Zoznam dlžníkov

Členenie pohľadávok:

A) Pohľadávky štátu

Organizácie rezortu spravodlivosti pri správe a vymáhaní pohľadávok postupujú podľa zákona č. 374/2014 o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V tejto súvislosti zverejňujú údaje o dlžníkoch v centrálnom registri splatných pohľadávok štátu (ďalej len „register“) informačnom systéme verejnej správy, ktorý spravuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

Cieľom registra je vytvorenie komplexného prehľadu o dlžníkoch a nezaplatených pohľadávkach štátu na jednom mieste.

Obsah registra má informatívny charakter. Za správnosť a aktuálnosť údajov zodpovedajú správcovia pohľadávok štátu.

Obsahom registra sú údaje dlžníkov, voči ktorým správca eviduje pohľadávku štátu, ktorá vznikla po 1. januári 2014. V registri sa zverejňuje meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, názov a sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, suma istiny, dátum splatnosti a právny titul vzniku pohľadávky štátu (napr. zo zmluvného vzťahu, zo správneho konania alebo obdobného konania, z náhrady škody atď.).

Správca pohľadávky štátu je povinný v registri zverejniť pohľadávky štátu najneskôr do 30 dní od dátumu splatnosti pohľadávky štátu. Údaje v registri sa aktualizujú do 30 dní odo dňa, keď sa správca dozvedel o zmene niektorej skutočnosti (napr. zánik pohľadávky štátu jej zaplatením, zmena obchodného mena dlžníka, uhradenie časti pohľadávky štátu, atď.).

Centrálny register: https://crps.pohladavkystatu.sk/sk​​

Kontaktná e-mailová adresa pre dlžníkov Ministerstva spravodlivosti SR: ms.dlznici@justice.sk

B) Súdne pohľadávky

Súdne pohľadávky, ktoré vznikajú na jednotlivých súdoch z ich rozhodovacej činnosti sa spravujú podľa zákona č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov. Súdne pohľadávky po lehote splatnosti pre celé územie Slovenskej republiky eviduje a vymáha Krajský súd v Bratislave – justičná pokladnica.

Zoznam dlžníkov Slovenskej republiky je zverejnený podľa uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 484 zo 6.júla 2011, ktorým boli schválené opatrenia na zvýšenie efektívnosti správy pohľadávok štátu.

Zverejnený zoznam má informatívny charakter a sú v ňom zverejnené údaje o dlžníkoch aktuálne k posednému dňu predchádzajúceho kalendárneho mesiaca. Aktualizácia prebieha raz mesačne.

Zverejnený zoznam nenahrádza úkony jednotlivých správcov pri vymáhaní pohľadávok od dlžníkov.

Ďalšie informácie ohľadom zverejneného zoznamu dlžníkov nájdete na stránke: 

https://sudne.pohladavkystatu.sk/sk