

08/1994 –  10/1993 právny čakateľ prokuratúry _obvodná prokuratúra Košice (trestná agenda)
10/1993 – 09/1994 právny čakateľ prokuratúry – Vojenská obvodná prokuratúra Prešov
09/1994 – 06/1995 právny čakateľ prokuratúry – Obvodná prokuratúra Košice I (trestná agenda)
06/1995 – 01/1997 prokurátor – Obvodná / Okresná prokuratúra Košice I (trestná agenda)
01/1997 – 04/2000 prokurátor – Krajská prokuratúra v Košiciach (trestná agenda)
04/2000 – 09/2004 prokurátor – Generálna prokuratúra SR (trestný odbor)
01/2004 – 12/2007 prokurátor – GP SR (medzinárodný odbor)
12/2007 – 12/2008 zástupca riaditeľ Justičnej akadémie (dočasne pridelený ako prokurátor GP SR)
12/2008 – 12/2012 prokurátor – GP SR (medzinárodný odbor)
01/2013 – 11/2013 prokurátor – GP SR (netrestný odbor, oddelenie legislatívy)
11/2013 – 01/2021 prokurátor – Generálna prokuratúra SR (odbor legislatívy a ústavného práva)
02/2021 – 08/2022 prokurátor – GP SR (netrestný odbor, vedúci oddelenia legislatívy a ústavného práva)
09/2022 – 10/2022 prokurátor – GP SR (medzinárodný odbor)
09/2020 – 09/2023 člen skúšobnej komisie Justičnej akadémie SR pre oblasť ústavného práva, organizácie a pôsobnosti súdov a prokuratúry
04/2021 – 10/2022 predseda prokurátorskej rady GP SR a člen Rady prokurátorov SR

11/2022 – súčasnosť Štátny tajomník Ministerstva spravodlivosti SR

VZDELANIE

1988 – 1993 Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (denné štúdium) 22.06.1993 vykonanie štátnych záverečných skúšok v študijnom odbore právo, priznaný akademick titul magister ,,Mgr.“
1999 – 2000 Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, katedra trestného práva 08.12.2000 vykonanie rigoróznej skúšky a obhajoba rigoróznej práce v študijnom odbore právo, priznaný akademický titul doktor práv „JUDr.“ Téma rigoróznej práce „Právny styk s cudzinou v trestných veciach“

Jazykové schopnosti: nemecký jazyk (aktívne), taliansky jazyk (aktívne), anglický jazyk (pasívne)